Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 138827 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1020 on: February 09, 2018, 10:53:47 AM »
Verse  8:


புழுவாய்ப் பிறக்கினும் புண்ணியா வுன்னடி யென்மனத்தே
வழுவா திருக்க வரந்தர வேண்டுமிவ் வையகத்தே
தொழுவார்க் கிரங்கி யிருந்தருள் செய்பா திரிப்புலியூர்ச்
செழுநீர்ப்புனற்கங்கை செஞ்சடைமேல்வைத்த தீவண்ணனே.


The holy being, Siva, who has the color of the fire, who bore on his red matted locks, Gaṅga, having fertile water and who is in Pātirippuliyūr, where he takes compassion on those who worship him with joined hands in this world and grants his grace!
Even if I am destined to be born as a worm in the next birth you must grant me a boon that your feet will not slip away from my mind.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 09, 2018, 10:56:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1021 on: February 09, 2018, 10:57:47 AM »
Verse  9:

மண்பாத லம்புக்கு மால்கடன் மூடிமற் றேழுலகும்
விண்பா றிசைகெட் டிருசுடர் வீழினு மஞ்சனெஞ்சே
திண்பா னமக்கொன்று கண்டோந் திருப்பா திரிப்புலியூர்க்
கண்பாவு நெற்றிக் கடவுட் சுடரான் கழலிணையே.

My mind!  Even if the big ocean covers the earth when it entered into the nether worlds, even if the seven worlds fall from their positions and the directions are lost in the sky, and the sun and the moon fall down, you need not fear. We have found a place which will not be destroyed if anybody asks what it is. That is the twin feet of Siva who is the light divine, who has an eye spreading on the forehead and who is in Tiruppalirippuliyūr.


Arunachala Siva.

« Last Edit: February 09, 2018, 11:00:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1022 on: February 09, 2018, 11:03:02 AM »
Verse  10:


திருந்தா வமணர் தந் தீநெறிப் பட்டுத் திகைத்துமுத்தி
தருந்தா ளிணைக்கே சரணம் புகுந்தேன் வரையெடுத்த
பொருந்தா வரக்க னுடனெரித் தாய்பா திரிப்புலியூர்
இருந்தா யடியே னினிப்பிற வாமல்வந் தேன்றுகொள்ளே.Siva who dwelt in Tiruppātirippuliyūr!  You crushed the body of the inimical demon who lifted the mountain, Kailash, being caught in the evil path of the Jains,  who have not reformed themselves, being bewildered and then attaining clarity of mind.
I took refuge in the twin feet which can grant me salvation.  Take charge of me who is your devotee from being born again.

Padigam on Tirup Patirippuliyur completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 09, 2018, 11:06:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1023 on: February 09, 2018, 11:09:21 AM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:

வான்சொட்டச் சொட்டநின் றட்டும் வளர்மதி யோடயலே
தேன்சொட்டச் சொட்டநின் றட்டுந் திருக்கொன்றை சென்னிவைத்தீர்
மான்பெட்டை நோக்கி மணாளீர் மணிநீர் மிழலையுளீர்
நான்சட்ட வும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


In addition to the crescent moon which sheds its rays, pouring in the sky its moon-light,  you placed on your head the beautiful Koṉṟai from which honeys flows, dripping by drops, by its side.  The husband of Uma, whose looks are like those of the female deer!  You who are in Mizhalai, which has water like sapphire. Even if I forget you entirely guard me carefully.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 09, 2018, 11:13:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1024 on: February 10, 2018, 01:06:10 PM »
Verse 2:


அந்தமு மாதியு மாகிநின் றீர்அண்ட மெண்டிசையும்
பந்தமும் வீடும் பரப்புகின் றீர்பசு வேற்றுகந்தீர்
வெந்தழ லோம்பு மிழலையுள் ளீர்என்னைத் தென்றிசைக்கே
உந்திடும் போது மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


You are the end and beginning of all things.  You spread in the eight directions of all the worlds, bondage, and liberation from the cycle of birth and death.  You rejoiced in riding on a bull.  You dwell in Mizhalai, where Brahmins maintain and guard the three fires.  Even if I forget you when the god of death pushes me to the southern direction.
guard me carefully.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2018, 01:09:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1025 on: February 10, 2018, 01:10:37 PM »
Verse  3:


அலைக்கின்ற நீர்நிலங் காற்றன லம்பர மாகிநின்றீர்
கலைக்கன்று சேருங் கரத்தீர் கலைப்பொரு ளாகிநின்றீர்
விலக்கின்றி நல்கு மிழலையு ளீர்மெய்யிற் கையொடுகால்
குலைக்கின்று நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


You are pervading the moving water, the earth, the wind, the fire, and the sky.
You hold in your hand a young male deer.  You are the real meaning of all the arts.
Siva in Mizhalai, who gives everything to everybody without exception. Even if I forget you when my arms and legs do not move, guard me carefully.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2018, 01:13:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1026 on: February 10, 2018, 01:14:36 PM »
Verse  4:


தீத்தொழி லான்றலை தீயிலிட் டுச்செய்த வேள்விசெற்றீர்
பேய்த்தொழி லாட்டியைப் பெற்றுடை யீர்பிடித் துத்திரியும்
வேய்த்தொழி லாளர் மிழலையுள் ளீர்விக்கி யஞ்செழுத்தும்
ஓத்தொழிந் தும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


Throwing into the fire the head of Dakshan, who performed a sacrifice and maintained the fire.  You destroyed the sacrifice that he performed. You begot a lady who reigned over the activities of a ghosts.  Siva who is in the Mizhalai, where the Brahmins who carry a trident staff of bamboo! Even if I forget you, when I hiccup and cease chanting the Mantram consisting of five letters, guard me carefully.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2018, 01:18:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1027 on: February 10, 2018, 01:19:26 PM »
Verse  5:


தோட்பட்ட நாகமுஞ் சூலமுஞ் சுற்றியும் பத்திமையால்
மேற்பட்ட வந்தணர் வீழியு மென்னையும் வேறுடையீர்
நாட்பட்டு வந்து பிறந்தே னிறக்க நமன்றமர்தம்
கோட்பட்டு நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


Having adorned himself with the cobra that lies on the shoulder, and the trident,
you have me and the shrine Mizhalai, in which Brahmins who are superior by their piety, in a different way.  He dwells in the high place of Veezhimizhalai, as well as in the low place of mind without any difference  Is the idea I was reborn very late in life only to die embracing Saivism, is mentioned as rebirth.  Even if I forget you being caught in the noose of the messengers of the god of death, guard me carefully.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 10, 2018, 01:23:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1028 on: February 11, 2018, 10:50:35 AM »
Verse  6:


கண்டியிற் பட்ட கழுத்துடை யீர்கரி காட்டிலிட்ட
பண்டியிற் பட்ட பரிகலத் தீர்பதி வீழிகொண்டீர்
உண்டியிற் பட்டினி நோயி லுறக்கத்தி லும்மையைவர்
கொண்டியிற் பட்டு மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.


You have a string of Rudraksham beads in your neck.  You have an eating bowl of the skull of the body which was abandoned in the charred cremation ground, as an eating plate you had Veezhi, as your place.  Even if I forget you being caught in eating, fasting, disease, sleep and the plunder of my intellect by the five sense organs,
guard me carefully.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 10:53:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1029 on: February 11, 2018, 10:55:03 AM »
Verse  7:


தோற்றங்கண் டான்சிர மொன்றுகொண் டீர்தூய வெள்ளெருதொன்
றேற்றங்கொண் டீரெழில் வீழி மிழலை யிருக்கைகொண்டீர்
சீற்றங்கொண் டென்மேற் சிவந்ததொர் பாசத்தால் வீசியவெம்
கூற்றங்கண் டும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

You removed one head of the creator Brahma, and had it in your hand.
You rode on a spotless white bull.  You desired as your abode Veezhimizhalai. Being angry, with me, seeing the cruel god of death who threw on me the angry noose,
even if I forget you guard me carefully.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 11, 2018, 10:58:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1030 on: February 11, 2018, 10:59:24 AM »
Verse  8:

சுழிப்பட்ட கங்கையுந் திங்களுஞ் சூடிச்சொக் கம்பயின்றீர்
பழிப்பட்ட பாம்பரைப் பற்றுடை யீர்படர் தீப்பருக
விழிப்பட்ட காமனை விட்டீர் மிழலையுள் ளீர்பிறவிச்
சுழிப்பட்டு நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

You practiced Chokkam, a dance of 108 poses. Wearing on your head Ganga, which has whirlpools, and a crescent moon, you wear in your waist a cobra which has reproach attached to it.  You let the spreading fire to consume Manmatha, who appeared before you. Siva who is in Mizhalai!  Even if I forget you being caught in the whirlpool of birth, guard me carefully.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 11:03:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1031 on: February 11, 2018, 11:05:22 AM »
Verse  9:

பிள்ளையிற் பட்ட பிறைமுடி யீர்மறை யோத வல்லீர்
வெள்ளையிற் பட்டதொர் நீற்றீர் விரிநீர் மிழலையுள்ளீர்
நள்ளையிற் பட்டைவர் நக்கரைப் பிக்க நமன்றமர்தம்
கொள்ளையிற் பட்டு மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.Siva who wears on his head a young crescent moon, who is capable of chanting the Vedas,  you have smeared yourself with the white holy ash. You are in Mizhalai, which has expanse of water.  Caught in the middle of the five sense organs which laugh at me and cause my life to be ground by sufferings, even if I forget you caught in the plunder of the messengers of the god of death, guard me carefully.


Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 11:08:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1032 on: February 11, 2018, 11:09:48 AM »
Verse  10:

கறுக்கொண் டரக்கன் கயிலையைப் பற்றிய கையுமெய்யும்
நெறுக்கென் றிறச்செற்ற சேவடி யாற்கூற்றை நீறுசெய்தீர்
வெறிக்கொன்றை மாலை முடியீர் விரிநீர் மிழலையுள்ளீர்
இறக்கின்று நும்மை மறக்கினு மென்னைக் குறிக்கொண்மினே.

With the red feet which destroyed the hands which caught hold of the mountain, Kailash, of the demon, with implacable hatred, and his body to break with a snapping sound.  You killed the god of a death.  You, who wear on your head a garland of fragrant Konrai flowers! Even if I forget you when I am dying, guard me carefully.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 11:13:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1033 on: February 11, 2018, 11:16:04 AM »
Tiruch Sathi Mutram:

Verse 1:

கோவாய் முடுகி யடுதிறற் கூற்றங் குமைப்பதன்முன்
பூவா ரடிச்சுவ டென்மேற் பொறித்துவை போகவிடில்
மூவா முழுப்பழி மூடுங்கண் டாய்முழங் குந்தழற்கைத்
தேவா திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.


The god holding in his hand a fire that is making a loud noise!  The Light of Siva, dwelling in Tiruch Sathi Mutram.  Before the god of death which has the strength to kill and having eminence, hastens to take away my life,  stamp your footprints which are like the lotus flowers.  If you send me without doing so, reproach which will never die, will envelop you. (Sathi Mutram- the temple of Sathi. The request of Appar was fulfilled in Nallūr, about which he has composed a Tāṇṭakam referring to this act of Sivaṉ.)

Arunachala Siva.« Last Edit: February 11, 2018, 02:16:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1034 on: February 11, 2018, 02:10:59 PM »
Verse  2:


காய்ந்தா யனங்க னுடலம் பொடிபடக் காலனைமுன்
பாய்ந்தா யுயிர்செகப் பாதம் பணிவார்தம் பல்பிறவி
ஆய்ந்தாய்ந் தறுப்பா யடியேற் கருளாயுன் னன்பர்சிந்தை
சேர்ந்தாய் திருச்சத்தி முற்றத் துறையுஞ் சிவக்கொழுந்தே.

See 1st verse.  You fixed your gaze to reduce to ash the body of Manmatha.(aṉaṅkaṉ is not used in its derivative meaning, it simply means Manmatha. Only after he was burnt by the frontal eye of Siva, he got the name, aṉankaṉ.)  You pounced upon Yama to kill him, in the distant past. You destroyed the many births of those who bow before your feet after much consideration.  One who dwelt in the minds of your devotees and never left them!  Grant your grace to your slave,  O Light of Siva!

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 11, 2018, 02:16:44 PM by Subramanian.R »