Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 161322 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1980 on: May 04, 2018, 12:36:09 PM »
Tiruk Kotika:

Verse  1:


சங்கு லாமுன்கைத் தையலோர் பாகத்தன்
வெங்கு லாமத வேழம் வெகுண்டவன்
கொங்கு லாம்பொழிற் கோடிகா வாவென
எங்கி லாததோ ரின்பம்வந் தெய்துமே.

Siva, who has a young lady on whose forearm bangles are moving up and down. (Originally bangles were made of conch.)  He who flayed the skin of a superior and cruel elephant, by his anger, if one says "the Lord in Kotikā which has gardens which are full of honey! ", Happiness which could not be had anywhere else will come to him, of its own accord.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 04, 2018, 12:39:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1981 on: May 04, 2018, 12:41:51 PM »
Verse  2:

வாடி வாழ்வதென் னாவது மாதர்பால்
ஓடி வாழ்வினை யுள்கிநீர் நாடொறும்
கோடி காவனைக் கூறீரேற் கூறினேன்
பாடி காவலிற் பட்டுக் கழிதிரே.

What is the use of this life undergoing sufferings in many ways?  Thinking of a true and happy life by running towards women and leading a life in company with him?
If you do not utter the names of the Lord in Kōṭikā daily, I shall tell you definitely you will undergo punishment enforced by a tribunal and pass your life without any benefit to you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 04, 2018, 12:44:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1982 on: May 04, 2018, 12:46:07 PM »
Verse  3:

முல்லை நன்முறு வல்லுமை பங்கனார்
தில்லை யம்பலத் தில்லுறை செல்வனார்
கொல்லை யேற்றினர் கோடிகா வாவென்றங்
கொல்லை யேத்துவார்க் கூனமொன் றில்லையே.


Siva who has as his half Uma of beautiful teeth, resembling the buds of Arabian Jasmine, who possesses the wealth of grace and resides in the assembly hall in Tillai who has a bull of the forest tract.  There will not be the slightest fault to those who praise early in their lives saying "the Lord in Kōṭikā!" 

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 04, 2018, 12:48:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1983 on: May 04, 2018, 12:50:09 PM »
Verse  4:


நாவ ளம்பெறு மாறும னன்நன்னுதல்
ஆம ளஞ்சொலி யன்புசெ யின்னலால்
கோம ளஞ்சடைக் கோடிகா வாவென
ஏவ ளின்றெனை யேசுமவ் வேழையே.

The girl with a forehead which has undying beauty, thinking the tongue will be good if it speaks about the fame of the Lord, unless we are affectionate towards him, praising him to our utmost capacity telling always the "Lord in Kōṭikā who has a beautiful mated locks" that girl abuses me today "who is she to speak such words?"  This is the speech of the foster-mother addressed to her daughter who denied her words as she daughter was infatuated with love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 04, 2018, 12:52:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1984 on: May 05, 2018, 11:15:51 AM »
Verse  5:

வீறு தான்பெறு வார்சில ராகிலும்
நாறு பூங்கொன்றை தான்மிக நல்கானேல்
கூறு வேன்கோடி காவுளா யென்றுமால்
ஏறு வேன்நும்மா லேசப் படுவனோ.

Though some girls may receive distinctive excellence, if God does not give me in a large quantity the fragrant and beautiful Koṉṟai, I shall always say "the Lord in Kōṭika", and my infatuation towards him will increase.  Shall I be railed at by you?

Arunachala Siva.


« Last Edit: May 05, 2018, 11:18:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1985 on: May 05, 2018, 11:19:49 AM »
Verse  6:

நாடி நாரணன் நான்முகன் வானவர்
தேடி யேசற வுந்தெரி யாததோர்
கோடி காவனைக் கூறாத நாளெலாம்
பாடி காவலிற் பட்டுக் கழியுமே.


All the days in which one did not praise the Lord in Kōṭika, who could not be known after suffering by searching for him by Narayanan, Brahma, of four faces and inhabitants of heaven will be spent in, undergoing punishment enforced by a tribunal and will be wasted.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2018, 11:22:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1986 on: May 05, 2018, 11:23:46 AM »
Verse  7,8 and 9:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1987 on: May 05, 2018, 11:25:05 AM »
Verse  10:

வரங்க ளால்வரை யையெடுத் தான்றனை
அரங்க வூன்றி யருள்செய்த அப்பனூர்
குரங்கு சேர்பொழிற் கோடிகா வாவென
இரங்கு வேன்மனத் தேதங்கள் தீரவே.


The place of the father, who granted his grace, after pressing down with his toe to destroy Ravanan, who lifted the mountain Kailāsh, with the help of strength he got from the boons, I shall repent so that the defects in my mind may be removed from me by saying, "the Lord in Kōṭika where monkeys are in large numbers".

Padigam on Tiruk Kotika completed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2018, 11:28:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1988 on: May 05, 2018, 11:30:11 AM »
Tirup Pulllirukku Velur:

Verse  1:

வெள்ளெ ருக்கர வம்விர வுஞ்சடைப்
புள்ளி ருக்குவே ளூரரன் பொற்கழல்
உள்ளிருக்கு முணர்ச்சியில் லாதவர்
நள்ளி ருப்பர் நரகக் குழியிலே.

Those who have no perception of the golden feet of Haran, in Puḷḷirukku Vēḷūr, on whose matted hairs, cobra and white Yarcum flowers are mingled, staying in their minds, will be in the center of the hollow of the hell.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: May 05, 2018, 11:32:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1989 on: May 05, 2018, 11:37:06 AM »
Verse  2:


மாற்ற மொன்றறி யீர்மனை வாழ்க்கைபோய்க்
கூற்றம் வந்துமைக் கொள்வதன் முன்னமே
போற்ற வல்லீரேற் புள்ளிருக்கு வேளூர்
சீற்ற மாயின தேய்ந்தறுங் காண்மினே.

People of this world who do not know any word by way of reply to the god of death!
When your house-holder's life comes to an end and before the god of death comes to you to snatch away your life, if you are capable of worshiping Puḷḷirukkuvēḷūr, the wrath of the god of death will gradually decrease and completely disappear.  You understand this.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2018, 11:39:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1990 on: May 05, 2018, 11:41:37 AM »
Verse 3:


அரும றையனை ஆணொடு பெண்ணனைக்
கருவி டம்மிக வுண்டவெங் கண்டனைப்
புரிவெண் நூலனைப் புள்ளிருக்கு வேளூர்
உருகி நைபவ ருள்ளங் குளிருமே.

God who is in the form of the abstruse  Vēdas, who is both male and female, who is our hero who drank much the black poison, who wears the white sacred thread of three strands. Those whose hearts melt and forgot themselves in Puḷḷirukkuvēlūr will be comforted in mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 05, 2018, 11:44:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1991 on: May 05, 2018, 11:45:50 AM »
Verse  4:

தன்னு ருவை யொருவர்க் கறிவொணா
மின்னு ருவனை மேனிவெண் நீற்றனைப்
பொன்னு ருவனைப் புள்ளிருக்கு வேளூர்
என்ன வல்லவர்க் கில்லை யிடர்களே.

The god who has a brilliant form like the lightning, which could not be known by anybody, the god who has besmeared his form with the holy ash, one who has the form as bright as gold, for those who can say that Puḷḷirukkuvēlūr is the residence of that god there will be no sufferings.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 05, 2018, 11:48:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1992 on: May 05, 2018, 11:49:27 AM »
Verse  5:


செங்கண் மால்பிர மற்கும் அறிவொணா
அங்கி யின்னுரு வாகி யழல்வதோர்
பொங்க ரவனைப் புள்ளிருக்கு வேளூர்
மங்கை பாகனை வாழ்த்த வருமின்பே.

Having assumed the form of Light, which could not be known by Vishnu of red eyes, and Brahma, the one who has angry cobra that is naturally wrathful.  Happiness will come to those who praise the Lord, who has a lady on his half and who is in Puḷḷirukkuvēlūr.

Arunachala Siva.« Last Edit: May 05, 2018, 11:52:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1993 on: May 06, 2018, 09:10:40 AM »
Verse  6:

குற்ற மில்லியைக் கோலச் சிலையினால்
செற்ற வர்புரஞ் செந்தழ லாக்கியைப்
புற்ற ரவனைப் புள்ளிருக்கு வேளூர்
பற்ற வல்லவர் பாவம் பறையுமே.


The one who has no blemish, the one who made the cities of the enemies to be consumed by red fire, with the help of a beautiful bow, (the Meru), the one who wears cobras living in ant-hills, the sins of those who are capable of holding as their support Puḷḷirukkuvēlūr of that god, will vanish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: May 06, 2018, 09:13:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1994 on: May 06, 2018, 09:15:12 AM »
Verse  7:

கையி னோடுகால் கட்டி யுமரெலாம்
ஐயன் வீடின னென்பதன் முன்னம்நீர்
பொய்யி லாஅரன் புள்ளிருக்கு வேளூர்
மையு லாவிய கண்டனை வாழ்த்துமே.

Before time when your relations will say, our master has expired by tying your hands and feet with a piece of cloth, (It is the custom to tie the thumbs and big toes of a corpse with a small piece of cloth), you praise the god of black neck, Haraṉ who never fails in granting his grace, in Puḷḷirukkuvēḷūr.

Arunachala Siva.

« Last Edit: May 06, 2018, 09:17:28 AM by Subramanian.R »