Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 121207 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1590 on: March 30, 2018, 10:03:27 AM »
Verse  10:

நீணி லாவர வச்சடை நேசனைப்
பேணி லாதவர் பேதுற வோட்டினோம்
வாணி லாமயி லாடு துறைதனைக்
காணி லார்க்குங் கடுந்துய ரில்லையே.


We drove away the bewilderment of those who did not desire Siva who is food of us, having in his matted locks, a cobra, and a long crescent moon, there will not be acute sufferings for anyone who has visited Mayilāṭutuṟai whose fame has spread everywhere.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2018, 10:06:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1591 on: March 30, 2018, 10:08:09 AM »
Verse  11:


பருத்த தோளும் முடியும் பொடிபட
இருத்தி னானவ னின்னிசை கேட்டலும்
வரத்தி னான்மயி லாடு துறைதொழும்
கரத்தி னார்வினைக் கட்டறுங் காண்மினே.

Siva who pressed down the bulky shoulders and heads of Ravanan, to be broken,
the bondage of karmas of those who worship with joined hands Mayilāṭutuṟai of Siva who granted boons as soon as he heard his music.  You know this. 

Padigam on Tiru Mayilatuturai completed.


Arunachala Siva.

« Last Edit: March 30, 2018, 10:11:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1592 on: March 30, 2018, 10:13:09 AM »
Tiruk Kazhippalai:

Verse  1:


வண்ண மும்வடி வுஞ்சென்று கண்டிலள்
எண்ணி நாமங்க ளேத்தி நிறைந்திலள்
கண்ணு லாம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
அண்ண லேயறி வானிவள் தன்மையே.

This girl has not gone and seen the lord's color and form. She has not attained peace of mind by meditating upon him and chanting his names and she is not content with the twin acts of meditation and chanting of his names. Only the exalted one in Kazhippālai, which is surrounded by spacious gardens can know this daughter's nature.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 30, 2018, 02:12:12 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1593 on: March 30, 2018, 02:14:12 PM »
Verse 2:

மருந்து வானவ ருய்யநஞ் சுண்டுகந்
திருந்த வன்கழிப் பாலையு ளெம்பிரான்
திருந்து சேவடி சிந்தையுள் வைத்திவள்
பரிந்து ரைக்கிலு மென்சொற் பழிக்குமே.

In order that celestial beings may survive by partaking of nectar, one who was without any bad effects after having drunk the poison with pleasure,  thinking in her mind about the perfect feet, of our Lord in Kazhippālai,  if I tell her the means of removing her distress speaking affectionately this girl ridicules my words.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2018, 02:16:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1594 on: March 30, 2018, 02:19:28 PM »
Verse  3:


மழலை தான்வரச் சொல்தெரி கின்றிலள்
குழலின் நேர்மொழி கூறிய கேண்மினோ
அழக னேகழிப் பாலையெம் மண்ணலே
இகழ்வ தோவெனை யேன்றுகொ ளென்னுமே.

Speaking only lisping words that come out of her mouth, she does not know other words to express her minds.  Ladies!  Please hear what the girl who speaks sweet words like the music of the flute, said.  "Oh beautiful one!  exalted god in Kazhippālai!
is it right on your part to neglect me?"  She says please accept me as your devotee!

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2018, 02:22:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1595 on: March 30, 2018, 02:23:50 PM »
Verse  4:

செய்ய மேனிவெண் ணீறணி வான்றனை
மைய லாகி மிதக்கில ளாரையும்
கைகொள் வெண்மழு வன்கழிப் பாலையெம்
ஐய னேயறி வானிவள் தன்மையே.


Having infatuation of love with the god who smears white ash on his red form, she does not mind anyone. The one who has a white fire in his hand, only the Lord in Kazhippālai, can know this girl's nature.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2018, 02:26:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1596 on: March 30, 2018, 02:28:30 PM »
Verse 5:

கருத்த னைக்கழிப் பாலையுள் மேவிய
ஒருத்த னைஉமை யாளொரு பங்கனை
அருத்தி யாற்சென்று கண்டிட வேண்டுமென்
றொருத்தி யாருள மூசல தாடுமே.


The one who is in the minds of people, the unequaled one in Kazhippālai, one who has Uma on one half, thinking with desire, I must go and see him personally. The mind of one girl which is full of love, is going forwards and backwards like a swing.  The desire to see God drags her forward, but the shyness due to the derision of others pushes her back. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2018, 02:31:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1597 on: March 30, 2018, 02:33:50 PM »
Verse 6:

கங்கை யைச்சடை வைத்து மலைமகள்
நங்கை யையுட னேவைத்த நாதனார்
திங்கள் சூடித் திருக்கழிப் பாலையான்
இங்கு வந்திடு மென்றிறு மாக்குமே.

Having placed Ganga, in the matted locks of hair, he is the bridegroom who kept by his side a lady who is the daughter of the mountain. The Lord in Tirukkazhippālai who is wearing the crescent moon, she feels proud that he would definitely come to her searching for her.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 30, 2018, 02:36:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1598 on: March 31, 2018, 09:29:18 AM »
Verse  7:

ஐய னேயழ கேயன லேந்திய
கைய னேகறை சேர்தரு கண்டனே
மையு லாம்பொழில் சூழ்கழிப் பாலையெம்
ஐய னேவிதி யேயரு ளென்னுமே.

Lord!  The very embodiment of beauty!  The one who holds in his hand fire!
The Lord in Kazhippālai surrounded by gardens on which clouds traverse.  The one who ordains everything! She says, "bestow grace on me!"

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2018, 09:31:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1599 on: March 31, 2018, 09:33:31 AM »
Verse  8:


பத்தர் கட்கமு தாய பரத்தினை
முத்த னைமுடி வொன்றிலா மூர்த்தியை
அத்த னையணி யார்கழிப் பாலையெம்
சித்த னைச்சென்று சேருமா செப்புமே.

The supreme one, who is as sweet as nectar to his devotees.  The one who is free from all bondage naturally.  The one who assumed a form for which there is no end.
The father, our Lord who is capable of performing miracles and who is in Kazhippālai, which has great beauty. She talks about going and joining him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2018, 09:36:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1600 on: March 31, 2018, 09:37:59 AM »
Verse 9:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1601 on: March 31, 2018, 09:39:48 AM »
Verse  10:

பொன்செய் மாமுடி வாளரக் கன்தலை
அஞ்சு நான்குமொன் றும்மிறுத் தானவன்
என்செ யான்கழிப் பாலையு ளெம்பிரான்
துஞ்சும் போதும் துணையென லாகுமே.

He who knocked out the ten heads of demon, who has a sword and big crowns of gold.  What is there that our Lord in Kazhippālai cannot do?  He will be our guide even at the time of death.

Padigam on Tiruk Kazhippalai completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 31, 2018, 09:42:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1602 on: March 31, 2018, 09:44:26 AM »
Tirup Painjneeli:

Verse 1:


உடையர் கோவண மொன்றுங் குறைவிலர்
படைகொள் பாரிடஞ் சூழ்ந்தபைஞ் ஞீலியார்
சடையிற் கங்கை தரித்த சதுரரை
அடைய வல்லவர்க் கில்லை அவலமே.

Siva has a loin-cloth as his dress, he is not wanting in any thing.  Siva in Paijneeli who is surrounded by Bhutas, holding weapons.  There will be no sufferings to those who are capable of approaching the able god who bore on his matted locks, Ganga.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2018, 09:47:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1603 on: March 31, 2018, 02:56:29 PM »
Verse 2:

மத்த மாமலர் சூடிய மைந்தனார்
சித்த ராய்த்திரி வார்வினை தீர்ப்பரால்
பத்தர் தாந்தொழு தேத்துபைஞ் ஞீலியெம்
அத்த னைத்தொழ வல்லவர் நல்லரே.

The strong god who wore big flowers of Dhatura,  will remove the karmas of those who meditate on him in their minds. Those who are capable of worshiping our master in Pai?j?eeli, which pious people worship with joined hands and praise, are good people.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 31, 2018, 02:59:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1604 on: March 31, 2018, 03:00:21 PM »
Verse 3:


விழுது சூலத்தன் வெண்மழு வாட்படைக்
கழுது துஞ்சிருள் காட்டகத் தாடலான்
பழுதொன் றின்றிப் பைஞ்ஞீலிப் பரமனைத்
தொழுது செல்பவர் தம்வினை தூளியே.


Siva who has a trident to which fat is sticking, who dances in the cremation ground at night, when even the ghosts sleep, and has a bright battle-axe.  The karmas of those who spend their lives worshiping the supreme god in Pai?j?eeli, without any fault, will be reduced to dust.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 31, 2018, 03:02:45 PM by Subramanian.R »