Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191205 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2475 on: June 26, 2018, 07:27:50 AM »
Verse  4:

உன்னுருவிற் சுவையொளியூ றோசை நாற்றத்
    துறுப்பினது குறிப்பாகு மைவீர் நுங்கள்
மன்னுருவத் தியற்கைகளால் வைப்பீர்க் கையோ
    வையகமே போதாதே யானேல் வானோர்
பொன்னுருவைத் தென்னாரூர் மன்னு குன்றைப்
    புவிக்கெழிலாஞ் சிவக்கொழுந்தைப் புகுந்தென் சிந்தை
தன்னுருவைத் தந்தவனை யெந்தை தன்னைத்
    தலைப்படுவேன் துலைப்படுப்பான் தருக்கேன் மின்னே.

O ye who are the fivefold senses of taste,
light,
touch,
Sound and smell and five sense-organs of the body!
By your nature,
ye five will infuse illusion into the ever-abiding forms,
alas!
The whole universe is insufficient for you!
I,
on my part,
Will be merged with my Father,
the One who,
invading my mind,
Imaged Himself therein,
the One of auric form,
The ever-during hill of Aaroor in the south,
the One Who is Sivakkozhuntu--the Pulchritude of the cosmos.
Think not in your pride to snare me.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 26, 2018, 07:30:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2476 on: June 26, 2018, 07:32:06 AM »
Verse  5:

துப்பினைமுன் பற்றறா விறலே மிக்க
    சோர்வுபடு சூட்சியமே சுகமே நீங்கள்
ஒப்பனையைப் பாவித்திவ் வுலக மெல்லாம்
    உழறுமிது குறைமுடிப்பீர்க் கரிதே யென்றன்
வைப்பினைப்பொன் மதிலாரூர் மணியை வைகல்
    மணாளனையெம் பெருமானை வானோர் தங்கள்
அப்பனைச்செப் பிடவடைவேன் நும்மால் நானும்
    ஆட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.

O ye skilled in strengthening the attachment to worldly experience!
O ye of cunning who wilder and weaken others!
O ye of the form of (false) pleasure Is it hard for you who with your winsome makeup,
roam over this world,
to achieve your object?
I will,
for sure,
Reach the Father of the celestial beings who is my Treasure,
The Ruby of Aaroor,
the bridegroom of Vaikal and our God.
You cannot cause me dance to your tune.
Cease your wearisome roaming.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2018, 07:34:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2477 on: June 26, 2018, 08:49:11 AM »
Verse  6:

பொங்குமத மானமே ஆர்வச் செற்றக்
    குரோதமே யுலோபமே பொறையே நீங்கள்
உங்கள்பெரு மாநிலத்தி னெல்லை யெல்லாம்
    உழறுமிது குறைமுடிப்பீர்க் கரிதே யானேல்
அங்கமலத் தயனொடுமா லாகி மற்று
    மதற்கப்பா லொன்றாகி யறிய வொண்ணாச்
செங்கனகத் தனிக்குன்றைச் சிவனை யாரூர்ச்
    செல்வனைச்சேர் வேன்நும்மாற் செலுத்து ணேனே.


O ye that are swelling pride,
dis-honor,
passion,
enmity,
Wrath,
miserliness and pain!
Is it hard for you who can roam at will over the bournes of your vast empire to achieve your object?
I,
for my part,
will reach the opulent One of Aaroor,
the One who is Brahma of the beauteous Lotus,
and Vishnu,
the One that stands transcending them as the only One,
the unknowable,
unique Hill of ruddy gold,
the Lord Siva.
I will not be,
by you,
directed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2018, 08:52:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2478 on: June 26, 2018, 08:54:15 AM »
Verse  7:

இடர்பாவ மெனமிக்க துக்க வேட்கை
    வெறுப்பேயென் றனைவீரும் உலகை யோடிக்
குடைகின்றீர்க் குலகங்கள் குலுங்கி நுங்கள்
    குறிநின்ற தமையாதே யானேல் வானோர்
அடையார்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தானை
    அமரர்கள்தம் பெருமானை யரனை ஆரூர்
உடையானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மா
    லாட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.


O ye who are trouble,
sin,
abundant misery,
Desire and hatred!
Is the world not sufficient for you who run about the world over,
agitating it?
I,
on my part,
will reach in all celerity the lord of Aaroor,
the One that burnt the three,
Hostile,
sky flying citadels,
the Lord of the celestial beings,
I'll not dance to your tune.
Cease your wearisome roaming.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2018, 08:57:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2479 on: June 26, 2018, 11:05:15 AM »
Verse  8:


விரைந்தாளும் நல்குரவே செல்வே பொல்லா
    வெகுட்சியே மகிழ்ச்சியே வெறுப்பே நீங்கள்
நிரைந்தோடி மாநிலத்தை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே நுகர்போகம் யானேல் வானோர்
கரைந்தோட வருநஞ்சை யமுது செய்த
    கற்பகத்தைத் தற்பரத்தைத் திருவா ரூரில்
பரஞ்சோதி தனைக்காண்பேன் படேன்நும் பண்பிற்
    பரிந்தோடி யோட்டந்து பகட்டன் மின்னே.


O swift-possessing indigence,
opulence,
cruel anger Joy and hatred!
You run and fill the great world,
To nibble and eat it away.
I derive from you pleasure none.
I,
for my part,
will surely behold the supernal Light at Tiruvaaroor,
the One who devoured the venom as though it were nectar when the celestial beings fled away in fright,
The Karpaka,
the supreme Ens.
I will not fall into Your gin.
cease your clinquant and gaudy show.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2018, 11:09:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2480 on: June 26, 2018, 11:11:16 AM »
Verse  9:

மூள்வாய தொழிற்பஞ்சேந் திரிய வஞ்ச
    முகரிகாண் முழுதுமிவ் வுலகை யோடி
நாள்வாயு நும்முடைய மம்ம ராணை
    நடாத்துகின்றீர்க் கமையாதே யானேல் வானோர்
நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
    நெடுந்தூணைப் பாதாளக் கருவை யாரூர்
ஆள்வானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மா
    லாட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.

O ye cruel gorcrows -- senses five ever at work!
Quotidian you roam over the entire earth and enforce your reign of bewilderment.
(but) the world beyond is not yours.   I,
for my part,
will reach in all clarity the Ruler of Aaroor.
The tall column that sustains the immense vault of heaven,
The base of the Paataala.
I'll not dance to your tune.
Cease your wearisome roaming.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 26, 2018, 11:17:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2481 on: June 26, 2018, 11:20:04 AM »
Verse  10:

சுருக்கமொடு பெருக்கநிலை நித்தல் பற்றித்
    துப்பறையென் றனைவீரிவ் வுலகை யோடிச்
செருக்கிமிகை செலுத்தியும செய்கை வைகல்
    செய்கின்றீர்க் கமையாதே யானேல் மிக்க
தருக்கிமிக வரையெடுத்த அரக்கன் ஆகந்
    தளரவடி யெடுத்தவன்றன் பாடல் கேட்டு
இரக்கமெழுந் தருளியஎம் பெருமான் பாதத்
    திடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே.


All of you scatter daily decrease as well as increase;
You rule the world ruthlessly in pride.
You perform your acts every day.
Yet the world beyond is not yours.
I,
for my part,
hail without let or hindrance,
The feet of my Lord,
the One that pressed His foot to enervate the body of the Ravana who pridefully lifted the mountain,
and then graced him in mercy after hearkening to his song.
Trouble me not lest you should perish.

Padigam (4) of Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 26, 2018, 11:25:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2482 on: June 26, 2018, 11:27:10 AM »
Tiru Arur (5):

Verse 1:

நீற்றினையும் நெற்றிமே லிட்டார் போலும்
    நீங்காமே வெள்ளெலும்பு பூண்டார் போலும்
காற்றினையுங் கடிதாக நடந்தார் போலுங்
    கண்ணின்மேற் கண்ணொன் றுடையார் போலும்
கூற்றினையுங் குரைகழலால் உதைத்தார் போலுங்
    கொல்புலித்தோ லாடைக் குழகர் போலும்
ஆற்றினையுஞ் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே.


He daubed His forehead with the ash.
He adorned Himself inseparably with the white bones.
He caused the wind to blow fast.
He has an eye above His eye.
He kicked Yama with His tinkling anklet wearing-foot.
He is the handsome One clad in the skin of the murderous tiger.
He placed the river on His hirsutorufous,
matted crest.
thus is He,
The Lord Tirumoolattaananaar of lovely Aaroor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 26, 2018, 02:57:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2483 on: June 27, 2018, 10:35:21 AM »
Verse  2:


பரியதோர் பாம்பரைமே லார்த்தார் போலும்
    பாசுபதம் பார்த்தற் களித்தார் போலும்
கரியதோர் களிற்றுரிவை போர்த்தார் போலும்
    கபாலங்கட் டங்கக் கொடியார் போலும்
பெரியதோர் மலைவில்லா எய்தார் போலும்
    பேர்நந்தி யென்னும் பெயரார் போலும்
அரியதோர் அரணங்கள் அட்டார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே.He has a huge snake cinctured round His waist.
He gifted Passupatam to Paartthan.
He mantled Himself in the hide of the dark tusker.
He bears a skull.
His flag sports a kattangkam.
He shot with His bow-- a huge mountain.
Nandi is the name by which He is known.
He burnt the walled towns of rare splendor.
thus is He,
The Lord Tirumoolattaananaar of lovely Aaroor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 27, 2018, 10:38:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2484 on: June 27, 2018, 10:40:03 AM »
Verse  3:

துணியுடையர் தோலுடைய ரென்பார் போலுந்
    தூய திருமேனிச் செல்வர் போலும்
பிணியுடைய அடியாரைத் தீர்ப்பார் போலும்
    பேசுவார்க் கெல்லாம் பெரியார் போலும்
மணியுடைய மாநாகம் ஆர்ப்பார் போலும்
    வாசுகிமா நாணாக வைத்தார் போலும்
அணியுடைய நெடுவீதி நடப்பார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே.

He is clad in minimum clothing and skin.
He is the opulent One of pure and divine frame.
He will cure the fettering malady of His servitors.
He is beyond the words articulated by speakers.
He causes the great snake with a gem to dance.
He had Vaasuki for the string of His bow.
He would peregrinate the ornate street.
thus is He,
The Lord Tirumoolattaananaar of lovely Aaroor.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 27, 2018, 10:42:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2485 on: June 28, 2018, 07:54:50 AM »
Verse  4:


ஓட்டகத்தே ஊணாக வுகந்தார் போலும்
    ஓருருவாய்த் தோன்றி உயர்ந்தார் போலும்
நாட்டகத்தே நடைபலவும் நவின்றார் போலும்
    ஞானப் பெருங்கடற்கோர் நாதர் போலும்
காட்டகத்தே யாட லுடையார் போலும்
    காமரங்கள் பாடித் திரிவார் போலும்
ஆட்டகத்தில் ஆனைந் துகந்தார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே.


He relished the food received by the begging bowl.
As a form He manifested and grew lofty.
He devised many a path in the land.
He is the Lord of the vast sea of Wisdom.
He danced in the crematorium.
He goes about singing melodies.
For His ablutions He prefers the Pancha-Kavya;
thus is He,
The Lord Tirumoolattaananar of lovely Aaroor.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 28, 2018, 07:57:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2486 on: June 28, 2018, 07:59:03 AM »
Verse  5:

ஏனத் திளமருப்புப் பூண்டார் போலும்
    இமையவர்க ளேத்த இருந்தார் போலும்
கானக்கல் லாற்கீழ் நிழலார் போலுங்
    கடல்நஞ்ச முண்டிருண்ட கண்டர் போலும்
வானத் திளமதிசேர் சடையார் போலும்
    வான்கயிலை வெற்பின் மகிழ்ந்தார் போலும்
ஆனத்து முன்னெழுத்தாய் நின்றார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே.He adorned Himself with the young tusk of the boar.
He abides hailed by the celestial beings.
He is seated in the shade of the sylvan Banyan tree.
He swallowed the sea's venom with which His throat is dark.
His matted hair sports the young moon of the heaven.
He resides happily in the ethereal Mount Kailash.
His mount is a Bull.
He is the First Letter;
such is He,
The Lord Tirumoolattaananaar of lovely Aaroor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2018, 08:01:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2487 on: June 28, 2018, 09:17:06 AM »
Verse  6:


காமனையும் கரியாகக் காய்ந்தார் போலுங்
    கடல்நஞ்ச முண்டிருண்ட கண்டர் போலும்
சோமனையுஞ் செஞ்சடைமேல் வைத்தார் போலும்
    சொல்லாகிச் சொற்பொருளாய் நின்றார் போலும்
நாமனையும் வேதத்தார் தாமே போலும்
    நங்கையோர் பால்மகிழ்ந்த நம்பர் போலும்
ஆமனையுந் திருமுடியார் தாமே போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே.


He burnt Manmatha into coal.
He devoured the sea's venom with which His throat is dark.
He keeps Moon on His red matted hair.
He is the Word and the import of the Word.
He is hailed by the Vedas recited by the tongue.
He is the supremely desirable One who is joyously concorporate with His consort.
On His holy crest runs a river.
such is He,
The Lord Tirumoolattaananaar of lovely Aaroor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2018, 09:20:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2488 on: June 28, 2018, 09:21:57 AM »
Verse  7:


முடியார் மதியரவம் வைத்தார் போலும்
    மூவுலகுந் தாமேயாய் நின்றார் போலும்
செடியார் தலைப்பலிகொண் டுழல்வார் போலுஞ்
    செல்கதிதான் கண்ட சிவனார் போலும்
கடியார்நஞ் சுண்டிருண்ட கண்டர் போலுங்
    கங்காள வேடக் கருத்தர் போலும்
அடியா ரடிமை யுகப்பார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே.


On His crest He placed an Aatthi wreath,
moon and snake.
He Himself stands as the triple worlds.
He goes abegging with a stinking skull for His alms-bowl.
He devised the way for the godly.
His throat is dark with the deadly venom of the sea.
He is the Chief Who sports the guise of Gangkaala.
He is happy in the servitorship of His devotees.
such is He,
The Lord Tirumoolattaananaar of lovely Aaroor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 28, 2018, 09:25:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2489 on: June 29, 2018, 07:42:27 AM »
Verse  8:


இந்திரத்தை யினிதாக ஈந்தார் போலும்
    இமையவர்கள் வந்திறைஞ்சும் இறைவர் போலும்
சுந்தரத்த பொடிதன்னைத் துதைந்தார் போலுந்
    தூத்தூய திருமேனித் தோன்றல் போலும்
மந்திரத்தை மனத்துள்ளே வைத்தார் போலும்
    மாநாகம் நாணாக வளைத்தார் போலும்
அந்திரத்தே யணியாநஞ் சுண்டார் போலும்
    அணியாரூர்த் திருமூலட் டான னாரே.


He sweetly conferred captaincy.
He is the God unto whom the celestial beings come,
to hail Him.
He daubed Himself with the beauteous ash.
His is the divine body,
absolutely pure.
He placed the Mantra in the minds (of devotees).
Fixing the great snake as its string He bent the great mountain into a bow.
He ate the poison as though it were a beautiful thing and keeps it as a jewel in His throat.
such is He,
The Lord Tirumoolattaananaar of lovely Aaroor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 29, 2018, 07:45:47 AM by Subramanian.R »