Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 145702 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #15 on: November 05, 2017, 04:19:28 PM »
Verse 6:

கரந்தன கொள்ளி விளக்குங் கறங்கு துடியின் முழக்கும்
பரந்த பதினெண் கணமும் பயின்றறி யாதன பாட்டும்
அரங்கிடை நூலறி வாள ரறியப் படாததொர் கூத்தும்
நிரந்த கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The light of the fire brand which is concealed, this is Siva`s grace which shines without being known to souls.  The loud sound of the sounding drum which tapers in the middle like the hour-glass, songs which were not practiced even by the eighteen classes of celestial hosts, and the dance performed in the stage which could not be known to people who are well-versed in treatises on dance.  We are the kindred of Siva, who has also Keṭilam of spreading water.  (See 1st verse).

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 05, 2017, 04:22:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #16 on: November 06, 2017, 08:11:34 AM »
Verse 7:

கொலைவரி வேங்கை யதளுங் குவவோ டிலங்குபொற் றோடும்
விலைபெறு சங்கக் குழையும் விலையில் கபாலக் கலனும்
மலைமகள் கைக்கொண்ட மார்பும் மணியார்ந் திலங்கு மிடறும்
உலவு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The skin of a tiger with stripes, which is capable of killing, the women's ear-ring made of gold which is shining on the shoulders, (it denotes shoulder by Akupeyar the men's ear-ring made of conch and has great value.). The bowl of skull which has no estimate of price, the chest that has been occupied by the daughter of the mountain, the neck that shines resembling the sapphire. We are the kindred of Siva who has also Keṭilam whose water spreads everywhere. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2017, 08:15:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #17 on: November 06, 2017, 08:16:17 AM »
Verse 8:

ஆடல் புரிந்த நிலையும் அரையி லசைத்த அரவும்
பாடல் பயின்றபல் பூதம் பல்லா யிரங்கொள் கருவி
நாடற் கரியதொர் கூத்தும் நன்குயர் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
ஓடுங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The state of performing dance, the cobra that is tied in the waist, and a dance which could not be investigated by many instruments and by many Bhutas, which have long practice of singing, we are the kindred of Siva who has also the river, Keṭilam of running water, surrounding the Vīrattam temple which is very great. (see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2017, 08:19:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #18 on: November 06, 2017, 08:21:00 AM »
Verse 9:

சூழு மரவத் துகிலுந் துகில்கிழி கோவணக் கீளும்
யாழின் மொழியவ ளஞ்ச அஞ்சா தருவரை போன்ற
வேழ முரித்த நிலையும் விரிபொழில் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
தாழுங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The garment of a cobra which surrounded the waist, the men's loin-cloth and a strip of cloth used as a waist bank both of which are torn from a big cloth,  Uma who speak words as sweet as the music produced by Yāzh, to be frightened. The state of flaying without fear an elephant which is like a mountain difficult to ascend. We are the kindred of Siva, who has also Keṭilam which has deep water surrounding Vīraṭṭam, which has gardens in which flowers unfold their petals. (see 1st verse).

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 06, 2017, 08:24:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #19 on: November 06, 2017, 08:25:36 AM »
Verse 10:


நரம்பெழு கைகள் பிடித்து நங்கை நடுங்க மலையை
உரங்களெல் லாங்கொண் டெடுத்தா னொன்பது மொன்று மலற
வரங்கள் கொடுத்தருள் செய்வான் வளர்பொழில் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
நிரம்பு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The lady of distinction, Uma to tremble with fear, pressing down to make the ten mouths of the demon, who mustering all his strength caught hold of the mountain with the hands in which the nerves appear prominently, and lifted it, who granted many boons after that the boons are the name of Rāvaṇaṉ, long life, and a beautiful sword.  We are the kindred of Siva who has also the river, Keṭilam, full of water which surrounds Vīraṭṭam which has growing gardens. (see 1st verse).

Padigam on Tiru Adigai Veerattanam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2017, 08:29:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #20 on: November 06, 2017, 08:31:09 AM »
Tiru Aaiyaru:

Verse  1:

மாதர்ப் பிறைக்கண்ணி யானை மலையான் மகளொடும் பாடிப்
போதொடு நீர்சுமந் தேத்திப் புகுவா ரவர்பின் புகுவேன்
யாதுஞ் சுவடு படாமல் ஐயா றடைகின்ற போது
காதன் மடப்பிடி யோடுங் களிறு வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Praising Siva,  who has a chaplet of beautiful crescent moon, together with the daughter of the mountain, I, who was entering the temple following people who entered into it carrying flowers and water, when I reached Aiyāṟu without the slightest indication of the body having become worn out, I saw male elephants coming along with their loving young female elephants, I saw his holy feet. I saw what I did not see previously.


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 06, 2017, 08:35:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #21 on: November 07, 2017, 09:01:02 AM »
Verse 2:

போழிளங் கண்ணியி னானைப் பூந்துகி லாளொடும் பாடி
வாழியம் போற்றியென் றேத்தி வட்டமிட் டாடா வருவேன்
ஆழி வலவனின் றேத்தும் ஐயா றடைகின்ற போது
கோழி பெடையொடுங் கூடிக் குளிர்ந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing songs on Siva, who wears as chaplet a young crescent moon along with the lady who wears a garment embroidered with floral borders.  Praising, let him live long.
Let him protect me and running in a circular round I come to the temple. When I am reaching Aiyaṟu, which is worshipped always by Vishnu, who holds a discus in his right hand.  I saw the cock and hen coming together with pleasure.  (see 1st verse.).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 07, 2017, 09:04:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #22 on: November 08, 2017, 08:18:42 AM »
Verse  3:

எரிப்பிறைக் கண்ணியி னானை யேந்திழை யாளொடும் பாடி
முரித்த விலயங்க ளிட்டு முகமலர்ந் தாடா வருவேன்
அரித்தொழு கும்வெள் ளருவி ஐயா றடைகின்ற போது
வரிக்குயில் பேடையொ டாடி வைகி வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing songs on Siva, who wears as chaplet or a crescent moon that was born in fire, together with the lady who wears superior ornaments, I shall come dancing with a cheerful face measuring time to the closing section of a musical composition.
When I reach Aiyāṟu, which has white streams which wash away by waves on the banks, I saw Indian cuckoo of sweet voice coming dancing and staying with its male. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2017, 08:22:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #23 on: November 08, 2017, 09:08:04 AM »
Verse  4:


பிறையிளங் கண்ணியி னானைப் பெய்வளை யாளொடும் பாடித்
துறையிளம் பன்மலர் தூவித் தோளைக் குளிரத் தொழுவேன்
அறையிளம் பூங்குயி லாலும் ஐயா றடைகின்ற போது
சிறையிளம் பேடையொ டாடிச் சேவல் வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing song about Siva, who has a young crescent moon as chaplet, along with the lady wearing bangles, I shall worship with joined hands, the eyes to derive pleasure, by scattering many just blossomed flowers in the ghat.  When I reach Aiyāṟu, where the young and beautiful Indian cuckoo which can sing in a voice of high pitch, sings in a low voice. I saw male birds coming dancing along with their young females prominent by their feathers. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2017, 09:11:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #24 on: November 08, 2017, 09:12:28 AM »
Verse  5:


ஏடு மதிக்கண்ணி யானை யேந்திழை யாளொடும் பாடிக்
காடொடு நாடு மலையுங் கைதொழு தாடா வருவேன்
ஆட லமர்ந்துறை கின்ற ஐயா றடைகின்ற போது
பேடை மயிலொடுங் கூடிப் பிணைந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears as a chaplet the crescent moon, which is like a flower, together with the lady a superior jewels, I was coming crossing the forests in the country side a mountains worshipping with folded hands, dancing all the while.
When I was reaching Aiyāṟu where Siva dwells performing dance, I saw male peacocks coming joining with its females. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2017, 09:15:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #25 on: November 08, 2017, 09:16:21 AM »
Verse  6:

தண்மதிக் கண்ணியி னானைத் தையனல் லாளொடும் பாடி
உண்மெலி சிந்தைய னாகி யுணரா வுருகா வருவேன்
அண்ண லமர்ந்துறை கின்ற ஐயா றடைகின்ற போது
வண்ணப் பகன்றிலொ டாடி வைகி வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing the praises of Siva, who wears as a chaplet the cool crescent moon, along with a young and good lady, with a mind languishing with the thought of the holy feet,
I was coming with awareness, my heart melting all the time. When I was reaching Aiyāṟu, where the chief dwells with desire.  I saw the female of beautiful broad eyes, playing and staying with its male, coming there. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2017, 09:19:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #26 on: November 08, 2017, 09:20:27 AM »
Verse  7:

கடிமதிக் கண்ணியி னானைக் காரிகை யாளொடும் பாடி
வடிவொடு வண்ண மிரண்டும் வாய்வேண் டுவசொல்லி வாழ்வேன்
அடியிணை ஆர்க்குங் கழலான் ஐயா றடைகின்ற போது
இடிகுர லன்னதொ ரேன மிசைந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a bright crescent moon, together with a beautiful lady Uma, I shall come giving vent to my desire by saying whatever comes from my mouth about both the form and nature of Siva.  When I was reaching Aiyāṟu of Siva, who wears anklets on both the legs making sound.  I saw a female pig and a male pig which has a thunderous voice joining together.  (See 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2017, 09:23:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #27 on: November 08, 2017, 09:24:05 AM »
Verse  8:

விரும்பு மதிக்கண்ணி யானை மெல்லிய லாளொடும் பாடிப்
பெரும்புலர் காலை யெழுந்து பெறுமலர் கொய்யா வருவேன்
அருங்கலம் பொன்மணி யுந்தும் ஐயா றடைகின்ற போது
கருங்கலை பேடையொ டாடிக் கலந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.


Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a crescent moon desired by him, along with a lady of tender nature, waking up from sleep in the last quarter of the night, I shall come currying plucking all available flowers at that time. When I reach Aiyāṟu where the river Kāveri pushes many rare ornaments, gold, and precious stones,I saw male black and its mate joining together in dance.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2017, 09:26:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #28 on: November 08, 2017, 09:27:58 AM »
Verse  9:


முற்பிறைக் கண்ணியி னானை மொய்குழ லாளொடும் பாடிப்
பற்றிக் கயிறறுக் கில்லேன் பாடியும் ஆடா வருவேன்
அற்றருள் பெற்றுநின் றாரோ டையா றடைகின்ற போது
நற்றுணைப் பேடையொ டாடி நாரை வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears as chaplet the first phase of the moon, along with the lady who has luxuriant tresses of hair, holding his feet, I am unable to cut all my attachments.  I shall come singing and dancing. When I reached Aiyāṟu along with the devotees who have received the grace of god by leaving all attachments.
I saw the crane dancing along with his its good mate. (See 1st verse).


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2017, 09:30:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #29 on: November 08, 2017, 09:31:28 AM »
Verse  10:


திங்கள் மதிக்கண்ணி யானைத் தேமொழி யாளொடும் பாடி
எங்கருள் நல்குங்கொ லெந்தை யெனக்கினி யென்னா வருவேன்
அங்கிள மங்கைய ராடும் ஐயா றடைகின்ற போது
பைங்கிளி பேடையொ டாடிப் பறந்து வருவன கண்டேன்
கண்டே னவர்திருப் பாதங் கண்டறி யாதன கண்டேன்.

Singing the praises of Siva, who wears a chaplet of a crescent moon by which the lunar month is calculated, along with Uma of words as sweet as honey. I came thinking whether my father will bestow his grace, now at which place. In that place of the temple, when I was reaching Aiyāṟu where young girls are dancing, I saw many green parrots dancing and spreading in the sky with their females. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 08, 2017, 09:33:53 AM by Subramanian.R »