Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 166755 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2295 on: May 29, 2018, 11:01:50 AM »
Verse  9:


கல்லலகு தாங்கொண்டு காளத் தியார்
    கடிய விடையேறிக் காணக் காண
இல்லமே தாம்புகுதா இடுமின் பிச்சை
    யென்றாருக் கெதிரெழுந்தே னெங்குங் காணேன்
சொல்லாதே போகின்றீர் உம்மூ ரேது
    துருத்தி பழனமோ நெய்த்தா னமோ
அல்லலே செய்தடிகள் போகின் றார்தாம்
    அழகியரே ஆமாத்தூர் ஐய னாரே.


Seen by everyone and holding a Kallalaku, the Lord of Kaalatthi goes mounted on a swift Bull. Entering our house,  He said: "Give alms."  When I came to face Him,
He was nowhere to be seen.
"You say nothing, but You are leaving us.
What may Your town be?
Is it Turutthi,
Pazhanam or Neitthaanam?" 
(Thus I spake.)  Ha,
He but moves away perpetrating troubles.
Handsome indeed is the Lord of Aamaatthoor!

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 29, 2018, 11:05:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2296 on: May 29, 2018, 11:06:57 AM »
Verse  10:


மழுங்கலா நீறாடும் மார்பர் போலும்
    மணிமிழலை மேய மணாளர் போலும்
கொழுங்குவளைக் கோதைக் கிறைவர் போலும்
    கொடுகொட்டி தாள முடையார் போலும்
செழுங்கயி லாயத்தெஞ் செல்வர் போலும்
    தென்னதிகை வீரட்டஞ் சேர்ந்தார் போலும்
அழுங்கினா ரையுறவு தீர்ப்பார் போலும்
    அழகியரே ஆமாத்தூர் ஐய னாரே.


His chest is bright with fade-less ash.
He is the Bridegroom abiding at gem like Mizhalai.
He is the Lord of Uma, who wears a wreath of lustrous blue lilies.
He plays on Kodukotti and cymbals.
He is our opulent One of the Kailash: Atikai Virattam in the south is His (chosen) residence.
He quells  troubles of the sorrowing ones.
He is the handsome Lord of Aamaatthoor.

Padigam on Tiru Amaatthoor completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 29, 2018, 11:10:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2297 on: May 29, 2018, 11:13:05 AM »
Tirup Panthanainaoor:

Verse 1:

நோதங்க மில்லாதார் நாகம் பூண்டார்
    நூல்பூண்டார் நூன்மேலோ ராமை பூண்டார்
பேய்தங்கு நீள்காட்டில் நட்ட மாடிப்
    பிறைசூடுஞ் சடைமேலோர் புனலுஞ் சூடி
ஆதங்கு பைங்குழலாள் பாகங் கொண்டார்
    அனல்கொண்டார் அந்திவாய் வண்ணங் கொண்டார்
பாதங்க நீறேற்றார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.Panthanainalloor's Lord has not a body of painful limbs.
He wears a serpent.  He wears a (sacred) thread.
Over that He wears a carapace.
He dances in the ghoul-haunted crematory and wears on His crescent-adorned matted hair, a river too.
He is concorporate with Her of lovely looks;
He holds fire.  He is of brilliant hue.  Cap a pie,
He is smeared with ash. 
He has a Bull of beautiful eyes.
He is a receiver of alms.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 29, 2018, 11:17:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2298 on: May 29, 2018, 11:19:23 AM »
Verse  2:


காடலாற் கருதாதார் கடல்நஞ் சுண்டார்
    களிற்றுரிவை மெய்போர்த்தார் கலன தாக
ஓடலாற் கருதாதார் ஒற்றி யூரார்
    உறுபிணியுஞ் செறுபகையு மொற்றைக் கண்ணால்
பீடுலாந் தனைசெய்வார் பிடவ மொந்தை
    குடமுழவங் கொடுகொட்டி குழலு மோங்கப்
பாடலா ராடலார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.

He would not consider aught but the crematory as His place of residence.
He ate the oceanic venom.  He mantled Himself in tusker's hide.
He would not consider aught as His begging-bowl save the skull.
He is of Otriyoor. 
With His single eye (in the forehead) He would enfeeble attaching ills and warring enmity.  He is a Singer accompanied on Pitavam,  Monthai,  Kudamuzhavam,
kotukotti and kuzhal. 
He is a dancer.  His mount is the Bull of beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 29, 2018, 11:23:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2299 on: May 29, 2018, 11:24:56 AM »
Verse  3:

பூதப் படையுடையார் பொங்கு நூலார்
    புலித்தோ லுடையினார் போரேற் றினார்
வேதத் தொழிலார் விரும்ப நின்றார்
    விரிசடைமேல் வெண்திங்கட் கண்ணி சூடி
ஓதத் தொலிகடல்வாய் நஞ்ச முண்டார்
    உம்பரோ டம்பொன் னுலக மாண்டு
பாதத் தொடுகழலார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.


He is the Lord of the Bhootha-Hosts.
He wears dazzling threads.
He is clothed in tiger's skin.
His mount is a martial Bull.
He is the Lord of Vedic sacrifices.
He abides in the loving ones.
On His spreading matted hair He wears the chaplet of white crescent moon.
He ate the venom of the billowy, roaring sea.
His feet are girt with anklets.
He is the Ruler of the heavenly world of immortals.
His is the Bull of beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 29, 2018, 11:28:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2300 on: May 30, 2018, 09:04:13 AM »
Verse 4:

நீருலாஞ் சடைமுடிமேல் திங்க ளேற்றார்
    நெருப்பேற்றார் அங்கையில் நிறையு மேற்றார்
ஊரெலாம் பலியேற்றார் அரவ மேற்றார்
    ஒலிகடல்வாய் நஞ்சம் மிடற்றி லேற்றார்
வாருலா முலைமடவாள் பாக மேற்றார்
    மழுவேற்றார் மான்மறியோர் கையி லேற்றார்
பாருலாம் புகழேற்றார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.


He wears the crescent moon on his matted crest where Ganga flows.
In His palm He holds the fire. Eke He holds rectitude.
He receives alms in all towns.
He is adorned with serpents.
He holds in His neck the venom of the roaring main.
He is concorporate with Her whose breasts are covered by a breast-cloth,
a Mazhu He holds and in His hand,  a fawn.
His fame pervades the whole world.
His Bull has beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 30, 2018, 09:09:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2301 on: May 30, 2018, 09:10:08 AM »
Verse  5:


தொண்டர் தொழுதேத்துஞ் சோதி யேற்றார்
    துளங்கா மணிமுடியார் தூய நீற்றார்
இண்டைச் சடைமுடியார் ஈமஞ் சூழ்ந்த
    இடுபிணக்காட் டாடலா ரேமந் தோறும்
அண்டத்துக் கப்புறத்தார் ஆதி யானார்
    அருக்கனா யாரழலா யடியார் மேலைப்
பண்டை வினையறுப்பார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.

His is the effulgence hailed and adored by devotees.
His is the lovely, un-trembling head.
He wears the holy ash.
Indai adorns His matted hair.
He dances in the crematory and the graveyard,
during night.
He is beyond universe.
He is the Alpha.
as the Sun (of suns) He dances in the raging fire.
He snaps the hoary karma of servitors.
His mount is the Bull of beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 30, 2018, 09:13:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2302 on: May 30, 2018, 10:22:00 AM »
Verse  6:

கடமன்னு களியானை யுரிவை போர்த்தார்
    கானப்பேர் காதலார் காதல் செய்து
மடமன்னு மடியார்தம் மனத்தி னுள்ளார்
    மானுரிதோல் மிசைத்தோளார் மங்கை காண
நடமன்னி யாடுவார் நாகம் பூண்டார்
    நான்மறையோ டாறங்கம் நவின்ற நாவார்
படமன்னு திருமுடியார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.


He shrouded Himself with the hide of the ichorous around deluded tusker.
He loves to abide at Kaanapper.
He dwells in the minds of innocent devotees that love Him.
Over His shoulders lies the flayed skin of deer.
He dances witnessed by His Consort.
He wears snakes.
He is a reciter of the four Vedas and the six Angas.
Over His crest is a hooded snake.
His is a Bull of beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 30, 2018, 10:26:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2303 on: May 30, 2018, 10:27:51 AM »
Verse  7:


முற்றா மதிச்சடையார் மூவ ரானார்
    மூவுலகு மேத்தும் முதல்வ ரானார்
கற்றார் பரவுங் கழலார் திங்கள்
    கங்கையாள் காதலார் காம்பேய் தோளி
பற்றாகும் பாகத்தார் பால்வெண் ணீற்றார்
    பான்மையா லூழி யுலக மானார்
பற்றார் மதிலெரித்தார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.


On His matted crest in an non ageing moon.
He became the Three.
He is the First One hailed by the triple worlds.
He is the ankleted One praised by the learned.
He loves the moon and the Ganga.
He is concorporate with Her whose shoulders are bamboo-like.
He is adorned with milk-white ash.
By His nature He became the time of Dissolution and the cosmos.
He burnt the walled towns of foes.
His is a Bull of lovely eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 30, 2018, 10:31:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2304 on: May 30, 2018, 10:33:14 AM »
Verse 8:

கண்ணமரு நெற்றியார் காட்டார் நாட்டார்
    கனமழுவாட் கொண்டதோர் கையார் சென்னிப்
பெண்ணமருஞ் சடைமுடியார் பேரொன் றில்லார்
    பிறப்பிலார் இறப்பிலார் பிணியொன் றில்லார்
மண்ணவரும் வானவரும் மற்றை யோரும்
    மறையவரும் வந்தெதிரே வணங்கி யேத்தப்
பண்ணமரும் பாடலார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.He sports an eye in His forehead.
He lives in the forest and in the country.
In one hand He holds the mighty weapon of Mazhu.
A woman abides in His crown of matted hair.
He is nameless.
He is without birth or death or maladies.
He is praised by melodious hymns.
The earth born,
the celestial beings and others and also brahmins come before His presence,
to hail and adore Him.
His mount is a Bull of beauteous eyes.
He is a receiver Of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 30, 2018, 10:37:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2305 on: May 30, 2018, 10:38:45 AM »
Verse  9:

ஏறேறி யேழுலகு மேத்த நின்றார்
    இமையவர்கள் எப்பொழுது மிறைஞ்ச நின்றார்
நீறேறு மேனியார் நீல முண்டார்
    நெருப்புண்டார் அங்கை யனலு முண்டார்
ஆறேறு சென்னியார் ஆனஞ் சாடி
    யனலுமிழும் ஐவா யரவு மார்த்தார்
பாறேறு வெண்டலையார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.


On His mount the Bull,
He is hailed by the seven worlds.
He abides ever adored by the celestial beings.
His body is adorned with ash.
He ate the blue venom.
He ate the havis offered through fire.
He holds fire in His palm.
In His crest flows the river.
He bathes in Pancha-Kavya.
He is adorned with the fire-breathing,
five-headed Naaga.
He holds a white skull on which is perched a falcon.
His mount is the Bull of beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 30, 2018, 10:42:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2306 on: May 30, 2018, 10:44:10 AM »
Verse  10:கல்லூர் கடிமதில்கள் மூன்று மெய்தார்
    காரோணங் காதலார் காதல் செய்து
நல்லூரார் ஞானத்தார் ஞான மானார்
    நான்மறையோ டாறங்கம் நவின்ற நாவார்
மல்லூர் மணிமலை யின்மே லிருந்து
    வாளரக்கர் கோன்தலையை மாளச் செற்றுப்
பல்லூர் பலிதிரிவார் பைங்க ணேற்றார்
    பலியேற்றார் பந்தணை நல்லூ ராரே.

He shot the three,
rocky,
walled and well-protected towns.
He loves to reside in Kaaronam.
Nalloor is dearly Loved by Him.
He is the Gnosis of the wise.
He recited the four Vedas and the six Angas.
Seated atop the mighty and beautiful mountain,
He crushed the head of the King of puissant Raakshasas.
He roams for alms in many towns.
His is the Bull of beauteous eyes.
He is a receiver of alms.
He is of Panthanainalloor.

Padigam on Tirup Panthanainalloor completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 30, 2018, 10:47:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2307 on: May 30, 2018, 10:52:27 AM »
Tirup Punkoor and Tiru Needoor:

Verse  1:

பிறவாதே தோன்றிய பெம்மான் தன்னைப்
    பேணாதார் அவர்தம்மைப் பேணா தானைத்
துறவாதே கட்டறுத்த சோதி யானைத்
    தூநெறிக்குந் தூநெறியாய் நின்றான் தன்னைத்
திறமாய எத்திசையுந் தானே யாகித்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நிறமா மொளியானை நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.

How could I,
the base one,
fail to think of the Lord who self-manifested without getting born,
Who fosters not them that love Him not,
Who is the Light that snapped all bonds without renunciation,
Who is the pure Buttress of the pure and holy way who is all the divisive directions,
Who is Sivalokan that presides over Tiruppunkoor and who is Needoor's Lord-- the lovely blaze?

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 30, 2018, 10:56:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2308 on: May 31, 2018, 07:59:09 AM »
Verse  2:

பின்றானும் முன்றானு மானான் தன்னைப்
    பித்தர்க்குப் பித்தனாய் நின்றான் தன்னை
நன்றாங் கறிந்தவர்க்குந் தானே யாகி
    நல்வினையுந் தீவினையு மானான் தன்னைச்
சென்றோங்கி விண்ணளவுந் தீயா னானைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நின்றாய நீடூர் நிலாவி னானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.

How could I, the base one, fail to think of the Lord who is the before as well as the after, Who is a Mad Man unto them madly in love with Him,  who is the Lord of them blessed with goodly wisdom, who is at once the bestower of good and bad karma,
who grew and spiraled up into the heavens as fire, who is in Sivalokam, that presides over Tiruppunkoor and who is the Lord of aeviternal Needoor?


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 31, 2018, 08:02:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48170
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2309 on: May 31, 2018, 08:04:04 AM »
Verse  3:


இல்லானை எவ்விடத்தும் உள்ளான் தன்னை
    இனிய நினையாதார்க் கின்னா தானை
வல்லானை வல்லடைந்தார்க் கருளும் வண்ணம்
    மாட்டாதார்க் கெத்திறத்தும் மாட்டா தானைச்
செல்லாத செந்நெறிக்கே செல்விப் பானைத்
    திருப்புன்கூர் மேவிய சிவலோ கனை
நெல்லால் விளைகழனி நீடூ ரானை
    நீதனேன் என்னேநான் நினையா வாறே.


How could I,  the base one, fail to think of the Lord who is nowhere as well as everywhere, who is hostile to them who think not of Him with love, who graces them that reach Him in all celerity,  who graces not them anywise that reach Him not,
who blesses souls with birth-less-ness,  who is Sivalokan that presides over Tiruppunkoor And who is the Lord of Needoor girt with paddy-fields?

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 31, 2018, 08:07:20 AM by Subramanian.R »