Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 160476 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1860 on: April 23, 2018, 09:28:14 AM »
Verse  11:


மைக்க டுத்த நிறத்தரக் கன்வரை
புக்கெ டுத்தலும் பூவனூ ரன்னடி
மிக்க டுத்த விரல்சிறி தூன்றலும்
பக்க டுத்தபின் பாடியுய்ந் தானன்றே.


As soon as the demon whose color was like the sable cloud entered into the foot of the hill and lifted it, when the toe of the foot of the Lord in Pūvaṉūr, which was bent upon destroying the pride of Ravanan, was slightly pressed, when his body was squeezed like a bag,  he saved himself singing the Sāma Vēdam.

Padigam on Tirup Puvanur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 23, 2018, 09:32:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1861 on: April 23, 2018, 09:34:01 AM »
Tiru Valan Chuzhi:

Verse  1:


ஓத மார்கட லின்விட முண்டவன்
பூத நாயகன் பொற்கயி லைக்கிறை
மாதொர் பாகன் வலஞ்சுழி யீசனைப்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.


Siva,  drank the poison that rose in the ocean of tides, the master of Bhutas.  The Lord of beautiful Kailash, has a lady on one half.  Our sins will decrease gradually if we praise the feet of the god in Vala?chuzhi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 23, 2018, 09:37:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1862 on: April 24, 2018, 07:55:14 AM »
Verse 2:


கயிலை நாதன் கறுத்தவர் முப்புரம்
எயில்கள் தீயெழ வெல்வல வித்தகன்
மயில்க ளாலும் வலஞ்சுழி யீசனைப்
பயில்கி லார்சிலர் பாவித் தொழும்பரே.

The Lord in Kailash, the able god who can gain victory by setting ablaze the walls of fortification and the three cities of enemies.  Some sinful base persons will not practice uttering the name of the Lord in Valanchuzhi where peacocks dance out of joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2018, 07:57:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1863 on: April 24, 2018, 07:59:19 AM »
Verse  3:

இளைய காலமெம் மானை யடைகிலாத்
துளையி லாச்செவித் தொண்டர்காள் நும்முடல்
வளையுங் காலம் வலஞ்சுழி யீசனைக்
களைக ணாகக் கருதிநீ ருய்ம்மினே.

Those who did not reach our Lord in young age and who are deaf to good advice!
When your bodies become bent low due to old age, save yourselves thinking of the Lord in Valanchuzhi, as your support.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2018, 08:01:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1864 on: April 24, 2018, 09:22:35 AM »
Verse  4:


நறைகொள் பூம்புனல் கொண்டெழு மாணிக்காய்க்
குறைவி லாக்கொடுங் கூற்றுதைத் திட்டவன்
மறைகொள் நாவன் வலஞ்சுழி மேவிய
இறைவ னையினி யென்றுகொல் காண்பதே.


To protect the bachelor Markandeyan, who started to worship god with aromatic water, Siva, who definitely kicked the god of death who is never decreasing in his cruelty.  He recites the Vedas with his tongue. When am I to see Siva dwelling in Valanchuzhi, in this birth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2018, 09:25:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1865 on: April 24, 2018, 11:09:11 AM »
Verse  5:


விண்ட வர்புர மூன்று மெரிகொளத்
திண்தி றற்சிலை யாலெரி செய்தவன்
வண்டு பண்முர லுந்தண் வலஞ்சுழி
அண்ட னுக்கடி மைத்திறத் தாவனே.


Siva burnt the three cities of the enemies to be consumed by fire by a very strong bow.  I would become a bonded slave in the matter of doing service to Siva in cool Vala?chuzhi,  where the bees hum like melody-types.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2018, 11:11:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1866 on: April 24, 2018, 11:12:32 AM »
Verse 6:

படங்கொள் பாம்பொடு பான்மதி யஞ்சடை
அடங்க வாழவல் லானும்பர் தம்பிரான்
மடந்தை பாகன் வலஞ்சுழி யானடி
அடைந்த வர்க்கடி மைத்திறத் தாவனே.


The master of the celestial beings, and the god who controlled and made the cobra with a hood and white crescent moon live side by side, who has a lady as a half.
and who dwells in Valanchuzhi.  I shall willingly become a bonded slave to those devotees who have approached the feet of god.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2018, 11:14:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1867 on: April 24, 2018, 11:15:59 AM »
Verse  7:

நாக்கொண் டுபர வும்மடி யார்வினை
போக்க வல்ல புரிசடைப் புண்ணியன்
மாக்கொள் சோலை வலஞ்சுழி யீசன்றன்
ஏக்கொ ளப்புர மூன்றெரி யானவே.

Siva, the embodiment of all virtues having twisted matted locks, who is capable of removing the karmas of devotees who can praise him with their power of speech.
The three cities become engulfed by fire when Siva in Valanchuzhi, which has mango-groves, fixed his arrow in the bow.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 24, 2018, 11:18:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1868 on: April 24, 2018, 11:20:03 AM »
Verse 8:


தேடு வார்பிர மன்திரு மாலவர்
ஆடு பாதம் அவரு மறிகிலார்
மாட வீதி வலஞ்சுழி யீசனைத்
தேடு வானுறு கின்றதென் சிந்தையே.

Brahma and Vishnu, search his raised foot during dance. Even they do not know them feet.  My mind is trying to search the god who dwells Valanchuzhi, which has streets with mansions. When the great gods, Brahma and Vishnu are not able to know his feet, what a pity my mind is trying to search for him!

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 24, 2018, 11:22:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1869 on: April 24, 2018, 11:24:32 AM »
Verse  9:

கண்ப னிக்குங்கை கூப்புங்கண் மூன்றுடை
நண்ப னுக்கெனை நான்கொடுப் பேனெனும்
வண்பொன் னித்தென் வலஞ்சுழி மேவிய
பண்ப னிப்பொனைச் செய்த பரிசிதே.

Tears roll down her eyes,  she joins her hands in worship,  she says I shall offer myself to the friend who has three eyes. This is the nature that the god who is the embodiment of all good qualities and who is on the southern bank of the river Poṉṉi of fertility, has done to my Thalaivi, who is as valuable to me as gold. (These are the words of the friend.).

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 24, 2018, 11:27:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1870 on: April 24, 2018, 11:28:26 AM »
Verse  10:

இலங்கை வேந்த னிருபது தோளிற
நலங்கொள் பாதத் தொருவிர லூன்றினான்
மலங்கு பாய்வயல் சூழ்ந்த வலஞ்சுழி
வலங்கொள் வாரடி யென்றலை மேலவே.

The feet of those devotees who go round from left to right, Valanchuzhi, which has fields in which the fish, true eel, leaps, belonging to Siva, who pressed one toe of his foot which does immense good, to crush the twenty shoulders of the King of Lanka, Ravanan, are on my head.

Padigam on Tiru Valanchuzhi completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 24, 2018, 11:31:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1871 on: April 24, 2018, 11:33:16 AM »
Tiru Vanchiyam:

Verse  1:

படையும் பூதமும் பாம்பும்புல் வாயதள்
உடையுந் தாங்கிய உத்தம னார்க்கிடம்
புடைநி லாவிய பூம்பொழில் வாஞ்சியம்
அடைய வல்லவர்க் கல்லலொன் றில்லையே.


The place of the supreme being, Siva, who bore weapon, Bhutas, cobra, a dress made of deer skin,  there will not be the slightest suffering for those who can reach Vā?chiyam, which has flower-gardens which are thriving on all sides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2018, 11:35:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1872 on: April 24, 2018, 01:03:36 PM »
Verse  2:


பறப்பை யும்பசு வும்படுத் துப்பல
திறத்த வும்முடை யோர்திக ழும்பதி
கறைப்பி றைச்சடைக் கண்ணுதல் சேர்தரு
சிறப்பு டைத்திரு வாஞ்சியஞ் சேர்மினே.

The city where Brahmins who have construction a pit for sacrificial fire in the form of a bird and offered a sacrificial animal and many other things.  Reach Tiruvā?chiyam, which has the eminence of being the abode of Siva, who has a frontal eye and who has on his matted locks a crescent moon with a dark spot. People of this world!

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2018, 01:07:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1873 on: April 24, 2018, 01:09:15 PM »
Verse  3:

புற்றில் ஆடர வோடு புனல்மதி
தெற்று செஞ்சடைத் தேவர்பி ரான்பதி
சுற்று மாடங்கள் சூழ்திரு வாஞ்சியம்
பற்றிப் பாடுவார்க் குப்பாவ மில்லையே.

The city of the master of the Devas, who has on his red matted locks, a dancing cobra that lives in the anthill, water and crescent moon, becoming inter-wined, which is Tiruvānchiyam surrounded by mansions all round.  There will no sins to those who sing about its greatness reaching it.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 24, 2018, 01:13:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1874 on: April 24, 2018, 01:14:04 PM »
Verse  4:

அங்க மாறும் அருமறை நான்குடன்
தங்கு வேள்வியர் தாம்பயி லுந்நகர்
செங்கண் மாலிட மார்திரு வாஞ்சியம்
தங்கு வார்நம் அமரர்க் கமரரே.


The city where Brahmins who perform sacrifices and retain in their mind the six Angams and all the four abstruse Vedas, our immortal Siva who is the chief of the immortals will stay in Tiruvā?chiyam with red-eyed Vishnu being on his left side.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 24, 2018, 01:17:22 PM by Subramanian.R »