Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191526 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #210 on: November 27, 2017, 06:48:10 AM »
Verse  3:


வீதிகடோறும் வெண்கொடியோடு விதானங்கள்
சோதிகள்விட்டுச் சுடர்மாமணிக ளொளிதோன்றச்
சாதிகளாய பவளமுமுத்துத் தாமங்கள்
ஆதியாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.


In every street white flags and canopies adorn them, emitting rays.
The brilliance of the big lustrous gems are conspicuous. Everywhere, superior coral garlands and garlands of pearl are hung.  That is the beauty of Siva`s festival of Ātirai day in Ārūr. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2017, 06:50:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #211 on: November 27, 2017, 02:42:59 PM »
Verse  4:

குணங்கள்பேசிக் கூடிப்பாடித் தொண்டர்கள்
பிணங்கித்தம்மிற் பித்தரைப்போலப் பிதற்றுவார்
வணங்கிநின்று வானவர்வந்து வைகலும்
அணங்கனாரூ ராதிரை நாளா லதுவண்ணம்.Speaking about the attributes of Siva, devotees, joining together and singing his praises, being at variance with each other will prattle like mad people.  The celestial beings will descend to the earth and worship daily paying obeisance to him.  That is the beauty of the god in Ārūr on the festival of Ātirai day. 

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 27, 2017, 02:46:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #212 on: November 27, 2017, 02:47:24 PM »
Verse  5:


நிலவெண்சங்கும் பறையும்மார்ப்ப நிற்கில்லாப்
பலருமிட்ட கல்லவடங்கள் பரந்தெங்கும்
கலவமஞ்ஞை காரென்றெண்ணிக் களித்துவந்
தலமராரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.

The conch which is as white as the moonlight and the drum make roaring noise,
as the sound of the musical instrument, Kallavatam which is played by many people who cannot afford separation from god spreads everywhere.  The peacocks with big tails mistaking it to be the thunder of the clouds, that is the beauty of the festival on Ātirai star in Ārūr where those peacocks come with joy and get confused.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2017, 02:49:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #213 on: November 27, 2017, 02:51:08 PM »
Verse  7:

விம்மாவெருவா விழியாத்தெழியா வெருட்டுவார்
தம்மாண்பிலராய்த் தரியார் தலையான் முட்டுவார்
எம்மானீச னெந்தையெ னப்ப னென்பார்கட்
கம்மானாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.

The devotees will frighten, sobbing, opening the eyes and sounding forth, forgetting their good qualities and acts. Being unable to stand firm on account of ectasy they will hit against something with their heads. Our master, Siva, original head of our family, my father, for those who praise him as mentioned above that is the beauty of the festival on Ātirai star celebrated in Ārūr belonging to our father, god.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2017, 02:53:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #214 on: November 27, 2017, 02:54:52 PM »
Verse  8:

செந்துவர்வாயார் செல்வனசேவடி சிந்திப்பார்
மைந்தர்களோடு மங்கையர்கூடி மயங்குவார்
இந்திரனாதி வானவர்சித்த ரெடுத்தேத்தும்
அந்திரனாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.


Ladies who have lips like the red coral will meditate upon the lotus red feet of the Lord, the ladies of marriageable age will join with the youths and get charmed.
That is the beauty of the festival of Atirai day in Arūr of Siva, who is praised vociferously by the celestial beings, beginning with Indra, and persons who possess mystic powers.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 27, 2017, 02:57:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #215 on: November 27, 2017, 02:58:47 PM »
Verse 9:

முடிகள்வணங்கி மூவாதார்கண் முன்செல்ல
வடிகொள் வேய்த்தோள் வானரமங்கையர் பின்செல்லப்
பொடிகள்பூசிப் பாடும்தொண்டர் புடைசூழ
அடிகளாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம். 

Young people were going in the vanguard bowing their heads; the celestial damsels of the heaven who have shoulders like bamboos of perfect shape to follow in the rear;
the devotees who sing smearing the different kinds of sacred ash, to surround on all sides. (the different kinds of sacred ash are Kaṟpagam, Anugaṟpam, Upakaṟpam and Akaṟpam, The last one is prohibited from smearing;  Periyapurāṇam, 63-1-4.)  That is the beauty of the festival of Ātirai day, in Ārūr of the deity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2017, 03:02:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #216 on: November 27, 2017, 03:03:50 PM »
Verse  10:

துன்பநும்மைத் தொழாதநாள்க ளென்பாரும்
இன்பநும்மை யேத்துநாள்க ளென்பாரும்
நும்பினெம்மை நுழையப்பணியே யென்பாரும்
அன்பனாரூ ராதிரைநாளா லதுவண்ணம்.

Those who say the days when we do not worship you are days of distress.  Those who say the days when we praise you are happy days, and those who say, order is to creep through a narrow passage behind you, are to be seen. That is the beauty of the festival of Ātirai day in Ārūr of Siva who is the embodiment of love.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2017, 03:06:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #217 on: November 27, 2017, 03:08:08 PM »
Koil: Chidambaram:

Verse  1:

செஞ்சடைக் கற்றை முற்றத் திளநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
நஞ்சடை கண்ட னாரைக் காணலா நறவ நாறு
மஞ்சடை சோலைத் தில்லை மல்குசிற் றம்ப லத்தே
துஞ்சடை யிருள் கிழியத் துளங்கெரி யாடு மாறே.


Flourishing in Chitrambalam, in Thillai, which has groves on which clouds rest and from which the fragrance spreads. Dancing with fire which makes a sound so as to drive the darkness which had been there to stay permanently, in the expanses of the collection of the red matted locks.  One can see the god, who has a neck in which there is poison, and in whose head the crescent moon sheds its mild light.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: November 27, 2017, 03:11:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #218 on: November 27, 2017, 04:01:36 PM »
Verse  2:


ஏறனா ரேறு தம்பா லிளநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
ஆறனா ராறு சூடி யாயிழை யாளோர் பாக
நாறுபூஞ் சோலைத் தில்லை நவின்றசிற் றம்ப லத்தே
நீறுமெய் பூசி நின்று நீண்டெரி யாடு மாறே.


In the Citṟampalam, which is highly praised in Thillai, surrounded by beautiful groves which spread fragrance, standing having smeared his form with sacred ashes,
he dancing with a rising fire. He is mounted on a bull one who has on his head which has adorned a crescent moon of mild light, a river.  Having borne a river and a lady wearing select jewels on his half. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2017, 04:04:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #219 on: November 27, 2017, 04:06:02 PM »
Verse  3:

சடையனார் சாந்த நீற்றர் தனிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
யுடையனா ருடை தலை(ய்)யி லுண்பதும் பிச்சை யேற்றுக்
கடிகொள்பூந் தில்லை தன்னுட் கருதுசிற் றம்ப லத்தே
அடிகழ லார்க்க நின்று வனலெரி யாடு மாறே.

The god with matted locks, one who has smeared the sacred ashes as sandal paste,
one who has on his head a single phased crescent moon which gives light. Begging alms and eating the same in a broken skull, in the Ctiṟampalam which is considered superior to other shrines and which is in Thillai having flowers spreading fragrance standing dancing with a glowing fire, for the anklets in the feet to make a big sound.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2017, 04:10:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #220 on: November 27, 2017, 04:11:20 PM »
Verse  4:

பையர வசைத்த வல்குற் பனிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
மையரிக் கண்ணி யாளும் மாலுமோர் பாக மாகிச்
செய்யரி தில்லை தன்னுட் டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே
கையெரி வீசி நின்று கனலெரி யாடு மாறே. 

Wearing as a belt, a hooded serpent, having a head where the cool moon sheds a mild light, having on one half a lady with eyes coated with colliriyum and lines on the white portion, and Vishnu in the eminent Citṟampalam in Thillai which has red sacrificial fires.  Dancing in glowing fire standing and throwing fire from the hand.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 27, 2017, 04:14:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #221 on: November 27, 2017, 04:16:25 PM »
Verse  5:

ஓதினார் வேதம் வாயா லொளிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
பூதனார் பூதஞ் சூழப் புலியுரி யதள னார்தாம்
நாதனார் தில்லை தன்னு ணவின்றசிற் றம்ப லத்தே
காதில்வெண் குழைகள் தாழக் கனலெரி யாடு மாறே.


He chanted the Vēda, Chāmam, from his own mouth. The pure one on whose head, the crescent moon shines brightly.  One who wears the skin of tiger flayed from it, and surrounded by Bhutas, the master of all, in Chitṟampalam which is spoken of highly in Thillai.  He is dancing with glowing fire, for the white ear-rings made of conch to hang down. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2017, 06:51:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #222 on: November 27, 2017, 04:21:00 PM »
Verse  6:

ஓருடம் பிருவ ராகி யொளிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னிப்
பாரிடம் பாணி செய்யப் பயின்றவெம் பரம மூர்த்தி
காரிடந் தில்லை தன்னுட் கருதுசிற் றம்ப லத்தே
பேரிடம் பெருக நின்று பிறங்கெரி யாடு மாறே.

Being two persons in one form, the god of supreme body on whose head the bright moonlight shines, our god of supreme body who dances always when the Pāriṭam Parshan keeps time.  In Chitṟampalam, which is considered great in Thillai where clouds stay, dancing permanently having a shining fire to make the big place to grow in size.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2017, 06:51:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #223 on: November 28, 2017, 08:22:11 AM »
Verse  7:


முதற்றனிச் சடையை மூழ்க முகிழ்நிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
மதக்களிற் றுரிவை போர்த்த மைந்தரைக் காண லாகு
மதர்த்துவண் டறையுஞ் சோலை மல்குசிற் றம்ப லத்தே
கதத்ததோ ரரவ மாடக் கனலெரி யாடு மாறே.


The one who has on his head the rising moonlight which envelopes the bottom-most part of the unequaled matted locks.  The one can see the strong one who has covered himself with the skin of a male elephant of musts. In the Chitṟampalam where in the gardens where proud bees are humming, dancing with a fire when an angry serpent spreads its hood and moves about.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2017, 08:24:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #224 on: November 28, 2017, 08:25:40 AM »
Verse 8:


மறையனார் மழுவொன் றேந்தி மணிநிலா வெறிக்குஞ் சென்னி
இறைவனா ரெம்பி ரானா ரேத்துவா ரிடர்க டீர்ப்பார்
சிறைகொணீர்த் தில்லை தன்னுட் டிகழ்ந்தசிற் றம்ப லத்தே
அறைகழ லார்க்க நின்று வனலெரி யாடு மாறே.

The one who gave out the Maṟai Vēdam or: who is always chanting the Vēdam;
who is the real meaning of the Vēdas, holding in the hand an axe called Mazhu,
the Lord on whose head the beautiful moonlight shines.  Our master, he who completely destroys the difficulties of those who praise him.  In the glittering Chitṟampalam in Thillai where water is dammed, dancing with a fire to make the sounding anklets to make a big noise.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 28, 2017, 08:29:34 AM by Subramanian.R »