Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 144061 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #255 on: December 01, 2017, 10:35:53 AM »
Verse  8:


எல்லியும் பகலு மெல்லாந் துஞ்சுவேற் கொருவர் வந்து
புல்லிய மனத்துக் கோயில் புக்கனர் காம னென்னும்
வில்லியங் கணையி னானை வெந்துக நோக்கி யிட்டார்
அல்லியம் பழன வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


The unequaled Siva came to me and entered into my low mind, when I was sleeping always, both at night and day. He fixed his gaze on Manmatha who has a bow of sugarcane and five arrows of flowers are. The Lord is in Atikai Vīraṭṭam which is surrounded by fields in which water-lily flowers grow.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2017, 10:38:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #256 on: December 01, 2017, 10:39:17 AM »
Verse  9:


ஒன்றவே யுணர்தி ராகி லோங்காரத் தொருவ னாகும்
வென்றவைம் புலன்க டம்மை விலக்குதற் குரியீ ரெல்லாம்
நன்றவ னார ண ( ன் ) னு நான்முக னாடிக் காண்குற்
றன்றவர்க் கரியர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.

All of you who have qualified to get yourselves to prevent the five sense perceptions which you have subdued, from inflicting sufferings on you. If you realize him, by concentration, he will appear before you in Omkāram.  Siva is all good. The god Atikai Vīraṭṭaṉām was difficult to be seen by Vishnu and Brahma of four faces, on that day when they tried to see him by their efforts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2017, 10:42:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #257 on: December 01, 2017, 10:44:22 AM »
Verse  10:


தடக்கையா லெடுத்து வைத்துத் தடவரை குலுங்க வார்த்துக்
கிடக்கையா லிடர்க ளோங்கக் கிளர்மணி முடிகள் சாய
முடக்கினார் திருவி ரல்தான் முருகமர் கோதை பாகத்
தடக்கினா ரென்னையாளு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Siva in Atikai Vīraṭṭam, as Ravanan, who lifted the big mountain by this big hand and made it shake, was lying on the ground with roaring, when his sufferings were increasing bent with his toe to make the crowns set with shining gems to incline.
Siva restrained in one half a lady who had tresses of fragrance.

Padigam on Tiru Atikai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2017, 10:48:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #258 on: December 01, 2017, 10:50:25 AM »
Tiru Adigai Veerasthanam:

Verse  1:
 
நம்பனே யெங்கள் கோவே நாதனே யாதி மூர்த்தி
பங்கனே பரம யோகீ யென்றென்றே பரவி நாளும்
செம்பொனே பவளக் குன்றே திகழ்மலர்ப் பாதங் காண்பான்
அன்பனே யலந்து போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

The god who is desired by all! Our King! Master! The one who has on one half a lady who has a visible form and is the cause of all things.  The supreme Yogi! Praying daily in the second person without ceasing, many times, superior gold! Hill formed of coral!
My companion!  Sivaṉ in Atikai Viraṭṭam!  To have a vision of your shining feet which are like lotus flowers, I suffered much.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 01, 2017, 10:53:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #259 on: December 02, 2017, 08:20:40 AM »
Verse 2:


பொய்யினான் மிடைந்த போர்வை புரைபுரை யழுகி வீழ
மெய்யனாய் வாழ மாட்டேன் வேண்டிற்றொன் றைவர் வேண்டார்
செய்யதா மரைக ளன்ன சேவடி யிரண்டுங் காண்பான்
ஐயநா னலந்து போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse).  As the body in which false-hood is crowded to fall decomposing and rotting in many places, I am incapable of leading a life speaking truth. The five senses do not relish what I wish to obtain a vision of the red like the red lotus, master.
(see 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2017, 08:23:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #260 on: December 02, 2017, 08:24:19 AM »
Verse 3:

நீதியால் வாழ மாட்டே னித்தலுந் தூயே னல்லேன்
ஓதியு முணர மாட்டே னுன்னையுள் வைக்க மாட்டேன்
சோதியே சுடரே யுன்றன் றூமலர்ப் பாதங் காண்பான்
ஆதியே யலந்து போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

I am unable to lead a life of right conduct. I am not pure daily, performing worship.
Having studied works I am unable to comprehend their meaning.  I am unable to place you in my heart.  The brilliant light.  The luster!  The cause of all things!
In order to have a vision of your feet which are like flawless flowers. (see 1st verse.)


Arunachala Siva.« Last Edit: December 02, 2017, 08:27:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #261 on: December 02, 2017, 08:28:28 AM »
Verse 4:

தெருளுமா தெருள மாட்டேன் றீவினைச் சுற்ற மென்னும்
பொருளுளே யழுந்தி நாளும் போவதோர் நெறியுங் காணேன்
இருளுமா மணிகண் டாநின் னிணையடி யிரண்டுங் காண்பான்
அருளுமா றருள வேண்டு மதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.)   I am unable to understand clearly things by the proper means of clarifying them sinking daily in the objects which surround me as a result of bad acts.
I do not see any way to get out of that.  Siva who has a neck resembling sapphire, having become black by consuming the poison!  To obtain a vision of your feet you must bestow on me your grace in the proper manner.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 02, 2017, 08:30:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #262 on: December 02, 2017, 08:32:03 AM »
Verse  5:


அஞ்சினா லியற்றப் பட்ட வாக்கைபெற் றதனுள் வாழும்
அஞ்சினா லடர்க்கப் பட்டிங் குழிதரு மாத னேனை
அஞ்சினா லுய்க்கும் வண்ணங் காட்டினாய்க் கச்சந் தீர்ந்தேன்
அஞ்சினாற் பொலிந்த சென்னி யதிகைவீ ரட்ட னீரே.

Siva in Atikai Vīraṭṭam, whose head shines by the five products of the cow poured on it.  Being oppressed by the five senses which dwell inside the body which is made of the five elements having taken possession of it.  I was free from as you showed the way to lead a good life to me who is ignorant and wandering in this world, not knowing what to do. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2017, 08:34:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #263 on: December 02, 2017, 08:35:22 AM »
Verse 6:

உறுகயி றூசல் போல வொன்றுவிட் டொன்று பற்றி
மறுகயி றூசல் போல வந்துவந் துலவு நெஞ்சம்
பெறுகயி றூசல் போலப் பிறைபுல்கு சடையாய் பாதத்
தறுகயி றூச லானே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.).  My mind often wanders coming often like the swing which returns to its former position like the swing made of strong rope, leaving one thing and holding another.  Siva who has matted locks, on which the crescent moon is attached like the swing made of rope, I became like the swing whose rope was severed and fell down at your feet as my refuge. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2017, 08:38:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #264 on: December 02, 2017, 08:39:53 AM »
Verse 7:


கழித்திலேன் காம வெந்நோய் காதன்மை யென்னும் பாசம்
ஒழித்திலே னூன்க ணோக்கி யுணர்வெனு மிமைதி றந்து
விழித்திலேன் வெளிறு தோன்ற வினையெனுஞ் சரக்குக் கொண்டேன்
அழித்திலே னயர்த்துப் போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

(see 1st verse.)  I have not expelled lust which is like a cruel disease.  I have not given up the attachment of love.  Looking with the help of the physical eyes, I did not wake up opening my eyelids which are like true spiritual knowledge. My ignorance to become obvious. I carried the goods of acts. I have not destroyed them I became weary.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 02, 2017, 08:42:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #265 on: December 02, 2017, 08:44:13 AM »
Verse 8:


மன்றத்துப் புன்னை போல மரம்படு துயர மெய்தி
ஒன்றினா லுணர மாட்டே னுன்னையுள் வைக்க மாட்டேன்
கன்றிய காலன் வந்து கருக்குழி விழுப்ப தற்கே
அன்றினா னலமந் திட்டே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

(see 1st verse.) Undergoing sufferings like the mast wood tree and other trees that grow in the public place of a village, I am not capable of realizing you by any one of the means.  I do not meditate on you in my mind. The god of death who is accustomed to take away the lives of is angry with me being comes and causes me to fall into the womb.   I became whirling in my mind. 

Arunachala Siva.
.
« Last Edit: December 02, 2017, 08:47:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #266 on: December 02, 2017, 08:48:21 AM »
Verse 9:

பிணிவிடா வாக்கை பெற்றேன் பெற்றமொன் றேறு வானே
பணிவிடா விடும்பை யென்னும் பாசனத் தழுந்து கின்றேன்
துணிவிலேன் றூய னல்னேன் றூமலர்ப் பாதங் காண்பான்
அணியனா யறிய மாட்டே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.)  I got a body which diseases never leave.  Siva who rides on a bull!
I am immersed in the relations of sufferings which never leave from committing acts.
I have no determination.  I am not pure.  I am unable to realize you through I am never you to have a vision of your feet which are like flawless flowers. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2017, 08:51:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #267 on: December 02, 2017, 08:52:11 AM »
Verse 10:


திருவினாள் கொழுந னாருந் திசைமுக முடைய கோவும்
இருவரு மெழுந்தும் வீழ்ந்து மிணையடி காண மாட்டா
ஒருவனே யெம்பி ரானே யுன்றிருப் பாதங் காண்பான்
அருவனே யருள வேண்டு மதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.)  The husband of the goddess of wealth and the chief who has one face for each of the four quarters, both of them, the unequaled Siva, whose two feet could not be seen by flying about and falling by digging the earth. Our master!
The one who is formless!  You must bestow your grace on me to have a vision of your sacred feet.  (Note: Rāvaṇaṉ is not mentioned in the 10th verse.)

Padigam on Tiru Adigai Veerattanam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 02, 2017, 08:56:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #268 on: December 02, 2017, 08:58:48 AM »
Tiru Adigai Veerattanam:


Verse  1:


மடக்கினார் புலியின் றோலை மாமணி நாகங் கச்சா
முடக்கினார் முகிழ்வெண் டிங்கள் மொய்சடைக் கற்றை தன்மேல்
தொடக்கினார் தொண்டைச் செவ்வாய்த் துடியிடைப் பரவை யல்குல்
அடக்கினார் கெடில வேலி யதிகை வீரட்ட னாரே.


Siva in Atikai Vīraṭṭam bounded by the river, Keṭilam, wore round the waist the tiger's skin.  He wore in the waist, the cobra with a big gem, as a belt. Bound on the bundle of dense matted locks, a crescent moon just rising, he contained on the left half a lady who has red lips like the fruit of the common creeper of the hedge, a waist like the drum like the sand glass and broad sides. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2017, 09:02:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #269 on: December 02, 2017, 02:43:48 PM »
Verse  2:


சூடினார் கங்கை யாளைச் சூடிய துழனி கேட்டங்
கூடினா ணங்கை யாளு மூடலை யொழிக்க வேண்டிப்
பாடினார் சாம வேதம் பாடிய பாணி யாலே
ஆடினார் கெடில வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse). You wear the lady, Ganga on the head.  Even the lady of distinction became sulky hearing the sound of the water which he wore. To remove the sulkiness, you sang the Sāma Veda. You danced to the measure, suited to that music.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 02, 2017, 02:47:05 PM by Subramanian.R »