Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 116309 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1485 on: March 22, 2018, 09:59:54 AM »
Verse  6:


குழலுங் கொன்றையுங் கூவிள மத்தமும்
தழலுந் தையலோர் பாகமாத் தாங்கினான்
அழக னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கழலுங் கைவளை காரிகை யாளுக்கே.


Siva who bore on his matted locks, coiled into a crown, Koṉṟai flowers, Bael leaves, Datura flowers, fire and a lady on his half, the beautiful one, when she says, the god in cool Avatutuṟai!  The bangles worn on the hands of this beautiful girl, slip off.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2018, 10:02:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1486 on: March 22, 2018, 10:04:08 AM »
Verse  7:


பஞ்சின் மெல்லடிப் பாவையோர் பங்கனைத்
தஞ்ச மென்றிறு மாந்திவ ளாரையும்
அஞ்சு வாளல்ல ளாவடு தண்டுறை
மஞ்ச னோடிவ ளாடிய மையலே.


This girl, feeling proud, thinking as her refuge, the god who has as his half a beautiful lady whose feet are as soft as cotton, does not fear anybody.  Due to the infatuation she had by having union with the youth in cool Avaṭutuṟai. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2018, 10:07:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1487 on: March 22, 2018, 10:09:40 AM »
Verse  8:

பிறையுஞ் சூடிநற் பெண்ணோ டாணாகிய
நிறையும் நெஞ்சமும் நீர்மையும் கொண்டவன்
அறையும் பூம்பொழி லாவடு தண்டுறை
இறைவ னென்னை யுடையவ னென்னுமே.

Wearing the eminent crescent moon, Siva who being himself a lady and a male took away my complete self-control, my mind, and other feminine qualities.  She says "I am the possession of the Lord in cool Avaṭutuṟai, which has flower gardens in which bees hum with great noise."

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2018, 10:11:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1488 on: March 22, 2018, 10:13:14 AM »
Verse  9:


வையந் தானளந் தானும் அயனுமாய்
மெய்யைக் காணலுற் றார்க்கழ லாயினான்
ஐய னாவடு தண்டுறை யாவெனக்
கையில் வெள்வளை யுங்கழல் கின்றதே.

God who assumed the form of a column of fire when Vishnu who measured the earth and Brahma, tried to see the ultimate truth. When this girl cries "my father!
Siva who is in cool Avaṭutuṟai", even the white bangles in the hands slip off. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2018, 10:15:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1489 on: March 22, 2018, 10:17:01 AM »
Verse  10:

பக்கம் பூதங்கள் பாடப் பலிகொள்வான்
மிக்க வாளரக் கன்வலி வீட்டினான்
அக்க ணிந்தவ னாவடு தண்டுறை
நக்க னென்னுமிந் நாணிலி காண்மினே.


This girl who lost her bashfulness says that Siva receives alms when the Bhutas, sing by his side  and says he destroyed the excessive strength of the cruel and proud demon Ravanan, and says he adorns himself with Chank-beads and the naked one in cool Avaṭutuṟai, ladies, please look at her.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 22, 2018, 10:20:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1490 on: March 22, 2018, 10:22:05 AM »
Tirup Paraytturai:

Verse 1:


கரப்பர் கால மடைந்தவர் தம்வினை
சுருக்கு மாறுவல் லார்கங்கை செஞ்சடைப்
பரப்பு நீர்வரு காவிரித் தென்கரைத்
திருப்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வரே.

The god who is in Tirupparāyttuṟai with desire, on the Southern bank of the Kaveri, which brings extensive floods, will cause to disappear the karmas of those who take refuge in him early in life.  He is able to reduce the river Ganga in his red matted locks.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 22, 2018, 10:25:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1491 on: March 23, 2018, 08:22:56 AM »
Verse  2:


மூடி னார்களி யானையின் ஈருரி
பாடி னார்மறை நான்கினோ டாறங்கம்
சேட னார்தென்ப ராய்த்துறைச் செல்வரைத்
தேடிக் கொண்டடி யேன்சென்று காண்பனே.

Siva covered himself with the wet skin of an elephant which is frenzied.  He sang the four Vedas and the six Aṅgams, which have greatness.  I who am his servant shall see Siva in Parāittuṟai, in the south searching for him and approaching him.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 23, 2018, 08:25:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1492 on: March 23, 2018, 08:26:46 AM »
Verse  3:

பட்ட நெற்றியர் பால்மதிக் கீற்றினர்
நட்ட மாடுவர் நள்ளிரு ளேமமும்
சிட்ட னார்தென்ப ராய்த்துறைச் செல்வனார்
இட்ட மாயிருப் பாரை யறிவரே.


Siva wears a plate of gold on his forehead, wears a crescent moon as white as milk, dances at night when there is dense darkness. The one who is well versed in Vedic lore,  the god in Parāittuṟai in the south will know people who cherish him with love.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2018, 08:29:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1493 on: March 23, 2018, 08:31:01 AM »
Verse  4:

முன்பெ லாஞ்சில மோழைமை பேசுவர்
என்பெ லாம்பல பூண்டங் குழிதர்வர்
தென்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வனார்
அன்ப ராயிருப் பாரை யறிவரே.

Siva who desires Parāittuṟai in the south, will speak words of ridicule in the presence of many people will wander, having as ornaments all the bones.  He will know people who bestow their love on him.  He will know and grant all their requests.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2018, 08:33:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1494 on: March 23, 2018, 08:35:15 AM »
Verse 5:


போது தாதொடு கொண்டு புனைந்துடன்
தாத விழ்சடைச் சங்கரன் பாதத்துள்
வாதை தீர்க்கவென் றேத்திப் பராய்த்துறைச்
சோதி யானைத் தொழுதெழுந் துய்ம்மினே.

People of the world! On the feet of Saṅkaraṉ who has matted locks, to which pollen lends its fragrance, in addition to adorning them with flowers containing pollen praising him, let you remove all distress, save yourselves by worshiping the effulgent light in Parāyttuṟai waking from sleep.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 23, 2018, 08:38:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1495 on: March 23, 2018, 11:44:09 AM »
Verse  6:

நல்ல நான்மறை யோதிய நம்பனைப்
பல்லில் வெண்டலை யிற்பலி கொள்வனைத்
தில்லை யான்தென் பராய்த்துறைச் செல்வனை
வல்லை யாய்வணங் கித்தொழு வாய்மையே.

My mind!  Worship with folded hands sincerely early in life.m  Siva, who chants the four Vedas, which contain good things who receives alms in the tooth- less white skull who is in Tillai Chitrambalam and the god who is in Parāittuṟai in the south.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2018, 11:47:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1496 on: March 23, 2018, 11:49:01 AM »
Verse  7:

நெருப்பி னாற்குவித் தாலொக்கு நீள்சடைப்
பருப்ப தம்மத யானை யுரித்தவன்
திருப்ப ராய்த்துறை யார்திரு மார்பின்நூல்
பொருப்ப ராவி யிழிபுனல் போன்றதே.


Siva, who has long matted locks, which appears like a heap of fire, who covered himself with the skin of a frenzied elephant resembling a mountain, the sacred thread on the chest of the god in Parāittuṟai, resembles the clear water descending, grating the hill.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 23, 2018, 11:51:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1497 on: March 23, 2018, 11:53:01 AM »
Verse  8:

எட்ட விட்ட விடுமண லெக்கர்மேல்
பட்ட நுண்துளி பாயும் பராய்த்துறைச்
சிட்டன் சேவடி சென்றடை கிற்றிரேல்
விட்டு நம்வினை யுள்ளன வீடுமே.


On the mound of sand heaped high by the waves and wind,  if you approach the feet of the god well versed in Vedic lore, who is in Parāittuṟai, where the fine drops of water dashing on it are spreading, going to that shrine.  Our Karmas which are still with us will disappear, leaving us.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 23, 2018, 11:55:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1498 on: March 23, 2018, 11:57:06 AM »
Verse 9:

நெருப்ப ராய்நிமிர்ந் தாலொக்கு நீள்சடை
மருப்ப ராய்வளைந் தாலொக்கும் வாண்மதி
திருப்ப ராய்த்துறை மேவிய செல்வனார்
விருப்ப ராயிருப் பாரை யறிவரே.

The long matted locks of Siva resembles the fire that is filed and standing erect.
The bright crescent moon resembles the tusk that is filed and bent. The god who dwells in Tirupparāittuṟai desiring it, knows those who love him.


Arunachala Siva.

« Last Edit: March 23, 2018, 11:59:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1499 on: March 23, 2018, 12:01:20 PM »
Verse  10:

தொண்டு பாடியுந் தூமலர் தூவியும்
இண்டை கட்டி யிணையடி யேத்தியும்
பண்ட ரங்கர் பராய்த்துறைப் பாங்கரைக்
கண்டு கொண்டடி யேனுய்ந்து போவனே.

Singing the greatness of being his devotee, scattering faultless flowers at his feet and praising his two feet, making circlet of flowers and placing it on his head, having darshan of Siva, who is by the side of Parāyttuṟai and who performs the dance of Pāṇṭaraṅkam.  I who am his servant, shall save myself.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 23, 2018, 12:03:57 PM by Subramanian.R »