Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 145121 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2535 on: July 05, 2018, 11:14:39 AM »
Verse  3:

பாடகஞ்சேர் மெல்லடிநற் பாவை யாளும்
    நீயும்போய்ப் பார்த்தனது பலத்தைக் காண்பான்
வேடனாய் வில்வாங்கி எய்த நாளோ
    விண்ணவர்க்குங் கண்ணவனாய் நின்ற நாளோ
மாடமொடு மாளிகைகள் மல்கு தில்லை
    மணிதிகழும் அம்பலத்தே மன்னிக் கூத்தை
ஆடுவான் புகுவதற்கு முன்னோ பின்னோ
    அணியாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.

When did You hold as Your shrine ornate Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You,
As a hunter,
and the damsel to whose soft feet are fastened Paatakam,
went forth to test the might of Arjuna,
And shot arrows bending the bow?
Or when You stood as the (guiding) eye of the celestial beings?
Or to abide aeviternally and enact the dance,
when You entered the ruby filled Amablam of Tillai rich in storeyed houses and mansions?

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 05, 2018, 11:18:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2536 on: July 05, 2018, 11:20:34 AM »
Verse  4:

ஓங்கி உயர்ந்தெழுந்து நின்ற நாளோ
    ஓருகம்போல் ஏழுகமாய் நின்ற நாளோ
தாங்கியசீர்த் தலையான வானோர் செய்த
    தக்கன்தன் பெருவேள்வி தகர்த்த நாளோ
நீங்கியநீர்த் தாமரையான் நெடுமா லோடு
    நில்லாயெம் பெருமானே யென்றங்கேத்தி
வாங்கிமதி வைப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    வளராரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine ever-during Aaroor?
Was it during,
before or after when You soared aloft and stood erect?
Or when You enacted Your lila in one Yuga following it up in the seven Yugas?
Or when You smote the mighty sacrifice of the glorious celestial beings and Daksha?
Or when the one seated on the Lotus not born of water and the tall Vishnu invoked You thus: "O our God,
please abide in our intellect ?

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 05, 2018, 11:25:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2537 on: July 06, 2018, 07:28:11 AM »
Verse 5:


பாலனாய் வளர்ந்திலாப் பான்மை யானே
    பணிவார்கட் கங்கங்கே பற்றா னானே
நீலமா மணிகண்டத் தெண்டோ ளானே
    நெருநலையாய் இன்றாகி நாளை யாகுஞ்
சீலமே சிவலோக நெறியே யாகுஞ்
    சீர்மையே கூர்மையே குணமே நல்ல
கோலம்நீ கொள்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
    குளிராரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


O the One who never had an infancy to grow from!
O the Prop of the worshippers manifesting then and there!
O the eight-shouldered whose beauteous throat is blue!
O Greatness that as yesterday becomes today and tomorrow!
O One of lilas!
O the Glory of the way leading to Sivaloka!
O keenness!
O goodly Principle!
When did You hold as Your shrine the cool Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You chose to assume the beauteous forms?

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2018, 07:30:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2538 on: July 06, 2018, 07:32:01 AM »
Verse  6:


திறம்பலவும் வழிகாட்டிச் செய்கை காட்டிச்
    சிறியையாய்ப் பெரியையாய் நின்ற நாளோ
மறம்பலவு முடையாரை மயக்கந் தீர்த்து
    மாமுனிவர்க் கருள்செய்தங் கிருந்த நாளோ
பிறங்கியசீர்ப் பிரமன்தன் தலைகை யேந்திப்
    பிச்சையேற் றுண்டுழன்று நின்ற நாளோ
அறம்பலவும் உரைப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    அணியாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine ornate Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You revealed the way of manifold attainment and the means therefor?
Or when You stood as the small and great One?
Or when You abode granting grace to the Great Rishis curing their bewilderment caused by their indulgence In disagreeable karma?
Or when You went forth holding the skull of the illustrious and glorious Brahma,
begging alms and eating it,
and roamed about?
Or when You inculcated the multifoliate dharma?


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2018, 07:35:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2539 on: July 06, 2018, 08:52:11 AM »
Verse  7:


நிலந்தரத்து நீண்டுருவ மான நாளோ
    நிற்பனவும் நடப்பனவும் நீயே யாகிக்
கலந்துரைக்கக் கற்பகமாய் நின்ற நாளோ
    காரணத்தால் நாரணனைக் கற்பித் தன்று
வலஞ்சுருக்கி வல்லசுரர் மாண்டு வீழ
    வாசுகியை வாய்மடுத்து வானோ ருய்யச்
சலந்தரனைக் கொல்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
    தண்ணாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine serene Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You stood straight,
transcending the earth and the heavens?
Or when You stood animating the mobile and the immobile to grant them their wish,
like Karpaka,
when hailed?
Or when,
of yore,
for the reason that the celestial beings should flourish and the Asuras should perish,
You created Naaraayana,
And enfeebled the Asuras,
and ate the poison which Vaasuki disgorged?
Or was it when You killed Jalandara?

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 06, 2018, 08:55:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2540 on: July 06, 2018, 11:04:46 AM »
Verse  8:


பாதத்தால் முயலகனைப் பாது காத்துப்
    பாரகத்தே பரஞ்சுடராய் நின்ற நாளோ
கீதத்தை மிகப்பாடும் அடியார்க் கென்றுங்
    கேடிலா வானுலகங் கொடுத்த நாளோ
பூதத்தான் பொருநீலி புனிதன் மேவிப்
    பொய்யுரையா மறைநால்வர் விண்ணோர்க் கென்றும்
வேதத்தை விரிப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    விழவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine festive Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You protected Muyalakan with Your foot?
Or when You,
on earth,
stood as the supernal flame?
Or when You blessed the servitors who abundantly hymned Your praise with the imperishable,
Ethereal word?
Or when You--the God of the Bhooth-Hosts,
Concorporate with the blue woman-Your Equal-,
explicited the Vedas to the four Brahmins that never uttered a falsehood,
and the celestial beings?

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2018, 11:08:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2541 on: July 06, 2018, 11:10:16 AM »
Verse  9:


புகையெட்டும் போக்கெட்டும் புலன்க ளெட்டும்
    பூதலங்க ளவையெட்டும் பொழில்க ளெட்டும்
கலையெட்டுங் காப்பெட்டுங் காட்சி யெட்டுங்
    கழற்சே வடியடைந்தார் களைக ணெட்டும்
நகையெட்டும் நாளெட்டும் நன்மை யெட்டும்
    நலஞ்சிறந்தார் மனத்தகத்து மலர்க ளெட்டும்
திகையெட்டுந் தெரிப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.

When did You hold as Your shrine Tiruvaaroor?
Was it during,
before or after the time You created the octet of Life`s cycles,
the eight blemishes,
The eight senses,
the eight worlds,
the eight islands,
The eight oceans,
the eight fortress-like mountains,
The eight-fold sights (envisioning),
the eight gains secured by them that have reached the ankleted and roseate feet,
the eight lights,
The eight-fold time,
the eight-fold good,
The eight-fold weal,
the eight mental flowers of those that are poised in righteousness,
And the eight directions?

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2018, 11:13:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2542 on: July 06, 2018, 11:14:45 AM »
Verse  10:


ஈசனா யுலகேழும் மலையு மாகி
    இராவணனை ஈடழித்திட் டிருந்த நாளோ
வாசமலர் மகிழ்தென்ற லான நாளோ
    மதயானை யுரிபோர்த்து மகிழ்ந்த நாளோ
தாதுமலர் சண்டிக்குக் கொடுத்த நாளோ
    சகரர்களை மறித்திட்டாட் கொண்ட நாளோ
தேசமுமை யறிவதற்கு முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.

When did You hold as Your shrine Tiruvaaroor?
Was it during,
before or after the time when You,
As the ruling God,
became the seven worlds and the Mountain?
Or when You quelled the puissance of Raavana?
Or when you became the fragrant flowers and the southerly?
Or when You joyously mantled Yourself in the hide of the ichorous tusker?
Or when You gave to Chandi the pollen-laden flower-wreath?
Or when You redeemed the Sakaras from hell?
Or when the world came to know of You?

Padigam on Tiru Arur completed.


Arunachala Siva.   
« Last Edit: July 06, 2018, 11:18:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2543 on: July 06, 2018, 11:20:03 AM »
Tiru Vennkaadu:

Verse  1:

தூண்டு சுடர்மேனித் தூநீ றாடிச்
    சூலங்கை யேந்தியோர் சுழல்வாய் நாகம்
பூண்டு பொறியரவங் காதிற் பெய்து
    பொற்சடைக ளவைதாழப் புரிவெண் ணூலர்
நீண்டு கிடந்திலங்கு திங்கள் சூடி
    நெடுந்தெருவே வந்தெனது நெஞ்சங் கொண்டார்
வேண்டு நடைநடக்கும் வெள்ளே றேறி
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.

Bedaubing His glowing and bright body with the holy ash,
Holding in His hand a trident,
wearing a serpent that for ever thrusts and twists its tongue,
bedecking His ear-lobe with a speckled snake,
wearing a lovely and long extending crescent moon,
whilst His golden,
matted strands of hair dangling sway,
He of the white,
Sacred thread came through the long street,
made a conquest of my heart and rode on the white Bull that walks as he wills;
He is the supremely different One that presides over Vennkaadu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 06, 2018, 11:23:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2544 on: July 07, 2018, 10:29:42 AM »
Verse  2:


 பாதந் தரிப்பார்மேல் வைத்த பாதர்
    பாதாள மேழுருவப் பாய்ந்த பாதர்
ஏதம் படாவண்ணம் நின்ற பாதர்
    ஏழுலகு மாய்நின்ற ஏக பாதர்
ஓதத் தொலிமடங்கி யூருண் டேறி
    யொத்துலக மெல்லா மொடுங்கி யபின்
வேதத் தொலிகொண்டு வீணை கேட்பார்
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.


He places His feet on them that are blessed to receive them.
His feet penetrate beyond the seven,
nether worlds.
His feet so rest that they for-fend misery.
He is the one-footed That stands as the seven worlds.
When the deluge swallowing all places,
soars aloft,
becoming an all-pervading sheet of water and remains still at the time of the Dissolution of the cosmos,
He plays the Vedas on the Vina and listens to it.
He is the supremely different One that presides over Vennkaadu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 07, 2018, 10:34:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2545 on: July 07, 2018, 10:36:44 AM »
Verse 3:


நென்னலையோர் ஓடேந்திப் பிச்சைக் கென்று
    வந்தார்க்கு வந்தேனென் றில்லே புக்கேன்
அந்நிலையே நிற்கின்றார் ஐயங் கொள்ளார்
    அருகே வருவார்போல் நோக்கு கின்றார்
நுந்நிலைமை யேதோநும் மூர்தா னேதோ
    என்றேனுக் கொன்றாகச் சொல்ல மாட்டார்
மென்முலையார் கூடி விரும்பி யாடும்
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.


Yesterday He came with a begging-bowl seeking alms.
I told Him that I would be back anon and went inside my house: He stood there where He was.
He would not receive alms.
He looked at me as though he would come near me.
"What is Your station?
What may Your town be?"
I asked.
He would not give me any specific answer.
It is He,
The supremely different One of Vennkaadu where,
accompanied with each other,
the soft breasted damsels joyously gambol and sport.

Arunachala Siva.


« Last Edit: July 07, 2018, 10:40:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2546 on: July 07, 2018, 10:42:24 AM »
Verse  4:

ஆகத் துமையடக்கி யாறு சூடி
    ஐவா யரவசைத்தங் கானே றேறிப்
போகம் பலவுடைத்தாய்ப் பூதஞ் சூழப்
    புலித்தோ லுடையாப் புகுந்து நின்றார்
பாகிடுவான் சென்றேனைப் பற்றி நோக்கிப்
    பரிசழித்தென் வளைகவர்ந்தார் பாவி யேனை
மேக முகிலுரிஞ்சு சோலை சூழ்ந்த
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.

Containing Uma in His body,
sporting a river (on His head),
Girdled with a five-headed snake,
riding a Bull And surrounded by the Bhoota-Hosts blessed with manifold felicity,
He barged in,
clad in tiger-skin.
I came near Him to offer Him food.
He bewitched me by His look,
Violated me--the sinner,
and relieved me of my bangles.
He is the supremely different One that presides over Vennkaadu girt with cloud-capped groves.


Arunachala Siva.


« Last Edit: July 07, 2018, 10:45:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2547 on: July 08, 2018, 10:37:20 AM »
Verse  5:


கொள்ளைக் குழைக்காதிற் குண்டைப் பூதங்
    கொடுகொட்டி கொட்டிக் குனித்துப் பாட
உள்ளங் கவர்ந்திட்டுப் போவார் போல
    உழிதருவர் நான்தெரிய மாட்டேன் மீண்டேன்
கள்ள விழிவிழிப்பர் காணாக் கண்ணாற்
    கண்ணுள்ளார் போலே கரந்து நிற்பர்
வெள்ளச் சடைமுடியர் வேத நாவர்
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.


As the pot-bellied Bhootas whose ears are decked with dazzling Kuzhai,
beat Kotukotti,
dance and sing,
He roams about as One who is out to purloin the heart and then move away.
I was unaware of His guile.
I but returned.
He casts on me furtive looks.
He eyes me though He makes it appear that He does not.
It looks as though He can be seen,
when in truth he become invisible.
His matted hair sports the river.
His tongue chants the Vedas.
He is the supremely different One that presides over Vennkaadu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 08, 2018, 10:42:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2548 on: July 08, 2018, 10:44:35 AM »
Verse  6:


தொட்டிலங்கு சூலத்தர் மழுவா ளேந்திச்
    சுடர்க்கொன்றைத் தாரணிந்து சுவைகள் பேசிப்
பட்டிவெள் ளேறேறிப் பலியுங் கொள்ளார்
    பார்ப்பாரைப் பரிசழிப்பா ரொக்கின் றாரால்
கட்டிலங்கு வெண்ணீற்றர் கனலப் பேசிக்
    கருத்தழித்து வளைகவர்ந்தார் காலை மாலை
விட்டிலங்கு சடைமுடியர் வேத நாவர்
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.

He is the wielder of the trident.
holding a bright Mazhu,
Wearing a wreath of dazzling Konrai,
mouthing sweet things and riding a Bull of the manger,
He goes,
Not accepting alms.
He looks like one that will undo the nature of his beholders.
He is daubed with the indelible white ash.
He spake in heat.
He undid the thought of His beholders.

Arunachala Siva.
He robbed us of our bangles;
His matted hair is radiant during day as well as night;
His lips chant the Vedas;
He is the Vikirtan of Vennkaadu.

« Last Edit: July 08, 2018, 10:48:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2549 on: July 08, 2018, 10:49:39 AM »
Verse  7:

பெண்பா லொருபாகம் பேணா வாழ்க்கைக்
    கோணாகம் பூண்பனவும் நாணாஞ் சொல்லார்
உண்பார் உறங்குவார் ஒவ்வா நங்காய்
    உண்பதுவும் நஞ்சன்றேல் ஓவியுண்ணார்
பண்பால் விரிசடையர் பற்றி நோக்கிப்
    பாலைப் பரிசழியப் பேசு கின்றார்
விண்பால் மதிசூடி வேதம் ஓதி
    வெண்காடு மேவிய விகிர்த னாரே.


On one side of His person,
He has a woman.
He leads a repulsive life.
curving snakes are what He wears.
He speaks words that cause blushing.
His acts agree not with the worldly life of eating and slumbering.
O woman,
if He eats,
it is poison.
otherwise He eats nothing.
He has beauteous and spreading matted hair.  He speaks annulling differences.
He wears the sky crescent moon.
He recites the Vedas;
He is the Vikirtan of Vennkaadu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 08, 2018, 10:53:34 AM by Subramanian.R »