Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191538 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2235 on: May 24, 2018, 01:12:30 PM »
Verse  3:


முண்டத்திற் பொலிந்திலங்கு மேனி யானே
    முதலாகி நடுவாகி முடிவா னானே
கண்டத்தில் வெண்மருப்பின் காறை யானே
    கதநாகங் கொண்டாடுங் காட்சி யானே
பிண்டத்தின் இயற்கைக்கோர் பெற்றி யானே
    பெருநிலநீர் தீவளிஆ காச மாகி
அண்டத்துக் கப்பாலாய் இப்பா லானே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.

Does He wear on His dazzling body a garland of skulls?  Is He the Beginning,
the Middle and the End? Is His neck adorned with a Kaarai of albescent tusk?
Does He dance, adorned with an angry adder?  Is He the making active the body's elements? Becoming vast earth,  water, fire and ether, does He abide within and beyond the macrocosm?  If it be so, He is, for sure, Atikai Virattan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 24, 2018, 01:16:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2236 on: May 24, 2018, 01:18:20 PM »
Verse 4:

செய்யனே கரியனே கண்டம் பைங்கண்
    வெள்ளெயிற்றா டரவனே வினைகள் போக
வெய்யனே தண்கொன்றை மிலைத்த சென்னிச்
    சடையனே விளங்குமழுச் சூல மேந்துங்
கையனே காலங்கள் மூன்றா னானே
    கருப்புவில் தனிக்கொடும்பூண் காமற் காய்ந்த
ஐயனே பருத்துயர்ந்த ஆனேற் றானே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.


Is He ruddy in hue?  Is His throat dark?  Adorned with a white-fanged snake, does He dance?  Is He the fierce One who quells Karma?  Is His matted hair decked with cool and plaited Konrais? Does His hand hold Mazhu and three fanged arm?  Is He the threefold Time?  Is He the great One Who, with fire, gutted the anklet wearing that wielded the peerless bow of sweet-cane? Is His mount the huge and corpulent Bull?
If it be so, He is, for sure, Atikai Virattan.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 24, 2018, 01:23:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2237 on: May 24, 2018, 01:24:32 PM »
Verse 5:

பாடுமே யொழியாமே நால்வே தம்மும்
    படர்சடைமேல் ஒளிதிகழப் பனிவெண் டிங்கள்
சூடுமே அரைதிகழத் தோலும் பாம்புஞ்
    சுற்றுமே தொண்டைவாய் உமையோர் பாகங்
கூடுமே குடமுழவம் வீணை தாளங்
    குறுநடைய சிறுபூதம் முழக்க மாக்கூத்
தாடுமே அந்தடக்கை அனலேந் தும்மே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.


Does He ceaselessly sing the four Vedas?  Does He wear on His spreading matted hair a bright and moist and white moon? Is His bright waist girt with (tiger-)skin and snake?  Does red-lipped Uma form part of His person?  Does He enact the great dance to the playing of Kudamuzhavam,  Veena and cymbals by the little Bhootas that walk in small steps?  If it be so,  He is, for sure, Atikai Virattan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 24, 2018, 01:27:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2238 on: May 25, 2018, 07:46:29 AM »
Verse 6:

ஒழித்திடுமே உள்குவார் உள்ளத் துள்ள
    உறுபிணியுஞ் செறுபகையும் ஒற்றைக் கண்ணால்
விழித்திடுமே காமனையும் பொடியாய் வீழ
    வெள்ளப் புனற்கங்கை செஞ்ச டைமேல்
இழித்திடுமே ஏழுலகுந் தானா கும்மே
    இயங்குந் திரிபுரங்க ளோரம் பினால்
அழித்திடுமே ஆதிமா தவத்து ளானே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.


Does He destroy the ingrained malady and also the killer-adversaries of those that think on Him?  Does He, with the look of His one eye,  burn Manmatha to powdery ash?  Does He draw onto His hirsutorufous, matted crest,  the torrent of Ganga?
Does He become the septet of worlds? Does He, with a single dart, annihilate the three mobile citadels?  Is He the One poised in the great Primal Tapas? If it be so,
He is, for sure,  Atikai Virattan.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 25, 2018, 07:50:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2239 on: May 25, 2018, 07:51:34 AM »
Verse  7:

குழலோடு கொக்கரைகைத் தாளம் மொந்தை
    குறட்பூதம் முன்பாடத் தான்ஆ டும்மே
கழலாடு திருவிரலாற் கரணஞ் செய்து
    கனவின்கண் திருவுருவந் தான்காட் டும்மே
எழிலாருந் தோள்வீசி நடமா டும்மே
    ஈமப்பு றங்காட்டில் ஏமந் தோறும்
அழலாடு மேஅட்ட மூர்த்தி யாமே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.

Does He dance to the singing,  to the piping of flute, to the blaring of Kokkarai,
to the clanging of cymbals and to the beating of Montai by the small Bhootas?
Does He make movements of dance with comely toes above which He wears anklets,
and thus reveals His form in the dream? Does He dance flexing His beauteous shoulders?  Does He dance during each midnight in the funeral pyre of the crematory?
Is He Ashtamoorti?  If it be so,  He is, for sure,  Atikai Virattan.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 25, 2018, 07:54:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2240 on: May 25, 2018, 09:46:58 AM »
Verse  8:

மாலாகி மதமிக்க களிறு தன்னை
    வதைசெய்து மற்றதனின் உரிவை கொண்டு
மேலாலுங் கீழாலுந் தோன்றா வண்ணம்
    வெம்புலால் கைகலக்க மெய்போர்த் தானே
கோலாலம் படவரைநட் டரவு சுற்றிக்
    குரைகடலைத் திரையலறக் கடைந்து கொண்ட
ஆலால முண்டிருண்ட கண்டத் தானே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.

Is He the One who destroyed the ichor-abounding and haughty tusker,
And who,  with His hand stinking of tough flesh covered his person,
from head to foot, with its hide, so as to become invisible?  Has He a throat darkened by His devouring the venom of the noisy ocean whose billows wailed aloud when in great hubbub,  it was churned with a mountain around which a snake was wound?
If it be so,  He is, for sure,  Atikai Virattan.

Arunachala Siva.« Last Edit: May 25, 2018, 09:50:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2241 on: May 25, 2018, 09:51:53 AM »
Verse  9:


செம்பொனாற் செய்தழகு பெய்தாற் போலுஞ்
    செஞ்சடையெம் பெருமானே தெய்வ நாறும்
வம்பினாண் மலர்க்கூந்தல் உமையாள் காதல்
    மணவாள னேவலங்கை மழுவா ளனே
நம்பனே நான்மறைகள் தொழநின் றானே
    நடுங்காதார் புரமூன்றும் நடுங்கச் செற்ற
அம்பனே அண்டகோ சரத்து ளானே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.

Does the great One's ruddy,  matted hair look as if it were wrought of crimson gold suffused with sheer beauty?  Is He the lovely Bridegroom of Uma the fragrance of whose hair is divinely natural,   and whose coiffure is adorned with sweet smelling and fresh flowers?  Does His right hand hold a Mazhu?  Is He the One supremely desirable?  Is He the One hailed by the four Vedas?  Is He the One whose dart caused the quaking and the destruction of the fearless, triple citadels?  Is He the One immanent in all the worlds of the cosmos?  If it be so, He is, for sure,
Atikai Virattan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 25, 2018, 09:55:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2242 on: May 25, 2018, 10:01:04 AM »
Verse  10:

எழுந்ததிரை நதித்திவலை நனைந்த திங்கள்
இளநிலாத் திகழ்கின்ற வளர்சடையனே
கொழும்பவளச் செங்கனிவாய்க் காமக் கோட்டி
    கொங்கையிணை அமர்பொருது கோலங் கொண்ட
தழும்புளவே வரைமார்பில் வெண்ணூ லுண்டே
    சாந்தமொடு சந்தனத்தின் அளறு தங்கி
அழுந்தியசெந் திருவுருவில் வெண்ணீற் றானே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.


Is His abundant matted hair-- bright with the tender light of the moon--, made moist with the spume of the river's rising waves?  Is there in His person comely scars caused by the battling breasts of Kamakoti whose lips are like coral,  and ruddy fruit?
Is there in His streaked chest the white thread?  Is He the wearer of the white ash?
Is His body -perfect and divine--,  coated deep with aromatic unguent and paste of sandalwood?  If it be so,  He is, for sure, Atikai Virattan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 25, 2018, 10:05:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2243 on: May 25, 2018, 10:07:13 AM »
Verse  11:நெடியானும் நான்முகனும் நேடிக் காணா
    நீண்டானே நேரொருவ ரில்லா தானே
கொடியேறு கோலமா மணிகண் டன்னே
    கொல்வேங்கை யதளனே கோவ ணவனே
பொடியேறு மேனியனே ஐயம் வேண்டிப்
    புவலோகந் திரியுமே புரிநூ லானே
அடியாரை அமருலகம் ஆள்விக் கும்மே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.

Is He the One who grew and grew beyond the ken of the Tall one and the Four-Faced,
who, in vain,  pursued His base and top?  Is He the One beyond compare?
Does He that is entwined by a liana, have a great and comely neck,
dark like a blue gem? Is He clothed in the skin of a killer-tiger? Is He the Wearer of a codpiece?  Does ash cover His body?  Does He roam about the earth seeking alms?
Is He the Wearer of strands of thread?  Does He confer on His servitors moksha, over the immortals' world?  If it be so,  He is,  for sure,  Atikai Virattan.

Padigam on Tiru Adigai Veerasthanam (2) completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 25, 2018, 10:12:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2244 on: May 25, 2018, 10:14:58 AM »
Tiru Adigai Veerastham (3):

Verse  1:


எல்லாம் சிவனென்ன நின்றாய் போற்றி
    எரிசுடராய் நின்ற இறைவா போற்றி
கொல்லார் மழுவாட் படையாய் போற்றி
    கொல்லுங்கூற் றொன்றை யுதைத்தாய் போற்றி
கல்லாதார் காட்சிக் கரியாய் போற்றி
    கற்றா ரிடும்பை களைவாய் போற்றி
வில்லால் வியனரணம் எய்தாய் போற்றி
    வீரட்டங் காதல் விமலா போற்றி.


You stood as Siva in all, praise be!  O Lord that stood as blazing light,
praise be!  O Wielder of murderous Mazhu, praise be!  You kicked the Killer-Death,
praise be!  You are seldom beheld by the unlearned, praise be!  You quell the troubles that beset the learned, praise be!  You destroyed the three great walled citadels,
praise be! O blemishless that loves dearly Virattam,  praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 25, 2018, 10:18:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2245 on: May 26, 2018, 09:20:11 AM »
Verse  2:


பாட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் பண்பா போற்றி
    பல்லூழி யாய படைத்தாய் போற்றி
ஓட்டகத்தே ஊணா உகந்தாய் போற்றி
    உள்குவா ருள்ளத் துறைவாய் போற்றி
காட்டகத்தே ஆடல் மகிழ்ந்தாய் போற்றி
    கார்மேக மன்ன மிடற்றாய் போற்றி
ஆட்டுவதோர் நாக மசைத்தாய் போற்றி
    அலைகெடில வீரட்டத் தாள்வாய் போற்றி.


O Patron of song and dance, praise be! O Author of many eons, praise be!
O One that seeks alms in a skull, praise be! O Dweller in the hearts of those who
contemplate. praise be!  O One that loves to dance in the crematory,  praise be!
O One whose throat is nimbus-like, praise be!  O One that wears the dancing snake,
praise be!  O Lord-Ruler of Virattam of billowy Kedilam,  praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 26, 2018, 09:23:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2246 on: May 26, 2018, 09:24:53 AM »
Verse  3:

முல்லையங் கண்ணி முடியாய் போற்றி
    முழுநீறு பூசிய மூர்த்தீ போற்றி
எல்லை நிறைந்த குணத்தாய் போற்றி
    ஏழ்நரம்பி னோசை படைத்தாய் போற்றி
சில்லைச் சிரைத்தலையில் ஊணா போற்றி
    சென்றடைந்தார் தீவினைகள் தீர்ப்பாய் போற்றி
தில்லைச்சிற் றம்பலம் மேயாய் போற்றி
    திருவீரட் டானத்தெஞ் செல்வா போற்றி.

O One with a jasmine chaplet, praise be! O the one whose body is wholly bedaubed with ash, praise be! O One full of excellence,  praise be! O Author of the seven-stringed melody, praise be!  O Beggar of alms in a round,  shaven skull,  praise be!
O Queller of troubles of those that seek You, praise be!  O One that presides over Tillai Chitrambalam,  praise be!  O our opulent One of Tiruvirattam, praise be!

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 26, 2018, 09:29:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2247 on: May 26, 2018, 11:18:25 AM »
Verse 4:


சாம்ப ரகலத் தணிந்தாய் போற்றி
    தவநெறிகள் சாதித்து நின்றாய் போற்றி
கூம்பித் தொழுவார்தங் குற்றே வலைக்
    குறிக்கொண் டிருக்குங் குழகா போற்றி
பாம்பும் மதியும் புனலுந் தம்மிற்
    பகைதீர்த் துடன்வைத்த பண்பா போற்றி
ஆம்பல் மலர்கொண் டணிந்தாய் போற்றி
    அலைகெடில வீரட்டத் தாள்வாய் போற்றி.


O Wearer of ash on Your person,  praise be!  O one who fulfills the wishes of the ways of tapas,upraise be!  O beautiful One that doth reckon the servitorship of those of single-pointed adoration, praise be!  O noble One that did away with the hostility of the snake, the moon and the river and keeps them juxtaposed, praise be!
O Wearer of lotus flowers, praise be! O Lord-Ruler of Virattam of billowy Kedilam,
praise be. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 26, 2018, 11:22:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2248 on: May 26, 2018, 11:23:47 AM »
Verse  5:

நீறேறு நீல மிடற்றாய் போற்றி
    நிழல் திகழும் வெண்மழுவாள் வைத்தாய் போற்றி
கூறே றுமையொருபாற் கொண்டாய் போற்றி
    கோளரவம் ஆட்டுங் குழகா போற்றி
ஆறேறு சென்னி யுடையாய் போற்றி
    அடியார்கட் காரமுத மானாய் போற்றி
ஏறேற என்றும் உகப்பாய் போற்றி
    யிருங்கெடில வீரட்டத் தெந்தாய் போற்றி.


O Ash-adorned One,  O blue-throated One,  praise be!
O Wielder of the bright and white Mazhu, praise be!
O Partner of Uma who is part of You, praise be!
O comely One that causes the cruel snake to dance, praise be!
O the river-crested One, praise be!
O wondrous Nectar of Your servitors, praise be!
O One that ever joys to ride the Bull, praise be!
O the Father of Virattam of great Kedilam,  praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 26, 2018, 11:26:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2249 on: May 26, 2018, 11:28:14 AM »
Verse 6:

பாடுவார் பாட லுகப்பாய் போற்றி
    பழையாற்றுப் பட்டீச் சுரத்தாய் போற்றி
வீடுவார் வீடருள வல்லாய் போற்றி
    வேழத் துரிவெருவப் போர்த்தாய் போற்றி
நாடுவார் நாடற் கரியாய் போற்றி
    நாக மரைக்கசைத்த நம்பா போற்றி
ஆடும்ஆன் ஐந்தும் உகப்பாய் போற்றி
    அலைகெடில வீரட்டத் தாள்வாய் போற்றி.


O Relisher of the songs of singers,  praise be!
O Lord of Pattichuram at Pazhaiyaaru,  praise be!
O Conferrer of moksha to renouncers, praise be!
O One mantled in the tusker's hide-- frightening to behold--, praise be!
O One that canst not be sought by seekers,  praise be!
O One that cinctured Your waist with a snake,  praise be!
O One that joys in the five products of the cow, as ablutions, praise be!
O Lord-Ruler of Virattam of billowy Kedilam, praise be!

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 26, 2018, 11:31:58 AM by Subramanian.R »