Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196355 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2115 on: October 03, 2017, 11:48:12 AM »
Verse  8:


மன்னிய வளரொளி மலைமகள் தளிர்நிற மதமிகு
பொன்னியன் மணியணி கலசம தனமுலை புணர்தலின்
தன்னியல் தசமுக னெரியநள் ளாறர்தந் நாமமே
மின்னிய லெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


These songs are connected the breasts which are like pots and wear ornaments made of gold set with precious stones and smeared with musk, has the color of tender leaves, of the daughter of the mountain which has permanent and increasing brightness. These contain the names of Siva in Naḷḷāṟu who pressed down to crush Ravanan of ten faces who can be compared to himself in committing cruel acts.
iI these are consigned into the fire which is like lightning, these will not suffer any damage; it is truth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 11:50:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2116 on: October 03, 2017, 11:51:50 AM »
Verse  9:


கான்முக மயிலியன் மலைமகள் கதிர்விடு கனமிகு
பான்முக மியல்பணை யிணைமுலை துணையொடு பயிறலின்
நான்முக னரியறி வரியநள் ளாறர் தந் நாமமே
மேன்முக வெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.

These songs are connected with the two breasts which can be only compared to each other and has heaviness and emit brilliance and swelling in size and has lactation, of the daughter of the mountain, who has the gracefulness of the peacock of the forest,
and these contain the names of Siva in Naḷḷāṟu who could not be known by Brahma and Hari - Vishnu. If these are consigned into the fire which has the nature of rising up they will suffer no damage, it is truth.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2017, 11:54:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2117 on: October 03, 2017, 11:56:00 AM »
Verse  10:

அத்திர நயனிதொன் மலைமகள் பயனுறு மதிசயச்
சித்திர மணியணி திகழ்முலை யிணையொடு செறிதலின்
புத்தரொ டமணர்பொய் பெயருநள் ளாறர்தந் நாமமே
மெய்த்திர ளெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.

These songs are closely connected with the two breasts which were different and wonderful, precious stones and have lactation of the daughter of the ancient mountain and whose eyes are like the arrow, and these contain the names of Siva in Naḷḷāṟu who is far removed from the lies of Buddhists and Jains. If these are consigned into the ball of fire these will not suffer any damage; it is truth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 11:58:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2118 on: October 03, 2017, 11:59:13 AM »
Verse  11:


சிற்றிடை யரிவைதன் வனமுலை யிணையொடு செறிதரும்
நற்றிற முறுகழு மலநகர் ஞானசம் பந்தன
கொற்றவ னெதிரிடை யெரியினி லிடவிவை கூறிய
சொற்றெரி யொருபது மறிபவர் துயரிலர் தூயரே.


The songs were composed in the immediate presence of the King to be placed in the fire, by Jnana Sambandhan who had connection with the two breasts of the lady who has a small waist, and who is a native of the city of Kazhumalam which has good history;  those who are able to understand the meanings of the ten verses have no sufferings and are pure souls.

(These verses have been put into fire, when Sambandhar was having the 'anal vadam'
competition by throwing the leaves into fire, with Jains.  The leaves thrown by
Sambandhar did not get burnt and it was taken out as a green leaves*.  The Jains
threw into fire their leaves wherein it was written about their god. It got burnt and
and only charred leaves were taken out!) (* Hence these are called Pachai Padigam
that is, verses having green leaves.)

Padigam on Tiru Nallaru completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 12:18:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2119 on: October 03, 2017, 12:05:51 PM »
Tiru Vilamar:

Verse  1:

மத்தக மணிபெற மலர்வதொர் மதிபுரை நுதல்கரம்
ஒத்தக நகமணி மிளிர்வதொ ரரவின ரொளிகிளர்
அத்தக வடிதொழ வருள்பெறு கண்ணொடு முமையவள்
வித்தக ருறைவது விரிபொழில் வளநகர் விளமரே.

Siva has a forehead as beautiful as the crescent moon that shines; adding beauty in his head, has a cobra which has glittering gems being appropriate to his hand and make those have vision of him feel joy. The temple where the skillful husband of Uma dwells, with eyes that have compassion on devotees who worship his feet according to rules. It is Viḷamar, the fertile city which has extensive gardens.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: October 03, 2017, 12:08:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2120 on: October 04, 2017, 10:14:44 AM »
Verse  2:


பட்டில கியமுலை யரிவைய ருலகினி லிடுபலி
ஒட்டில கிணைமர வடியின ருமையுறு வடிவினர்
சிட்டில கழகிய பொடியினர் விடைமிசை சேர்வதோர்
விட்டில கழகொளி பெயரவ ருறைவது விளமரே.

He wears a pair of shining wooden sandals, when he goes, fixing them in his feet, when ladies on whose breasts silk bodice is shining, give him alms in the world.
has a body in which there is Uma.  He smears himself with superior sacred ash.
He goes from place to place with a brightness which shines intermittently, on a bull.
His dwelling place is Viḷamar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 10:34:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2121 on: October 04, 2017, 10:19:45 AM »
Verse  3:


அங்கதி ரொளியின ரரையிடை மிளிர்வதொ ரரவொடு
செங்கதி ரெனநிற மனையதொர் செழுமணி மார்பினர்
சங்கதிர் பறைகுழன் முழவினொ டிசைதரு சரிதையர்
வெங்கதி ருறுமழு வுடையவ ரிடமெனில் விளமரே.


Siva has the brilliance of the beautiful sun.  He is with a cobra which is glittering in the waist.  He has a chest on which he wears a superior gem which is like the sun and has color like that sun. He performs dance to the accompaniment of conch, Paṟai of great sound, flute and Muzhavu. If you speak about the place of Siva who has a battle-axe of hot rays, it is Viḷamar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 10:22:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2122 on: October 04, 2017, 10:23:38 AM »
Verse  4:


மாடம தெனவளர் மதிலவை யெரிசெய்வர் விரவுசீர்ப்
பீடென வருமறை யுரைசெய்வர் பெரியபல் சரிதைகள்
பாடல ராடிய சுடலையி லிடமுற நடநவில்
வேடம துடையவர் வியனக ரதுசொலில் விளமரே.

Siva burnt the forts which were as high as storeys.  He will chant the abstruse Vedas which have as their subject his greatness spread over them. He has many of this great conducts sung by his devotees. If we speak about the extensive city of Siva who has a form appropriate to the performance of dance having as the stage in the cremation ground when fire was burning, it is Viḷamar.

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 04, 2017, 10:26:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2123 on: October 04, 2017, 10:27:31 AM »
Verse  5:


பண்டலை மழலைசெ யாழென மொழியுமை பாகமாக்
கொண்டலை குரைகழ லடிதொழு மவர்வினை குறுகிலர்
விண்டலை யமரர்கள் துதிசெய வருள்புரி விறலினர்
வெண்டலை பலிகொளும் விமலர்தம் வளநகர் விளமரே.


Having as a half Uma who speaks words as sweet as the music of the sweet Yazh which produced melody-types; those who worship his feet which wear sounding and moving foot ornaments will not be near their karmas  The Karmas will leave them of their own accord has the distinctive excellence of granting his grace when the immortals in heave praise him. Viḷamar is the fertile city of the spotless god who receives alms in a white skull.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 10:30:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2124 on: October 04, 2017, 10:35:25 AM »
Verse  6:

மனைகடொ றிடுபலி யதுகொள்வர் மதிபொதி சடையினர்
கனைகட லடுவிட மமுதுசெய் கறையணி மிடறினர்
முனைகெட வருமதி ளெரிசெய்த வவர்கழல் பரவுவார்
வினைகெட வருள்புரி தொழிலினர் செழுநகர் விளமரே.


He will receive alms that is given in each and every house. He has crescent moon which stays in his matted locks.  He has a neck beautified by the black color when he consumed the poison that rose in the roaring ocean to kill beings. To destroy the karmas of those who praise feet of Siva who burnt the forts which opposed him in battle to meet only with destruction.  Viḷamar is the fertile city of the god who has as his duty granting his grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 10:38:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2125 on: October 04, 2017, 10:39:09 AM »
Verse  7:


நெறிகமழ் தருமுரை யுணர்வினர் புணர்வுறு மடவரல்
செறிகமழ் தருமுரு வுடையவர் படைபல பயில்பவர்
பொறிகமழ் தருபட வரவினர் விரவிய சடைமிசை
வெறிகமழ் தருமல ரடைபவ ரிடமெனில் விளமரே.

Siva is realized by Agaman, which are his words, and which contain the four paths of reaching him. The four paths are Chariyai, Kiriyai, Yōgam and Jnanam.  He dwells in the words and minds of those who follow the path, Saivism.  He is another meaning, has a body in which the lady who is not separate from Siva is united closely with him.
He possesses many weapons as if he is practicing them. He has a cobra in whose hood there are many spots.  If it is the place of Siva who has on his matted locks in which many things are united, and fragrant flowers are adorned by his devotees, is Viḷamar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 10:45:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2126 on: October 04, 2017, 10:45:52 AM »
Verse  8:


தெண்கடல் புடையணி நெடுமதி லிலங்கையர் தலைவனைப்
பண்பட வரைதனி லடர்செய்த பைங்கழல் வடிவினர்
திண்கட லடைபுனல் திகழ்சடை புகுவதொர் சேர்வினார்
விண்கடல் விடமலி யடிகள்தம் வளநகர் விளமரே.

Siva has a body in which he wears golden anklets, with which he pressed to cause wounds to the chief of the people of Lanka which has high walls of fortification and is beautified by the ocean on all sides, in the mountain Kailsh who has as a place a shining matted locks into which the water of Ganga  which normally reaches the strong sea enters. Viḷamar is the fertile city of the god in whose neck the poison which rose in the ocean which reaches the sky by its surging waves, is increasing in color.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 10:48:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2127 on: October 04, 2017, 10:49:28 AM »
Verse  9:


தொண்டசை யுறவரு துயருறு காலனை மாள்வுற
அண்டல்செய் திருவரை வெருவுற வாரழ லாயினார்
கொண்டல்செய் தருதிரு மிடறின ரிடமெனி லளியினம்
விண்டிசை யுறுமலர் நறுமது விரிபொழில் விளமரே.


Killing the Yama, god of death who inflicts suffering on beings to destroy the service to god, and who came to take away the life of Markaṇdēyaṉ and commanding him to act according to orders, coming near god.  He who assumed the form of fire that cannot be seen, to frighten the two persons, Vishnu and Brahma.  If we speak about the place of Siva who has a neck resembling the sable cloud, is Viḷamar which has gardens which pour fragrant honey from flowers on which the swarms of bees open the petals and hum like music.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 10:51:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2128 on: October 04, 2017, 10:52:52 AM »
Verse  10:


ஒள்ளியர் தொழுதெழ வுலகினி லுரைசெயு மொழிபல
கொள்ளிய களவினர் குண்டிகை யவர்தவ மறிகிலார்
பள்ளியை மெய்யெனக் கருதன்மின் பரிவொடு பேணுவீர்
வெள்ளிய பிறையணி சடையினர் வளநகர் விளமரே.

There are many languages in this world spoken of as such to which intellectuals pay homage and praise them.  The Jains who stole from other religions words for their doctrines from those languages and Buddhists who carry an ascetic's pitcher are incapable of knowing what penance is devotees, do not think the words of those people as truth. Regard with love the fertile city of Viḷamar of Siva who adorns his matted locks with a white crescent moon.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 10:56:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2129 on: October 04, 2017, 10:57:23 AM »
Verse  11:


வெந்தவெண் பொடியணி யடிகளை விளமருள் விகிர்தரைச்
சிந்தையு ளிடைபெற வுரைசெய்த தமிழிவை செழுவிய
அந்தணர் புகலியு ளழகம ரருமறை ஞானசம்
பந்தன மொழியிவை யுரைசெயு மவர்வினை பறையுமே.


About Siva who smears himself with well-burnt white sacred ash and who is different from the world and dwells in Viḷamar, these Tamizh verses spoken which have as their place, the mind;  the actions of those who recite the words of Jnana Sambandhan who has knowledge of the beautiful and abstruse Vedas in Pukali where prosperous Brahmins live, will vanish by slow degrees.

Padigam on Tiru Vilamar completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2017, 11:02:47 AM by Subramanian.R »