Author Topic: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:  (Read 175752 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: November 04, 2017, 01:09:43 PM »
Saiva Canon 4: 


Tiru Atikai Virattanam:

Verse 1:

கூற்றாயின வாறு விலக்ககிலீர் கொடுமைபல செய்தன நான்அறியேன்
ஏற்றாய்அடிக் கேஇர வும்பகலும் பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும்
தோற்றாதென் வயிற்றின் அகம்படியே குடரோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆற்றேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father who dwells in Atikai Vīraṭṭāṉam on the northern bank of Keṭilam!
You do not cure my disease, which is giving me pain like the god of death. I do not know that I did many cruel acts intentionally to get this disease.  Siva who has a bull!
I bow to your feet only, always night and day without leaving them. Being invisible,
inside my belly, to disable me by binding together with the intestines.  I who am your slave could not bear the pain. You must admit me as your slave removing the disease.

Arunachala Siva.


 
« Last Edit: November 08, 2017, 09:06:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #1 on: November 05, 2017, 09:50:15 AM »
Verse 2:


நெஞ்சம்உமக் கேயிட மாகவைத்தேன் நினையாதொரு போதும் இருந்தறியேன்
வஞ்சம்இது வொப்பது கண்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
நஞ்சாகிவந் தென்னை நலிவதனை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
அஞ்சேலும்என் னீர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.).  I kept my mind as a place for you only. I do not know having spent even a moment without thinking of you.  I have never experienced anything comparable to this cruelty. Having disabled me by bringing together the intestines with the belly, you neither destroy this disease which afflicts me like the poison, drawing near me, by driving it away from coming near me nor do you say,  'Do not be afraid`.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 09:52:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #2 on: November 05, 2017, 09:54:00 AM »
Verse  3:

பணிந்தாரன பாவங்கள் பாற்றவல்லீர் படுவெண்டலை யிற்பலி கொண்டுழல்வீர்
துணிந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றாற் சுடுகின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பிணிந்தார்பொடி கொண்டுமெய் பூசவல்லீர் பெற்றம்ஏற்றுகந் தீர்சுற்றும் வெண்டலைகொண்
டணிந்தீர்அடி கேள்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse).  You are capable of destroying the sins of those who bow to you, you wander to receive alms in the white dead skull, you are able to smear you body with the ash of people who died on account of diseases and other reasons.  You desired riding on a bull.  You adorned your head on all side with white skulls, my god!
Arthritic complaint is inflicting excruciating pain. If we try to live becoming a slave to you having decided so.  Please be gracious enough to cure me of it.  I was formerly your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 09:59:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #3 on: November 05, 2017, 10:00:58 AM »
Verse  4:

முன்னம்அடி யேன்அறி யாமையினான் முனிந்தென்னை நலிந்து முடக்கியிடப்
பின்னைஅடி யேன்உமக் காளும்பட்டேன் சுடுகின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
தன்னைஅடைந் தார்வினை தீர்ப்பதன்றோ தலையாயவர் தங்கடன் ஆவதுதான்
அன்னநடை யார்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

You getting angry with me for my ignorance for having embraced Jainism, As the arthritic complaint inflicts pain and disables me, I became your slave even after that the arthritic complaint is inflicting pain, please be gracious enough to cure me of it.
Is it not the duty of persons of first rank to remove the sufferings of those who approach them for help? The father in Atikai Vīraṭṭāṉam on the bank of the Keṭilam where ladies who have a gait like the swan, are in large numbers!


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 10:03:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #4 on: November 05, 2017, 10:04:37 AM »
Verse  5:

காத்தாள்பவர் காவல் இகழ்ந்தமையால் கரைநின்றவர் கண்டுகொள் என்றுசொல்லி
நீத்தாய கயம்புக நூக்கியிட நிலைக்கொள்ளும் வழித்துறை யொன்றறியேன்
வார்த்தையிது வொப்பது கேட்டறியேன் வயிற்றோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆர்த்தார்புனல் ஆர்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father in Atikai Vīraṭṭāṉam on the bank of the Keṭilam full of water! As I neglected the word of the watchman of the tank, who sees to it that none make the water unclean, those who were standing on the bank telling me you yourself find the depth of the tank, as they pushed me to get into the tank which has water of swimming depth, I do not know any way in the ghat to stand in the water just deep enough to stand.  I have not heard any news like this till now.  To make me disabled by bringing together the intestines with the belly, they went satisfied. (The first four lines are allegorical.)

Arunachala Siva.


« Last Edit: November 05, 2017, 10:07:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #5 on: November 05, 2017, 10:08:38 AM »
Verse  6:

சலம்பூவொடு தூபம் மறந்தறியேன் தமிழோடிசை பாடல் மறந்தறியேன்
நலந்தீங்கிலும் உன்னை மறந்தறியேன் உன்னாமம்என் னாவில் மறந்தறியேன்
உலந்தார்தலை யிற்பலி கொண்டுழல்வாய் உடலுள்ளுறு சூலை தவிர்த்தருளாய்
அலந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.). I do not know I forgot to worship you with water, flowers and fragrant incense.  I never forget to sing your praises contained in Tamizh and singing music. I never forgot you in prosperity and adversity.  I never forgot to utter your names which are superior, in my tongue which is very low.  You wander to receive alms in the skull of people who died, be gracious enough to cure me of the arthritis which is inside my body.  I your slave, suffered much due to that.

Arunachala Siva.

« Last Edit: November 05, 2017, 10:11:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #6 on: November 05, 2017, 10:12:30 AM »
Verse  7:

உயர்ந்தேன்மனை வாழ்க்கையும் ஒண்பொருளும் ஒருவர்தலை காவல் இலாமையினால்
வயந்தேஉமக் காட்செய்து வாழலுற்றால் வலிக்கின்றது சூலை தவிர்த்தருளீர்
பயந்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே பறித்துப்புரட் டிஅறுத் தீர்த்திடநான்
அயர்ந்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

(See 1st verse.).  I gave up the house-holders life and the wealth earned by fair ways which is required to run that life, as there was nobody superior to me to guard me.
I lived having become your protege by my strength of penance done in previous births; if it is so.  Arthritis is inflicting pain.  Be gracious enough to cure me of it.
as it drags along rolling and pulling out, inside my belly.  I fainted caught with fear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 10:15:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #7 on: November 05, 2017, 10:16:31 AM »
Verse  8:

வலித்தேன்மனை வாழ்க்கை மகிழ்ந்தடியேன் வஞ்சம்மனம் ஒன்றும் இலாமையினால்
சலித்தால்ஒரு வர்துணை யாருமில்லைச் சங்கவெண்குழைக் காதுடை யெம்பெருமான்
கலித்தேயென் வயிற்றின் அகம்படியே கலக்கிமலக் கிட்டுக் கவர்ந்துதின்ன
அலுத்தேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


(See 1st verse.). As there was not even a little of deceitful thought in my mind,
I, your slave, decided to land a house-holder's life with joy.  If I am troubled in mind, there is no one to be my companion. Our God, who wears a white, man's ear-ring made of conch!  I, your slave, fainted to inflict pain seizing me to become confused inside my belly increasing on it severity. 


Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 10:20:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #8 on: November 05, 2017, 10:22:07 AM »
Verse 9:

பொன்போல மிளிர்வதொர் மேனியினீர் புரிபுன்சடை யீர்மெலி யும்பிறையீர்
துன்பேகவ லைபிணி யென்றிவற்றை நணுகாமல் துரந்து கரந்தும்இடீர்
என்போலிகள் உம்மை யினித்தெளியார் அடியார்படு வதிது வேயாகில்
அன்பேஅமை யும்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.

(See 1st verse.).  God who has a body which is shining like gold! who has a ruddy and twisted matted locks. You neither drive away sufferings, anxieties and diseases, nor conceal them, without approaching me. If this is the suffering that your devotees have to undergo, people like me will not trust you here after. Love is enough.

Arunachala Siva.« Last Edit: November 05, 2017, 10:27:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #9 on: November 05, 2017, 10:28:54 AM »
Verse  10:


போர்த்தாயங்கோ ரானையின் ஈருரிதோல் புறங்காடரங் காநட மாடவல்லாய்
ஆர்த்தான்அரக் கன்றனை மால்வரைக்கீழ் அடர்த்திட் டருள்செய்த அதுகருதாய்
வேர்த்தும்புரண் டும்விழுந் தும்எழுந்தால் என்வேதனை யான விலக்கியிடாய்
ஆர்த்தார்புனல் சூழ்அதி கைக்கெடில வீரட்டா னத்துறை அம்மானே.


The father in Atikai Vīraṭṭāṉam, on the bank of the river Keṭilam which is full of roaring water! You covered your body with a skin of an elephant flayed and wet with blood;
you are capable of dancing in the cremation ground outside dwelling places, using it as a stage.  Think of that act of pressing down the demon, who roared under the big mountain and then granting your grace hearing him chant Sāma Vēdam.  If you think of that even if I get up falling down, rolling and being irritated, you relieve my pains. As you do not think of that you do not relieve my pains.


Padigam on Tiru Adigai Virattanam concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 10:32:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #10 on: November 05, 2017, 10:34:04 AM »
Tiru Adigai Virattanam:

Verse 1:

சுண்ணவெண் சந்தனச் சாந்துஞ் சுடர்த்திங்கட் சூளா மணியும்
வண்ண உரிவை யுடையும் வளரும் பவள நிறமும்
அண்ண லரண்முர ணேறும் அகலம் வளாய அரவும்
திண்ணன் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


Sacred ash which is considered to be equal to the paste of sandal-wood, the moon of white rays which he wears as the chief gem in the crest, a dress made of colorful skin.
the color of coral, which is increasing, a superior bull which can fight and also afford protection, the cobra which covers the chest.  We are the kindred of Siva who has also the river, Ketilam which has strong and good water.  We need not be afraid of anything even in a small measure. and there is nothing to be afraid of me.
 

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 10:39:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #11 on: November 05, 2017, 01:17:13 PM »
Verse 2:

பூண்டதொர் கேழ லெயிறும் பொன்றிக ழாமை புரள
நீண்டதிண் டோள்வலஞ் சூழ்ந்து நிலாக்கதிர் போல வெண்ணூலும்
காண்டகு புள்ளின் சிறகுங் கலந்த கட்டங்கக் கொடியும்
ஈண்டு கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


The hog's tusk which is worn as an ornament, the tortoise shell which is shining like gold to roll up and down, the white sacred thread which is white like the ray of the moon and surrounds on the right side of the long and strong shoulders. The feather of the crane which is beautiful to look at.  The flag of the battle axe which is combined with other flags. We the kindred of Siva, who has also the river, Keṭilam, which has plenty of water.  (See 1st verse.).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 01:20:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #12 on: November 05, 2017, 01:21:56 PM »
Verse  3:

ஒத்த வடத்திள நாக முருத்திர பட்ட மிரண்டும்
முத்து வடக்கண் டிகையு முளைத்தெழு மூவிலை வேலும்
சித்த வடமு மதிகைச் சேணுயர் வீரட்டஞ் சூழ்ந்து
தத்துங் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


A young cobra which is as a single strand of garland suitable to the chest and two Rudra Pattam, worn on the shoulders;  the ornament worn on the neck which has stands of pearls; a trident of three blades which appear like shooting sprouts.
A shrine very near Atikai known as Chitravatam,  we are the kindred of the god who has Keṭilam of leaping water, which surrounds Virattam, and which rises into the sky.
(See 1st verse.).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 01:25:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #13 on: November 05, 2017, 04:07:40 PM »
Verse  4:


மடமான் மறிபொற் கலையு மழுப்பாம் பொருகையில் வீணை
குடமால் வரையதிண் டோளுங் குனிசிலைக் கூத்தின் பயில்வும்
இடமால் தழுவிய பாக மிருநில னேற்ற சுவடும்
தடமார் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்
அஞ்சுவதி யாதொன்று மில்லை அஞ்ச வருவது மில்லை.


Holding a beautiful and young one of a stag, a battle-axe and a cobra on one hand,
and holding a Veeṇa on another hand, strong shoulders which are like the big mountain in the west, the practice of dance bending the body like a bent bow,
with a half on the left side embracing Vishnu. The sign of having received the big world, we are the kindred of the god who has Keṭilam of floods having its source in a hill. (See 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 04:11:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48268
  • View Profile
Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« Reply #14 on: November 05, 2017, 04:13:04 PM »
Verse 5:


பலபல காமத்த ராகிப் பதைத்தெழு வார்மனத் துள்ளே
கலமலக் கிட்டுத் திரியுங் கணபதி யென்னுங் களிறும்
வலமேந் திரண்டு சுடரும் வான்கயி லாய மலையும்
நலமார் கெடிலப் புனலு முடையா ரொருவர் தமர்நாம்.


The elephant faced god, Gaṇapati, who wanders frightening in the minds of people who rise suffering intensely, having very many desires, the two lights which have the strength to dispel darkness and the great mountain, Kailash.  We are the kindred of the God who has Keṭilam, having water which confers good on people who bathe on it.
(see 1st verse).

Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2017, 04:18:13 PM by Subramanian.R »