Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 161505 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2100 on: May 14, 2018, 12:46:12 PM »
Verse 3:

கார்கொள் கொன்றைக் கடிமலர்க் கண்ணியான்
சீர்கொள் நாமஞ் சிவனென் றரற்றுவார்
ஆர்க ளாகிலு மாக அவர்களை
நீர்கள் சாரப் பெறீரிங்கு நீங்குமே.


Whoever they may be, those people who shout with excitement uttering the famous name "Siva", who wears a chaplet of fragrant flowers of Koṉṟai which blossoms in the winter, you do not go even near them.  (see 2nd verse.)

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 14, 2018, 12:48:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2101 on: May 14, 2018, 12:50:12 PM »
Verse  4:


சாற்றி னேன்சடை நீண்முடிச் சங்கரன்
சீற்றங் காமன்கண் வைத்தவன் சேவடி
ஆற்ற வுங்களிப் பட்ட மனத்தராய்ப்
போற்றி யென்றுரைப் பார்புடை போகலே.


I tell you publicly. Sankara, who has  tall matted locks, coiled into a crown,
do not go near the devotees who say "Let the red feet of Siva who burnt Manmatha, protect us", with their minds, filled with excessive joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 12:53:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2102 on: May 14, 2018, 12:54:44 PM »
Verse  5:


இறையென் சொல்மற வேல்நமன் தூதுவீர்
பிறையும் பாம்பு முடைப்பெரு மான்தமர்
நறவம் நாறிய நல்நறுஞ் சாந்திலும்
நிறைய நீறணி வாரெதிர் செல்லலே.

The messengers of the god of death! Do not forget my words even a little.
Do not go in front of those devotees who are relations of Siva, who wears a crescent moon and cobras, and who smear themselves profusely with sacred ash which has the smell of flowers esteeming it to be superior to good and fragrant sandal-paste.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 12:57:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2103 on: May 14, 2018, 12:58:17 PM »
Verse  6:


வாம தேவன் வளநகர் வைகலும்
காம மொன்றில ராய்க்கை விளக்கொடு
தாமம் தூபமும் தண்நறுஞ் சாந்தமும்
ஏம மும்புனை வாரெதிர் செல்லலே.


Messenger of the god of death!  Without having any other desire in the least, except the attachment to Siva's feet, do not go in front of devotees of Siva, who adorn the temples in which Siva dwells with small portable lamps, garlands, incenses, cool, fragrant sandal-paste and sacred ashes even during nights.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 01:00:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2104 on: May 14, 2018, 01:02:14 PM »
Verse  7:


படையும் பாசமும் பற்றிய கையினீர்
அடையன் மின்நம தீச னடியரை
விடைகொ ளூர்தியி னானடி யார்குழாம்
புடைபு காதுநீர் போற்றியே போமினே.

Messengers who hold in your hands weapons and a noose!  Do not approach the devotees of our Siva.  You go praising without going by the side of the group of devotees of Siva, who has a vehicle of a bull.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 14, 2018, 01:04:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2105 on: May 14, 2018, 01:05:16 PM »
Verse  8:

விச்சை யாவதும் வேட்கைமை யாவதும்
நிச்சல் நீறணி வாரை நினைப்பதே
அச்ச மெய்தி யருகணை யாதுநீர்
பிச்சை புக்கவன் அன்பரைப் பேணுமே.

To think of people who smear themselves with sacred ash daily is education and desire.  Cherish with love the devotees of Siva, who begged alms, being afraid of them and not going near them.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 14, 2018, 01:07:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2106 on: May 14, 2018, 01:08:26 PM »
Verse 9:

இன்னங் கேண்மி னிளம்பிறை சூடிய
மன்னன் பாதம் மனத்துட னேத்துவார்
மன்னு மஞ்செழுத் தாகிய மந்திரம்
தன்னி லொன்றுவல் லாரையுஞ் சாரலே.

Listen again still.  Do not go near those people who are capable of one letter of the Mantram consisting of five letters which are permanent and who praise with intention the feet of the King who wears a young crescent moon.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 14, 2018, 01:10:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2107 on: May 14, 2018, 01:11:39 PM »
Verse  10:

மற்றுங் கேண்மின் மனப்பரிப் பொன்றின்றிச்
சுற்றும் பூசிய நீற்றொடு கோவணம்
ஒற்றை யேறுடை யானடி யேயலால்
பற்றொன் றில்லிகள் மேற்படை போகலே.

Listen to what I say further. Without any other thought in your minds, do not go with your weapons near the devotees, who have no other attachment except the feet themselves of Siva, who has an unequaled bull, a loin-cloth and sacred ash smeared all over the body.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 14, 2018, 01:13:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2108 on: May 14, 2018, 01:14:49 PM »
Verse  11:


அரக்க னீரைந் தலையுமோர் தாளினால்
நெருக்கி யூன்றியிட் டான்தமர் நிற்கிலும்
சுருக்கெ னாதங்குப் பேர்மின்கண் மற்றுநீர்
சுருக்கெ னிற்சுட ரான்கழல் சூடுமே.

Wherever the devotees of Siva, who fixed his single toe, to crush all the ten heads of the demon stand. Go away from that place without saying tighten the noose.
If you play any mischief with them, the feet of Siva, who is the light divine will burn you.

Padigam General, (4)  completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 14, 2018, 01:18:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2109 on: May 14, 2018, 05:02:58 PM »
General Padigam (5):

Verse  1:

காச னைக்கன லைக்கதிர் மாமணித்
தேச னைப்புக ழார்சிலர் தெண்ணர்கள்
மாசி னைக்கழித் தாட்கொள வல்லவெம்
ஈச னையினி யான்மறக் கிற்பனே.


Siva, who has the blot of the blackness of the poison it may also be `one who is like a gold coin`, who is the fire, who has the luster of a big gem that spreads rays.
A few senseless persons will not praise,  shall I be strong to forget our Siva, who can admit me as his protege, removing all my faults?

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: May 14, 2018, 05:05:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2110 on: May 15, 2018, 07:30:09 AM »
Verse 2:

புந்திக் குவிளக் காய புராணனைச்
சந்திக் கண்நட மாடுஞ் சதுரனை
அந்தி வண்ணனை ஆரழல் மூர்த்தியை
வந்தெ னுள்ளங்கொண் டானை மறப்பனே.


Shall I forget, Siva, the ancient god, who is the illuminating light to my mind,
the clever god who dances at night, who has the color of the evening sky.
He who has a visible form of fire which is unbearable.  He who condescended to come to me and occupied my mind.


Arunachala Siva.« Last Edit: May 15, 2018, 07:32:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2111 on: May 15, 2018, 07:33:52 AM »
Verse 3:

ஈச னீசனென் றென்று மரற்றுவன்
ஈசன் தானென் மனத்திற் பிரிவிலன்
ஈசன் தன்னையு மென்மனத் துக்கொண்டு
ஈசன் தன்னையும் யான்மறக் கிற்பனே.

I would shout with excitement many times uttering the name, Isa, Isa.
Siva is in my mind without leaving it.  After having accepted Siva also in my mind,
have I got strength to forget Siva himself?

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 15, 2018, 07:37:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2112 on: May 15, 2018, 08:58:15 AM »
Verse 4:


 
ஈச னென்னை யறிந்த தறிந்தனன்
ஈசன் சேவடி யேற்றப் பெறுதலால்
ஈசன் சேவடி யேத்தப்பெற் றேனினி
ஈசன் தன்னையும் யான்மறக் கிற்பனே.


I understood that Siva recognized me and granted his grace, as the red feet of Siva has been established in my mind.  I had the good fortune of praising the red feet of Siva.  Have I got the strength to forget Siva himself hereafter?

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 15, 2018, 09:00:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2113 on: May 15, 2018, 09:02:18 AM »
Verse  5:


தேனைப் பாலினைத் திங்களை ஞாயிற்றை
வான வெண்மதி சூடிய மைந்தனை
வேனி லானை மெலிவுசெய் தீயழல்
ஞான மூர்த்தியை நான்மறக் கிற்பனே.


Siva who is as sweet as honey, who gives nourishment to the body like milk,
who is the noon, who is the sun, who is the youth who wears the white crescent moon that shines in the sky.  Have I got the strength to forget the embodiment of spiritual wisdom, who burnt by the scorching fire, Manmatha, who has as his reigning season the spring.

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 15, 2018, 09:05:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2114 on: May 15, 2018, 09:06:59 AM »
Verse 6:

கன்ன லைக்கரும் பூறிய தேறலை
மின்ன னைமின் னனைய உருவனைப்
பொன்ன னைமணிக் குன்று பிறங்கிய
என்ன னையினி யான்மறக் கிற்பனே.


Shall I have the strength to forget hereafter, the sugar-cane who is Siva,
the sweet juice that springs in the sugar-cane, who is in the form of lightning,
who has a form that is brilliant like the lightning, who is as valuable as gold,
who is my possession and who is superior to everything like the hill of rubies.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 15, 2018, 09:09:19 AM by Subramanian.R »