Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 170438 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2160 on: May 19, 2018, 09:35:31 AM »
Verse  10:

ஐயன் அந்தணன் ஆணொடு பெண்ணுமாம்
மெய்யன் மேதகு வெண்பொடி பூசிய
மைகொள் கண்டத்தன் மான்மறிக் கையினான்
பைகொள் பாம்பரை யார்த்த பரமனே.


Siva who is father, the Brahmin among gods and has a body in which there are male and female parts, he who has a black neck and smears himself with a sacred white ash which is eminent, he who holds in his hand a young deer, is the supreme being who tied a cobra with hood, in his waist.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 19, 2018, 09:37:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2161 on: May 19, 2018, 11:54:52 AM »
Verse 11:


ஒருவ னாகிநின் றானிவ் வுலகெலாம்
இருவ ராகிநின் றார்கட் கறிகிலான்
அருவ ராஅரை ஆர்த்தவ னார்கழல்
பரவு வாரவர் பாவம் பறையுமே.

Siva is the only chief for all the worlds.  He was not able to be realized by the two gods, Brahma and Vishnu.  He tied a rare cobra in his waist.  The sins of those who praise the feet which wear sounding anklets, will vanish slowly.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 19, 2018, 11:57:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2162 on: May 19, 2018, 11:58:32 AM »
Verse 12:

ஓத வண்ணனும் ஒண்மலர்ச் செல்வனும்
நாத னேயரு ளாயென்று நாடொறும்
காதல் செய்து கருதப் படுமவர்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.


Vishnu who has the color of the ocean and the god who is seated on a bright lotus flowers, to praise daily the feet of Siva, who is meditated upon by those two saying master!  Grant us your grace our sins will vanish slowly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 12:00:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2163 on: May 19, 2018, 12:02:07 PM »
Verse  13:

ஔவ தன்மை யவரவ ராக்கையான்
வெவ்வ தன்மைய னென்ப தொழிமினோ
மௌவல் நீண்மலர் மேலுறை வானொடு
பவ்வ வண்ணனு மாய்ப்பணி வார்களே.

Give up the idea that Siva, is of such a cruel nature that he cannot be approached by people with their bodies.  Brahma who dwells on a lotus flower and Vishnu who has the color of the ocean pay obeisance to him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 12:04:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2164 on: May 19, 2018, 12:05:45 PM »
Verse  14:

அக்கு மாமையும் பூண்டன லேந்தியில்
புக்குப் பல்பலி தேரும் புராணனை
நக்கு நீர்கள் நரகம் புகேன்மினோ
தொக்க வானவ ராற்றொழு வானையே.

Adorning himself with Chank beads and the shell of a tortoise, holding fire in the hand,
primordial god who collects several kinds of alms entering into houses, and who is worshiped with joined hands by the celestial beings, joining together.  Despising him.
do not fall into hell by entering into it.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 19, 2018, 12:08:23 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2165 on: May 19, 2018, 12:09:53 PM »
Verse  15:

கங்கை தங்கிய செஞ்சடை மேலிளந்
திங்கள் சூடிய தீநிற வண்ணனார்
இங்க ணாரெழில் வானம் வணங்கவே
அங்க ணாற்கது வாலவன் தன்மையே.

Siva has the color of the fire and wears a crescent moon, on his red matted locks, where the Ganga stays.  He is in this world for the celestial beings to descend from the beautiful heaven to worship him to him who has gracious eye, it is the nature.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 19, 2018, 12:12:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2166 on: May 19, 2018, 12:13:17 PM »
Verse  16:


ஙகர வெல்கொடி யானொடு நன்னெஞ்சே
நுகர நீயுனைக் கொண்டுயப் போக்குறில்
மகர வெல்கொடி மைந்தனைக் காய்ந்தவன்
புகரில் சேவடி யேபுக லாகுமே.


My good mind. If you want to direct your activities to enjoy all pleasures with Siva, who has a victorious flag of a bull which is like the letter ங in its lying posture,
the red feet themselves of Siva who burnt the strong Manmatha, who has a flag of a shark, are our refuge.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 19, 2018, 12:15:44 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2167 on: May 19, 2018, 12:16:59 PM »
Verse  17:

சரண மாம்படி யார்பிற ரியாவரோ
கரணந் தீர்த்துயிர் கையி லிகழ்ந்தபின்
மரண மெய்திய பின்னவை நீக்குவான்
அரண மூஎயில் எய்தவ னல்லனே.

Who are those others who have the nature of affording refuge?  When the life within us escapes after all action of the organs have departed, is Siva who shot an arrow in the three forts which had fortifications and destroyed them, not the god who removes all our faults after we are dead.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 19, 2018, 12:18:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2168 on: May 19, 2018, 12:20:10 PM »
Verse  18:

ஞமனென் பான்நர கர்க்கு நமக்கெலாம்
சிவனென் பான்செழு மான்மறிக் கையினான்
கவனஞ் செய்யுங் கனவிடை யூர்தியான்
தமரென் றாலுங் கெடுந்தடு மாற்றமே.


Siva is said to be the god of death to great sinners deserving hell.  For us who are his devotees he is the dispenser of all good and auspicious things.  He holds in his hand a graceful young deer.  He has a vehicle of a big bull that gallops placing the from legs simultaneously.  All doubts will be destroyed if one says the devotees of Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 12:22:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2169 on: May 19, 2018, 12:23:44 PM »
Verse  19:

இடப மேறியு மில்பலி யேற்பவர்
அடவி காதலித் தாடுவ ரைந்தலைப்
படவம் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக்
கடவி ராய்ச்சென்று கைதொழு துய்ம்மினே.

Siva receives alms, riding on a bull, from houses.  He will dance in the cremation ground being much attached to it.  People of this world!  Save yourselves by worshiping with joined hands the supreme god, Siva who has tied a beautiful cobra with five heads hoods, esteeming the worship as your duty.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 12:26:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2170 on: May 19, 2018, 12:27:30 PM »
Verse  20:

இணர்ந்து கொன்றைபொன் தாது சொரிந்திடும்
புணர்ந்த வாளர வம்மதி யோடுடன்
அணைந்த அஞ்சடை யானவன் பாதமே
உணர்ந்த வுள்ளத் தவருணர் வார்களே.

Blossoming in dense bunches, Koṉṟai flowers shedding pollen golden in color, those who have realized in their minds only the feet of Siva of beautiful matted locks, in which the cruel cobra is united with the crescent moon, can really understand him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 12:30:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2171 on: May 19, 2018, 12:31:22 PM »
Verse  21:


தருமந் தான்தவந் தான்தவத் தால்வரும்
கருமந் தான்கரு மான்மறிக் கையினான்
அருமந் தன்ன அதிர்கழல் சேர்மினோ
சிரமஞ் சேரழல் தீவினை யாளரே.

Siva who holds in his hand a young black antelope, is himself righteousness,
is himself penance, is himself the powers that comes to one out of penance.
Approach his resounding feet wearing anklets which are like the rare nectar, people who have committed sins which are like fire and which you have practiced for a long time.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 12:33:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2172 on: May 19, 2018, 12:37:26 PM »
Verse  22:

நமச்சி வாயவென் பாருள ரேலவர்
தமச்ச நீங்கத் தவநெறி சார்தலால்
அமைத்துக் கொண்டதோர் வாழ்க்கைய னாகிலும்
இமைத்து நிற்பது சால அரியதே.

If there are people who utter the Mantram Namasivaya, since they become associated with the path of penance as their fear leaves them, though one may have an unequaled life by one's own efforts, it is very difficult to exist even for a short time taken for the winking of the eyes.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 19, 2018, 12:40:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2173 on: May 19, 2018, 12:41:51 PM »
Verse  23:

பற்பல் காலம் பயிற்றிப் பரமனைச்
சொற்பல் காலநின் றேத்துமின் தொல்வினை
வெற்பில் தோன்றிய வெங்கதிர் கண்டவப்
புற்ப னிக்கெடு மாறது போலுமே.

People of this world practicing devotion to the supreme being, Siva for a very long time, praise him without ceasing for a long time with words containing his fame,
the accumulated acts done in previous births will be destroyed like the dew that stays on the tip of the grace which disappears on seeing the sun that rises in the mountain in the east.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 12:44:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2174 on: May 19, 2018, 12:45:22 PM »
Verse 24:

மணிசெய் கண்டத்து மான்மறிக் கையினான்
கணிசெய் வேடத்த ராயவர் காப்பினால்
பணிகள் தாஞ்செய வல்லவர் யாவர்தம்
பிணிசெ யாக்கையை நீக்குவர் பேயரே.

Siva who holds a young deer in his hand and has a neck which is blue like the sapphire,  as he who has a form that he assumes thinking it to be suitable, protects,
those who are able to do service to him will cast their bodies which are full of diseases.  Others are only mad men.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 12:47:26 PM by Subramanian.R »