Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216520 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2010 on: August 17, 2017, 02:23:13 PM »
Verse  2:


நீரின்மலி புன்சடையர் நீளரவு கச்சையது நச்சிலையதோர்
கூரின்மலி சூலமது வேந்தியுடை கோவணமு மானினுரிதோல்
காரின்மலி கொன்றைவிரி தார்கடவுள் காதல்செய்து மேயநகர்தான்
பாரின்மலி சீர்பழைசை பட்டிசர மேத்தவினை பற்றழியுமே.


Siva has  ruddy matted locks, which is wet with the water of Ganga.  He wears a belt of a long cobra. Holding a very sharp trident having blades coated with poison,
his dresses are a loin cloth and a skin flayed from the deer.  His garland is Konrai which blossoms profusely in winter. The city in which such a god dwells without partiality, the karmas as will be completely destroyed, if we praise Patticharam in Paḻaisai which has great fame in this world.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 17, 2017, 02:27:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2011 on: August 26, 2017, 12:53:08 PM »
Verse  3:


காலைமட வார்கள்புன லாடுவது கௌவைகடி யார்மறுகெலாம்
மாலைமண நாறுபழை யாறைமழ பாடியழ காயமலிசீர்ப்
பாலையன நீறுபுனை மார்பனுறை பட்டிசர மேபரவுவார்
மேலையொரு மால்கடல்கள் போல்பெருகி விண்ணுலக மாளுமவரே.

The noise produced by the ladies bathing in the water in the morning. Those who praise Paṭṭicharam where Siva who adorns himself with holy ash as white as milk;
which is beautiful and has much greatness, in Mazhapāṭi, a suburb of Pazhaiyāṟai where in the evening there is fragrance in the streets where novelty is found in plenty.
will reign in the heaven, when in this world the riches that give superiority, increase like the big ocean which have no equals.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2017, 12:55:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2012 on: August 26, 2017, 12:56:46 PM »
Verse  4:


கண்ணின்மிசை நண்ணியிழி விப்பமுக மேத்துகமழ் செஞ்சடையினான்
பண்ணின்மிசை நின்றுபல பாணிபட வாடவல பான்மதியினான்
மண்ணின்மிசை நேரின்மழ பாடிமலி பட்டிசர மேமருவுவார்
விண்ணின்மிசை வாழுமிமை யோரொடுட னாதலது மேவலெளிதே.

The Lord with  red matted locks, which has the fragrance of many flowers adorned by devotees and which is praised by Brahma and others as he saved the world from the floods of Ganga, by making it to become a small drop and made it stay in his matted locks,, that Gaṅga had its source in her hands when Uma closed his eyes and the sweat swelled into Ganga. This meaning of the first line is not clear as it should be.
Siva wore a crescent moon as white as milk and is able to dance appropriate to many measure of time, closely following music.

Arunachala Siva.
those who reach paṭṭicaram as their support which is maḻapāṭi which has no equal in this world.
it is certainly easy for them to be one with the celestials who do not wink and who live in heaven they will live in the Civalōkam which is superior to that.
« Last Edit: August 26, 2017, 12:59:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2013 on: August 26, 2017, 01:00:41 PM »
Verse  5:

மருவமுழ வதிரமழ பாடிமலி மத்தவிழ வார்க்கவரையார்
பருவமழை பண்கவர்செய் பட்டிசர மேயபடர் புன்சடையினான்
வெருவமத யானையுரி போர்த்துமையை யஞ்சவரு வெள்விடையினான்
உருவமெரி கழல்கடொழ வுள்ளமுடை யாரையடை யாவினைகளே.


When people make a big noise in the festivals conducted with festivities in Mazhapāṭi where suitable Muzhavu is placed on a high pitch.  Siva who has a spreading golden matted locks and who dwells with desire in Paṭṭiswaram where the seasonal rains that pour on mountains are the effect of the melody-types; fire is the form of the god who has a white bull, and who approached Uma to frighten her having covered himself with an elephant's skin to make all fear. All karmas will not approach those who have a mind to worship the feet of Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2017, 01:04:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2014 on: August 26, 2017, 01:05:12 PM »
Verse  6:மறையினொலி கீதமொடு பாடுவன பூதமடி மருவிவிரவார்
பறையினொலி பெருகநிகழ் நட்டமமர் பட்டிசர மேயபனிகூர்
பிறையினொடு மருவியதொர் சடையினிடை யேற்றபுன றோற்றநிலையாம்
இறைவனடி முறைமுறையி னேத்துமவர் தீத்தொழில்க ளில்லர்மிகவே.

The Bhutas sing musical compositions along with the sound of Vedas, standing near his feet. Those who praise according to rules the feet of the Lord whose appearance is permanent having received the water in single matted locks which is along, with the very cool crescent moon, and who is in Paṭṭiswaram where he dances with desire when the sound of the musical instruments made of leather is increasing, have completely no karmas which cause suffering.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2017, 01:07:53 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2015 on: August 26, 2017, 01:08:49 PM »
Verse  7:

பிறவிபிணி மூப்பினொடு நீங்கியிமை யோருலகு பேணலுறுவார்
துறவியெனு முள்ளமுடை யார்கள்கொடி வீதியழ காயதொகுசீர்
இறைவனுறை பட்டிசர மேத்தியெழு வார்கள்வினை யேதுமிலவாய்
நறவவிரை யாலுமொழி யாலும்வழி பாடுமற வாதவவரே.


Being free from the sufferings of birth, the diseases and old age which one is liable to in that body, will have the greatness of being welcomed and received by the residents of heaven, those who rise from sleep praising Paṭṭiswaram where Siva dwells and which has the greatness of all beautiful things gathering together in one place and where the devotees who are inclined towards renunciation stay in the streets in which flags are hoisted, without even the smallest trace of their karmas, are those who never forget worshipping him with flowers from which honey flows, and with songs of praise.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 26, 2017, 01:11:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2016 on: August 26, 2017, 01:12:25 PM »
Verse 8:


நேசமிகு தோள்வலவ னாகியிறை வன்மலையை நீக்கியிடலும்
நீசன்விறல் வாட்டிவரை யுற்றதுண ராதநிரம் பாமதியினான்
ஈசனுறை பட்டிசர மேத்தியெழு வார்கள்வினை யேதுமிலவாய்
நாசமற வேண்டுதலி னண்ணலெளி தாமமரர் விண்ணுலகமே.


As soon as the demon removed the mountain in which Siva was sitting, as he had physical strength being fond of conquering all the rulers of the directions, one who adorns his head with a crescent moon, and whose limit and state could not be known by other, and who destroyed the strength of the low person Ravanan. Those who wake up from sleep praising Paṭṭiswaram where Siva dwells, being without the slight trace of their karmas, as they desire knowledge of Siva as they wish not to be born and die, it is easy for them to reach the heaven of the immortals.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2017, 01:16:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2017 on: August 26, 2017, 01:16:53 PM »
Verse 9:


தூயமல ரானுநெடி யானுமறி யாரவன தோற்றநிலையின்
ஏயவகை யானதனை யாரதறி வாரணிகொண் மார்பினகலம்
பாயநல நீறதணி வானுமைத னோடுமுறை பட்டிசரமே
மேயவன தீரடியு மேத்தவெளி தாகுநல மேலுலகமே.


Brahma who is seated in a spotless lotus flower, and the tall Vishnu do not know his origin. Who can know the different states of his origin? If one praises both the feet of Siva reaching Paṭṭiswaram where he who smears his beautiful chest completely with good holy ash, the upper world with many good things will be easy to attain.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 26, 2017, 01:19:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2018 on: August 26, 2017, 01:20:07 PM »
Verse  10:


தடுக்கினை யிடுக்கிமட வார்களிடு பிண்டமது வுண்டுழல்தரும்
கடுப்பொடி யுடற்கவசர் கத்துமொழி காதல்செய்தி டாதுகமழ்சேர்
மடைக்கயல் வயற்கொண்மழ பாடிநகர் நீடுபழை யாறையதனுள்
படைக்கொரு கரத்தன்மிகு பட்டிசர மேத்தவினை பற்றறுதலே.

Taking under the arms mats to sit on, without wishing to hear the roaring words the Jains who apply a thick coating of gall-nut powder made into a paste, with eating the balls of boiled rice served by ladies, in Pazhayāṟai where a suburb by name Mazhapāṭi which existed since a long time and which has fields, which abound in carp fish in the small sluices which have fragrance. If one praise Paṭṭiswaram of Siva who holds a trident suited to his hand, the fruit of that act is to get rid of the grip of the karmas.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 26, 2017, 01:23:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2019 on: August 26, 2017, 01:24:42 PM »
Verse  11:

மந்தமலி சோலைமழ பாடிநகர் நீடுபழை யாறையதனுள்
பந்தமுயர் வீடுநல பட்டிசர மேயபடர் புன்சடையனை
அந்தண்மறை யோரினிது வாழ்புகலி ஞானசம் பந்தனணியார்
செந்தமிழ்கள் கொண்டினிது செப்பவல தொண்டர்வினை நிற்பதிலவே.


In Pazkayāṟai where the suburb Mazhapāti which has gardens where there is always balmy breeze from the south, on the one who has ruddy matted locks which is spreading, and who stays in Paṭṭiswaram which bestows on people benevolent bondage and in the end liberation which is the supreme aim of life. With the verses done in chaste and beautiful Tamizh by Jnana Sambandhan, a native of Pukazhi where beautiful and merciful Brahmins live, the karmas of the devotees who can recite these in such a way as to please the ear, will not remain with them.

Padigam on Tirup Pattiswaram completed.

 
Arunachala Siva.
« Last Edit: August 26, 2017, 01:28:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2020 on: August 26, 2017, 01:30:33 PM »
Tiruth Thevur:

Verse  1:

காடுபயில் வீடுமுடை யோடுகலன் மூடுமுடை யாடைபுலிதோல்
தேடுபலி யூணதுடை வேடமிகு வேதியர் திருந்துபதிதான்
நாடகம தாடமஞ்ஞை பாடவரி கோடல்கைம் மறிப்பநலமார்
சேடுமிகு பேடையன மூடிமகிழ் மாடமிடை தேவூரதுவே.

The cremation ground is the abode where Siva stays, the skull with the stench of flesh is his ornament, the mendicant's bowl with the stench of flesh is his vessel for receiving alms the tiger's skin is the dress that covers the waist, his food is the alms that he procures the perfect shrine of the Brahmin who has the above-mentioned form when the peacocks are dancing and the bees hum like music the white species of Malabar glory lily seem to applaud loudly by clapping hands. It is Thevur where the mansions are close to each other and the female swan of beauty and increasing gracefulness is sulky with its male and feels happy as the sulkiness is removed by pacifying it swans are kept as pet-birds by wealthy people in their mansions.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 27, 2017, 09:09:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2021 on: August 27, 2017, 09:11:04 AM »
Verse  2:

கோளரவு கொன்றைநகு வெண்டலையெ ருக்குவனி கொக்கிறகொடும்
வாளரவு தண்சலம கட்குலவு செஞ்சடைவ ரத்திறைவனூர்
வேளரவு கொங்கையிள மங்கையர்கள் குங்குமம் விரைக்குமணமார்
தேளரவு தென்றறெரு வெங்குநிறை வொன்றிவரு தேவூரதுவே.

The place of superior Siva on whose shining red matted locks, the cobra which has the nature of killing, Koṉṟai flowers, laughing white skull, Yarcum flowers, leaves of Indian Mesquit, and flower resembling in color and form the feather of a crane, are flourishing. He is in  Thēvūr where the balmy southern breeze fills all the streets, which adds its smell to the fragrance of saffron of the young ladies whose breasts the cupid torments, and is like the sting of the scorpion to them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 09:14:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2022 on: August 27, 2017, 09:15:04 AM »
Verse  3:


பண்டடவு சொல்லின்மலை வல்லியுமை பங்கனெமை யாளுமிறைவன்
எண்டடவு வானவரி றைஞ்சுகழ லோனினிதி ருந்தவிடமாம்
விண்டடவு வார்பொழி லுகுத்தநற வாடிமலர் சூடிவிரையார்
செண்டடவு மாளிகை செறிந்துதிரு வொன்றிவளர் தேவூரதுவே.


Siva who has on his half Uma, the daughter of the mountain who is like a tender creepers and speaks words like melodies played on the lute.  The Lord who admits us as his slaves. The place where he whose feet are worshipped by esteemed celestial beings, dwells with pleasure.  It is Tēvūr where the mansions which are close to each other and where the goddess of wealth flourishes as she is pleased in her mind
and they gently stroke the sky, are full of fragrance as they bathe in the honey that drops from the gardens which stroke the sky and wears on its top flowers shed by the gardens.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 09:19:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2023 on: August 27, 2017, 09:20:03 AM »
Verse  4:


மாசின்மன நேசர்தம தாசைவளர் சூலதரன் மேலையிமையோர்
ஈசன்மறை யோதியெரி யாடிமிகு பாசுபதன் மேவுபதிதான்
வாசமலர் கோதுகுயில் வாசகமு மாதரவர் பூவைமொழியும்
தேசவொலி வீணையொடு கீதமது வீதிநிறை தேவூரதுவே.

Siva who holds the trident on whom the love of the loving devotees whose minds are without any blemish, are likely to grow day by day. He is the chief of celestial beings who do not wink and dwell in heaven, the one who revealed the Vedas himself chanting them, one who dances in the fire.  The city where the eminent Pāsupataṉ dwells with desire, is Tēvūr where the sweet voice of the Indian cuckoo which peck with their beaks into the fragrant flowers, the words of ladies, the words of the bush Myna, and the music of the Civaṉ who holds the trident on whom the love of the loving devotees whose minds are without any blemish, are likely to grow day by day.
is the chief of celestials who do not wink and dwell in heaven.
one who revealed the vetams himself chanting them.
one who dances in the fire.
the city where the eminent pācupataṉ dwells with desire.
is tēvūr where the sweet voice of the indian cuckoo which peck with their beaks into the fragrant flowers, the words of ladies, the words of the bush myna, and the music of the Veena which is played by people who came from other regions and the sweet sound of songs, fill the streets. Veena which is played by people who came from other regions and the sweet sound of songs, fill the streets.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 27, 2017, 09:26:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #2024 on: August 27, 2017, 10:23:41 AM »
Verse  5:


கானமுறு மான்மறிய னானையுரி போர்வைகன லாடல்புரிவோன்
ஏனவெயி றாமையிள நாகம்வளர் மார்பினிமை யோர்தலைவனூர்
வானணவு சூதமிள வாழைமகிழ் மாதவி பலாநிலவிவார்
தேனமுது வுண்டுவரி வண்டுமருள் பாடிவரு தேவூரதுவே.


Siva holds in his hand a young deer that lives in the forest, covers himself with the skin of an elephant. He dances in the fire at the end of the world. The place of the chief of the Devas who do not wink, on whose chest the hog's tusk, the shell of the tortoise and a young cobra are resting. He is in Tevūr where mango-trees which touch the sky, young plaintains, pointed-leaved ape flowers trees, common delight of the woods, jack fruit are in a flourishing condition, the bees with lines on their bodies drink the nectar of honey which flow from them and come singing Maruḷ, a secondary melody-type of the Kuṟinchi class.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 27, 2017, 10:26:52 AM by Subramanian.R »