Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 132952 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1800 on: April 19, 2018, 09:15:37 AM »
Verse  3:

சாத்தி ரம்பல பேசுஞ் சழக்கர்காள்
கோத்தி ரமுங் குலமுங்கொண் டென்செய்வீர்
பாத்தி ரஞ்சிவ மென்று பணிதிரேல்
மாத்தி ரைக்கு ளருளுமாற் பேறரே.

Wicked people talk about many religious treatises and branches of knowledge!
What could you do with high lineage and noble birth?  If you pay homage to Sivam who is worthy of it, the Lord in Māṟpēṟu will grant his grace within an instant.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 19, 2018, 09:18:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1801 on: April 19, 2018, 09:20:27 AM »
Verse 4:


இருந்து சொல்லுவன் கேண்மின்க ளேழைகாள்
அருந்த வந்தரும் அஞ்செழுத் தோதினால்
பொருந்து நோய்பிணி போகத் துரப்பதோர்
மருந்து மாகுவர் மன்னுமாற் பேறரே.


People who are not endowed with intelligence!  I tell you after deep pondering.
listen, to what I say.  If you utter the Mantram - of five letters, it will give you the fruit of austere penance.  Siva who dwells permanently in Māṟpēṟu, will also be the remedy to drive away the diseases of the body and mental disorders completely.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 19, 2018, 09:23:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1802 on: April 19, 2018, 11:12:33 AM »
Verse  5:

சாற்றிச் சொல்லுவன் கேண்மின் தரணியீர்
ஏற்றின் மேல்வரு வான்கழ லேத்தினால்
கூற்றை நீக்கிக் குறைவறுத் தாள்வதோர்
மாற்றி லாச்செம்பொ னாவர்மாற் பேறரே.


People of this world!  I shall announce publicly to be known to all of you.
Listen. If you praise the feet of Siva who comes riding on a bull, preventing the god of death from taking away your lives, completely removing your deficiencies, the Lord in Māṟpēṟu will be the gold of limitless degree of fineness, and will admit you into his grace.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 19, 2018, 11:18:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1803 on: April 19, 2018, 11:20:06 AM »
Verse  6:


ஈட்டும் மாநிதி சால இழக்கினும்
வீட்டுங் காலன் விரைய அழைக்கினுங்
காட்டில் மாநட மாடுவாய் காவெனில்
வாட்டந் தீர்க்கவும் வல்லர்மாற்பேறரே.

If you lose very much the great wealth which you earned by with great efforts,
and if the Yama god of death whose duty is to kill beings quickly, call you, if you say "the Lord who performs a great dance in the cremation-ground!  Protect me" the Lord in Maṟpēṟu is also capable of removing both the distresses.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 19, 2018, 11:23:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1804 on: April 19, 2018, 11:25:43 AM »
Verse 7:

ஐய னேயர னேயென் றரற்றினால்
உய்ய லாமுல கத்தவர் பேணுவர்
செய்ய பாத மிரண்டும் நினையவே
வையம் ஆளவும் வைப்பர்மாற் பேறரே.


People of this world!  You can save yourselves if you cry aloud my master Haraṉ!
The people of this world will esteem you with regard.  If you meditate on both the red feet, the Lord in Māṟpēṟu will bestow on you the greatest grace of ruling over the world, too.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: April 19, 2018, 11:27:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1805 on: April 19, 2018, 11:29:29 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1806 on: April 19, 2018, 11:31:17 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1807 on: April 19, 2018, 11:32:47 AM »
Verse  10:


உந்திச் சென்று மலையை யெடுத்தவன்
சந்து தோளொடு தாளிற வூன்றினான்
மந்தி பாய்பொழில் சூழுமாற் பேறென
அந்த மில்லாதோ ரின்பம் அணுகுமே.

If one says, Māṟpēṟu, surrounded by gardens where female monkeys jump, belonging to Siva, who pressed down to crush the feet, shoulders and joints of the demon, who went near driving his chariot and lifted the mountain.  Hhappiness which has no end will approach you.

Padigam on Tiru Marperu completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 19, 2018, 11:35:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1808 on: April 19, 2018, 11:40:18 AM »
Tiru Arisir Karai Puttur:

Verse  1:

முத்தூ ரும்புனல் மொய்யரி சிற்கரைப்
புத்தூ ரன்னடி போற்றியென் பாரெலாம்
பொய்த்தூ ரும்புல னைந்தொடு புல்கிய
மைத்தூ ரும்வினை மாற்றவும் வல்லரே.

All those who pray [invoking] the feet of Siva in Puttūr on the bank of the river Arisil, which has water on which pearls move slowly thronging have the ability to remove, the karmas which have mastery over the soul, and are black in color and are combined with the five sense-perceptions which take upon themselves untruth and lead to destruction.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 19, 2018, 11:44:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1809 on: April 20, 2018, 09:24:20 AM »
Verse  2:

பிறைக்க ணிச்சடை யெம்பெரு மானென்று
கறைக்க ணித்தவர் கண்ட வணக்கத்தாய்
உறக்க ணித்துரு காமனத் தார்களைப்
புறக்க ணித்திடும் புத்தூர்ப் புனிதரே.


Those devotees who realized their faults listing them and praying, "our Lord who has matted locks, on which  are crescent moon is like a chaplet."  They are really worthy of paying obeisance.  The holy god in Puttūr will neglect those who do not melt in their hearts thinking much of the fame of Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 20, 2018, 09:28:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1810 on: April 20, 2018, 09:29:43 AM »
Verse 3:

அரிசி லின்கரை மேலணி யார்தரு
புரிசை நந்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனைப்
பரிசொ டும்பர விப்பணி வார்க்கெலாம்
துரிசில் நன்னெறி தோன்றிடுங் காண்மினே.

People of this world!  To all those who pay obeisance, by praising in the proper manner our pure and holy Siva in Puttūr, which has a beautiful wall of fortification and is situated on the bank of the river Arisil.  The good and faultless way leading to eternal bliss, will appear before them. 


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 20, 2018, 09:32:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1811 on: April 20, 2018, 09:33:30 AM »
Verse 4:

வேத னைமிகு வீணையில் மேவிய
கீத னைக்கிள ருந்நறுங் கொன்றையம்
போத னைப்புனல் சூழ்ந்தபுத் தூரனை
நாத னைநினைந் தென்மனம் நையுமே.

My heart thinking of, Siva, who chants the Vedas, who is the music that is produced in the superior Veena, who adorns himself with the brilliant and fragrant Koṉṟai flowers,
who is in Puttur surrounded by water,  and the Lord, loses its hardness and becomes soft.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 20, 2018, 09:38:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1812 on: April 20, 2018, 12:47:38 PM »
Verse  5:


அருப்புப் போன்முலை யாரல்லல் வாழ்க்கைமேல்
விருப்புச் சேர்நிலை விட்டுநல் லிட்டமாய்த்
திருப்புத் தூரனைச் சிந்தை செயச்செயக்
கருப்புச் சாற்றிலும் அண்ணிக்குங் காண்மினே.


Giving up the state of desiring the life of sufferings by living with women who have breasts like buds.  With good piety.  when I meditate upon Siva in Tiruputtur without ceasing,  he is sweeter than the juice of the sugar-cane.  People of this world!  You know this.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 20, 2018, 12:50:51 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1813 on: April 20, 2018, 12:52:32 PM »
Verse  6:

பாம்பொ டுமதி யும்படர் புன்சடைப்
பூம்புன லும்பொ திந்தபுத் தூருளான்
நாம்ப ணிந்தடி போற்றிட நாள்தொறும்
சாம்ப லென்பு தனக்கணி யாகுமே.

Siva is in Puttūr, who has concealed the cobra, crescent moon and beautiful water on the spreading golden matted locks, when we, his devotee fall at his feet and praise him daily, holy ash and bones, add beauty to him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 20, 2018, 12:54:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1814 on: April 20, 2018, 12:56:22 PM »
Verse 7:

கனல்அங் கைதனி லேந்திவெங் காட்டிடை
அனலங் கெய்திநின் றாடுவர் பாடுவர்
பினலஞ் செஞ்சடை மேற்பிறை யுந்தரு
புனலுஞ் சூடுவர் போலும்புத் தூரரே.

In the hot cremation ground holding fire in the palm,  will dance in the fire reaching it, and will sing.  Siva in Puttūr will adorn his red locks which is matted, a crescent moon and water descending from heaven.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 20, 2018, 12:59:05 PM by Subramanian.R »