Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191189 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2220 on: May 23, 2018, 11:04:00 AM »
Verse  10:


பாதங்கள் நல்லார் பரவி யேத்தப்
    பத்திமையாற் பணிசெய்யுந் தொண்டர் தங்கள்
ஏதங்கள் தீர இருந்தார் போலும்
    எழுபிறப்பும் ஆளுடைய ஈசனார் தாம்
வேதங்க ளோதிஓர் வீணை யேந்தி
    விடையொன்று தாமேறி வேத கீதர்
பூதங்கள் சூழப் புலித்தோல் வீக்கிப்
    புலியூர்ச்சிற் றம்பலமே புக்கார் தாமே.


He quells the troubles of devotees who serve him in love.  His feet are hailed by goodly ones.  He is our Lord-Ruler in all our births. Holding a peerless Veena and reciting the Vedas,  the singer of the Vedic hymns rode a Bull.  Clad in tiger-skin and circled by the Bhootha-Hosts He made His entry into Puliyur Chitrambalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 23, 2018, 11:06:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2221 on: May 23, 2018, 11:08:23 AM »
Verse  11:

பட்டுடுத்துத் தோல்போர்த்துப் பாம்பொன் றார்த்துப்
    பகவனார் பாரிடங்கள் சூழ நட்டஞ்
சிட்டராய்த் தீயேந்திச் செய்வார் தம்மைத்
    தில்லைச்சிற் றம்பலத்தே கண்டோ மிந்நாள்
விட்டிலங்கு சூலமே வெண்ணூ லுண்டே
    ஓதுவதும் வேதமே வீணை யுண்டே
கட்டங்கங் கையதே சென்று காணீர்
    கறைசேர் மிடற்றெங் கபாலி யார்க்கே.


Clad in silk, covered with hide,  and serpent-cinctured bhagavan danced encircled by the Bhootha-Hosts. This day, we beheld the lofty one who holds the fire,  at Tillaichitrambalam.  The blue-necked Kapaali holds the effulgent trident and wears the white threads.  He but recites the Veda! He has a Veena!.  His hand sports a Kattangkam!

Padigam on Koil (Chidambaram) completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 23, 2018, 11:12:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2222 on: May 23, 2018, 11:15:13 AM »
Tiru Adigai Veerasthanam:


Verse 1:

வெறிவிரவு கூவிளநல் தொங்க லானை
    வீரட்டத் தானைவெள் ளேற்றி னானைப்
பொறியரவி னானைப்புள் ளூர்தி யானைப்
    பொன்னிறத்தி னானைப் புகழ்தக் கானை
அறிதற் கரியசீ ரம்மான் தன்னை
    அதியரைய மங்கை யமர்ந்தான் தன்னை
எறிகெடிலத் தானை இறைவன் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.


He is decked with a wreath of Koovilam.  He is of Virattaanam.  His mount is a bull.
He wears a speckled serpent.  He is the one whose mount is a bird. He is the golden-hued.  He is the one that merits praise.  He is the glorious Lord,  seldom known.
He is of Atiaraiyamangkai-upon-Kedilam. He indeed is the Lord-God.  Pity it is that I the poor one, did in the past,  dispraise him.


Arunachala Siva.


« Last Edit: May 23, 2018, 11:20:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2223 on: May 23, 2018, 11:24:24 AM »
Verse  2:

வெள்ளிக் குன்றன்ன விடையான் தன்னை
    வில்வலான் வில்வட்டங் காய்ந்தான் தன்னைப்
புள்ளி வரிநாகம் பூண்டான் தன்னைப்
    பொன்பிதிர்ந் தன்ன சடையான் தன்னை
வள்ளி வளைத்தோள் முதல்வன் தன்னை
    வாரா வுலகருள வல்லான் தன்னை
எள்கவிடு பிச்சை யேற்பான் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.

The Lord's mount is a bull. Which is like a silver hill.  He quelled the archery of Manmatha,  the bowman.  He is decked with a speckled and striped serpent.
His matted hair is a riot of powdered gold. He is the Lord of bangled Uma--the liana.
He is the One who can put an end to transmigration.  He is the one who unashamedly receives alms.  Pity it is that I,  the poor one, did, in the past, dispraise him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 23, 2018, 11:28:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2224 on: May 23, 2018, 11:30:38 AM »
Verse  3:


முந்தி யுலகம் படைத்தான் தன்னை
    மூவா முதலாய மூர்த்தி தன்னைச்
சந்தவெண் திங்க ளணிந்தான் தன்னைத்
    தவநெறிகள் சாதிக்க வல்லான் தன்னைச்
சிந்தையில் தீர்வினையைத் தேனைப் பாலைச்
    செழுங்கெடில வீரட்டம் மேவி னானை
எந்தை பெருமானை யீசன் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.

He created the world of yore. He is the First One who never ages. He wears the beauteous crescent-moon.  It is he who graces the valiant ones to come by the ways of tapas.  The One who annuls karma bred by mind.  He is the honey and the milk.
He presides over Virattam upon the charming Kedilam.  He is my Lord and God.
Pity it is that I, the poor one, did, in the past, dispraise him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 23, 2018, 11:34:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2225 on: May 23, 2018, 11:36:30 AM »
Verse  4:

மந்திரமும் மறைப்பொருளு மானான் தன்னை
    மதியமும் ஞாயிறுங் காற்றுந் தீயும்
அந்தரமு மலைகடலு மானான் தன்னை
    யதியரைய மங்கை யமர்ந்தான் தன்னைக்
கந்தருவஞ் செய்திருவர் கழல்கை கூப்பிக்
    கடிமலர்கள் பலதூவிக் காலை மாலை
இந்திரனும் வானவரும் தொழச்செல் வானை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.

He is the Mantra and the import of the Vedas.  He is moon, sun, air, fire, sky,
mountain and sea.  He is the One presiding over Atiaraiyamangkai.  He is the One hailed by the two in melodic hymns.  Folding their hands in adoration, Indra and all the celestial beings, at dawn and dusk, hail him with many a fragrant flower.
Pity it is,  that I, the poor one, did, in the past, dispraise Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 23, 2018, 11:40:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2226 on: May 23, 2018, 11:42:21 AM »
Verse  5:ஒருபிறப்பி லானடியை உணர்ந்துங் காணார்
    உயர்கதிக்கு வழிதேடிப் போக மாட்டார்
வருபிறப்பொன் றுணராது மாசு பூசி
    வழிகாணா தவர்போல்வார் மனத்த னாகி
அருபிறப்பை யறுப்பிக்கும் அதிகை யூரன்
    அம்மான்றன் அடியிணையே அணைந்து வாழா
திருபிறப்பும் வெறுவியரா யிருந்தார் சொற்கேட்
    டேழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.

They would not think of beholding, the feet of Him who is birth-less.  They would not seek the way of lofty beatitude.  Unmindful of the oncoming birth,  they would besmear themselves with dirt,  and live like the purblind and the self-willed. Neither would they approach the feet twain of Atikai's Lord who would snap (the cord of) transmigration.   harkening to them who were emptied of life here and hereafter,
I, the poor one, did in the past, dispraise him.  (the saint speaks of his earlier life as
a Jain).

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 23, 2018, 11:49:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2227 on: May 23, 2018, 11:50:59 AM »
Verse  6:

ஆறேற்க வல்ல சடையான் தன்னை
    அஞ்சனம் போலும் மிடற்றான் தன்னைக்
கூறேற்கக் கூறமர வல்லான் தன்னைக்
    கோல்வளைக்கை மாதராள் பாகன் தன்னை
நீறேற்கப் பூசும் அகலத் தானை
    நின்மலன் தன்னை நிமலன் தன்னை
ஏறேற்க வேறுமா வல்லான் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.


He is the One valiant to hold the river in his crest.  His neck sports the hue of collyrium.  He is all things.  His valiance is His abidance in all things.  He is concorporate with Her of beauteous bangles. His chest is the Palladium of the Holy Ash.  He is without impurities and He removes impurities.  He is the One that rides the Bull.  Pity it is that I,  the poor one, did, in the past,  dispraise Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 23, 2018, 11:55:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2228 on: May 24, 2018, 09:25:54 AM »
Verse 7:

குண்டாக்க னாயுழன்று கையி லுண்டு
    குவிமுலையார் தம்முன்னே நாண மின்றி
உண்டி யுகந்தமணே நின்றார் சொற்கேட்
    டுடனாகி யுழிதந்தேன் உணர்வொன் றின்றி
வண்டுலவு கொன்றையங் கண்ணி யானை
    வானவர்க ளேத்தப் படுவான் தன்னை
எண்டிசைக்கும் மூர்த்தியாய் நின்றான் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.


They cover food and eat it from their (cupped) hands. They stand naked unashamed before women of tapering breasts.  These are Jains, after whom I went following their words.  Truly I roamed like a demon of ruffians.  He wears a chaplet of Konrai buzzed by bees.  He is hailed by the celestial beings.  He is the Lord of the eight directions.
Pity it is that I,  senseless one, did, in the past, dispraise Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 24, 2018, 09:30:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2229 on: May 24, 2018, 09:31:33 AM »
Verse  8:

உறிமுடித்த குண்டிகைதங் கையிற் றூக்கி
    யூத்தைவாய்ச் சமணர்க்கோர் குண்டாக் கனாய்க்
கறிவிரவு நெய்சோறு கையி லுண்டு
    கண்டார்க்குப் பொல்லாத காட்சி யானேன்
மறிதிரைநீர்ப் பவ்வநஞ் சுண்டான் தன்னை
    மறித்தொருகால் வல்வினையேன் நினைக்க மாட்டேன்
எறிகெடில நாடர் பெருமான் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.


I was a fit associate of the Jain rascals of stinking mouths,  who tote in their hands pots set in slings. I ate rice and curry mixed ghee,  from out of my (cupped) palms.
I became a repulsive sight to beholders.  I, the one of evil karma, would never again think of Him who ate the venom of the billowy sea.  Pity it is that I, the poor one,
did, in the past, dispraise Him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 24, 2018, 09:35:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2230 on: May 24, 2018, 09:36:45 AM »
Verse 9:

நிறைவார்ந்த நீர்மையாய் நின்றான் தன்னை
    நெற்றிமேற் கண்ணொன் றுடையான் தன்னை
மறையானை மாசொன்றி லாதான் தன்னை
    வானவர்மேல் மலரடியை வைத்தான் தன்னைக்
கறையானைக் காதார் குழையான் தன்னைக்
    கட்டங்கம் ஏந்திய கையி னானை
இறையானை எந்தை பெருமான் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.

He is the God, my Father and my Lord, the One who is full of compassion,
the One who has an eye in His forehead, the One of the Vedas, the One without a flaw, the One who placed His flower-foot on the celestial beings, the One whose neck has a dark patch, the One who is ear-ringed, the One who holds in His hand a Kattangkam. Pity it is that I, the poor one, did, in the past, dispraise Him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 24, 2018, 09:39:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2231 on: May 24, 2018, 10:53:03 AM »
Verse 10:

தொல்லைவான் சூழ்வினைகள் சூழப் போந்து
    தூற்றியே னாற்றியேன் சுடராய் நின்று
வல்லையே இடர்தீர்த்திங் கடிமை கொண்ட
    வானவர்க்குந் தானவர்க்கும் பெருமான் தன்னைக்
கொல்லைவாய்க் குருந்தொசித்துக் குழலும் ஊதுங்
    கோவலனும் நான்முகனுங் கூடி எங்கும்
எல்லைகாண் பரியானை எம்மான் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண் டிகழ்ந்த வாறே.

To me, the one that went about proclaiming the results of the old and great karma,
and now quietened (by grace),  He stood as a light.  He is the Lord of the Devas and the Asuras.  He quelled my troubles and enslaved me.  He is the One whose infinite nature cannot not be comprehended, alike by the Four-Faced and the piping boy, who bent the kuruntu that grows in the garden.  He is the true Lord. Pity it is that I,
the poor one, did, in the past, dispraise Him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 24, 2018, 10:57:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2232 on: May 24, 2018, 10:58:40 AM »
Verse  11:

முலைமறைக்கப் பட்டுநீ ராடாப் பெண்கள்
    முறைமுறையால் நந்தெய்வ மென்று தீண்டித்
தலைபறிக்குந் தன்மையர்க ளாகி நின்று
    தவமேயென் றவஞ்செய்து தக்க தோரார்
மலைமறிக்கச் சென்ற இலங்கைக் கோனை
    மதனழியச் செற்றசே வடியி னானை
இலைமறித்த கொன்றையந் தாரான் தன்னை
    ஏழையேன் நான்பண்டி கழ்ந்த வாறே.


With their breasts duly covered, the unwashed women would touch (the monk) proclaiming: "He is our God"  and pluck his hair, one by one.  They deemed this base act to be tapas.  They knew not that which was right.  (I was with those Jains).
Beauteous are His feet which quelled the might of the King of Lanka who tried to uproot the mountain.  Pity it is,  that I, the poor one, did, in the past, dispraise Him that wears the garland of leafy Konrai.

Padigam on Tiru Adigai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 24, 2018, 11:03:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2233 on: May 24, 2018, 11:05:58 AM »
Tiru Adigai Veerasthanam:  (2):

Verse 1:

சந்திரனை மாகங்கை திரையால் மோதச்
    சடாமகுடத் திருத்துமே சாம வேத
கந்தருவம் விரும்புமே கபால மேந்து
    கையனே மெய்யனே கனக மேனிப்
பந்தணவு மெல்விரலாள் பாக னாமே
    பசுவேறு மேபரம யோகி யாமே
ஐந்தலைய மாசுணங்கொண் டரையார்க் கும்மே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.

Has He placed on His crown of matted hair the moon against which billows of the great Ganga dash?  Does He desire the musical recitation of the Sama Veda?
Does He hold a skull?  Is He the true One of golden hue, concorporate with Her whose soft fingers sport a ball?  Is the supreme Yogi seated on a Bull?
Is He cinctured with a five-headed serpent?  If it be so, He is, for sure,  Atikai Virattan.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 24, 2018, 11:08:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2234 on: May 24, 2018, 11:09:52 AM »
Verse  2:


ஏறேறி யேழுலகும் உழிதர் வானே
    இமையவர்கள் தொழுதேத்த இருக்கின் றானே
பாறேறு படுதலையிற் பலிகொள் வானே
    படஅரவந் தடமார்பிற் பயில்வித் தானே
நீறேறு செழும்பவளக் குன்றொப் பானே
    நெற்றிமேல் ஒற்றைக்கண் நிறைவித் தானே
ஆறேறு சடைமுடிமேற் பிறைவைத் தானே
    அவனாகில் அதிகைவீ ரட்ட னாமே.

Mounted on a Bull, does He roam about the seven worlds?  Is He hailed and adored by the celestial beings?  Does He hold an alms-bowl of skull on which is perched an eagle?  Does He sport in His broad chest a hooded serpent? Does He resemble a lovely coral hill with stripes of Holy Ash?  Does He have an eye in His forehead?  Has He placed the crescent moon on His crest where a river flows?  If it be so,  He is,
for sure, Atikai Virattan.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 24, 2018, 11:12:52 AM by Subramanian.R »