Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 191212 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1365 on: March 11, 2018, 09:47:25 AM »
Verse 8:

பூமென் கோதை யுமையொரு பாகனை
ஓமஞ் செய்தும் உணர்மின்க ளுள்ளத்தால்
காமற் காய்ந்த பிரான்கடம் பந்துறை
நாம மேத்தநம் தீவினை நாசமே.


People of this world! Though you perform sacrifices to propitiate Siva, who has on his half Uma who has soft tresses of hair, realize him in your minds. If we praise the name of Kaṭampantuṟai of the master, who burnt Manmatha, our sins will be totally destroyed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2018, 09:49:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1366 on: March 11, 2018, 09:50:53 AM »
Verse  9:

பார ணங்கி வணங்கிப் பணிசெய
நார ணன்பிர மன்னறி யாததோர்
கார ணன்கடம் பந்துறை மேவிய
ஆர ணங்கொரு பாலுடை மைந்தனே.


The people of this world, to do service paying obeisance out of love, the cause of all things who could not be known by Narayanan (Vishnu) and Brahma, is the god who is in Kaṭampantuṟai and who has a divine damsel on one half.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 11, 2018, 09:53:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1367 on: March 11, 2018, 09:55:02 AM »
Verse  10:

நூலால் நன்றா நினைமின்கள் நோய்கெடப்
பாலா னைந்துட னாடும் பரமனார்
காலா லூன்றுகந் தான்கடம் பந்துறை
மேலா னாஞ்செய்த வல்வினை வீடுமே.

The supreme god, who bathes in five products of the cow, beginning with milk.   People of the world!  - Meditate well on Kaṭampantuṟai of the god who pressed with his foot Ravanan, in order to destroy the sufferings of birth all the irresistible actions that we committed in previous births will be destroyed.

Padigam on Tiruk Kadampanturai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2018, 09:57:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1368 on: March 11, 2018, 09:59:48 AM »
Tiruk Katampur:

Verse  1:

தளருங் கோளர வத்தொடு தண்மதி
வளருங் கோல வளர்சடை யார்க்கிடம்
கிளரும் பேரிசைக் கின்னரம் பாட்டறாக்
களருங் கார்க்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


The shrine of Siva, who has  growing and beautiful matted locks, on which the cool crescent moon and a cobra which bends its body and swallows it prey is the Karakkovil, in the village, which has Kaṭampu trees which blossoms in winter and which is black in color and where the musical instrument, Kiṉṉaram, producing music at a high pitch, never ceases.  Kaṭampūr is the name of the place, Karakkōvil is a special type of temple. (This verse is found as the 7th verse in the next decade, with slight-changes in words. It should be checked with palm-leaf manuscripts.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2018, 10:05:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1369 on: March 11, 2018, 10:06:58 AM »
Verse 2:


வெலவ லான்புல னைந்தொடு வேதமும்
சொலவ லான்சுழ லுந்தடு மாற்றமும்
அலவ லான்மனை யார்ந்தமென் தோளியைக்
கலவ லான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

Siva is able to conquer the knowledge of the five senses and other enemies.  He is able to chant also the Vedas. He is naturally free from confusion, due to ignorance and unsteadiness.  Karakkōyil in Kaṭampūr is the shrine of Siva, who is united with a lady of soft shoulders who stays in his house.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2018, 10:13:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1370 on: March 11, 2018, 10:15:02 AM »
Verse 3:


பொய்தொ ழாது புலியுரி யோன்பணி
செய்தெ ழாவெழு வார்பணி செய்தெழா
வைதெ ழாதெழு வாரவ ரெள்கநீர்
கைதொ ழாவெழு மின்கரக் கோயிலே.


Without becoming slaves to things unreal, getting rid of attachments to things of the world, rising from sleep, doing services to devotees, who rise from sleep, doing service to the god who wears a tiger's skin, to make those who rise from sleep and indulge in abuse about Siva, feel ashamed, you rise in esteem by worshiping with your hands the Karakkōyil.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2018, 10:18:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1371 on: March 11, 2018, 10:19:37 AM »
Verse 4:

துண்ணெ னாமனத் தால்தொழு நெஞ்சமே
பண்ணி னால்முனம் பாட லதுசெய்தே
எண்ணி லாரெயில் மூன்று மெரித்தமுக்
கண்ணி னான்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.

My mind! Singing songs with melodies in his presence, you worship the Karakkōyil in Kaṭampūr, belonging to the god of three eyes, who burnt all the three forts of the demons who had no good thoughts.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 11, 2018, 10:21:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1372 on: March 11, 2018, 10:23:05 AM »
Verse  5:

சுனையுள் நீல மலரன கண்டத்தன்
புனையும் பொன்னிறக் கொன்றை புரிசடைக்
கனையும் பைங்கழ லான்கரக் கோயிலை
நினையு முள்ளத் தவர்வினை நீங்குமே.


Siva whose neck is like the blue Nelumbo flowers blossoming in the tank, the karmas of those who think about the Karakkōyil in Kaṭampūr of the god, who has a jingling anklet and matted locks, which desires Koṉṟai flowers of golden color which adorn it, will leave them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2018, 10:26:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1373 on: March 11, 2018, 04:20:27 PM »
Verse 6:

குணங்கள் சொல்லியுங் குற்றங்கள் பேசியும்
வணங்கி வாழ்த்துவ ரன்புடை யாரெலாம்
வணங்கி வான்மலர் கொண்டடி வைகலும்
கணங்கள் போற்றிசைக் குங்கரக் கோயிலே.


Dilating upon the good qualities of the true devotees and explaining them to others and talking about their own faults all those, who have love towards god will bow before him, and sing his praises bowing before him with defect-less flowers in Karakkōyil, the Bhutas will sing the praise of the feet, daily.

Arunachala Siva.« Last Edit: March 11, 2018, 04:23:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1374 on: March 11, 2018, 04:24:45 PM »
Verse 7:

பண்ணி னார்மறை பல்பல பூசனை
மண்ணி னார்செய்வ தன்றியும் வைகலும்
விண்ணி னார்கள் வியக்கப் படுவன
கண்ணி னார்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


In addition to different kinds of Pujas, such as is done according to Vedoc rules, Saivaite injunctions and devotion, chanting Vedas, with melody done by the people of this world daily in Karakkōyil in Kaṭampūr, the inhabitants of heaven think of performing acts which are the wonder of the people of this world, and do them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2018, 04:27:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1375 on: March 11, 2018, 04:28:35 PM »
Verse 8:

அங்கை ஆரழ லேந்திநின் றாடலன்
மங்கை பாட மகிழ்ந்துடன் வார்சடைக்
கங்கை யானுறை யுங்கரக் கோயிலைத்
தங்கை யால்தொழு வார்வினை சாயுமே.


When the young lady is by his side, and sings, Siva dances, holding a fire of unbearable heat in his palm, the karmas of those who worship with their hands in Karakkoyil where Siva who has on his long matted locks, Ganga, resides, will get decreased gardually, losing their vehemence.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2018, 04:30:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1376 on: March 12, 2018, 07:57:09 AM »
Verse  9:

நங்க டம்பனைப் பெற்றவள் பங்கினன்
தென்க டம்பைத் திருக்கரக் கோயிலான்
தன்க டன்னடி யேனையுந் தாங்குதல்
என்க டன்பணி செய்து கிடப்பதே.


Siva who has as a half Uma, who gave birth to our Kaṭampaṉ* who dwells in the holy temple of Karakkōyil in beautiful Katampai (Kaṭampūr).   It is his duty to protect even me, who is low and who is his devotee, my duty is to follow the path shown by his grace without ever thinking with egotism even in a small measure. It is my action.

(*Murugan)

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2018, 08:00:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1377 on: March 12, 2018, 08:01:40 AM »
Verse  10:


பணங்கொள் பாற்கடல் பாம்பணை யானொடும்
மணங்க மழ்மலர்த் தாமரை யானவன்
பிணங்கும் பேரழ லெம்பெரு மாற்கிடம்
கணங்கள் போற்றிசைக் குங்கரக் கோயிலே.

The shrine of our Lord, who assumed the form of a big fire which was the cause for disagreement between Vishnu who slept on a bed of a serpent having a hood in the ocean of milk, and Brahma, who was seated in fragrant lotus flower, as to their respective superiority is Karakkōyil, where the Bhutas sing the praise of Sivaṉ.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 12, 2018, 08:05:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1378 on: March 12, 2018, 08:07:05 AM »
Verse  11:

வரைக்கண் நாலஞ்சு தோளுடை யான்தலை
அரைக்க வூன்றி யருள்செய்த ஈசனார்
திரைக்குந் தண்புனல் சூழ்கரக் கோயிலை
உரைக்கு முள்ளத் தவர்வினை யோயுமே.


Siva who pressed down to grind under the mountain the heads of Ravanan of twenty shoulders, and bestowed his grace on him afterwards, the karmas of those who have the mind to praise the Karakkōyil surrounded by cool water in which waves are rolling, will be destroyed.

Padigam on Tiruk Katampur Karakoil completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2018, 08:09:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1379 on: March 12, 2018, 08:11:31 AM »
Tiruk Katampur:(2)

Verse  1:

ஒருவ ராயிரு மூவரு மாயவன்
குருவ தாய குழக னுறைவிடம்
பருவ ரால்குதி கொள்ளும் பழனஞ்சூழ்
கருவ தாங்கடம் பூர்க்கரக் கோயிலே.


Siva who is one as Siva absorbing Sakti, into his form and is two as separate Sakti and Siva and is three to perform the functions of creation, protection and destruction, as Brahma, Vishnu and Haran, the dwelling place of the youth who is also the preceptor Dakshinamurti, is Karakkōyil in Kaṭampūr which is the origin of all things, and which is surrounded by tanks where big Murrel fish leap.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2018, 08:15:25 AM by Subramanian.R »