Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 166311 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2505 on: July 02, 2018, 07:34:18 AM »
Verse  3:

நிலைபெறுமா றெண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா
    நித்தலுமெம் பிரானுடைய கோயில் புக்குப்
புலர்வதன்முன் அலகிட்டு மெழுக்கு மிட்டுப்
    பூமாலை புனைந்தேத்திப் புகழ்ந்து பாடித்
தலையாரக் கும்பிட்டுக் கூத்து மாடிச்
    சங்கரா சயபோற்றி போற்றி யென்றும்
அலைபுனல்சேர் செஞ்சடையெம் ஆதீ யென்றும்
    ஆரூரா என்றென்றே அலறா நில்லே.

O heart,
come here!
If you seek life eternal,
do these: Wake up before daybreak every day.
enter the premises of our Lord's shrine.
sweep the precincts (with a broom): Coat them with cow-dung.
weave garlands adoringly.
Sing His glory.
bow with your head and enact a dance.
Cry aloud in fervor thus: "Hail Sankara!
All hail Sankara!
O Ancient in whose matted hair flows the river of billowy water!
O Lord of Aaroor!"

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 02, 2018, 07:37:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2506 on: July 02, 2018, 10:56:48 AM »
Verse  4:


புண்ணியமும் நன்னெறியும் ஆவ தெல்லாம்
    நெஞ்சமே யிதுகண்டாய் பொருந்தக் கேள்நீ
நுண்ணியவெண் ணூல்கிடந்த மார்பா என்றும்
    நுந்தாத வொண்சுடரே யென்றும் நாளும்
விண்ணியங்கு தேவர்களும் வேதம் நான்கும்
    விரைமலர்மேல் நான்முகனும் மாலுங் கூடி
எண்ணரிய திருநாம முடையா யென்றும்
    எழிலாரூ ராவென்றே ஏத்தா நில்லே.

O heart,
know this to constitute punya and righteous path!
Listen with care!
Thus,
even thus,
should you hail Him: "O One that wears on Your chest the subtle and white strands of thread!
O Lamp that needs no inducement!
Daily,
the celestial beings Devas,
the Vedas four,
the Four-faced of the fragrant Flower and Vishnu hail You as One whose hallowed names are legion!
O Lord of beauteous Aaroor!"

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 02, 2018, 11:02:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2507 on: July 02, 2018, 11:04:09 AM »
Verse  5:


இழைத்தநா ளெல்லை கடப்ப தென்றால்
    இரவினொடு நண்பகலு மேத்தி வாழ்த்திப்
பிழைத்ததெலாம் பொறுத்தருள்செய் பெரியோய் என்றும்
    பிஞ்ஞகனே மைஞ்ஞவிலுங் கண்டா என்றும்
அழைத்தலறி அடியேனுன் னரணங் கண்டாய்
    அணியாரூர் இடங்கொண்ட அழகா என்றும்
குழற்சடையெங் கோனென்றுங் கூறு நெஞ்சே
    குற்றமில்லை யென்மேல்நான் கூறி னேனே.


It is impossible to live beyond the ordained day.
Hail and praise Him during night and broad day.
Say thus: "O great One!
Forgive our sins and bless us!
O Pigngnaka!
O Blue-throated!"
Cry with fervor thus: "I seek Your refuge,
O handsome One that dwells at beauteous Aaroor!
O King whose tresses are matted!"
O heart,
even thus you proclaim.
your flaws will cease.
I swear this on me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 02, 2018, 11:07:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2508 on: July 02, 2018, 11:08:51 AM »
Verse  6:

நீப்பரிய பல்பிறவி நீக்கும் வண்ணம்
    நினைந்திருந்தேன் காண்நெஞ்சே நித்த மாகச்
சேப்பிரியா வெல்கொடியி னானே யென்றும்
    சிவலோக நெறிதந்த சிவனே யென்றும்
பூப்பிரியா நான்முகனும் புள்ளின் மேலைப்
    புண்டரிகக் கண்ணானும் போற்றி யென்னத்
தீப்பிழம்பாய் நின்றவனே செல்வ மல்குந்
    திருவாரூ ராவென்றே சிந்தி நெஞ்சே.

O heart,
I have been contemplating to end the onset of manifold transmigration,
well-nigh impossible to stop.
Behold this!
Think on Him thus,
even thus: "O Lord whose victorious flag is inseparable from the signum of the Bull!
O Siva who showed the way leading to Sivaloka!
O Lord who stood as a column of flame to the hailing of the Four-faced ever throaned On the Flower and the lotus-eyed whose mount in the bird!
O Lord of wealth-abounding Aaroor!

Arunachala Siva.« Last Edit: July 02, 2018, 11:12:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2509 on: July 02, 2018, 11:13:46 AM »
Verse  7:

பற்றிநின்ற பாவங்கள் பாற்ற வேண்டில்
    பரகதிக்குச் செல்வதொரு பரிசு வேண்டில்
சுற்றிநின்ற சூழ்வினைகள் வீழ்க்க வேண்டில்
    சொல்லுகேன் கேள்நெஞ்சே துஞ்சா வண்ணம்
உற்றவரும் உறுதுணையும் நீயே யென்றும்
    உன்னையல்லால் ஒருதெய்வம் உள்கே னென்றும்
புற்றரவக் கச்சார்த்த புனிதா வென்றும்
    பொழிலாரூ ராவென்றே போற்றா நில்லே.


O heart,
if you seek to annul attaching sins,
To gain the path leading to eternal life,
And vanquish the circumscribing karma,
Listen to what I say!
Praise Him thus,
even thus: "You are my kin and help sure!
I will not think Of any God other than You!
O holy One whose waist is cinctured with a serpent of the ant-hill.
O Lord of Aaroor girt with groves!"

Arunachala Siva.

« Last Edit: July 02, 2018, 11:16:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2510 on: July 02, 2018, 11:17:46 AM »
Verse  8:


மதிதருவன் நெஞ்சமே உஞ்சு போக
    வழியாவ திதுகண்டாய் வானோர்க் கெல்லாம்
அதிபதியே ஆரமுதே ஆதீ யென்றும்
    அம்மானே ஆரூரெம் ஐயா வென்றும்
துதிசெய்து துன்றுமலர் கொண்டு தூவிச்
    சூழும் வலஞ்செய்து தொண்டு பாடிக்
கதிர்மதிசேர் சென்னியனே கால காலா
    கற்பகமே யென்றென்றே கதறா நில்லே.

O heart,
let me enlighten you.
this is the way for redemption.
cry with fervor thus: "O Overlord of the celestial beings!
O Nectar!
O Alpha!
O Chief!
O Sire of Aaroor!
"Scattering fresh flowers hail and adore Him.
circumambulate His shrine.
Render service.
sing and praise Him thus: "O Lord in whose crest shines the bright-rayed moon!
O Kaalakaalaa!
O Karpaka!"


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 02, 2018, 11:21:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2511 on: July 02, 2018, 11:22:46 AM »
Verse  9:


பாசத்தைப் பற்றறுக்க லாகு நெஞ்சே
    பரஞ்சோதி பண்டரங்கா பாவ நாசா
தேசத் தொளிவிளக்கே தேவ தேவே
    திருவாரூர்த் திருமூலட் டானா வென்றும்
நேசத்தை நீபெருக்கி நேர்நின் றுள்கி
    நித்தலுஞ் சென்றடிமேல் வீழ்ந்து நின்று
ஏசற்று நின்றிமையோ ரேறே யென்றும்
    எம்பெருமா னென்றென்றே யேத்தா நில்லே.O heart,
you can snap the shackling bondage!
Hail Him thus: "O Paranjoti!
O Pandarangka!
O Queller of sins!
O bright Light of the land!
O God of gods!
O Tirumoolattaana of Tiruvaaroor!"
Thus,
even thus,
should you hail Him in increasing love,
Melting in His presence.
proceed to His shrine daily,
Fall at His feet,
stand up freed of worry,
and praise Him thus.
"O Chief of the celestial beings!
O Lord,
O Lord!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 02, 2018, 11:25:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2512 on: July 02, 2018, 11:26:58 AM »
Verse  10:

புலன்கள்ஐந்தால் ஆட்டுண்டு போது போக்கிப்
    புறம்புறமே திரியாதே போது நெஞ்சே
சலங்கொள்சடை முடியுடைய தலைவா என்றும்
    தக்கன்செய் பெருவேள்வி தகர்த்தா யென்றும்
இலங்கையர்கோன் சிரம்நெரித்த இறைவா என்றும்
    எழிலாரூ ரிடங்கொண்ட எந்தா யென்றும்
நலங்கொளடி யென்தலைமேல் வைத்தா யென்றும்
    நாடோறும் நவின்றேத்தாய் நன்மை யாமே.

O heart,
come here!
Dance not to the tune of the five senses.
Do not roam abroad futilely.
daily adore Him thus: "O Chief in whose matted hair the river flows!
O Destroyer of the sacrifice of Daksha!
O God that crushed the head of Lanka's king!
O my Father that abides at beauteous Aaroor!
Ha,
You did place your goodly feet on my head!"
Do this and be blessed with weal.

Padigam 6 of Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 02, 2018, 11:31:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2513 on: July 02, 2018, 11:32:41 AM »
Tiru Arur:7.

Verse  1:


கற்றவர்க ளுண்ணுங் கனியே போற்றி
    கழலடைந்தார் செல்லுங் கதியே போற்றி
அற்றவர்கட் காரமுத மானாய் போற்றி
    அல்லலறுத் தடியேனை ஆண்டாய் போற்றி
மற்றொருவ ரொப்பில்லா மைந்தா போற்றி
    வானவர்கள் போற்றும் மருந்தே போற்றி
செற்றவர்தம் புரமெரித்த சிவனே போற்றி
    திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி.

O the fruit that is eaten by the learned,
praise be!
O the way trodden by them that have reached Thy feet,
praise be!
O the Nectar of the destitute,
praise be!
Annulling my woe,
You rule me--Your servitor,
praise be!
O the great One beyond compare,
praise be!
O the Catholicon hailed by the celestial beings
praise be!
O Siva that burnt the hostile towns,
praise be!
O Tirumoolattaana,
praise be!
Praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 02, 2018, 11:36:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2514 on: July 03, 2018, 07:31:35 AM »
Verse  2:


வங்கமலி கடல்நஞ்ச முண்டாய் போற்றி
    மதயானை யீருரிவை போர்த்தாய் போற்றி
கொங்கலரும் நறுங்கொன்றைத் தாராய் போற்றி
    கொல்புலித் தோலாடைக் குழகா போற்றி
அங்கணனே அமரர்கள்தம் இறைவா போற்றி
    ஆலமர நீழலறஞ் சொன்னாய் போற்றி
செங்கனகத் தனிக்குன்றே சிவனே போற்றி
    திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி.

O the eater of the venom of sea where sail ships,
praise be!
O the One that mantled yourself With the hide of the ichorous tusker,
praise be!
O the One that wears the wreath of melliferous,
Fragrant and burgeoning Konrai,
praise be!
O Handsome One clad in the skin of the killer-tiger,
praise be!
O the merciful One,
the Lord of the celestial beings!
praise be!
O the One that explicated dharma seated in the shade of the banyan tree,
praise be!
O the unique Hill of ruddy gold,
O Siva,
praise be!
O Tirumoolattaana,
praise be,
praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2018, 07:34:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2515 on: July 03, 2018, 07:36:13 AM »
Verse  3:

மலையான் மடந்தை மணாளா போற்றி
    மழவிடையாய் நின்பாதம் போற்றி போற்றி
நிலையாக என்னெஞ்சில் நின்றாய் போற்றி
    நெற்றிமேல் ஒற்றைக்கண் ணுடையாய் போற்றி
இலையார்ந்த மூவிலைவே லேந்தீ போற்றி
    ஏழ்கடலும் ஏழ்பொழிலு மானாய் போற்றி
சிலையாலன் றெயிலெரித்த சிவனே போற்றி
    திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி.


O the Consort of the Mountain's daughter,
praise be!
O the rider of the young Bull,
praise be!
Your feet divine,
praise be!
O the One that firmly abides in my bosom,
praise be!
O the One that has an eye in the forehead,
praise be!
O the wielder of the triple-bladed trident,
praise be!
You became the seven seas and the seven worlds,
praise be!
O Siva that,
of yore,
shot with a bow the three walled towns,
praise be!
O Tirumoolattaana,
praise be,
praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2018, 07:38:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2516 on: July 03, 2018, 11:02:42 AM »
Verse  4:

பொன்னியலும் மேனியனே போற்றி போற்றி
   பூதப் படையுடையாய் போற்றி போற்றி
மன்னியசீர் மறைநான்கு மானாய் போற்றி
    மறியேந்து கையானே போற்றி போற்றி
உன்னுமவர்க் குண்மையனே போற்றி போற்றி
    உலகுக் கொருவனே போற்றி போற்றி
சென்னிமிசை வெண்பிறையாய் போற்றி போற்றி
    திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி.O Lord of auric body,
praise be,
praise be!
O Lord of Bhootha-Hosts,
praise be,
praise be!
You became the aeviternal Vedas four,
praise be!
O Lord that holds a fawn in Your hand,
praise be,
praise be!
O Truth unto those that contemplate You,
praise be,
praise be!
O the Primal Ens of the world,
praise be,
praise be!
O One with a crescent moon on Your crest,
praise be,
praise be!
O Tirumoolattaana,
praise be,
praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2018, 11:05:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2517 on: July 03, 2018, 11:06:58 AM »
Verse  5:


நஞ்சுடைய கண்டனே போற்றி போற்றி
    நற்றவனே நின்பாதம் போற்றி போற்றி
வெஞ்சுடரோன் பல்லிறுத்த வேந்தே போற்றி
    வெண்மதியங் கண்ணி விகிர்தா போற்றி
துஞ்சிருளி லாட லுகந்தாய் போற்றி
    தூநீறு மெய்க்கணிந்த சோதீ போற்றி
செஞ்சடையாய் நின்பாதம் போற்றி போற்றி
    திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி.


O One that holds poison in Your throat,
praise be,
praise be!
Your feet,
O One of great tapas,
praise be,
praise be!
O King who knocked out the teeth of the fierce sun,
praise be!
O the One supremely different,
that wears the white moon,
O Flame that bedaubs Your person with pure ash,
praise be!
praise be!
O the One that delights to dance in darkness when sleep prevails,
praise be!
O the One of hirsutorufous hair,
praise be,
praise be!
O Tirumoolattaana,
praise be,
praise be!


Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2018, 11:08:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2518 on: July 03, 2018, 11:10:12 AM »
Verse  6:


சங்கரனே நின்பாதம் போற்றி போற்றி
    சதாசிவனே நின்பாதம் போற்றி போற்றி
பொங்கரவா நின்பாதம் போற்றி போற்றி
    புண்ணியனே நின்பாதம் போற்றி போற்றி
அங்கமலத் தயனோடு மாலுங் காணா
    அனலுருவா நின்பாதம் போற்றி போற்றி
செங்கமலத் திருப்பாதம் போற்றி போற்றி
    திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி.

Your feet,
O Sankara,
praise be,
praise be!
Your feet O Sadaasiva,
praise be,
praise be!
Your feet,
O wearer of many serpents,
praise be,
praise be!
Your feet,
O righteous One praise be,
praise be!
Your feet,
O Lord of the form of fire un-beheld by Brahma of beauteous Lotus and Vishnu,
praise be,
praise be!
Your divine feet like unto red lotus,
praise be,
praise be!
O Tirumoolattaana,
praise be,
praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2018, 11:13:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2519 on: July 03, 2018, 11:14:48 AM »
Verse  7:

வம்புலவு கொன்றைச் சடையாய் போற்றி
    வான்பிறையும் வாளரவும் வைத்தாய் போற்றி
கொம்பனைய நுண்ணிடையாள் கூறா போற்றி
    குரைகழலாற் கூற்றுதைத்த கோவே போற்றி
நம்புமவர்க் கரும்பொருளே போற்றி போற்றி
    நால்வேதம் ஆறங்க மானாய் போற்றி
செம்பொனே மரகதமே மணியே போற்றி
    திருமூலட் டானனே போற்றி போற்றி.


O One whose matted hair is decked with fragrant Konrai,
praise be!
O One who sports the crescent moon of the sky and the bright snake,
praise be!
O One concorporate with the willowy-waisted,
praise be!
O King who with Your ankleted foot kicked Death,
praise be!
O Ens great unto the loving devotees,
praise be!
praise be!
You became the four Vedas and the six Angas,
praise be!
O Ruddy gold,
O Emerald,
O Ruby,
praise be!
O Tirumoolattaana,
praise be,
praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2018, 11:17:27 AM by Subramanian.R »