Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 191274 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1980 on: August 06, 2017, 01:55:23 PM »
Verse  5:

பூவிரி கதுப்பின்மட மங்கையர கந்தொறு நடந்துபலிதேர்
பாவிரி யிசைக்குரிய பாடல்பயி லும்பரமர் பழமையெனலாம்
காவிரி நுரைத்திரு கரைக்குமணி சிந்தவரி வண்டுகவர
மாவிரி மதுக்கிழிய மந்திகுதி கொள்ளுமயி லாடுதுறையே.As the river Kāveri with foam scatters precious stones on both the banks,
[as] the bees gather with avidity, norm the large honey-combs in mango trees to be torn, Mayilāṭuthuṟai where the female monkeys jump.  Walking into every house of the beautiful ladies who have tresses of hair in which flowers unfold their petals.
One can say that it is the old dwelling place of the supreme god who always sings songs which are appropriate to the melodies which are elaborated in the poems, and begs alms. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2017, 01:59:22 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1981 on: August 06, 2017, 01:59:59 PM »
Verse  6:

கடந்திகழ் கருங்களி றுரித்துமையு மஞ்சமிக நோக்கரியராய்
விடந்திகழு மூவிலைநல் வேலுடைய வேதியர் விரும்புமிடமாம்
தொடர்ந்தொளிர் கிடந்ததொரு சோதிமிகு தொண்டையெழில் கொண்டதுவர்வாய்
மடந்தையர் குடைந்தபுனல் வாசமிக நாறுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the water in which ladies with red lips which have the beauty of thoray caper, and of extreme brilliance which is there continuously, and is extremely fragrant, plunge to bathe looking very beautiful, having flayed a black elephant which is prominent by its must so that even Uma was frightened, is the place desired by Siva, the Brahmin who has a defect-less trident of three blades on which poison is smeared.  It is an ancient custom to smear poison on weapons so that they can kill quickly enemies on which they are used.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 06, 2017, 02:03:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1982 on: August 06, 2017, 02:04:25 PM »
Verse  7:


அவ்வதிசை யாருமடி யாருமுள ராகவருள் செய்தவர்கண்மேல்
எவ்வமற வைகலு மிரங்கியெரி யாடுமெம தீசனிடமாம்
கவ்வையொடு காவிரி கலந்துவரு தென்கரை நிரந்துகமழ்பூ
மவ்வலொடு மாதவி மயங்கிமண நாறுமயி லாடுதுறையே.


Mayilāṭuthuṟai where the flowers of the common delight of the woods Kurukkatti combines with the beautiful jasmine flowers and spread fragrance everywhere on the southern bank of the Kāveri in which floods arrive with a great roar, is the place of our Siva who dances in fire, bestowing his grace on the devotees and other people in those quarters, and taking pity daily on them, their sufferings to become extinct.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2017, 02:06:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1983 on: August 06, 2017, 02:07:35 PM »
Verse  8:

இலங்கைநகர் மன்னன்முடி யொருபதினொ டிருபதுதொ ணெரியவிரலால்
விலங்கலி லடர்த்தருள் புரிந்தவ ரிருந்தவிடம் வினவுதிர்களேல்
கலங்கனுரை யுந்தியெதிர் வந்தகய மூழ்கிமலர் கொண்டுமகிழா
மலங்கிவரு காவிரி நிரந்துபொழி கின்றமயி லாடுதுறையே.


In order to crush the ten heads and twenty shoulders of the King of the city of Lanka, if you ask me about the place where Siva who pressed down in the mountain with his toe and then granted his grace, dwells, feeling joy taking the flowers by diving into the tanks which are opposite it, by pushing muddy foams, is Mayilāṭuthuṟai where the Kāveri comes with eddies, spreads its water and showers its fertility.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2017, 02:10:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1984 on: August 06, 2017, 02:11:13 PM »
Verse  9:

ஒண்டிறலி னான்முகனு மாலுமிக நேடியுண ராதவகையால்
அண்டமுற வங்கியுரு வாகிமிக நீண்டவர னாரதிடமாம்
கெண்டையிரை கொண்டுகெளி றாருட னிருந்துகிளர் வாயறுதல்சேர்
வண்டன்மணல் கெண்டிமட நாரைவிளை யாடுமயி லாடுதுறையே.


Preying upon Keṇtai fish for its food, and being by the side of Keḷiṟu and Aral kinds of fish digging the sand and the silt which are found in the places where water has cut the banks, Mayilāṭuthuṟai where song cranes play, is the place of Haraṉ who grew very tall assuming the form of a column of fire to reach heaven so as not to be found out by Vishnu and Brahma of four faces who had strength, after searching for it for a long time.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 06, 2017, 02:13:55 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1985 on: August 06, 2017, 02:14:41 PM »
Verse 10:


மிண்டுதிற லமணரொடு சாக்கியரு மலர்தூற்ற மிக்கதிறலோன்
இண்டைகுடி கொண்டசடை யெங்கள்பெரு மானதிட மென்பரெழிலார்
தெண்டிரை பரந்தொழுகு காவிரிய தென்கரை நிரந்துகமழ்பூ
வண்டவை திளைக்கமது வந்தொழுகு சோலைமயி லாடுதுறையே.

Mayilāṭhuṟai surrounded by gardens where honey flows when the bees work through the fragrant flowers which spread in a row on the southern bank of the Kāveri in which the clear and rising waves flow straight, Siva who is not affected by the slanderous talks of the deceptive and strong Jains and Buddhists and who has the strength of being beyond the reach of their knowledge. Learned men say that it is the place of our god whose matted locks is occupied by circlets of flowers.

Arunachala Siva.


« Last Edit: August 06, 2017, 02:17:25 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1986 on: August 06, 2017, 02:18:11 PM »
Verse 11:


நிணந்தரு மயானநில வானமதி யாததொரு சூலமொடுபேய்க்
கணந்தொழு கபாலிகழ லேத்திமிக வாய்த்ததொரு காதன்மையினால்
மணந்தண்மலி காழிமறை ஞானசம் பந்தன்மயி லாடுதுறையைப்
புணர்ந்ததமிழ் பத்துமிசை யாலுரைசெய் வார்பெறுவர் பொன்னுலகமே.


In the cremation ground where there is the fat of corpses, holding a trident which does not mind any warrior worthy of regard in this world and heaven.  Out of intense devotion which is the fruit of praising the feet of Kapāli who is worshipped by the groups of ghosts, Jnana Sambandhan, who knows the Vedas and is a native of Sirkazhi which has abundant fragrance and coolness, those who can recite the ten Tamizh verses which were dedicated to Mayilāṭuthuṟai with music, will reach, after death, definitely the heaven itself.

Padigam on Tiru Mayiladuthurai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2017, 02:22:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1987 on: August 06, 2017, 02:24:18 PM »
Tiru Vaikavur:

Verse 1:

கோழைமிட றாககவி கோளுமில வாகவிசை கூடும்வகையால்
ஏழையடி யாரவர்கள் யாவைசொன சொன்மகிழு மீசனிடமாம்
தாழையிள நீர்முதிய காய்கமுகின் வீழநிரை தாறுசிதறி
வாழையுதிர் வீழ்கனிக ளூறிவயல் சேறுசெயும் வைகாவிலே.

Though it is a throat choked with phlegm though the devotees may not sing slowly so as to understand the meanings of the poems, devotees who are not endowed with much intelligence, is the place of Siva who rejoices in the words of the poems combined with music which they are capable of, and sung out of love whatever defect there might be. When the tender coconut matures into a seed falls on the areca-palm.
scatters the rows of cluster of areca-nuts the plaintain fruits which shed and fall and get soaked. It is Vaikāvil in which the fields are fall of mire of plaintain fruits.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 06, 2017, 02:27:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1988 on: August 07, 2017, 02:34:19 PM »
Verse 2:


அண்டமுறு மேருவரை யங்கிகணை நாணரவ தாகவெழிலார்
விண்டவர்த முப்புரமெ ரித்தவிகிர் தன்னவன் விரும்புமிடமாம்
புண்டரிக மாமலர்கள் புக்குவிளை யாடுவயல் சூழ்தடமெலாம்
வண்டினிசை பாடவழகார்குயின்மி ழற்றுபொழில் வைகாவிலே.


Having the Mēru mountain which touches the sky as a bow, the god of fire as an arrow, and a serpent as the bow-string the place which is desired by Siva, who is different from the world, and burnt the cities of the enemies. Entering into the big lotus flowers fields in which they play and in all the big tanks surrounding the place.
the bees to hum like the attuned pitch for music.  It is Vaikāvil where in the gardens the cuckoos of exquisite beauty sings in a low tone.

Arunachala Siva.

« Last Edit: August 07, 2017, 02:36:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1989 on: August 07, 2017, 02:37:53 PM »
Verse  3:


ஊனமில ராகியுயர் நற்றவமெய் கற்றவை யுணர்ந்தவடியார்
ஞானமிக நின்றுதொழ நாளுமருள் செய்யவல நாதனிடமாம்
ஆனவயல் சூழ்தருமல் சூழியரு கேபொழில்க டோறுமழகார்
வானமதி யோடுமழை நீண்முகில்கள் வந்தணவும் வைகாவிலே.

Being without any defect, devotees who have done superior penance to be rid of the cycle of birth and death, and having studied sacred work teaching the truth and assimilated their contents, to worship standing for a long time to increase their spiritual wisdom, is the place of the chief who can always grant his grace to them.
It is in the fields which are fit for cultivation, by the side of the fertile tanks. Surrounding them. in every garden is Vaikāvil, where the long raining clouds come close, along with the beautiful moon that shines in the sky.


Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2017, 02:40:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1990 on: August 07, 2017, 02:42:00 PM »
Verse  4:


இன்னவுரு வின்னநிற மென்றறிவ தேலரிது நீதிபலவும்
தன்னவுரு வாமெனமி குத்ததவ னீதியொடு தானமர்விடம்
முன்னைவினை போய்வகையி னான்முழு [ துணர்ந்துமுயல் கின்றமுனிவர்
மன்னவிரு போதுமரு வித்தொழுது சேரும்வயல் வைகாவிலே.


It is difficult to know with one's own intelligence the particular form, the particular color of Siva. Siva who has is an ascetic form is all the virtues the place where he stays with his grace. The karmas done in previous births having been removed,
the sages who try to comprehend the Lord by the proper means is Vaikāvil having fields which they reach and worship joining together day and night to blessed with eternal life .

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2017, 02:44:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1991 on: August 07, 2017, 02:46:04 PM »
Verse  5:


வேதமொடு வேள்விபல வாயினமி குத்துவிதி யாறுசமயம்
ஓதியுமு ணர்ந்துமுள தேவர்தொழ நின்றருள்செ யொருவனிடமாம்
மேதகைய கேதகைகள் புன்னையொடு ஞாழலவை மிக்கவழகார்
மாதவிம ணங்கமழ வண்டுபல பாடுபொழில் வைகாவிலே.


Having learnt the Vedas and excelling in performing the several sacrifices,
the place of the persons who have no equal,  one who is always there to be worshipped by the Brahmins who are considered to be Devas, in this world and who have studied the works of the six religions and assimilated their teachings, the eminent fragrant screw-pines, mast wood trees, fetid cassia, common delight of the woods which are very beautiful spread their fragrance, is Vaikāvil which has gardens in which swarms of bees hum like music.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2017, 02:50:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1992 on: August 07, 2017, 02:51:02 PM »
Verse  6:


நஞ்சமுது செய்தமணி கண்டனமை யாளுடைய ஞானமுதல்வன்
செஞ்சடையி டைப்புனல்க ரந்தசிவலோகனமர் கின்றவிடமாம்
அஞ்சுடரொ டாறுபத மேழினிசை யெண்ணரிய வண்ணமுளவாய்
மைஞ்சரொடு மாதர்பல ருந்தொழுது சேரும்வயல் வைகாவிலே.


Siva who drank the poison as nectar and stationed it is his neck, and the chief who is the source of all spiritual wisdom and who accepts us as his protege in the place of Sivalōkam who concealed in his red matted locks water of Ganga, the beautiful lamps, the six Mantram of six words and musical compositions having the seven notes, being innumerable is Vaikāvil of fields, where young people and many ladies gather after having worshipped god.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2017, 02:55:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1993 on: August 07, 2017, 02:56:10 PM »
Verse  7:


நாளுமிகு பாடலொடு ஞானமிகு நல்லமலர் வல்லவகையால்
தோளினொடு கைகுளிர வேதொழும வர்க்கருள்செய் சோதியிடமாம்
நீளவளர் சோலைதொறு நாளிபல துன்றுகனி நின்றதுதிர
வாளைகுதிகொள்ளமது நாறமலர் விரியும்வயல் வைகாவிலே.


Daily with many songs, with wisdom and flawless flowers according to their humble capacity, the place of the light who grants his grace to those who worship so that their shoulders and hands may derive pleasure. When the mature coconut falls down from the thick cluster of the coconut trees which grow in every garden to a great height,
when the scabbord leaps. It is Vaikāvil having fields in which the flowers blossom for the honey to spread its fragrance the cause for the flowers to blossom is the leaping of the scabbard fish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2017, 02:59:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1994 on: August 07, 2017, 03:00:22 PM »
Verse 8:

கையிருப தோடுமெய்க லங்கிடவி லங்கலையெ டுத்தகடியோன்
ஐயிருசி ரங்களையொ ருங்குடனெ ரித்தவழ கன்றனிடமாம்
கையின்மலர் கொண்டுநல காலையொடு மாலைகரு திப்பலவிதம்
வையகமெ லாமருவி நின்றுதொழு தேத்துமெழில் வைகாவிலே.


The place of the beautiful god who pressed simultaneously the ten heads, to make the body confused, with the twenty hands of the cruel Ravanan, one who lifted the mountain, is the beautiful Vaikāvil, where all the people of this world combine together in many days considering as the times of worship evening and pleasant morning carrying flowers in their hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: August 07, 2017, 03:02:34 PM by Subramanian.R »