Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 177233 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2055 on: May 11, 2018, 11:57:49 AM »
Verse  8:


துன்ன வாடையர் தூமழு வாளினர்
பின்னு செஞ்சடை மேற்பிறை வைத்தவர்
மன்னு வார்பொழில் சூழ்மணஞ் சேரியெம்
மன்ன னார்கழ லேதொழ வாய்க்குமே.

Siva who wears a sewn dress, who has a pure battle-axe who placed on his red matted locks, which is intertwined, a crescent moon. If we worship the feet of our King in Maṇa?chēri surrounded by long and prospering gardens, we shall get what all we want.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2018, 12:00:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2056 on: May 11, 2018, 12:01:45 PM »
Verse 9:

சித்தர் தேவர்கள் மாலொடு நான்முகன்
புத்தர் சேரமண் கையர் புகழவே
மத்தர் தாமறி யார்மணஞ் சேரியெம்
அத்த னாரடி யார்க்கல்ல லில்லையே.


When the people with mystic powers, Devas, Vishnu and Brahma, of four faces praise Siva, the Buddhists and low Jains, who live in groups, and who are mad men, who do not know him, there are no sufferings to those devotees of our father in Maṇa?chēri.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 11, 2018, 12:04:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2057 on: May 11, 2018, 12:06:10 PM »
Verse  10:


கடுத்த மேனி யரக்கன் கயிலையை
எடுத்த வன்னெடு நீண்முடி பத்திறப்
படுத்த லும்மணஞ் சேரி யருளெனக்
கொடுத்த னன்கொற்ற வாளொடு நாமமே.

The demon of detestable body, who lifted Kailash, when Siva caused the very tall ten crowns to be crushed, when he demon begged, the Lord in Maṇa?chēri , bestow your grace on me, he Siva gave him a victorious sword and the title of Iswaran.

Padigam on Tiru Manancheri completed.

Arunachala Siva.« Last Edit: May 11, 2018, 12:10:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2058 on: May 11, 2018, 12:12:05 PM »
Tiru Marukal:

Verse  1:

பெருக லாந்தவம் பேதைமை தீரலாம்
திருக லாகிய சிந்தை திருத்தலாம்
பருக லாம்பர மாயதோ ரானந்தம்
மருக லானடி வாழ்த்தி வணங்கவே.


One can increase one's penance, ignorance will vanish, one can rectify the crookedness of the mind, one can enjoy the supreme happiness, if one praises, and pays obeisance, to the feet of Siva in Marukal.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 11, 2018, 12:14:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2059 on: May 12, 2018, 08:57:12 AM »
Verse  2:


பாடங் கொள்பனு வல்திறங் கற்றுப்போய்
நாடங் குள்ளன தட்டிய நாணிலீர்
மாடஞ் சூழ்மரு கற்பெரு மான்திரு
வேடங் கைதொழ வீடெளி தாகுமே.

Being well-versed in the different kinds of words which are to be committed to memory,  people who have no sense of shame, who defeated scholars travelling in many countries!  Liberation will be easy of attainment if one worships with joined hands the holy form of Lord in Marukal which is surrounded by mansions.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 12, 2018, 08:59:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2060 on: May 12, 2018, 09:00:53 AM »
Verse  3:


சினத்தி னால்வருஞ் செய்தொழி லாமவை
அனைத்து நீங்கிநின் றாதர வாய்மிக
மனத்தி னால்மரு கற்பெரு மான்திறம்
நினைப்பி னார்க்கில்லை நீள்நில வாழ்க்கையே.

Giving up all actions that spring from anger with great love, life in this world will not be for those, who meditate in their minds the benign nature of the Lord in Marukal They will live in Sivalōkam enjoying bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2018, 09:02:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2061 on: May 12, 2018, 09:06:05 AM »
Verse  4:

ஓது பைங்கிளிக் கொண்பா லமுதூட்டிப்
பாது காத்துப் பலபல கற்பித்து
மாது தான்மரு கற்பெரு மானுக்குத்
தூது சொல்ல விடத்தான் தொடங்குமே.

Feeding the green parrots which repeats what is taught, with the food of good milk, protecting it from its enemies, teaching it very many things, this lady begins to send it to carry some message as messengers to the Lord in Marukal.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2018, 09:08:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2062 on: May 12, 2018, 09:09:42 AM »
Verse  5:

இன்ன வாறென்ப துண்டறி யேனின்று
துன்னு கைவளை சோரக்கண் நீர்மல்கும்
மன்னு தென்மரு கற்பெரு மான்திறம்
உன்னி யொண்கொடி யுள்ள முருகுமே.


I do not know the way to cure this girl's sufferings.  The tight-fitting bangles worn on the hand slip down, tears fill her eyes. Thinking of the nature of the Lord in Marukal who is permanent there the heart of this girl, who wears bright bangles, melts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2018, 09:12:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2063 on: May 12, 2018, 09:13:47 AM »
Verse 6:


சங்கு சோரக் கலையுஞ் சரியவே
மங்கை தான்மரு கற்பெரு மான்வரும்
அங்க வீதி யருகணை யாநிற்கும்
நங்கை மீரிதற் கென்செய்கேன் நாளுமே.


The young girl daily approaches by the side of the important street, where the Lord in Marukal comes, her bangles to slip down and her dress to slip away. Her friends!
What can I do for this?

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2018, 09:15:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2064 on: May 12, 2018, 09:17:20 AM »
Verse  7:

காட்சி பெற்றில ளாகிலுங் காதலே
மீட்சி யொன்றறி யாது மிகுவதே
மாட்சி யார்மரு கற்பெரு மானுக்குத்
தாழ்ச்சி சாலவுண் டாகுமென் தையலே.


My young daughter has developed desire towards the Lord in Marukal, who is full of glory.  Though she has not obtained sight of him, her love increasing without her mind knowing any way to return to her.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2018, 09:19:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2065 on: May 12, 2018, 11:10:41 AM »
Verse  8:

நீடு நெஞ்சுள் நினைந்துகண் நீர்மல்கும்
ஓடு மாலினோ டொண்கொடி மாதராள்
மாடம் நீள்மரு கற்பெரு மான்வரில்
கூடு நீயென்று கூட லிழைக்குமே.

My daughter is full of tears in here eyes, thinking of Siva in her mind for a long time.
With the confusion of mind which makes her run after Siva, this girl who wears bright bracelets, will draw loops on sand saying, "Both your ends should join if the Lord in Marukal which has tall storeys, comes to me."

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 12, 2018, 11:13:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2066 on: May 12, 2018, 11:14:56 AM »
Verse  9:


கந்த வார்குழல் கட்டிலள் காரிகை
அந்தி மால்விடை யோடுமன் பாய்மிக
வந்தி டாய்மரு கற்பெரு மானென்று
சிந்தை செய்து திகைத்திடுங் காண்மினே.


This beautiful girl has not tied her long and fragrant tresses of hair into a knot saying, "will you not come in the evening on the big bull with great love"?  She becomes confounded thinking of Siva.  You please see this.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 12, 2018, 11:17:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2067 on: May 12, 2018, 11:18:35 AM »
Verse  10:

ஆதி மாமலை யன்றெடுத் தானிற்றுச்
சோதி யென்றலுந் தொல்லருள் செய்திடும்
ஆதி யான்மரு கற்பெரு மான்திறம்
ஓதி வாழ்பவர் உம்பர்க்கு மும்பரே.

When the demon lifted the preeminent great mountain in the distant past, and broke his body, exclaimed, "effulgent light".  Those who lead a life uttering the nature of the Lord in Marukal and the first cause who granted his ancient graces are celestial beings who are worshiped by the residents in heaven.

Padigam on Tiru Marukal completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2018, 11:21:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2068 on: May 12, 2018, 11:23:37 AM »
General Padigam - 1:

Verse  1:

ஒன்று வெண்பிறைக் கண்ணியோர் கோவணம்
ஒன்று கீளுமை யோடும் உடுத்தது
ஒன்று வெண்தலை யேந்தியெம் உள்ளத்தே
ஒன்றி நின்றங் குறையு மொருவனே.

Holding one white skull, the unequaled Siva, who dwells permanently united in our mind, has one chaplet of white crescent moon.  He dresses along with Uma, in a loin-cloth and a strip of cloth used as a waist-band.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2018, 11:25:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2069 on: May 12, 2018, 11:27:24 AM »
Verse  2:


இரண்டு மாமவர்க் குள்ளன செய்தொழில்
இரண்டு மாமவர்க் குள்ளன கோலங்கள்
இரண்டு மில்லிள மானெமை யாளுகந்
திரண்டு போதுமென் சிந்தையுள் வைகுமே.

Siva's functions are two;  they are bondage of souls and granting salvation.  His beauty is of two kinds, one being Siva and the other being Sakti.  He has two young ladies like deer as his wives, one is Uma and the other is Ganga.  He dwells in my mind both when I think of him or forget him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 12, 2018, 11:30:15 AM by Subramanian.R »