Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 145824 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2145 on: May 18, 2018, 08:03:19 AM »
Verse  5:

பூத்தார் கொன்றையி னாய்புலி யின்னதள்
ஆர்த்தா யாடர வோடன லாடிய
கூத்தா நின்குரை யார்கழ லேயல
தேத்தா நாவெனக் கெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse.  Siva who wears Koṉṟai which blossoms abundantly! You tied a tiger's skin fastening it with a dancing cobra.  Dancer who danced in fire!  I have a tongue which does not praise any other thing except your feet, which wear sound-producing anklets.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2018, 08:05:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2146 on: May 18, 2018, 09:54:28 AM »
Verse 6:

பைம்மா லும்மர வாபர மாபசு
மைம்மால் கண்ணியோ டேறுமைந் தாவெனும்
அம்மா லல்லது மற்றடி நாயினேற்
கெம்மா லும்மிலே னெந்தை பிரானிரே.

See 1st verse.  Siva, who adorns himself with cobras which have hoods and are dull on account of their poison.  The most superior god!  Except that infatuation which often says the youth who rides on a bull with a lady, her eyes coated with collyrium and makes one confounded, I who am as low on a dog and who is your slave do not have any other confusion of mind.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 18, 2018, 09:57:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2147 on: May 18, 2018, 09:58:42 AM »
Verse  7:

வெப்பத் தின்மன மாசு விளக்கிய
செப்பத் தாற்சிவ னென்பவர் தீவினை
ஒப்பத் தீர்த்திடு மொண்கழ லாற்கல்ல
தெப்பற் றும்மில னெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse. Except to Siva, who wears bright anklets and who completely removes the sins without any trace, of those who utter the name Siva, who without partiality dispels the ignorance of the mind by the heat of the light of spiritual wisdom.  I have no other support.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2018, 10:01:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2148 on: May 18, 2018, 10:02:31 AM »
Verse  8:


திகழுஞ் சூழ்சுடர் வானொடு வைகலும்
நிகழு மொண்பொரு ளாயின நீதியென்
புகழு மாறு மலானுன பொன்னடி
இகழு மாறில னெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse. How am I to praise the right conduct of yourself being the bright things which like place every day, inclusive of the sky in which the sun and moon shine with rays surrounding them?  I not despise your golden feet except praising them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2018, 10:04:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2149 on: May 18, 2018, 10:05:54 AM »
Verse  9:

கைப்பற் றித்திரு மால்பிர மன்னுனை
எப்பற் றியறி தற்கரி யாயருள்
அப்பற் றல்லது மற்றடி நாயினேன்
எப்பற் றும்மிலே னெந்தை பிரானிரே.


See 1st verse.  Siva, who is difficult for Vishnu and Brahma, by whatever means.
Grant me your grace by lifting me by the hand. Except that support of your grace,
I who am as low as a dog to approach your feet, have no other support.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 18, 2018, 10:08:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2150 on: May 18, 2018, 10:09:54 AM »
Verse  10:

எந்தை யெம்பிரா னென்றவர் மேல்மனம்
எந்தை யெம்பிரா னென்றிறைஞ் சித்தொழு
தெந்தை யெம்பிரா னென்றடி யேத்துவார்
எந்தை யெம்பிரா னென்றடி சேர்வரே.

Praising with joined hands and worshiping prostrating those thinking in their minds, the devotees who often say our father, our master!  Regarding them as our father and master, those will reach the feet of Siva, who praise him as our father, our master will reach the feet of Siva by saying our father, our master. (There is no reference to Ravanan in this verse.

General Padigam (8) completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 18, 2018, 10:14:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2151 on: May 18, 2018, 10:15:52 AM »
General Padigam (8):

Verse  1:

சிந்திப் பார்மனத் தான்சிவன் செஞ்சுடர்
அந்தி வான்நிறத் தானணி யார்மதி
முந்திச் சூடிய முக்கண்ணி னானடி
வந்திப் பாரவர் வானுல காள்வரே.


Siva, who occupies the minds of those who meditate on him, who has the red color of the evening sky which is red in color.  Those who pay obeisance to the feet of Siva,
who has three eyes and who wears a beautiful crescent moon, in precedence to all other things, will rule over heaven.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2018, 10:21:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2152 on: May 18, 2018, 01:30:00 PM »
Verse  2:


அண்ட மாரிரு ளூடு கடந்தும்பர்
உண்டு போலுமோ ரொண்சுட ரச்சுடர்
கண்டிங் காரறி வாரறி வாரெலாம்
வெண்டிங் கட்கண்ணி வேதிய னென்பரே.


There is a bright light above, piercing through the dense darkness which envelopes the universe.  (Note : these two lines have been quoted by Pērāsiriyar in his commentary on Kōvaiyār, verse 116.) Who is capable of knowing that light by having a vision of it?  All those who know that light will say, it is the Brahmin, Siva, who wears a chaplet of white crescent moon.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 18, 2018, 01:33:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2153 on: May 18, 2018, 04:41:48 PM »
Verse  3:

ஆதி யாயவ னாரு மிலாதவன்
போது சேர்புனை நீண்முடிப் புண்ணியன்
பாதிப் பெண்ணுரு வாகிப் பரஞ்சுடர்ச்
சோதி யுட்சோதி யாய்நின்ற சோதியே.

Siva, the first cause of all things, has no one to claim as father, mother and relatives.
He who is the embodiment of all virtuous acts and has a tall head which is adorned by flowers, being one half a female. He is the supreme light and the brilliance that remains in that light.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 18, 2018, 04:43:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2154 on: May 18, 2018, 04:45:10 PM »
Verse  4:

இட்ட திட்டதோ ரேறுகந் தேறியூர்
பட்டி துட்டங்க னாய்ப்பலி தேர்வதோர்
கட்ட வாழ்க்கைய னாகிலும் வானவர்
அட்ட மூர்த்திய ருளென் றடைவரே.


Riding on a bull with joy, mounting on it, being an unbridled and mischievous person.
Though Siva leads a difficult life receiving alms which is placed in his bowl by many people, the celestial beings will approach him saying "Lord who has eight visible forms! Grant us your grace."

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 18, 2018, 04:47:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2155 on: May 19, 2018, 07:54:14 AM »
Verse  5:

ஈறில் கூறைய னாகி யெரிந்தவெண்
நீறு பூசி நிலாமதி சூடிலும்
வீறி லாதன செய்யினும் விண்ணவர்
ஊற லாயரு ளாயென் றுரைப்பரே.

Siva having as his dress the directions which have no ends, though Siva wears a crescent moon that gives light, smearing himself with well burnt white sacred ash.
and though he performs acts which do not add to his distinctive excellence, the celestial beings will say Lord who dwells in the shrine Uṟal!  Please grant your grace.

Arunachala Siva.« Last Edit: May 19, 2018, 07:57:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2156 on: May 19, 2018, 07:58:34 AM »
Verse  6:

உச்சி வெண்மதி சூடிலும் ஊன்அறாப்
பச்சை வெண்தலை யேந்திப் பலவில்லம்
பிச்சை யேபுகு மாகிலும் வானவர்
அச்சந் தீர்த்தரு ளாயென் றடைவரே.

Though Siva wears on his head a white crescent moon, holding a white skull from which the raw flesh has not been removed, and though goes begging alms in many houses, the celestial beings will approach him saying 'grant your grace removing our fear.'

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 19, 2018, 08:00:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2157 on: May 19, 2018, 09:23:33 AM »
Verse  7:


ஊரி லாயென்றொன் றாக உரைப்பதோர்
பேரி லாய்பிறை சூடிய பிஞ்ஞகா
காரு லாங்கண்ட னேயுன் கழலடி
சேர்வி லார்கட்குத் தீயவை தீயவே.

You have no particular place which you can claim as your own, telling definitely this is his name, you have no single name as belonging to you. The destroyer who wears a crescent moon, who has a neck in which the black color is moving!  The sins which bear evils will be only evils for those who do not approach your feet wearing anklets.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 19, 2018, 09:26:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2158 on: May 19, 2018, 09:28:32 AM »
Verse 8:

எந்தை யேயெம் பிரானே யெனவுள்கிச்
சிந்திப் பாரவர் தீவினை தீருமால்
வெந்த நீறுமெய் பூசிய வேதியன்
அந்த மாவளப் பாரடைந் தார்களே.

The sins of those who meditate, thinking of Siva as, our father, our master will disappear.  Those who approached this Brahmin Siva, who smeared on his body well-burnt sacred ash will investigate the meaning of works beautifully.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 19, 2018, 09:30:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2159 on: May 19, 2018, 09:32:00 AM »
Verse  9:


ஏன வெண்மருப் போடென்பு பூண்டெழில்
ஆனை யீருரி போர்த்தன லாடிலும்
தான வண்ணத்த னாகிலுந் தன்னையே
வான நாடர் வணங்குவர் வைகலே.

Adorning himself with a hog's white tusk and bones, though Siva covers his body with the skin of a beautiful elephant wet with blood, and dances in fire, and though he is of the same color of the fire. Daily, the residents of heaven will prostrate before him only.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 19, 2018, 09:34:18 AM by Subramanian.R »