Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191203 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2400 on: June 07, 2018, 12:45:13 PM »
Tiru Nallaaru:

Verse 1:

ஆதிக்கண் நான்முகத்தி லொன்று சென்று
    அல்லாத சொல்லுரைக்கத் தன்கை வாளால்
சேதித்த திருவடியைச் செல்ல நல்ல
    சிவலோக நெறிவகுத்துக் காட்டு வானை
மாதிமைய மாதொருகூ றாயி னானை
    மாமலர்மே லயனோடு மாலுங் காணா
நாதியை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

In the hoary past, when one of Brahma's heads uttered words it should not have uttered,  He, of the sacred feet,  clipped it with His nail.
Later He showed him the goodly was leading to Siva-loka.
He is concorporate with the comely daughter of Himavant.
He is the Lord that cannot be beheld by Brahma, throned on the great flower and Vishnu.
He is the Chief.
He is of Nallaaru;
it is really great that I,
His servitor, am given to think on Him and gain salvation!

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 07, 2018, 12:49:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2401 on: June 08, 2018, 10:23:27 AM »
Verse 2:


படையானைப் பாசுபத வேடத் தானைப்
    பண்டனங்கற் பார்த்தானைப் பாவ மெல்லாம்
அடையாமைக் காப்பானை யடியார் தங்கள்
    அருமருந்தை ஆவாவென் றருள்செய் வானைச்
சடையானைச் சந்திரனைத் தரித்தான் தன்னைச்
    சங்கத்த முத்தனைய வெள்ளை யேற்றின்
நடையானை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

His armies are legion.
He sports the guise,
hailed by the faith of Paasupatam.
Of yore His look destroyed Manmata.
ignoring sins,  He fosters all.
He is the rare remedy unto His devotees.
He grants grace in mercy.
His hair is matted.
He wears the crescent moon.
He is the rider of the Bull,
white like the oyster's pearl.
It is really great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation!


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 10:27:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2402 on: June 08, 2018, 10:28:44 AM »
Verse  3:

படஅரவ மொன்றுகொண் டரையி லார்த்த
    பராபரனைப் பைஞ்ஞீலி மேவி னானை
அடலரவம் பற்றிக் கடைந்த நஞ்சை
    யமுதாக வுண்டானை ஆதி யானை
மடலரவம் மன்னுபூங் கொன்றை யானை
    மாமணியை மாணிக்காய்க் காலன் தன்னை
நடலரவஞ் செய்தானை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


Parraparan's waist is cinctured by a hooded snake.
He abides at Paigngneeli.
He ate the venom of the sea churned with the help of a mighty serpent,
as though it were nectar.
He is the Genesis.
He wears Konrai flowers over whose petals bees whir and hum.
He is the great Ruby.
He kicked Death with his foot decked with a resounding anklet for the sake of the Brahmachaari.
He is of Nallaaru.
It is really great that,
His servitor, I
am given to think on Him and gain salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 10:32:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2403 on: June 08, 2018, 10:33:51 AM »
Verse  4:


கட்டங்க மொன்றுதங் கையி லேந்திக்
    கங்கணமுங் காதில்விடு தோடு மிட்டுச்
சுட்டங்கங் கொண்டு துதையப் பூசிச்
    சுந்தரனாய்ச் சூலங்கை யேந்தி னானைப்
பட்டங்க மாலை நிறையச் சூடிப்
    பல்கணமுந் தாமும் பரந்த காட்டில்
நட்டங்க மாடியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

He holds a battle-axe in His hand.
He wears Kangkann.
In His ear dangles a todu.
He is daubed with the ash of the burnt bodies.
Spear-handed He is handsome to behold.
He wears a garland full of dead bones.
He and His Bhootha-Hosts dance in the spacious crematory.
He is of Nallaaru.
It is really great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 10:39:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2404 on: June 08, 2018, 10:42:36 AM »
Verse 5:


உலந்தார்தம் அங்கங்கொண் டுலக மெல்லாம்
    ஒருநொடியி லுழல்வானை உலப்பில் செல்வம்
சிலந்திதனக் கருள்செய்த தேவ தேவைத்
    திருச்சிராப் பள்ளியெஞ் சிவலோகனைக்
கலந்தார்தம் மனத்தென்றுங் காத லானைக்
    கச்சியே கம்பனைக் கமழ்பூங் கொன்றை
நலந்தாங்கும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

He traverses the whole world,
adorned with the bones Of the dead, in one second.
He is the Lord of the Devas.
He conferred on the Spider* ceaseless wealth.
He is our Sivalokan abiding at Tirucchiraappalli.
He is dear to them who enjoy atonement with Him.
He is Kacchi Ekampan.
He is the Chief adorned With fragrant Konrai flowers.
He is of Nallaaru.
It is really great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation.


(*The Spider got Sivalokam because It made out a shade in
Tiruvanaikka temple.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 10:47:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2405 on: June 08, 2018, 10:48:48 AM »
Verse 6:


குலங்கொடுத்துக் கோள்நீக்க வல்லான் தன்னைக்
    குலவரையின் மடப்பாவை யிடப்பா லானை
மலங்கெடுத்து மாதீர்த்தம் ஆட்டிக் கொண்ட
    மறையவனைப் பிறைதவழ்செஞ் சடையி னானைச்
சலங்கெடுத்துத் தயாமூல தன்ம மென்னுந்
    தத்துவத்தின் வழிநின்று தாழ்ந்தோர்க் கெல்லாம்
நலங்கொடுக்கும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

He could bestow on one, birth in a good clan and annul one's misery.
His left half is the beautiful daughter of the lofty Mountain.
He is the Brahmin that rid my impurities
cleansing me in the great waters (of His grace).
On His crest of ruddy matted hair floats the crescent moon.
Curing falsity, He, the Lord,
conferred weal on them that bow low.
Poising them in the Tattva called Dayaa Moola Dhanmam
He is of Nallaaru.
it is truly great that I,
His servitor,
Am given to think on Him and gain salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 10:53:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2406 on: June 08, 2018, 10:55:25 AM »
Verse  7:

பூவிரியும் மலர்க்கொன்றைச் சடையி னானைப்
    புறம்பயத்தெம் பெருமானைப் புகலூ ரானை
மாவிரியக் களிறுரித்த மைந்தன் தன்னை
    மறைக்காடும் வலிவலமும் மன்னி னானைத்
தேவிரியத் திகழ்தக்கன் வேள்வி யெல்லாஞ்
    சிதைத்தானை யுதைத்தவன்தன் சிரங்கொண் டானை
நாவிரிய மறைநவின்ற நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


His matted hair is decked with burgeoning Konrai-blooms.
He is our Lord of Purampayam.
He is of Pukaloor.
He flayed the tusker from which other animals would flee in terror.
He ever abides at Maraikkaadu and Valivalam.
He destroyed Dhaksha's sacrifice from which the gods fled away in fear.
He kicked him and clipped his head.
He is the reciter of the Vedas.
He is of Nallaaru.
it is truly great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation!

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 08, 2018, 10:59:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2407 on: June 08, 2018, 11:00:38 AM »
Verse  8:

சொல்லானைச் சுடர்ப்பவளச் சோதி யானைத்
    தொல்லவுணர் புரமூன்று மெரியச் செற்ற
வில்லானை யெல்லார்க்கும் மேலா னானை
    மெல்லியலாள் பாகனை வேதம் நான்கும்
கல்லாலின் நீழற்கீழ் அறங்கண் டானைக்
    காளத்தி யானைக் கயிலை மேய
நல்லானை நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.

He is the Word.
He is the bright coral flame.
He burnt with His bow the triple towns of the hoary demons.
He is the lofty One who is above all.
His Consort is of soft mien.
He explicated the four Vedas and Dharma,
seated under the shade Of the Banyan tree.
He is of Kaalatthi.
He is the good one of Kailash.
He is the Chief.
He is of Nallaaru;
It is truly great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 11:04:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2408 on: June 08, 2018, 11:08:40 AM »
Verse  9:

குன்றாத மாமுனிவன் சாபம் நீங்கக்
    குரைகழலாற் கூற்றுவனைக் குமைத்த கோனை
அன்றாக அவுணர்புரம் மூன்றும் வேவ
    ஆரழல்வா யோட்டி யடர்வித் தானைச்
சென்றாது வேண்டிற்றொன் றீவான் றன்னைச்
    சிவனேயெம் பெருமானென் றிருப்பார்க் கென்றும்
நன்றாகும் நம்பியை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


He, the King, quelled Death with His ankleted foot
and cured the course of the great Muni of endless Bhakti.
He shot the fiery dart and burnt the triple citadels of the hostile demons.
He grants the boon-seeker whatever he prays for.
He is ever the goodly Chief unto them who are poised in the conviction that Siva alone Is the Lord-God.
He is of Nallaaru.
it is truly great That I , His servitor,
am given to think on Him and gain salvation.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 11:12:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2409 on: June 08, 2018, 11:13:30 AM »
Verse 10:


இறவாமே வரம்பெற்றே னென்று மிக்க
    இராவணனை யிருபதுதோள் நெரிய வூன்றி
உறவாகி யின்னிசைகேட் டிரங்கி மீண்டே
    யுற்றபிணி தவிர்த்தருள வல்லான் தன்னை
மறவாதார் மனத்தென்றும் மன்னி னானை
    மாமதியம் மலர்க்கொன்றை வன்னி மத்தம்
நறவார்செஞ் சடையானை நள்ளாற் றானை
    நானடியேன் நினைக்கப்பெற் றுய்ந்த வாறே.


He crushed with His foot the twenty shoulders of Raavana who prided in his boon of deathless-ness.
Then hearkening to his sweet music,
He relented and kin-like relieved him of his pain.
He ever abides in them that forget Him not.
His ruddy matted hair is decked with the great moon,
honey-laden Konrai flowers,
Vanni and Mattham.
He is of Nallaaru,
it is truly great that I,
His servitor,
am given to think on Him and gain salvation!

Padigam on Tiru Nallaaru completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 11:16:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2410 on: June 08, 2018, 11:18:19 AM »
Tiru Aakkoor:

Verse  1:

முடித்தா மரையணிந்த மூர்த்தி போலும்
    மூவுலகுந் தாமாகி நின்றார் போலும்
கடித்தா மரையேய்ந்த கண்ணார் போலும்
    கல்லலகு பாணி பயின்றார் போலும்
கொடித்தா மரைக்காடே நாடுந் தொண்டர்
    குற்றேவல் தாம்மகிழ்ந்த குழகர் போலும்
அடித்தா மரைமலர்மேல் வைத்தார் போலும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி யப்ப னாரே.

He is the Lord who on His crown wears the lotus.
He became all the three worlds.
His eyes are like the fragrant lotus.
He plays on Kallalaku and Paani.
He is the charming one who is happy with the lovely service of the devotees who seek a forest of stalked lotuses to adore Him (therewith).
He placed His foot on the devotees's lotus-heart.
He is Thaan-Tondri-Appanaar of Aakkoor.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 08, 2018, 11:21:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2411 on: June 09, 2018, 09:21:07 AM »
Verse  2:

ஓதிற் றொருநூலு மில்லை போலும்
    உணரப் படாததொன் றில்லை போலும்
காதிற் குழையிலங்கப் பெய்தார் போலுங்
    கவலைப் பிறப்பிடும்பை காப்பார் போலும்
வேதத்தோ டாறங்கஞ் சொன்னார் போலும்
    விடஞ்சூழ்ந் திருண்ட மிடற்றார் போலும்
ஆதிக் களவாகி நின்றார் போலும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி யப்ப னாரே.

He has not studied a single work.
there is nothing that He does not know.
He has decked His ear with a bright ear lobe.
He forfends misery caused by worry.
He recited the four Vedas and the six Angaas.
His throat is dark,
tinged with venom.
He is ancient before the beginning.
He is Thaan-Tondri-Appanaar of Aakkoor.

Arunachala Siva.
 
 

« Last Edit: June 09, 2018, 09:25:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2412 on: June 09, 2018, 09:26:49 AM »
Verse  3:


மையார் மலர்க்கண்ணாள் பாகர் போலும்
    மணிநீல கண்ட முடையார் போலும்
நெய்யார் திரிசூலங் கையார் போலும்
    நீறேறு தோளெட் டுடையார் போலும்
வையார் மழுவாட் படையார் போலும்
    வளர்ஞாயி றன்ன வொளியார் போலும்
ஐவாய் அரவமொன் றார்த்தார் போலும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி யப்ப னாரே.


Thaan-Tondri-Appanaar of Aakkoor is concorporate with her whose flower-eyes are touched with kohl.
His throat is beauteously blue.
He holds in His hand a we.ll-oiled trident.
Eight are His arms glowing with the holy ash.
He has a sharp and shining Mazhu.
He dazzles like the sun of increasing splendor.
He is bedecked with a five-headed serpent.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 09, 2018, 09:30:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2413 on: June 09, 2018, 10:41:05 AM »
Verse  4:

வடிவிளங்கு வெண்மழுவாள் வல்லார் போலும்
    வஞ்சக் கருங்கடல்நஞ் சுண்டார் போலும்
பொடிவிளங்கு முந்நூல்சேர் மார்பர் போலும்
    பூங்கங்கை தோய்ந்த சடையார் போலும்
கடிவிளங்கு கொன்றையந் தாரார் போலும்
    கட்டங்கம் ஏந்திய கையார் போலும்
அடிவிளங்கு செம்பொற் கழலார் போலும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி யப்ப னாரே.

He is a wielder of the well-forged and sharp Mazhu.
He ate the (cool and) cruel venom of the sea.
Over His Ash-bedaubed chest is the threefold sacred thread.
On His matted hair flows the flower-laden Ganga.
He wears fragrant and bright Konrai-flowers.
His hand holds a Kattangkam.
Bright anklets of ruddy gold adorn His feet.
such is He, our Thaan-Tondri-Appanaar of Aakkoor.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 09, 2018, 10:44:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2414 on: June 09, 2018, 10:46:04 AM »
Verse 5:


ஏகாச மாம்புலித்தோல் பாம்பு தாழ
    இடுவெண் தலைகலனா ஏந்தி நாளும்
மேகாசங் கட்டழித்த வெள்ளி மாலை
    புனலார் சடைமுடிமேற் புனைந்தார் போலும்
மாகாச மாயவெண் ணீருந் தீயும்
    மதியும் மதிபிறந்த விண்ணும் மண்ணும்
ஆகாச மென்றிவையு மானார் போலும்
    ஆக்கூரில் தான்றோன்றி யப்ப னாரே.


A snake winds over His vestments of tiger-skin.
Daily He goes about with a skull for his begging-bowl.
On His crest of matted hair where flows a river,
He wears a white garland that excels the lightning.
Water that is very bright and white,
fire, moon, sky where floats the moon,
earth and ether.   All these He became,
our Thaan-Tondri-Appanaar of Aakkoor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 09, 2018, 10:48:50 AM by Subramanian.R »