Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 133478 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2265 on: May 27, 2018, 11:02:40 AM »
Verse 2:

தீர்த்தப் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருக்கோவல் வீரட்டம் வெண்ணெய் நல்லூர்
ஆர்த்தருவி வீழ்சுனைநீ ரண்ணா மலை
    அறையணிநல் லூரும் அரநெ றியும்
ஏத்துமின்கள் நீரேத்த நின்ற ஈசன்
    இடைமரு தின்னம்பர் ஏகம்பமும்
கார்த்தயங்கு சோலைக் கயிலாயமும்
    கண்ணுதலான் தன்னுடைய காப்புக் களே.

May you hail Virattam of sacred water,  Tirukkoval Virattam, Vennainalloor,
Annaamalai rich in its stream, onto which the roaring cataract falls,  Araiyaninalloor and Araneri.  He is the Lord who blesses you to hail Him.  Idaimarutu,
Innambar,  Ekambam and Kailash of cloud-capped gardens are in the safe-keeping of Him Whose forehead sports an eye. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2018, 11:05:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2266 on: May 27, 2018, 11:07:02 AM »
Verse  3:


சிறையார் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருப்பா திரிப்புலியூர் திருவா மாத்தூர்
துறையார் வனமுனிக ளேத்த நின்ற
    சோற்றுத் துறைதுருத்தி நெய்த் தானமும்
அறையார் புனலொழுகு காவி ரிசூழ்
    ஐயாற் றமுதர் பழனம் நல்ல
கறையார் பொழில்புடைசூழ் கானப் பேரும்
    கழுக்குன்றும் தம்முடைய காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam with a weir across its waters, Tiruppaatirippuliyur,
Tiruvaamaatthoor, Chortrutthurai, rich in fords hailed by sylvan Munis,
Turutthi,  Neitthaanam, Aiyaaru which is girt by the Kaveri of flowing stream,
Pazhanam, Kaanapper circled by densely dark groves and Kazhukkunru are in the safe-keeping of the Nectar of Aiyaaru.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2018, 11:10:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2267 on: May 27, 2018, 11:11:50 AM »
Verse  4:


திரையார் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருவாரூர் தேவூர் திருநெல் லிக்கா
உரையார் தொழநின்ற ஒற்றி யூரும்
    ஓத்தூரும் மாற்பேறும் மாந்து றையும்
வரையா ரருவிசூழ் மாந தியும்
    மாகாளம் கேதாரம் மாமேருவும்
கரையார் புனலொழுகு காவி ரிசூழ்
    கடம்பந் துறையுறைவார் காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam with flowing water,  Tiruvaarur, Tevoor, Tirunellikkaa,
Otriyoor adored by the adoring celebrants,  Otthoor,  Maalperu, Maanthurai,
Maanadi girt with the stream of the hilly cataract,  Maakaalam,  Kedaaram and Maameru are in the safe-keeping of the Lord Of Kadampanthurai-- skirted by the Kaveri  whose stream flows flanked by its banks.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2018, 11:15:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2268 on: May 27, 2018, 11:16:39 AM »
Verse  5:

செழுநீர்ப் புனற்கெடில வீரட்ட மும்
    திரிபுராந் தகம்தென்னார் தேவீச்சரம்
கொழுநீர் புடைசுழிக்குங் கோட்டுக் காவும்
    குடமூக்கும் கோகரணம் கோலக் காவும்
பழிநீர்மை யில்லாப் பனங்காட் டூரும்
    பனையூர் பயற்றூர் பராய்த்து றையும்
கழுநீர் மதுவிரியுங் காளிங்க மும்
    கணபதீச் சரத்தார்தங் காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam rich in fertilizing water, Tirupuraanthakam,
southern Deviccharam, Kottukkaa girt with eddying and flourishing waters, Kudamookku, Gokaranam,  Kolakkaa, Panangkaattoor ever free from flaw,
Panaiyoor, Payatroor, Paraaitthurai and Kaalingkam where burgeon melliferous,
blue water-lilies, are in the safe-keeping of the Lord of Ganapaticcharam.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 27, 2018, 11:20:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2269 on: May 27, 2018, 11:24:31 AM »
Verse  6:


தெய்வப் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    செழுந்தண் பிடவூரும் சென்று நின்று
பவ்வந் திரியும் பருப்ப தமும்
    பறியலூர் வீரட்டம் பாவ நாசம்
மவ்வந் திரையு மணிமுத்த மும்
    மறைக்காடும் வாய்மூர் வலஞ்சு ழியும்
கவ்வை வரிவண்டு பண்ணே பாடுங்
    கழிப்பாலை தம்முடைய காப்புக் களே.

Virattam upon Kedilam of sacred waters,
Uberous and cool Pitavoor, Sri Sailam at which clouds arrive,
stay and move about,  Pariyaloor Virattam,  Paavanaasam,
Mavvantirai, Manimuttham, Maraikkaadu, Vaaimoor and Valanchuzhi are in the safe-keeping of the Lord of Kazhippaalai where dinsome and streaked chafers hum.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2018, 11:27:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2270 on: May 27, 2018, 11:29:02 AM »
Verse  7:

தெண்ணீர்ப் புனற்கெடில வீரட்டமுஞ்
    சீர்காழி வல்லந் திருவேட்டியும்
உண்ணீரார் ஏடகமும் ஊறல் அம்பர்
    உறையூர் நறையூர் அரண நல்லூர்
விண்ணார் விடையார் விளமர் வெண்ணி
    மீயச்சூர் வீழி மிழலை மிக்க
கண்ணார் நுதலார் கரபு ரமுங்
    காபாலி யாரவர்தங் காப்புக் களே.

Virattam upon Kedilam of clear waters,  Sikaazhi,  Vallam, Tiruvetti,
Yetakam of inly percolating waters,  Ooral,  Ambar,  Naraiyoor,  Arananalloor,
Vilamar of the Rider of the ethereal Bull,
Venni,  Miyaacchur,  Veezhimizhalai and Karapuram of the Lord whose forehead sports a great eye,  are in the safe-keeping of Kapaali.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 27, 2018, 11:32:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2271 on: May 27, 2018, 11:33:39 AM »
Verse 8:

தெள்ளும் புனற்கெடில வீரட்டமுந்
    திண்டீச் சரமுந் திருப்பு கலூர்
எள்ளும் படையான் இடைத்தா னமும்
    ஏயீச் சுரமுநல் லேமங் கூடல்
கொள்ளு மிலயத்தார் கோடி காவும்
    குரங்கணின் முட்டமுங் குறும்ப லாவும்
கள்ளருந்தத் தெள்ளியா ருள்கி யேத்துங்
    காரோணந் தம்முடைய காப்புக் களே.

Virattam upon Kedilam of clear waters, Dindeeccharam, Tiruppukaloor,
Idaitthaanam of the Lord of the Bhoota-Hosts,  Ye-eacchuram, Nallemam,
Koodal, Kodikaa of the Dancer,  Kurangkanilmuttam and Kurumpalaa are in the safe-keeping of the Lord of Kaaronam. Meltingly hailed by them who become sober,
having imbibed toddy.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 27, 2018, 11:36:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2272 on: May 27, 2018, 11:38:20 AM »
Verse 9:


சீரார் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருக்காட்டுப் பள்ளி திருவெண் காடும்
பாரார் பரவுஞ்சீர்ப் பைஞ்ஞீலியும்
    பந்தணை நல்லூரும் பாசூர் நல்லம்
நீரார் நிறைவயல்சூழ் நின்றி யூரும்
    நெடுங்களமும் நெல்வெண்ணெய் நெல்வா யிலும்
காரார் கமழ் கொன்றைத் தாரார்க் கென்றும்
    கடவூரில் வீரட்டங் காப்புக் களே.

Virattam upon Kedilam of glorious waters,  Tirukkaattuppalli, Tiruvennkaadu,
famous Painjneeli hailed by the men of earth, Panthanainalloor,  Paasoor,
Nallam, Ninriyoor girt with fecund and watery fields,  Nedungkalam,  Nelvennai,
Nelvaayil and Kadavur Virattam are in the safe-keeping of the Lord Of beautiful and fragrant Konrai garlands. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2018, 11:41:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2273 on: May 27, 2018, 11:43:03 AM »
Verse 10:

சிந்தும் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருவாஞ் சியமும் திருநள் ளாறும்
அந்தண் பொழில்புடைசூழ் அயோகந்தியும்
    ஆக்கூரும் ஆவூரும் ஆன்பட்டியும்
எந்தம் பெருமாற் கிடமாவதாம்
    இடைச்சுரமும் எந்தை தலைச்சங் காடும்
கந்தங் கமழுங் கரவீரமும்
    கடம்பூர்க் கரக்கோயில் காப்புக் களே.

Virattam upon Kedilam of splashing waters,
Tiruvaanjiyam,  Tirunallaaru,  Ayokandi girt with beautiful and cool gardens,
Aakkoor,  Aavoor,  Aanpatti,  Idaicchuram--the residence of our Lord,
Our Father's Talaicchangkaadu, Karaviram, full of fragrance and Karakkoyil at Kadampoor are in His safe-keeping.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 27, 2018, 11:45:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2274 on: May 27, 2018, 11:47:30 AM »
Verse  11:


தேனார் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருச்செம்பொன் பள்ளி திருப்பூவணம்
வானோர் வணங்கும் மணஞ்சேரியும்
    மதிலுஞ்சை மாகாளம் வார ணாசி
ஏனோர்க ளேத்தும் வெகுளீச்சரம்
    இலங்கார் பருப்பதத்தோ டேணார் சோலைக்
கானார் மயிலார் கருமாரியும்
    கறைமிடற்றார் தம்முடைய காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam of honeyed waters,  Tirucchemponpalli,
Tiruppoovanam,  Mananjeri hailed by the celestial beings, Walled Unjaimaakaalam,
Vaaranasi,  Vekuleeccharam hailed by others too, Sri Sailam,  bright and beautiful,
And Karumaari of glorious groves full of sylvan peacocks,  are in the safe keeping of the blue-throated Lord.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2018, 11:50:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2275 on: May 27, 2018, 11:52:14 AM »
Verse  12:

திருநீர்ப் புனற்கெடில வீரட்டமும்
    திருவளப்பூர் தெற்கேறு சித்தவடம்
வருநீர் வளம்பெருகு மாநிருபமும்
    மயிலாப்பில் மன்னினார் மன்னியேத்தும்
பெருநீர் வளர்சடையான் பேணிநின்ற
    பிரம புரம்சுழியல் பெண்ணாகடம்
கருநீல வண்டரற்றுங் காளத்தியும்
    கயிலாயந் தம்முடைய காப்புக் களே.


Virattam upon Kedilam of sacred waters,  Tiruvalappoor, Siddhavatam in the south,
Maanirupam whose uberty is caused by the in-flowing stream,  Piramapuram,
Suzhiyal, and Pennaakadam fostered by the One of the great matted hair, where flows the great flood, and who is hailed by the dwellers of Mayilaappu,  Kaalahasti, where hum darkly-blue chafers, and Kailash are in His safe-keeping.


Padigam on Tiru Adigai  Veerasthanam -(5) completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2018, 11:57:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2276 on: May 27, 2018, 12:00:24 PM »
Tiruk Kalahasti:

Verse  1:

விற்றூணொன் றில்லாத நல்கூர்ந் தான்காண்
    வியன்கச்சிக் கம்பன்காண் பிச்சை யல்லால்
மற்றூணொன் றில்லாத மாசது ரன்காண்
    மயானத்து மைந்தன்காண் மாசொன் றில்லாப்
பொற்றூண்காண் மாமணிநற் குன்றொப் பான்காண்
    பொய்யாது பொழிலேழுந் தாங்கி நின்ற
கற்றூண்காண் காளத்தி காணப் பட்ட
    கணநாதன் காண் அவனென் கண்ணு ளானே.

He is the indigent One with wherewithal none to buy His food.
He is Kamban of vast Kaanchi. He is the great adept who eats nought but the food He gets by alms.  He is the mighty One of the crematory.  He is a flawless pillar of gold.
He is like the hill of great ruby. He is the granite pillar that unfailingly supports the seven worlds.  He is the Gananaathan beheld at Kaalatthi.  He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 27, 2018, 12:04:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2277 on: May 28, 2018, 08:57:14 AM »
Verse  2:

இடிப்பான்காண் என்வினையை ஏகம் பன்காண்
    எலும்பா பரணன்காண் எல்லாம் முன்னே
முடிப்பான்காண் மூவுலகு மாயி னான்காண்
    முறைமையால் ஐம்புரியும் வழுவா வண்ணம்
படித்தான் தலையறுத்த பாசு பதன்காண்
    பராய்த்துறையான் பழனம்பைஞ் ஞீலி யான்காண்
கடித்தார் கமழ்கொன்றைக் கண்ணி யான்காண்
    காளத்தி யானவனென் கண்ணு ளானே.


He will annihilate my Karma.  He is Ekamaban.  His jewels are bones.
He is the Ordainer of all things.  He became the three worlds.
He is Paasupatan who cut off the head of him that duly and cultivated the five senses.
He is of Paraaitthurai,  Pazhanam and Painjneeli.  He is the wearer of the chaplet of fragrant Konrai.  He is of Kaalatthi.  He is poised in my eyes.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2018, 09:02:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2278 on: May 28, 2018, 09:04:05 AM »
Verse  3:


நாரணன்காண் நான்முகன்காண் நால்வே தன்காண்
    ஞானப் பெருங்கடற்கோர் நாவாய் அன்ன
பூரணன்காண் புண்ணியன்காண் புராணன் தான்காண்
    புரிசடைமேற் புனலேற்ற புனிதன் தான்காண்
சாரணன்காண் சந்திரன்காண் கதிரோன் தான்காண்
    தன்மைக்கண் தானேகாண் தக்கோர்க் கெல்லாம்
காரணன்காண் காளத்தி காணப் பட்ட
    கணநாதன்காண் அவனென் கண்ணு ளானே.


He is Narayanan.  He is Brahma.  He is the author of the four Vedas.
He is the perfect One who is like a ship on the great ocean of wisdom.
He is the perfect One, the holy One,  the hoary One who received on the strands of his matted hair the flood. He is the Guide,  the moon, the sun.  He is the One beyond compare.  To them that are fit and ripe He reveals Himself as the Cause.  He is Gananathan beheld at Kaalatthi.  He is poised in my eyes. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2018, 09:08:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2279 on: May 28, 2018, 09:09:55 AM »
Verse 4:

செற்றான்காண் என்வினையைத் தீயாடி காண்
    திருவொற்றி யூரான்காண் சிந்தை செய்வார்க்
குற்றான்காண் ஏகம்பம் மேவி னான்காண்
    உமையாள்நற் கொழுநன்காண் இமையோரேத்தும்
சொற்றான்காண் சோற்றுத் துறையு ளான்காண்
    சுறாவேந்தன் ஏவலத்தை நீறா நோக்கக்
கற்றான்காண் காளத்தி காணப் பட்ட
    கணநாதன்காண் அவனென் கண்ணு ளானே.


He did away with my karma.  He is the Dancer in the fire.  He is of Tiruvotriyoor.
He is the kin of them that think on Him.  He presides over Ekampam.  He is the goodly consort of Uma. He is the Work hailed by the celestial beings. He abides at Chotrutthurai.  He, by His look, reduced to ash the skill of the archer--the fish-bannered lord.  He is Gananathan beheld at Kaalatthi. He is poised in my eyes.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 28, 2018, 09:14:02 AM by Subramanian.R »