Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191518 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2460 on: June 22, 2018, 11:34:14 AM »
Verse  10:


நல்லூரே நன்றாக நட்ட மிட்டு
    நரையேற்றைப் பழையாறே பாய ஏறிப்
பல்லூரும் பலிதிரிந்து சேற்றூர் மீதே
    பலர்காணத் தலையாலங் காட்டி னூடே
இல்லார்ந்த பெருவேளூர்த் தளியே பேணி
    யிராப்பட்டீச் சரங்கடந்து மணற்கால் புக்கு
எல்லாருந் தளிச்சாத்தங் குடியிற் காண
    இறைப்பொழுதில் திருவாரூர் புக்கார் தாமே.


He danced well in Nalloor.
He leaped on the old bull at Pazhaiyaaru.
He went begging in many towns.
Many beheld Him at Setroor.
He lay concealed in Talayaalangkaadu;
He abode sweetly in His shrine of Peruvelur of many houses.
He crossed during night Patticharam and entered Manakkaal.
He was seen by all Talicchaat- thangkudi.
In a trice He barged into Tiruvaaroor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2018, 11:37:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2461 on: June 22, 2018, 11:39:45 AM »
Verse  11:


கருத்துத்திக் கதநாகங் கையி லேந்திக்
    கருவரைபோற் களியானை கதறக் கையால்
உரித்தெடுத்துச் சிவந்ததன்தோல் பொருந்த மூடி
    உமையவளை யச்சுறுத்தும் ஒளிகொள் மேனித்
திருத்துருத்தி திருப்பழனந் திருநெய்த் தானந்
    திருவையா றிடங்கொண்ட செல்வர் இந்நாள்
அரிப்பெருத்த வெள்ளேற்றை அடரவேறி
    யப்பனார் இப்பருவ மாரூ ராரே.

He holds in His hand a black and wrathful snake whose hood is speckled.
He flayed a tusker,
Which was huge like a dark hill and which wailed aloud.
He fittingly mantled Himself with its hide,
covering the ruddy skin of His dazzling body,
and putting Uma to fright.
He.
our Father,
is the opulent One of Tirutthurutthi,
Tiruppazhanam,
Tiruneitthaanam and Tiruvaiyaaru.
This day,
He valiantly mounted the white bull Whose neck is marked by flaps of flesh,
To abide at Aaroor during this eon.

Padigam on Tiru Arur (2) completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2018, 11:43:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2462 on: June 22, 2018, 11:49:48 AM »
Tiru Arur: (3).

Verse  1:

பாதித்தன் திருவுருவிற் பெண்கொண் டானைப்
   பண்டொருகால் தசமுகனை அழுவித் தானை
வாதித்துத் தடமலரான் சிரங்கொண் டானை
   வன்கருப்புச் சிலைக்காம னுடல் அட்டானைச்
சோதிச்சந் திரன்மேனி மறுச்செய் தானைச்
   சுடரங்கி தேவனையோர் கைக்கொண் டானை
ஆதித்தன் பற்கொண்ட அம்மான் தன்னை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.

In the (left) half of His body,
He has a Woman.
Of yore,
He caused the ten-faced to cry.
Causing him pain,
He clipped the head of him of the immense flower.
He burnt the body of Manmatha.
The wielder of a mighty,
sugarcane-bow.
He caused the body of the Moon-god to get mashed.
He had the hand of Agni-Deva cut off.
He had The teeth of Aadityan knocked out.
I beheld Him,
The Chief of Aaroor and became (absolutely) oblivious of all else.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2018, 11:54:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2463 on: June 23, 2018, 08:54:27 AM »
Verse  2:

வெற்புறுத்த திருவடியாற் கூற்றட் டானை
    விளக்கினொளி மின்னினொளி முத்தின் சோதி
ஒப்புறுத்த திருவுருவத் தொருவன் தன்னை
    ஓதாதே வேத முணர்ந்தான் தன்னை
அப்புறுத்த கடல்நஞ்ச முண்டான் தன்னை
    அமுதுண்டார் உலந்தாலும் உலவா தானை
அப்புறுத்த நீரகத்தே அழலா னானை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.


With His foot that pressed the mountain, He killed Yama.
He is the One whose Divine body is like the flame of lamp,
Lightning and pearl.
He conned the Vedas without ever cultivating them.
He ate the venom of the watery ocean.
He dies not even if the eaters of nectar die.
He is the fire,
In the abundant,
watery expanse.
I beheld Him at Aaroor and became absolutely oblivious of all else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2018, 08:58:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2464 on: June 23, 2018, 09:00:05 AM »
Verse 3:


ஒருகாலத் தொருதேவர் கண்கொண் டானை
    யூழிதோ றூழி யுயர்ந்தான் தன்னை
வருகாலஞ் செல்கால மாயி னானை
    வன்கருப்புச் சிலைக்காம னுடலட் டானைப்
பொருவேழக் களிற்றுரிவைப் போர்வை யானைப்
    புள்ளரைய னுடல்தன்னைப் பொடிசெய் தானை
அருவேள்வி தகர்த்தெச்சன் தலைகொண் டானை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.


Of yore,
He had the eye of a Deva* plucked out.
He grew loftier and loftier during each eon.
He is time future and time past.
He burnt the body Of Manmatha,
the wielder of a mighty sugarcane-bow.
He mantled Himself with the hide of the warring tusker.
He took the wind out of the sail of the King of birds.
Destroying the sacrifice,
He severed the head of Dakshan.
I beheld Him at Aaroor and became absolutely oblivious of all else.

(*sun god)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2018, 09:03:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2465 on: June 23, 2018, 10:58:28 AM »
Verse  4:


மெய்ப்பால்வெண் ணீறணிந்த மேனி யானை
    வெண்பளிங்கி னுட்பதித்த சோதி யானை
ஒப்பானை யொப்பிலா வொருவன் தன்னை
    உத்தமனை நித்திலத்தை யுலக மெல்லாம்
வைப்பானைக் களைவானை வருவிப் பானை
    வல்வினையேன் மனத்தகத்தே மன்னி னானை
அப்பாலைக் கப்பாலைக் கப்பா லானை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.

His body is bedaubed with white ash.
He is the Flame inlaid in the white crystal.
He abides equally in all.
He is beyond compare.
He is the noble One,
the Pearl.
He creates all the worlds,
resolves and recreates them.
He is the One who ever abides in my -- the cruel one's mind.
He abides transcendent beyond the beyond.
I beheld Him at Aaroor and became absolutely oblivious of all else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2018, 11:02:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2466 on: June 23, 2018, 11:04:29 AM »
Verse  5:


பிண்டத்திற் பிறந்ததொரு பொருளை மற்றைப்
    பிண்டத்தைப் படைத்ததனைப் பெரிய வேதத்
துண்டத்திற் றுணிபொருளைச் சுடுதீ யாகிச்
    சுழல்காலாய் நீராகிப் பாரா யிற்றைக்
கண்டத்தில் தீதினஞ் சமுது செய்து
    கண்மூன்று படைத்ததொரு கரும்பைப் பாலை
அண்டத்துக் கப்புறத்தார் தமக்கு வித்தை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.


He is the Ens abiding in embodiment.
He is the creator of embodiment.
He is the message of the great metrical Vedas.
He is the burning fire.
the whirling wind,
The water and the earth.
He holds the cruel venom in His throat as though it were nectar.
He is triple-eyed.
He is a sweet-cane.
He is milk.
He is the Seed of those who are beyond the earth.
I beheld Him at Aaroor and became absolutely oblivious of all else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2018, 11:07:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2467 on: June 23, 2018, 11:11:01 AM »
Verse  6:

நீதியாய் நிலனாகி நெருப்பாய் நீராய்
    நிறைகாலாய் இவையிற்றின் நியம மாகிப்
பாதியா யொன்றாகி யிரண்டாய் மூன்றாய்ப்
    பரமாணு வாய்ப்பழுத்த பண்க ளாகிச்
சோதியா யிருளாகிச் சுவைக ளாகிச்
    சுவைகலந்த அப்பாலாய் வீடாய் வீட்டின்
ஆதியாய் அந்தமாய் நின்றான் தன்னை
    ஆரூரிற் கண்டடியேன் அயர்த்த வாறே.


He is Niti,
earth,
fire,
water and pervading air.
He is the order that informs these.
He is half,
one,
two and three,
He is Paramaanu.
He is ripe and sweet Panns.
He is light.
He is darkness.
He is taste.
He is the sweet beyond.
He is Moksha.
He is Jnanam leading to Moksha.
He is Jnananadam.
I beheld Him at Aaroor and became absolutely oblivious of all else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2018, 11:14:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2468 on: June 24, 2018, 07:54:05 AM »
Verse  7:

இடர்பாவ மெனமிக்க துக்க வேட்கை
    வெறுப்பேயென் றனைவீரும் உலகை யோடிக்
குடைகின்றீர்க் குலகங்கள் குலுங்கி நுங்கள்
    குறிநின்ற தமையாதே யானேல் வானோர்
அடையார்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தானை
    அமரர்கள்தம் பெருமானை யரனை ஆரூர்
உடையானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மா
    லாட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.


O ye who are trouble,
sin,
abundant misery,
Desire and hatred!
Is the world not sufficient for you who run about the world over,
agitating it?
I,
on my part,
will reach in all celerity the lord of Aaroor,
the One that burnt the three,
Hostile,
skyey citadels,
the Lord of the celestial beings,
I'll not dance to your tune,
cease your wearisome roaming.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2018, 07:56:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2469 on: June 24, 2018, 12:29:30 PM »
Verse  8:


விரைந்தாளும் நல்குரவே செல்வே பொல்லா
    வெகுட்சியே மகிழ்ச்சியே வெறுப்பே நீங்கள்
நிரைந்தோடி மாநிலத்தை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே நுகர்போகம் யானேல் வானோர்
கரைந்தோட வருநஞ்சை யமுது செய்த
    கற்பகத்தைத் தற்பரத்தைத் திருவா ரூரில்
பரஞ்சோதி தனைக்காண்பேன் படேன்நும் பண்பிற்
    பரிந்தோடி யோட்டந்து பகட்டன் மின்னே.

O swift-possessing indigence,
opulence,
cruel anger, joy and hatred!
You run and fill the great world,
To nibble and eat it away.
I derive from you pleasure none.
I,
for my part,
will surely behold the supernal Light at Tiruvaaroor,
the One who devoured the venom as though it were nectar when the celestial beings  fled away in fright,
The Karpaka,
the supreme Ens.
I will not fall into Your gin,
cease your gaudy show.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2018, 12:34:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2470 on: June 24, 2018, 12:36:39 PM »
Verse 9:

மூள்வாய தொழிற்பஞ்சேந் திரிய வஞ்ச
    முகரிகாண் முழுதுமிவ் வுலகை யோடி
நாள்வாயு நும்முடைய மம்ம ராணை
    நடாத்துகின்றீர்க் கமையாதே யானேல் வானோர்
நீள்வான முகடதனைத் தாங்கி நின்ற
    நெடுந்தூணைப் பாதாளக் கருவை யாரூர்
ஆள்வானைக் கடுகச்சென் றடைவேன் நும்மா
    லாட்டுணே னோட்டந்தீங் கலையேன் மின்னே.


O ye cruel gorcrows -- senses five ever at work!
Quotidian you roam over the entire earth and enforce your reign of bewilderment.
(but) the world beyond is not yours.  I for my part,
will reach in all happiness the Ruler of Aaroor.
The tall column that sustains the immense vault of heaven,
The base of the Paataala.
I'll not dance to your tune.
Cease your wearisome roaming.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2018, 12:41:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2471 on: June 24, 2018, 12:42:27 PM »
Verse  10:


சுருக்கமொடு பெருக்கநிலை நித்தல் பற்றித்
    துப்பறையென் றனைவீரிவ் வுலகை யோடிச்
செருக்கிமிகை செலுத்தியும செய்கை வைகல்
    செய்கின்றீர்க் கமையாதே யானேல் மிக்க
தருக்கிமிக வரையெடுத்த அரக்கன் ஆகந்
    தளரவடி யெடுத்தவன்றன் பாடல் கேட்டு
இரக்கமெழுந் தருளியஎம் பெருமான் பாதத்
    திடையிலேன் கெடுவீர்காள் இடறேன் மின்னே.


All of you scatter daily decrease as well as increase.
You rule the world ruthlessly in pride.
You perform your acts every day.
Yet the world beyond is not yours.
I,
for my part,
hail without let or hindrance,
The feet of my Lord,
the One that pressed His foot to enervate the body of the demon who pridefully lifted the mountain,
and then graced him in mercy after hearkening to his song.
Trouble me not lest you should perish.


Padigam on Tiru Arur (3) completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2018, 12:48:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2472 on: June 25, 2018, 11:07:40 AM »
Tiru Arur:  (4)

Verse  1:

பொய்ம்மாயப் பெருங்கடலிற் புலம்பா நின்ற
    புண்ணியங்காள் தீவினைகாள் திருவே நீங்கள்
இம்மாயப் பெருங்கடலை யரித்துத் தின்பீர்க்
    கில்லையே கிடந்ததுதான் யானேல் வானோர்
தம்மானைத் தலைமகனைத் தண்ண லாரூர்த்
    தடங்கடலைத் தொடர்ந்தோரை யடங்கச் செய்யும்
எம்மான்ற னடித்தொடர்வா னுழிதர் கின்றேன்.
.
O ye who are good and bad Karma-- mere bubbles That fret,
rising from the false,
illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth?
This body--a vast sea Of illusion,
is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One,
the Vast Sea (of mercy) Of goodly and cool Aaroor and the One who offers To His followers,
abidance in His grace.
Trouble me not;
O fulgurant ones,
disturb me not,
lest you should perish.
O ye who are good and bad karma-- mere bubbles that fret,
rising from the false,
illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth?
This body--a vast sea of illusion,
is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One,
the Vast Sea (of mercy) of goodly and cool Aaroor and the One who offers to His followers,
abidance in His grace.
Trouble me not.
O fulgurant ones,O ye who are good and bad Karma-- mere bubbles That fret,
rising from the false,
illusive and vast sea!
Are you to be deemed wealth?
This body--a vast sea Of illusion,
is not for nibbling and eating away by you.
I ply myself in the work of serving the feet of our Chief-- The Lord of souls,
the First One,
the Vast Sea (of mercy) Of goodly and cool Aaroor and the One who offers To His followers,
abidance in His grace.
Trouble me not;
O fulgurant ones,
disturb me not,
lest you should perish.
disturb me not,
lest you should perish.

Arunachala Siva.
   
« Last Edit: June 25, 2018, 11:12:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2473 on: June 25, 2018, 11:16:56 AM »
Verse  2:


ஐம்பெருமா பூதங்காள் ஒருவீர் வேண்டிற்
    றொருவீர்வேண் டீர்ஈண்டிவ் வவனி யெல்லாம்
உம்பரமே உம்வசமே யாக்க வல்லீர்க்
    கில்லையே நுகர்போகம் யானேல் வானோர்
உம்பருமா யூழியுமா யுலகே ழாகி
    ஒள்ளாரூர் நள்ளமிர்தாம் வள்ளல் வானோர்
தம்பெருமா னாய்நின்ற அரனைக் காண்பேன்
    தடைப்படுவே னாக்கருதித் தருக்கேன் மின்னே.


O Ye five great elements!
What is desired by one of you is not desired by any other of you.
You are capable of holding all the world in your control and possession.
I derive from you pleasure none.
I,
for my part,
ever behold Hara who is the empyrean,
the eon,
the seven worlds,
The cool nectar of bright Aaroor,
the Patron,
and the God of the celestial beings.
do not pridefully think that you can hold me circumscribed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 25, 2018, 11:20:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2474 on: June 25, 2018, 11:23:04 AM »
Verse  3:

சில்லுருவிற் குறியிருத்தி நித்தல் பற்றிச்
    செழுங்கண்ணால் நோக்குமிது வூக்க மன்று
பல்லுருவில் தொழில்பூண்ட பஞ்ச பூதப்
    பளகீரும் வசமன்றே பாரே லெல்லாம்
சொல்லுருவிற் சுடர்மூன்றாய் உருவம் மூன்றாய்த்
    தூநயனம் மூன்றாகி ஆண்ட ஆரூர்
நல்லுருவிற் சிவனடியே யடைவேன் நும்மால்
    நமைப்புண்ணேன் கமைத்துநீர் நடமின் களே.

It is not fair that you should cast your looks from your outwardly beauteous eyes.
Desiring daily the beauty of some perishable forms,
O ye five Elemental falsities that function in forms manifold!
The world is not yours;
I will reach the feet of Siva who is,
Truly speaking,
the triple fire,
the triple form,
the One with the three,
pure eyes and who in His goodly forms rules Aaroor.
I will not be wasted by you.
Bear with me.
Walk away.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 25, 2018, 11:26:18 AM by Subramanian.R »