Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 161159 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1110 on: February 18, 2018, 09:11:29 AM »
Verse 6:

படர்பொற் சடையும் பகுவா யரவும் பனிமதியும்
சுடலைப் பொடியுமெல் லாமுள வேயவர் தூயதெண்ணீர்க்
கெடிலக் கரைத்திரு வீரட்ட ராவர்கெட் டேனடைந்தார்
நடலைக்கு நற்றுணை யாகுங்கண் டீரவர் நாமங்களே.


Siva has all the distinctive marks of  golden matted locks, which is spread out, a cobra with a wide open mouth, a cool crescent moon and ash of the cremation ground. I did not follow after him and seek him as my refuge out of my ignorance.  He is the god who dwells in the Tiruvīraṭṭam, on the bank of the river, Ketilam which has holy and clear water.  Woe is mine.  His names will be good companion to remove the sufferings of those who approached him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 18, 2018, 09:14:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1111 on: February 18, 2018, 09:15:40 AM »
Verse  7:


காளங் கடந்ததொர் கண்டத்த ராகிக்கண் ணார்கெடில
நாளங் கடிக்கொர் நகரமு மாதிற்கு நன்கிசைந்த
தாளங்கள் கொண்டுங் குழல்கொண்டும் யாழ்கொண்டுந் தாமங்ஙனே
வேளங்கள் கொண்டும் விசும்புசெல் வாரவர் வீரட்டரே.


Having a neck which was victorious over the poison.  The victory consists in stationing the poison in the neck neither allowing it to go into the body nor to go out. More black than the dark cloud is another meaning black cloud.  And being a city to the morning bazaar of Keṭilam which is pleasing to look at, Siva in Vīraṭṭam will travel to his abode, Kailash with the cymbals which are very appropriate to the lady, Uma, flute, Yazh and quarters of his own.  (The meaning of this verse is not clear.)

Padigam on Tiru Adigai Veerasthanam completed.  (but only 7 verses)

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 18, 2018, 09:19:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1112 on: February 18, 2018, 09:21:31 AM »
Tirup Pukalur:


Verse  1:

தன்னைச் சரணென்று தாளடைந் தேன்றன் னடியடையப்
புன்னைப் பொழிற்புக லூரண்ணல் செய்வன  கேண்மின்களோ
என்னைப் பிறப்பறுத் தென்வினை கட்டறுத் தேழ்நரகத்
தென்னைக் கிடக்கலொட் டான்சிவ லோகத் திருத்திடுமே.


I approached the feet of the god in Pukalūr, which has a garden of mast-wood trees, as my refuge.  Hear, what all he does when I approached his feet.  Completely exterminating my birth, cutting as under completely the bondage of my karmas,
has decided that I should not dwell in the seven kinds of hell., he will fix me permanently in Sivalōkam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 18, 2018, 09:25:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1113 on: February 19, 2018, 11:18:35 AM »
Verse  2:

பொன்னை வகுத்தன்ன மேனிய னேபுணர் மென்முலையாள்
தன்னை வகுத்தன்ன பாகத்த னேதமி யேற்கிரங்காய்
புன்னை மலர்த்தலை வண்டுறங் கும்புக லூரரசே
என்னை வகுத்திலை யேலிடும் பைக்கிடம் யாதுசொல்லே.

Siva, who has a body shining like gold! Who has a half, which was given to the lady who has breasts which join with each other!  The king of Pukalūr, where in the flowers of the mast-wood trees bees are sleeping! Have pity on me who is lonely!  If you had not created me, where is the refuge for the sufferings?  Please tell me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2018, 11:25:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1114 on: February 19, 2018, 11:27:50 AM »
Verse  3:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1115 on: February 19, 2018, 11:29:21 AM »
Verse  4:

பொன்னள வார்சடைக் கொன்றையி னாய்புக லூரரசே
மன்னுள தேவர்கள் தேடு மருந்தே வலஞ்சுழியாய்
என்னள வேயுனக் காட்பட் டிடைக்கலத் தேகிடப்பார்
உன்னள வேயெனக் கொன்று மிரங்காத வுத்தமனே.

Sivaṉ, who adorns his matted locks with Koṉṟai flowers which are like gold!
The king of Pukalūr! The nectar which is sought after by devas, who have greatness!
Siva in Vala?chuzhi!  I am the only person who is between bondage and salvation. Your are only the superior god who does not take pity on me even a little.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2018, 11:33:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1116 on: February 19, 2018, 11:34:40 AM »
Verse  5:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1117 on: February 19, 2018, 11:36:09 AM »
Verse  6:


Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1118 on: February 19, 2018, 11:37:55 AM »
Verse  7:


Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1119 on: February 19, 2018, 11:39:39 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1120 on: February 19, 2018, 11:41:12 AM »
Verse  9:

Not available.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1121 on: February 19, 2018, 11:42:49 AM »
Verse  10:

ஓணப் பிரானு மொளிர்மா மலர்மிசை யுத்தமனும்
காணப் பராவியுங் காண்கின் றிலர்கர  நாலைந்துடைத்
தோணப் பிரானை வலிதொலைத் தோன்றொல்லை நீர்ப்புகலூர்க்
கோணப் பிரானைக் குறுகக் குறுகா கொடுவினையே.


Vishnu to whom the star, Ōṇam is sacred, and the superior Brahma, who is seated on a big, shining lotus flowers could not see, though they praised him and paid obeisance to Siva, to have his vision.  He who destroyed the strength of Ravanan, of beautiful shoulders and twenty arms, the cruel karmas will not come any where near us if we approach the master who is staying in ancient Pukalūr, surrounded by water. (This temple is surrounded on three sides by water like a moat.)

Padigam on Tirup Pukalur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2018, 11:47:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1122 on: February 19, 2018, 11:49:02 AM »
Tiruk Kazhippalai:

Verse  1:

நெய்தற் குருகுதன் பிள்ளையென் றெண்ணி நெருங்கிச்சென்று
கைதை மடற்புல்கு தென்கழிப் பாலை யதனுறைவாய்
பைதற் பிறையொடு பாம்புடன் வைத்த பரிசறியோம்
எய்தப் பெறினிரங் காதுகண் டாய்நம் மிறையவனே.


The crane of the maritime tract mistaking to be its young one, having gone near it,
you who reside in the beautiful Kazhippālai, where it embraces the petals of the fragrant screw-pie. Our Lord! we are unable to understand your idea of keeping the young crescent moon along with the serpent.  If one gets near the other, it will not take pity on the other. (If the crescent moon comes near the serpent, goes near the crescent moon the serpent will swallow it without pity.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 19, 2018, 11:58:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1123 on: February 19, 2018, 11:59:55 AM »
Verse 2:


பருமா மணியும் பவளமுத் தும்பரந் துந்திவரை
பொருமால் கரைமேற் றிரைகொணர்ந் தெற்றப் பொலிந்திலங்குங்
கருமா மிடறுடைக் கண்டனெம் மான்கழிப் பாலையெந்தை
பெருமா னவனென்னை யாளுடை யானிப் பெருநிலத்தே.

The Kazhippālai, which shines with splendor as the waves bring big precious stones, coral and pearls which are spread in them and which are pushed and dashed against the shore which is big like a mountain. One who has a beautiful black neck, and is our Lord, our father and the great one in Kazhippalai.  He has received me as his protege in this wide world. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 19, 2018, 12:02:51 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1124 on: February 19, 2018, 12:04:17 PM »
Verse 3:

நாட்பட் டிருந்தின்ப மெய்தலுற் றிங்கு நமன்றமராற்
கோட்பட் டொழிவதன் முந்துற வேகுளி ரார் தடத்துத்
தாட்பட்ட தாமரைப் பொய்கையந் தண்கழிப் பாலையண்ணற்
காட்பட் டொழிந்தமன் றேவல்ல மாயிவ் வகலிடத்தே.


To the chief who is in cool and beautiful Kazhippālai, which has tank of lotuses which have stems growing in cool ponds, living for a long time and enjoying trivial pleasures.
before we caught by the servant of the god of death and pass away, being capable of becoming his protege, we definitely become his protege.

Three verse "Padigam" on Tiruk Kazhippalai completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 19, 2018, 12:07:22 PM by Subramanian.R »