Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 205405 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2100 on: October 02, 2017, 02:28:36 PM »
Verse  4:


துடிபடு மிடையுடை மடவர லுடனொரு பாகமா
இடிபடு குரலுடை விடையினர் படமுடை யரவினர்
பொடிபடு முருவினர் புலியுரி பொலிதரு மரையினர்
செடிபடு சடைமுடி யடிகடம் வளநகர் சேறையே.

Having a lady whose waist is like a drum, shaped like the hour glass, as a half of his body, rides on a bull whose bellowing is like the thunder. He has a cobra with a hood ,
has a body smeared with fine powder of sacred ash.  He ties in his waist a tiger's skin which is shining.  Chēṟai is the fertile city of the god who has matted locks, coiled into a crown which is like a shrub.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 02:31:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2101 on: October 02, 2017, 02:32:12 PM »
Verse  5:

அந்தர முழிதரு திரிபுர மொருநொடி யளவினில்
மந்தர வரிசிலை யதனிடை யரவரி வாளியால்
வெந்தழி தரவெய்த விடலையர் விடமணி மிடறினர்
செந்தழ னிறமுடை யடிகடம் வளநகர் சேறையே.

The warrior who shot an arrow to be burnt and destroyed by fire, from the bow of mountain Mantaram with bands in an instant, as the time measure of the snap of the finger, which had cobra as the bow-string and Hari and fire as its tip as its components, the three-cities which were wandering in the sky. He has a neck made beautiful by the poison.  Chēṟai is the fertile city of the god who has the color of fire.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 02:34:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2102 on: October 02, 2017, 02:35:05 PM »
Verse  6:


மத்தர முறுதிறன் மறவர்தம் வடிவுகொ டுருவுடைப்
பத்தொரு பெயருடை விசயனை யசைவுசெய் பரிசினால்
அத்திர மருளுந மடிகள தணிகிளர் மணியணி
சித்திர வளநகர் செறிபொழி றழுவிய சேறையே.


Taking the form of a hunter who had as much strength as the mountain, Mantaram  by the manner in which he defeated Vijayaṉ who had a beautiful body and ten names.
The beautiful and fertile city which is adorned with precious stones which shine in a row, of our god who granted a weapon is Chēṟai which is surrounded by dense gardens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 02:37:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2103 on: October 02, 2017, 02:38:35 PM »
Verse  7:


பாடின ரருமறை முறைமுறை பொருளென வருநடம்
ஆடின ருலகிடை யலர்கொடு மடியவர் துதிசெய
வாடினர் படுதலை யிடுபலி யதுகொடு மகிழ்தரும்
சேடர்தம் வளநகர் செறிபொழி றழுவிய சேறையே.


Siva sang the abstruse Vēdas in the manner of proper accent and order. Performed the rare dance that it indicated the he was the god who performed all the functions.
when the devotees praised him in this world with flowers and other things fit for worship.  The fertile city of the god who rejoices with the alms which is placed in the lifeless skull of the faded Brahma.  It is Chēṟai surrounded by dense gardens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2017, 02:41:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2104 on: October 03, 2017, 07:39:50 AM »
Verse  8:


கட்டுர மதுகொடு கயிலைநன் மலைமலி கரமுடை
நிட்டுர னுடலொடு நெடுமுடி யொருபது நெரிசெய்தார்
மட்டுர மலரடி யடியவர் தொழுதெழ வருள்செயும்
சிட்டர்தம் வளநகர் செறிபொழி றழுவிய சேறையே.


Siva crushed the ten tall crowns and the body of the hard-hearted Ravanan, who caused distress by his hands to the good mountains, Kailash with his excessive strength, the fertile city of the eminent god who grants his grace to the devotees who fall at his feet which are like flowers which have abundant honey, and rise,
is Cheṟai which is surrounded by dense gardens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 07:42:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2105 on: October 03, 2017, 07:43:09 AM »
Verse 9:

பன்றியர் பறவையர் பரிசுடை வடிவொடு படர்தர
அன்றிய வவரவ ரடியொடு முடியவை யறிகிலார்
நின்றிரு புடைபட நெடுவெரி நடுவெயொர் நிகழ்தரச்
சென்றுயர் வெளிபட வருளிய வவர்நகர் சேறையே.


When Vishnu and Brahma took the form of a pig and a swan respectively appropriate to them, to have a vision of Siva, were not able to see the feet and head as they both were opposed to each other, when they were standing on the two sides. Chēṟai is the city of that god who granted his grace to indicate he was the great one in the middle of a tall column of fire which rose.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 07:45:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2106 on: October 03, 2017, 07:46:43 AM »
Verse  10:


துகடுறு விரிதுகி லுடையவ ரமணெனும் வடிவினர்
விகடம துறுசிறு மொழியவை நலமில வினவிடல்
முகிடரு மிளமதி யரவொடு மழகுற முதுநதி
திகடரு சடைமுடி யடிகடம் வளநகர் சேறையே.


Buddhists who wear clothes full of dirt as their dress, and those who have naked bodies their mean words which are horrible do not contain any good; therefore do not listen to them devotees! Chēṟai is the fertile city of Siva who has matted locks coiled into a crown on which the ancient river Ganga shines beautifully along with a crescent which is like a bud and a cobra.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 07:49:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2107 on: October 03, 2017, 07:51:43 AM »
Verse  11:

கற்றநன் மறைபயி லடியவ ரடிதொழு கவினுறு
சிற்றிடை யவளொடு மிடமென வுறைவதொர் சேறைமேல்
குற்றமில் புகலியு ளிகலறு ஞானசம் பந்தன
சொற்றக வுறமொழி பவரழி விலர்துயர் தீருமே.

On Chēṟai where Siva dwells as his favorite place with Uma of small and beautiful waist, and where the devotees who practice good Vedas, which they learnt in their young days, pay obeisance to him the sufferings of those who recite the words of Jnana Sambandhan, who has no enmity with anyone and who lives in Pukali which is without defect, in the proper manner, will leave them and they will not meet with death.

Padigam on Tiruch Cherai completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2017, 07:54:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2108 on: October 03, 2017, 07:56:33 AM »
Tiru Nallaru:

Verse  1:

தளிரிள வளரொளி தனதெழி றருதிகழ் மலைமகள்
குளிரிள வளரொளி வனமுலை யிணையவை குலவலின்
நளிரிள வளரொளி மருவுநள் ளாறர்தந் நாமமே
மிளிரிள வளரெரி யிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


As the songs are intimately connected with the two beautiful, cool, tender and growing luster of the twin breasts of the daughter of the mountain, whose beauty is like the tender brightness of the growing leaves,and as these contain the names of the god in Nallaru, if they are consigned into the fire which is bright like her body, they will suffer no damage.  It is truth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 07:58:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2109 on: October 03, 2017, 11:26:49 AM »
Verse 2:

போதமர் தருபுரி குழலெழின் மலைமகள் பூணணி
சீதம தணிதரு முகிழிள வனமுலை செறிதலின்
நாதம தெழிலுரு வனையநள் ளாறர்தந் நாமமே
மீதம தெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.


As the songs are connected with the young, beautiful and bud-like breasts of the beautiful daughter of the mountain who has curly tresses of hair in which flowers are inserted, and they contain the names of Siva in Naḷḷaṟu who took the body of beautiful Nāta Tatvam. If they are consigned into fire which is superior and one of the eight forms of Siva, they will suffer no damage; it is truth.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 11:29:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2110 on: October 03, 2017, 11:30:45 AM »
Verse  3:


இட்டுறு மணியணி யிணர்புணர் வளரொளி யெழில்வடம்
கட்டுறு கதிரிள வனமுலை யிணையொடு கலவலின்
நட்டுறு செறிவயன் மருவுநள் ளாறர்தந் நாமமே
இட்டுறு மெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.

As these verses are connected with the two tender and beautiful breasts which are adorned with elegant strand of increasing luster in which are set rows of precious stones like bunches of flowers, and these contain the names of the god in Naḷḷāṟu, where there are fields in which crops are planted and are close to each other.
if these are consigned into the small fire they will suffer no damage; it is truth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 11:32:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2111 on: October 03, 2017, 11:33:56 AM »
Verse  4:

மைச்சணி வரியரி நயனிதொன் மலைமகள் பயனுறு
கச்சணி கதிரிள வனமுலை யவையொடு கலவலின்
நச்சணி மிடறுடை யடிகணள் ளாறர்தந் நாமமே
மெச்சணி யெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.

As these verses are connected with the tender, beautiful and bright breasts which were a bodice, which gives knowledge which is not divine wisdom and knowledge of god, of the daughter of the ancient mountain, who has eyes with rows of lives and coated with collyrium, and they contain the names of the god in Naḷḷāṟu who has a neck made beautiful by the poison. If these are consigned into the fire which has wonderful beauty will not suffer any damage; it is truth.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2017, 11:35:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2112 on: October 03, 2017, 11:37:12 AM »
Verse  5:

பண்ணியன் மலைமகள் கதிர்விடு பருமணி யணிநிறக்
கண்ணியல் கலசம தனமுலை யிணையொடு கலவலின்
நண்ணிய குளிர்புனல் புகுதுநள் ளாறர்தந் நாமமே
விண்ணிய லெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.

As these songs are connected with the two bright beautiful breasts which are like pots and wear ornaments with big precious stones which emit rays, belonging to the daughter of the mountain and which are well decorated. They contain the names of Siva in Naḷḷāṟu where cool water enters. If these are consigned into the fire which rises high to touch the sky these will not suffer any damage; it is truth.

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2017, 11:39:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2113 on: October 03, 2017, 11:40:54 AM »
Verse  6:

போதுறு புரிகுழன் மலைமக ளிளவளர் பொன்னணி
சூதுறு தளிர்நிற வனமுலை யவையொடு துதைதலின்
தாதுறு நிறமுடை யடிகணள் ளாறர்தந் நாமமே
மீதுறு மெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.

These songs are closely connected with the tender growing and beautiful breasts which have the color of tender leaves and are like conical pieces in dice-play and wear gold ornaments, of the daughter of the mountain who has curly tresses of hair in which are inserted flowers and these contain the names of Siva in Naḷḷāṟu who has the color of gold. These suffer no damage if these are consigned into the fire which rises high; it is truth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 11:43:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48265
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2114 on: October 03, 2017, 11:44:57 AM »
Verse  7:


கார்மலி நெறிபுரி சுரிகுழன் மலைமகள் கவினுறு
சீர்மலி தருமணி யணிமுலை திகழ்வொடு செறிதலின்
தார்மலி நகுதலை யுடையநள் ளாறர்தந் நாமமே
ஏர்மலி யெரியினி லிடிலிவை பழுதிலை மெய்ம்மையே.

These songs are closely connected with the breasts which wear ornaments set with famous precious stones, of the daughter of the mountain who has tresses of hair as black as the sable cloud, and wavy and curly and tied into a knot and they contain the names of Siva in Naḷḷāṟu who wears a garland of laughing skulls. If these are consigned into the rising fire they will not suffer any damage; it is truth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2017, 11:46:58 AM by Subramanian.R »