Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 145125 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1920 on: April 28, 2018, 12:00:48 PM »
Tiru Nilakkuti:

Verse  1:


வைத்த மாடும் மனைவியும் மக்கள்நீர்
செத்த போது செறியார் பிரிவதே
நித்த நீலக் குடியர னைந்நினை
சித்த மாகிற் சிவகதி சேர்திரே.

The wealth earned and accumulated for future, the wife, and the children will not accompany you at the time of death.  They will part from you.  You will attain salvation, if you think daily of Haraṉ in Nīlakkuṭi, in your thoughts, people of this world!


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2018, 12:03:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1921 on: April 29, 2018, 07:45:55 AM »
Verse  2:


செய்ய மேனியன் தேனொடு பால்தயிர்
நெய்ய தாடிய நீலக் குடியரன்
மைய லாய்மற வாமனத் தார்க்கெலாம்
கையி லாமல கக்கனி யொக்குமே.

The one who has a red body,  Haran in Nīlakkuṭi who bathes in honey, milk, curd and ghee,  is like the Emblic Myrobalan fruit that is placed on the palm, to all those who do not forget him, being confused due to infatuation of love.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 29, 2018, 07:48:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1922 on: April 29, 2018, 09:04:27 AM »
Verse  3:

ஆற்ற நீள்சடை ஆயிழை யாளொரு
கூற்றன் மேனியிற் கோலம தாகிய
நீற்றன் நீலக் குடியுடை யானடி
போற்றி னாரிடர் போக்கும் புனிதனே.


Siva has on one half a lady wearing beautiful ornaments and has very long matted locks, smears on his form sacred ash to add beauty to it. Siva who has Nīlakkuṭi as his abode is the pure god who removes the sufferings of those who praise his feet.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2018, 09:06:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1923 on: April 29, 2018, 09:07:47 AM »
Verse 4:


நாலு வேதியர்க் கின்னருள் நன்னிழல்
ஆலன் ஆலநஞ் சுண்டகண் டத்தமர்
நீலன் நீலக் குடியுறை நின்மலன்
கால னாருயிர் போக்கிய காலனே.


Siva sitting under the cool shade of the banyan tree granted his grace to four sages, has blue color in the neck which was caused by drinking the poison named Alam, the spotless god who dwells in Nīlakkuṭi, is the god of death who removed the life of the god of death.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2018, 09:10:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1924 on: April 29, 2018, 11:12:30 AM »
Verse  5:


நேச நீலக் குடியர னேயெனா
நீச ராய்நெடு மால்செய்த மாயத்தால்
ஈச னோர்சரம் எய்ய எரிந்துபோய்
நாச மானார் திரிபுர நாதரே.

Having become low by not saying Haraṉ in Nīlakkuṭi, who is worthy of love?
due to the deceptive teachings of the tall Māl.  When Siva shot a single arrow,
the chief demons in the three cities were destroyed by being consumed by fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2018, 11:15:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1925 on: April 29, 2018, 11:16:41 AM »
Verse 6:

கொன்றை சூடியைக் குன்ற மகளொடும்
நின்ற நீலக் குடியர னேயெனீர்
என்றும் வாழ்வுகந் தேயிறு மாக்குநீர்
பொன்றும் போது நுமக்கறி வொண்ணுமே.


People of this world!  You did not say about Siva, who has worn Koṉṟai flowers.
Haraṉ who stays permanently in Nīlakkuṭi with the daughter of the mountain, in your young days.  Is it possible for you who are full of self-conceit, being always pleased with the unreal life, to think of him at the time of death.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2018, 11:19:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1926 on: April 29, 2018, 11:20:42 AM »
Verse  7:

கல்லி னோடெனைப் பூட்டி யமண்கையர்
ஒல்லை நீர்புக நூக்கவென் வாக்கினால்
நெல்லு நீள்வயல் நீலக் குடியரன்
நல்ல நாமம் நவிற்றி உய்ந் தேனன்றே.

When the low Jains quickly pushed me into the sea, to sink, binding me with a stone,
I saved myself by uttering without ceasing the good name of Haraṉ in Nīlakkuṭi, which has fields in which ears of paddy are long.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2018, 11:22:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1927 on: April 29, 2018, 11:24:34 AM »
Verse  8:

அழகி யோமிளை யோமெனு மாசையால்
ஒழுகி ஆவி யுடல்விடு முன்னமே
நிழல தார்பொழில் நீலக் குடியரன்
கழல்கொள் சேவடி கைதொழு துய்ம்மினே.

Leading a life with a wish directed towards securing a desired object, thinking we are beautiful and young, before life leaves the body, people of this world!  Save yourselves by worshiping the lotus feet which wear men's armor belonging to Haraṉ in Nīlakkuṭi, which has gardens which afford shade.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 29, 2018, 11:27:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1928 on: April 29, 2018, 11:28:22 AM »
Verse  9:

கற்றைச் செஞ்சடைக் காய்கதிர் வெண்திங்கள்
பற்றிப் பாம்புடன் வைத்த பராபரன்
நெற்றிக் கண்ணுடை நீலக் குடியரன்
சுற்றித் தேவர் தொழுங்கழற் சோதியே.

The most exalted god who placed on his collection of red matted locks, a white crescent moon emitting rays, along with a cobra having caught it, Haraṉ in Nīlakkuṭi who has a frontal eye, is the light whose feet the celestial beings worship surrounding him on all sides.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 29, 2018, 11:30:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1929 on: April 29, 2018, 11:32:25 AM »
Verse  10:

தருக்கி வெற்பது தாங்கிய வீங்குதோள்
அரக்க னாருட லாங்கொர் விரலினால்
நெரித்து நீலக் குடியரன் பின்னையும்
இரக்க மாயருள் செய்தன னென்பரே.


Having crushed with a single toe the body of the demon, who carried the mountain on his big shoulders, being proud of his strength, great men say that Haraṉ in Nīlakkuṭi granted his grace even after this, taking pity on him.

Padigam on Tiru Nilakkuti completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2018, 11:35:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1930 on: April 29, 2018, 11:37:01 AM »
Tiru Mankalakkuti:

Verse  1:


தங்க லப்பிய தக்கன் பெருவேள்வி
அங்க லக்கழித் தாரருள் செய்தவன்
கொங்க லர்க்குழல் கொம்பனை யாளொடு
மங்க லக்குடி மேய மணாளனே.

Siva who bestowed his rare grace on Dakshan, who was connected in relationship as father-in-law, after laying waste the big sacrifice performed by him, is the bridegroom who is dwelling with pleasure in Maṅkalakkuṭi with a lady as tender as a branch and who has tresses of hair on which are tucked fragrant flowers.  (In verses 1, 3, and 10 the name of the shrine, Maṅkalakkuṭi has been placed in yetukai.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 29, 2018, 02:01:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1931 on: April 30, 2018, 10:28:14 AM »
Verse  2:

காவி ரியின் வடகரைத் காண்தகு
மாவிரி யும்பொ ழில்மங் கலக்குடித்
தேவ ரியும்பி ரமனுந் தேடொணொத்
தூவெ ரிச்சுடர்ச் சோதியுட் சோதியே.


In Maṅgalakkuṭi, which has large mango-groves which are pleasing to look at, and situated on the north bank of the Kāveri, Siva, who is the inner light in the soul, with a flame that emits pure light which could not be known by Vishnu of divinity and Brahma , though they searched for him, is seated majestically. (From this we learn that Maṅgalakkuṭi is a shrine on the north bank of the Kāviri.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 30, 2018, 10:31:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1932 on: April 30, 2018, 10:34:16 AM »
Verse  3:


மங்க லக்குடி யீசனை மாகாளி
வெங்க திர்ச்செல்வன் விண்ணொடு மண்ணும்நேர்
சங்கு சக்கர தாரி சதுர்முகன்
அங்க கத்திய னும்மர்ச்சித் தாரன்றே.

The great Kāḷi, sun of hot rays, the inhabitants of heaven and this earth, without any difference taking a vow, Vishnu bearer of conch and discus Brahma, of four faces and Agastiyaṉ, the Sage, worshiped, scattering flowers and uttering the names of Siva, Siva in Maṅgalakkuṭi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 30, 2018, 10:37:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1933 on: April 30, 2018, 10:39:12 AM »
Verse  4:

மஞ்சன் வார்கடல் சூழ்மங் கலக்குடி
நஞ்ச மாரமு தாக நயந்துகொண்
டஞ்சு மாட லமர்ந்தடி யேனுடை
நெஞ்ச மாலய மாக்கொண்டு நின்றதே.

The god of great strength in Maṅgalakkuṭi, surrounded by extensive tanks, drinking the poison with pleasure as the rare nectar, pleased with being bathed in the five products of the cow, what a wonder that he had as temple, his slaves, mind and stayed there permanently.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 30, 2018, 10:42:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1934 on: April 30, 2018, 10:43:21 AM »
Verse  5:


செல்வம் மல்கு திருமங் கலக்குடி
செல்வம் மல்கு சிவநிய மத்தராய்ச்
செல்வம் மல்கு செழுமறை யோர்தொழச்
செல்வன் தேவியொ டுந்திகழ் கோயிலே.

Tiru Maṅgalakkuṭi, of increasing wealth, possessing the wealth of grace and the conduct laid down in Saivaite works, to be worshiped by prosperous Brahmins of increasing wealth, is the temple where Siva is prominent with his consort.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 30, 2018, 10:45:40 AM by Subramanian.R »