Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 176472 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #225 on: November 28, 2017, 09:50:36 AM »
Verse 9:


விருத்தனாய்ப் பால னாகி விரிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
நிருத்தனார் நிருத்தஞ் செய்ய நீண்டபுன் சடைக டாழக்
கருத்தனார் தில்லை தன்னுட் கருதுசிற் றம்ப லத்தே
அருத்தமா மேனி தன்னோ டனலெரி யாடு மாறே.


Having been an elderly one and a young boy,  the dancer on whose head the crescent
moon shines spreading its light.  As he dances the long and ruddy and long matted locks of hair hang down.  The one who is in the minds of his devotees, is in the Chitṟampalam, which is considered to be great in Thillai. With a lady kept in his half and who has the complexion of mango leaves we can see him dancing having a fire on his hand, (see the next verse and the notes on Tirukkuṟuntokai 1 verse, 7.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 28, 2017, 09:55:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #226 on: November 28, 2017, 09:56:34 AM »
Verse  10:

பாலனாய் விருத்த னாகிப் பனிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னிக்
காலனைக் காலாற் காய்ந்த கடவுளார் விடையொன் றேறி
ஞாலமாந் தில்லை தன்னுள் நவின்றசிற் றம்ப லத்தே
நீலஞ்சேர் கண்ட னார்தா நீண்டெரி யாடு மாறே.

Having been a young boy and an elderly one, the God on whose head the cool moonlight sheds its luster, the God who killed the God of death Yama by kicking him by his foot, having mounted on a bull, in Chitṟampalam, which is praised and situated in Thillai where the people of this world gather. One can see the Lord with a blue neck dancing with a long fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2017, 10:00:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #227 on: November 28, 2017, 10:01:22 AM »
Verse  11:


மதியிலா வரக்க னோடி மாமலை யெடுக்க நோக்கி
நெதியன்றோ ணெரிய வூன்றி நீடிரும் பொழில்கள் சூழ்ந்த
மதியந்தோய் தில்லை தன்னுள் மல்குசிற் றம்ப லத்தே
அதிசயம் போல நின்று வனலெரி யாடு மாறே.

Seeing the demon, devoid of sense, to run and lift a big mountain, the one who firmly fired his feet to crush the shoulders of that wealthy person demon, in the Chitṟampalam, of increasing fame in Thillai, where the moon touches the storeys.
one can see him dancing holding a glowing fire, standing like an object of wonder.

Padigam on Koil (Chidambaram) concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 28, 2017, 10:04:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #228 on: November 28, 2017, 10:06:24 AM »
Koil (Chidambaram):

Verse  1:

பத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் பரமனே பரம யோகீ
எத்தினாற் பத்தி செய்கே னென்னைநீ யிகழ வேண்டா
முத்தனே முதல்வா தில்லை யம்பலத் தாடு கின்ற
அத்தாவுன் னாடல் காண்பா னடியனேன் வந்த வாறே.

The supreme one!  The foremost among Yogis!  One who is naturally free from all bonds!  The first cause!  My father who dances in the Ampalam in Thillai! In what way can I do devotion? Please do not be negligent towards me.  The reason for coming here is to witness your dance.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 28, 2017, 10:09:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #229 on: November 29, 2017, 09:06:46 AM »
Verse 2:


கருத்தனாய்ப் பாட மாட்டேன் காம்பன தோளி பங்கா
ஒருத்தரா லறிய வொண்ணாத் திருவுரு வுடைய சோதீ
திருத்தமாந் தில்லை தன்னுட் டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே
நிருத்தநான் காண வேண்டி நேர்பட வந்த வாறே.


The one who has on his half a lady with shoulders like bamboos, the effulgent light which has a divinely beautiful form which cannot be known by anybody, I won't sing your praise intentionally wishing to see the dance you perform in shining Chitṟampalam in Thillai having sacred waters.  I came just in front of you. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2017, 09:09:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #230 on: November 29, 2017, 09:10:58 AM »
Verse  3:

கேட்டிலேன் கிளைபி ரியேன் கேட்குமா கேட்டி யாகில்
நாட்டினே னின்றன் பாதம் நடுப்பட நெஞ்சி னுள்ளே
மாட்டினீர் வாளை பாயு மல்குசிற் றம்ப லத்தே
கூட்டமாங் குவிமு லையாள் கூடநீ யாடு மாறே.


I have not inquired about you. I have not parted from my relations who are you. Devotee, if you listen to my words in the proper way they should be listened to attentively.  I established your feet in the center of my mind.  In the Citṟampalam, which is increasing in fame, and where the Veḷai scabbard fish leaps in places where there is water.  I came here to see your dance combining with the lady of conical breasts and who is joined with you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2017, 09:13:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #231 on: November 29, 2017, 09:14:53 AM »
Verse  4:


சிந்தையைத் திகைப்பி யாதே செறிவுடை யடிமை செய்ய
எந்தைநீ யருளிச் செய்யா யாதுநான் செய்வ தென்னே
செந்தியார் வேள்வி யோவாத் தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே
அந்தியும் பகலு மாட அடியிணை யலசுங் கொல்லோ.


To do to you with restraint a servant's duties, without confusing my mind.  My father!
you command me out of your grace. What is there which I can do of my own accord?
What a wonder it is!  In the Chitṟampalam in Thillai, where sacrifices with red fires are ceaselessly going on, will not both your feet feel exhausted when you dance night and day?


Arunachala Siva.

« Last Edit: November 29, 2017, 09:18:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #232 on: November 29, 2017, 10:16:58 AM »
Verse  5:கண்டவா திரிந்து நாளுங் கருத்தினா னின்றன் பாதங்
கொண்டிருந் தாடிப் பாடிக் கூடுவன் குறிப்பி னாலே
வண்டுபண் பாடுஞ் சோலை மல்குசிற் றம்ப லத்தே
எண்டிசை யோரு மேத்த விறைவநீ யாடு மாறே.


Wandering according to my experience daily, having in my idea your feet, I will join with your suggestion by singing and dancing.  In the thriving Chitṟampalam, surrounded by groves where bees sing melodies, Lord!  your dance to be praised by people from all the eight directions!

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2017, 10:19:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #233 on: November 29, 2017, 10:32:18 AM »
Verse 6:


பார்த்திருந் தடிய னேனான் பரவுவன் பாடி யாடி
மூர்த்தியே யென்ப னுன்னை மூவரின் முதல்வ னென்பன்
ஏத்துவா ரிடர்க டீர்ப்பாய் தில்லைச்சிற் றம்ப லத்துக்
கூத்தாவுன் கூத்துக் காண்பான் கூடநான் வந்த வாறே.


I who am your servant shall worship you singing your praise and dancing, fixing my gaze upon you, I shall call you as one who is manifested in a form.  I shall say that you are the chief among the trinity.  You will remove the troubles of those who praise you.  Dancer!  I came with other people to see your dance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2017, 10:34:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #234 on: November 29, 2017, 10:39:28 AM »
Verse 7:


பொய்யினைத் தவிர விட்டுப் புறமலா வடிமை செய்ய
ஐயநீ யருளிச் செய்யா யாதியே யாதி மூர்த்தீ
வையகந் தன்னின் மிக்க மல்குசிற் றம்ப லத்தே
பையநுன் னாடல் காண்பான் பரமநான் வந்த வாறே.

Having completely given up falsehood, to perform internal duties pertaining to a servant, Of great one! Order me. Primordial one!  The one first to assume a form in the flourishing Chitṟampalam, which is superior to other shrines in this world.
I came slowly to see your dance! Supreme one!

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #235 on: November 29, 2017, 10:40:53 AM »
Verse  8:

மனத்தினார் திகைத்து நாளு மாண்பலா நெறிகண் மேலே
கனைப்பரா லென்செய் கேனோ கறையணி கண்டத் தானே
தினைத்தனை வேதங் குன்றாத் தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே
அனைத்துநின் னிலயங் காண்பா னடியனேன் வந்த வாறே.

My mind having become confused will proceed in eager haste on worthless ways.
what shall I do? The one who has a neck which is adorned with poison in Chitṟampalam in Thillai where Vēdas, do not decrease even by a small measure.
Your servant, came to see all your dances set to measure of time.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2017, 10:43:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #236 on: November 29, 2017, 10:45:15 AM »
Verse 9:

நெஞ்சினைத் தூய்மை செய்து நினைக்குமா நினைப்பி யாதே
வஞ்சமே செய்தி யாலோ வானவர் தலைவ னேநீ
மஞ்சடை சோலைத் தில்லை மல்குசிற் றம்ப லத்தே
அஞ்சொலாள் காண நின்று வழகநீ யாடு மாறே.


Without making me to think of you in the proper way having purified my mind you deceive me the chief of those who are released from the cycle of birth and death.
In the Chitṟampalam, flourishing in Thillai surrounded by groves where clouds collect together, to be witnessed by the lady who speaks beautiful words, the beautiful god!
You stand and dance, I came to see that.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 29, 2017, 10:48:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #237 on: November 29, 2017, 10:49:24 AM »
Verse  10:


மண்ணுண்ட மால வனு மலர்மிசை மன்னி னானும்
விண்ணுண்ட திருவு ருவம் விரும்பினார் காண மாட்டார்
திண்ணுண்ட திருவே மிக்க தில்லைச்சிற் றம்ப லத்தே
பண்ணுண்ட பாட லோடும் பரமநீ யாடு மாறே.


Vishnu, who swallowed the worlds, one who stayed permanently in the lotus flower,
were unable to see your divine form which enveloped the sky, though they desired it.
Permanent wealth! In the Chitṟampalam in Thillai, I came to see your dance, singing songs set to melody! (In this tenth stanza there is no reference to Rēvaṇaṉ.)

Padigam on Koil - Chidrambaram concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2017, 10:53:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #238 on: November 29, 2017, 10:54:19 AM »
Tiru Atikai Veerasthanam:

Verse  1:


இரும்புகொப் பளித்த யானை யீருரி போர்த்த வீசன்
கரும்புகொப் பளித்த வின்சொற் காரிகை பாக மாகச்
சுரும்புகொப் பளித்த கங்கைத் துவலைநீர் சடையி லேற்ற
அரும்புகொப் பளித்த சென்னி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Siva, the Lord of the universe, who covered himself with an elephant`s skin wet with 'blood, which is black color like iron, when there was already a beautiful lady of sweet words like juice of the sugar-cane, is Atikai Viraṭṭaṉar, who has on his head, buds blossoming and who received the water-drops of Ganga on which bees swarm.

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 29, 2017, 10:57:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #239 on: November 29, 2017, 01:25:02 PM »
Verse  2:

கொம்புகொப் பளித்த திங்கட் கோணல்வெண் பிறையுஞ் சூடி
வம்புகொப் பளித்த கொன்றை வளர்சடை மேலும் வைத்துச்
செம்புகொப் பளித்த மூன்று மதிலுடன் சுருங்க வாங்கி
அம்புகொப் பளிக்க வெய்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Wearing a white and curved crescent of the moon, which is curved like a horn,
placing also on the growing matted locks, fragrant Koṉṟai flowers, Sivaṉ in Atikai Vīraṭṭam discharged an arrow, drawing it near the shoulders to reduce the strength of the three forts which resemble copper in color, simultaneously.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 29, 2017, 01:27:54 PM by Subramanian.R »