Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 169825 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1065 on: February 14, 2018, 10:01:40 AM »
Verse  10:


உந்திநின் றார்உன்றன் ஓலக்கச் சூளைகள் வாய்தல் பற்றித்
துன்றிநின் றார்தொல்லை வானவ ரீட்டம் பணியறிவான்
வந்துநின் றாரய னுந்திரு மாலு மதிற்கச்சியாய்
இந்தநின் றோமினி யெங்ஙன மோவந் திறைஞ்சுவதே.


The Lord in Kachi, which has a wall of fortification!  The prostitutes were thrusting forward, who were in your audience.  The old celestial beings were standing in groups close to one another standing at the entrance.  Brahma and Vishnu were standing coming near you to know the services they should do to you.  How could these people who are standing here, pay namaskarams to you now?

Padigam on Tiruk Kacchi Ekampam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 10:06:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1066 on: February 14, 2018, 10:08:23 AM »
Tiru Innampar:

Verse  1:


மன்னு மலைமகள் கையால் வருடின மாமறைகள்
சொன்ன துறைதொறுந் தூப்பொரு ளாயின தூக்கமலத்
தன்ன வடிவின வன்புடைத் தொண்டர்க் கமுதரும்பி
இன்னல் களைவன வின்னரம்ப ரான்ற னிணையடியே.


The twin feet of Siva in Iṉṉampar were gently rubbed by the hands of the daughter of the permanent mountain, who is his wife are the pure meaning of each and every branch of knowledge, which are found in the great Vedas. They have the shape of the fertile lotus flowers.  They will weed out the sufferings of the loving devotees, issuing the ambrosia of his grace.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: February 14, 2018, 10:11:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1067 on: February 14, 2018, 12:42:27 PM »
Verse  2:


பைதற் பிணக்குழைக் காளிவெங் கோபம்பங் கப்படுப்பான்
செய்தற் கரிய திருநடஞ் செய்தன சீர்மறையோன்
உய்தற் பொருட்டுவெங்கூற்றை யுதைத்தன வும்பர்க்கெல்லாம்
எய்தற் கரியன வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே .


See 1st verse.  He performed the rare dance to destroy the cruel anger of Kāḷi who wore on her ear the corpse of a child. He kicked the cruel god of death in order to save the famous Brahmin Mārkaṇdēyaṉ.  He feet are difficult to be reached by all the celestial beings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 12:46:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1068 on: February 14, 2018, 12:47:56 PM »
Verse  3:

சுணங்குநின் றார்கொங்கை யாளுமை சூடின தூமலரால்
வணங்கிநின் றும்பர்கள் வாழ்த்தின மன்னு மறைகடம்மில்
பிணங்கிநின் றின்னன வென்றறி யாதன பேய்க்கணத்தோ
டிணங்கிநின் றாடின வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.


See 1st verse.  His feet were worn on the head by Uma, on whose breasts beautiful yellow spots are spreading. They were worshiped by the inhabitants of heaven by scattering flawless flowers, by standing before him.  His feet could not be known as to their true nature by the everlasting Vedas which are at variance with one another.
He danced joining with the group of ghosts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 12:51:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1069 on: February 14, 2018, 12:52:56 PM »
Verse  4:

ஆறொன் றியசம யங்களி னவ்வவர்க் கப்பொருள்கள்
வேறொன்றி லாதன விண்ணோர் மதிப்பன மிக்குவமன்
மாறொன்றி லாதன மண்ணொடு விண்ணகம் மாய்ந்திடினும்
ஈறொன்றி லாதன வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.

See 1st verse.  There is nothing except those things for those who follow the six religions.  They are highly esteemed by the residents of heaven.  There are things for which there are no comparison and superior things. These feet can stand no comparison to other things.  Nothing is worthy of being compared to these. They
have no destruction even if all the things in this world and heaven are destroyed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 12:56:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1070 on: February 14, 2018, 12:58:21 PM »
Verse 5:

அரக்கர்தம் முப்புர மம்பொன்றி னாலட லங்கியின்வாய்க்
கரக்கமுன் வைதிகத் தேர்மிசை நின்றன கட்டுருவம்
பரக்கவெங் கானிடை வேடுரு வாயின பல்பதிதோ
றிரக்க நடந்தன வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.


See 1st verse.  They stood upon the chariot drawn by horses which are Vedas, so that the three cities of the demons might disappear by being consumed by the strong fire, by discharging a single arrow. Disguised themselves. artificially into the form of a hunter in the cruel forest, that form which was only made up to spread its fame everywhere walked in each and every villages to beg alms.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 01:01:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1071 on: February 14, 2018, 01:02:33 PM »
Verse 6:

கீண்டுங் கிளர்ந்தும்பொற் கேழன்முன் றேடின கேடுபடா
ஆண்டும் பலபல வூழியு மாயின வாரணத்தின்
வேண்டும் பொருள்கள் விளங்கநின் றாடின மேவுசிலம்
பீண்டுங் கழலின வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.

See 1st verse.They were searched by the Vishnu,who took the form of a boar and Brahma, who has the color of gold, by digging the earth and flying in the sky.
They are very many eons and year which know no destruction.  They danced in order to make the desired meanings in Vedas to be understood.  They have worn anklets close to one another and Sllampu which is desired by women.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 01:06:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1072 on: February 14, 2018, 01:07:58 PM »
Verse 7:


போற்றுந் தகையன பொல்லா முயலகன் கோபப்புன்மை
ஆற்றுந் தகையன வாறு சமயத் தவரவரைத்
தேற்றுந் தகையன தேறிய தொண்டரைச் செந்நெறிக்கே
ஏற்றுந் தகையன வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.


See 1st verse. They are worthy of worship and praise have the greatness of softening the mean quality of anger of the mischievous Muyalakaṉ. (Muyalakaṉ is the demon, on whom god Nataraja.) He presses his foot have the eminence of cleaning the doubts of those who profess the six religions.  They have the eminence of raising devotees who are convinced that Siva is the reality, along the right path.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 01:11:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1073 on: February 14, 2018, 01:13:06 PM »
Verse 8:

பயம்புன்மை சேர்தரு பாவந் தவிர்ப்பன பார்ப்பதிதன்
குயம்பொன்மை மாமல ராகக் குலாவின கூடவொண்ணாச்
சயம்புவென் றேதகு தாணுவென் றேசதுர் வேதங்கணின்
றியம்புங் கழலின வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.

See 1st verse.   They will dispel and remove the sins, which are mean and fearful. They cajoled to make the breasts of Pārvati to shine like golden lotus flowers.  There were anklets, which proclaim by the four Vedas that the wearer Siva who is self-existent and unapproachable easily and a worthy pillar which is unshakable.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 14, 2018, 01:16:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1074 on: February 14, 2018, 01:18:18 PM »
Verse 9:


அயனொடு மாலிந் திரன்சந்த்ரா தித்த ரமரரெலாம்
சயசய வென்றுமுப் போதும் பணிவன தண்கடல்சூழ்
வியனில முற்றுக்கும் விண்ணுக்கும் நாகர் வியனகர்க்கும்
இயபர மாவன வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.


See 1st verse. Before which Brahma, Vishnu, Indra, moon and sun and other immortals bow, saying, "May victory attend thee, thrice daily", in the morning, noon and evening.  Are this world and the next this birth and the next for the wide world of serpents, heaven, and for the whole of the wide world surrounded by the cool ocean.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 01:21:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1075 on: February 14, 2018, 01:24:41 PM »
Verse  10:

தருக்கிய தக்கன்றன் வேள்வி தகர்த்தன தாமரைப்போ
துருக்கிய செம்பொ னுவமனி லாதன வொண்கயிலை
நெருக்கிய வாளரக் கன்றலை பத்து நெரித்தவன்றன்
இருக்கியல் பாயின வின்னம்ப ரான்ற னிணையடியே.

See 1st verse.  They laid waste the sacrifice of proud Dakshan, the lotus flower and the molten pure gold cannot stand comparison to them became the former nature. To cruel Ravanan's Vedas, which he chanted, after crushing the ten heads of the demon, who exerted the pressure of his whole body on the bright Kailash. 

Padigam on Tiru Innampar concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 14, 2018, 01:28:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1076 on: February 14, 2018, 01:30:27 PM »
Tiru Arur:(1)

Verse  1:

குலம்பலம் பாவரு குண்டர்முன் னேநமக் குண்டுகொலோ
அலம்பலம் பாவரு தண்புன லாரூ ரவிர்சடையான்
சிலம்பலம் பாவரு சேவடி யான்றிரு மூலட்டானம்
புலம்பலம் பாவரு தொண்டர்க்குத் தொண்டராம் புண்ணியமே.


Siva who has  glittering matted locks and who is in Ārūr, which has cool water that makes a sound and washes away sins. He who has red feet on which the anklet is making a jingling sound.  The religious merit of becoming slaves to the devotees of Siva in Tiru Moolsthanam,  to which they come bathing in the flood of tears as they weep.  Is it available to us also in the presence of low people, Jains, who live in groups and possess excessive strength. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2018, 09:30:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1077 on: February 15, 2018, 09:30:45 AM »
Verse  2:


மற்றிட மின்றி மனை துறந் தல்லுணா வல்லமணர்
சொற்றிட மென்று துரிசுபட் டேனுக்கு முண்டுகொலோ
விற்றிடம் வாங்கி விசயனொ டன்றொரு வேடுவனாய்ப்
புற்றிடங் கொண்டான்றன் றொண்டர்க்குத் தொண்டராம் புண்ணியமே.


Assuming the form of a hunter long ago, Siva, who bent the bow with his strength.
The religious merit of becoming the slave of devotees of Siva who had as his abode the anthill.  Having no other place, leaving the house, is it available to me, who was at fault taking the words of the strong Jains, who do not have their food at night, to be truth. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2018, 09:34:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1078 on: February 15, 2018, 09:35:46 AM »
Verse 3:

ஒருவடி வின்றிநின் றுண்குண்டர் முன்னமக் குண்டுகொலோ
செருவடி வெஞ்சிலை யாற்புர மட்டவன் சென்றடையாத்
திருவுடை யான்றிரு வாரூர்த் திருமூலட் டானன்செங்கண்
பொருவிடை யானடித் தொண்டர்க்குத் தொண்டராம் புண்ணியமே.


Siva who destroyed the cities by the cruel bow which was in use in warfare who has wealth which does not reach him by going to him.  He is naturally rich, who is in Moolasthanam,  in Tiruvārūr. The religious merit of becoming the slaves of the devotees to the feet of god who has a fighting bull with red eyes is great. Without the slightest beauty, ugly looking is the sense is it available to us also in the presence of the low Jains, who eat their food standing!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2018, 09:39:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48196
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1079 on: February 15, 2018, 09:41:21 AM »
Verse 4:

மாசினை யேறிய மேனியர் வன்கண்ணர் மொண்ணரைவிட்
டீசனை யேநினைந் தேசறு வேனுக்கு முண்டுகொலோ
தேசனை யாரூர்த் திருமூலட் டானனைச் சிந்தைசெய்து
பூசனைப்பூசுரர் தொண்டர்க்குத் தொண்டராம் புண்ணியமே.

Fixing their thoughts on Siva in Tirumoolasthanam, in Arūr, who has a dazzling complexion, the religious merit of becoming the slaves of the devotees of the Brahmins who worship by performing Pujas to him, is a great merit.  Leaving the company of the bald-headed Jains, who are heartless people, and who have bodies in which dirt has accumulated, is it available to me also who is longing for Siva, thinking of him to the exclusion of other gods?

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 15, 2018, 09:45:26 AM by Subramanian.R »