Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 183522 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1860 on: June 23, 2017, 09:22:02 AM »
Verse  4:

சூழ்தரு வல்வினையு முடல் தோன்றிய பல்பிணியும்
பாழ்பட வேண்டுதிரேன் மிக வேத்துமின் பாய்புனலும்
போழிள வெண்மதியும் மனல் பொங்கரவும் புனைந்த
தாழ்சடை யான்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.


People of this world!  If you wish that the irresistible Karmas surrounding you and diseases that appeared simultaneously with your bodies, to be ruined, praise often Tāṭakai Icharam in Paṉantāḷ of Siva who adorns on his hanging matted locks, spreading water of Ganga,  a young crescent moon and a cobra of increasing poison.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 23, 2017, 09:24:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1861 on: June 23, 2017, 09:26:23 AM »
Verse 5:


விடம்படு கண்டத்தினா னிருள் வெள்வளை மங்கையொடும்
நடம்புரி கொள்கையினா னவ னெம்மிறை சேருமிடம்
படம்புரி நாகமொடு திரை பன்மணி யுங்கொணரும்
தடம்புனல் சூழ்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

Siva who has poison in his neck, likes the idea of dancing at the end of the world when everything is enveloped in darkness, to be witnessed by a lady wearing white bangles.  The place where such a great chief as our god dwells is the holy Tāṭakai Iccharam in Paṉantāḷ surrounded by the famous water of the Kaveri whose waves bring with them the jewels in the hoods of cobras and many other precious stones.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2017, 09:31:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1862 on: June 23, 2017, 09:32:08 AM »
Verse  6:


விடையுயர் வெல்கொடியா னடி விண்ணொடு மண்ணுமெல்லாம்
புடைபட வாடவல்லான் மிகு பூதமார் பல்படையான்
தொடைநவில் கொன்றையொடு வன்னி துன்னெருக் கும்மணிந்த
சடையவ னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.


Siva who has an eminent and victorious flag on which the form of a bull is drawn is able to dance to make the heaven, this earth and other worlds be beaten by his feet.
has many armies of Bhutas of enormous strength. He is in holy Tāṭakai Icharam, in Paṉantāḷ. It is the place of Siva who adorns on his matted locks closely, flowers of Yārcum, Vaṉṉi leaves, and Koṉṟai flowers made into garlands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2017, 09:35:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1863 on: June 23, 2017, 09:36:38 AM »
Verse  7:

மலையவன் முன்பயந்த மட மாதையொர் கூறுடையான்
சிலைமலி வெங்கணையாற் புர மூன்றவை செற்றுகந்தான்
அலைமலி தண்புனலும் மதி யாடர வும்மணிந்த
தலையவ னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.


Siva has as a half a simple lady who is the daughter of the mountain was pleased to destroy the three cities with a cruel arrow fired in bow. Holy Tāṭakai Icharam in Paṉantāḷ is the place of that chief who adorned his head with water full of waves, a crescent moon and a dancing cobra.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2017, 09:38:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1864 on: June 23, 2017, 09:43:09 AM »
Verse  8:


செற்றரக் கன்வலியைத் திரு மெல்விர லாலடர்த்து
முற்றும்வெண் ணீறணிந்த திரு மேனியன் மும்மையினான்
புற்றர வம்புலியின் னுரி தோலொடு கோவணமும்
தற்றவ னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

Pressing down with the holy soft toe and destroying the strength of demon Ravanan, has besmeared the whole of his body with white holy ash has a form, has no form, and has a form and at the same formless.  The holy Tāṭakai Icharam- Paṉantāḷ is the place for him who wore tightly a cobra living in the anthill, a skin flayed from the tiger, a loin-cloth and a cloth.

Arunachala Siva.« Last Edit: June 23, 2017, 09:45:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1865 on: June 23, 2017, 09:48:25 AM »
Verse  9:


வின்மலை நாணரவம் மிகு வெங்கன லம்பதனால்
புன்மைசெய் தானவர் தம் புரம் பொன்றுவித் தான்புனிதன்
நன்மலர் மேலயனுந் நண்ணு நாரண னும்மறியாத்
தன்மைய னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.


The pure Siva had the three cities of the demons who committed mean acts, destroyed by the arrow which is the god of fire of great heat, and which was fixed in the bow-string which was a serpent, and converting the mountain into a bow.
The holy Tāṭakai Icharam in Paṉantal is the place of the god whose nature could not be known by Vishnu who is by his side, and Brahma who is seated on a fertile lotus flower.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2017, 09:51:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1866 on: June 23, 2017, 09:52:24 AM »
Verse  10:

ஆதர் சமணரொடும் மடை யைந்துகில் போர்த்துழலும்
நீத ருரைக்குமொழி யவை கொள்ளன்மி னின்மலனூர்
போதவிழ் பொய்கைதனுட் டிகழ் புள்ளிரி யப்பொழில்வாய்த்
தாதவி ழும்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

People of this world.  Do not accept as truth the words that are spoken by the low Buddhists who cover their bodies with the beautiful robes soaked in myrtle dye, and the words of Jains who are ignorant.  The place of the spotless god, Tāṭakai Icharam in Paṉantaḷ where in the gardens the pollen in the flowers shed as the petals loosen to make the beautiful birds in the natural tanks in which buds blossom into flowers, to fly in a disorderly manner, visit that place and save yourselves.


Arunachala Siva.

« Last Edit: June 23, 2017, 09:55:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1867 on: June 23, 2017, 09:56:43 AM »
Verse  11:

தண்வயல் சூழ்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரத்துக்
கண்ணய லேபிறையா னவன் றன்னைமுன் காழியர்கோன்
நண்ணிய செந்தமிழான் மிகு ஞானசம் பந்தனல்ல
பண்ணியல் பாடல்வல்லா ரவர் தம்வினை பற்றறுமே.


On Siva who has the crescent moon by the side of the frontal eye and who is in the holy Tāṭakai Icharam, in Paṉanṭāl surrounded on all sides by cool fields, the Karmas of those who are able to recite the verses that are set to music, and can confer benefit on them, and which were composed by the foremost eminent person of Sirkazhi, Jnana Sambandhan, of great knowledge of chaste Tamizh, will leave their hold on them.

Padigam on Tirup Panantal completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2017, 10:00:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1868 on: June 23, 2017, 10:02:14 AM »
Tiruch Chengattankudi:

Verse 1:

பைங்கோட்டு மலர்ப்புன்னைப் பறவைகாள் பயப்பூரச்
சங்காட்டந் தவிர்த்தென்னைத் தவிராநோய்  தந்தானே
செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டன்  பணிசெய்ய
வெங்காட்டு ளனலேந்தி விளையாடும் பெருமானே.

Birds which are perching on the mast-wood tree which has flowers in its fertile branches!  Sallowness to spread all over the body.  Discontinuing intimacy with me, gave me an affliction which never leaves me when Siṟuthoṇdaṉ who lives in Seṅkāṭṭaṅkudi is performing all services.  Siva is one who plays in the hot cremation ground holding fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2017, 10:05:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1869 on: June 24, 2017, 08:54:38 AM »
Verse 2:


பொன்னம்பூங் கழிக்கானற் புணர் துணையோ டுடன்வாழும்
அன்னங்கா ளன்றில்கா ளகன் றும்போய் வருவீர்காள்
கன்னவிறோட் சிறுத்தொண்டன் கணபதீச் சரமேய
இன்னமுத னிணையடிக்கீ ழெனதல்ல லுரையீரே.


Male swans which live with their mates united with you in the sea-shore gardens which have garden pollen shedding from the mast-wood trees!  Aṉṟilkāḷ Aṉṟil is a bird whether male or female very familiar in Indian poetry, as a standard model for constancy and inseparable love you leave the gardens, go out in search of prey and return to stay here.)  In the presence of the two feet of Siva who is as sweet as the nectar to Siṟuttoṇṭaṉ who has shoulders as strong as the mountain, and who dwells in Gaṇapaticcaram.  Will you not inform my sufferings?

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2017, 08:58:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1870 on: June 24, 2017, 09:00:31 AM »
Verse  3:

குட்டத்துங் குழிக்கரையுங் குளிர்பொய்கைத் தடத்தகத்தும்
இட்டத்தா லிரைதேரு மிருஞ்சிறகின் மடநாராய்
சிட்டன்சீர்ச் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
வட்டவார் சடையார்க்கென் வருத்தஞ்சென் றுரையாயே.

In the expanse of the cool natural tanks and the banks pits and depressions, young crane with big wings, which searches for its prey with desire!  Will you not talk about my pain to Siva who has a long and round matted locks, and who dwells in Seṅgāṭṭaṅkuṭi where famous Siruthondan, a wise and virtuous devotee dwells, going to his place?

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2017, 09:03:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1871 on: June 24, 2017, 09:04:14 AM »
Verse  4:

கானருகும் வயலருகுங் கழியருகுங் கடலருகும்
மீனிரிய வருபுனலி லிரைதேர்வெண் மடநாராய்
தேனமர் தார்ச் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
வானமருஞ் சடையார்க்கென் வருத்தஞ்சென் றுரையாயே.

The fish to flee in all directions by the side of the sea-shore garden, by the side of the fields, by the side of the back-water and by the side of the sea, the young and white common crane which searches for its prey in the flowing water!  Will you not tell my suffering, going near Siva who has matted locks, comparable to the red sky and who dwells in Seṅgāṭṭāṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṅtaṉ who wears a garland which has honey.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 24, 2017, 09:06:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1872 on: June 24, 2017, 09:07:35 AM »
Verse  5:


ஆரலாஞ் சுறவமேய்ந் தகன்கழனிச் சிறகுலர்த்தும்
பாரல்வாய்ச் சிறுகுருகே பயிறூவி மடநாராய்
சீருலாஞ் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
நீருலாஞ் சடையார்க்கென் நிலைமைசென் றுரையீரே.


The small crane which is on the look-out for prey drying the wings in the broad fields like the shark which feeds upon the small fish Aral, and young crane with dense feathers;  Will you not tell my condition, going near Siva on whose matted locks, water is moving and who dwells with desire in Seṅgāṭṭaṅkuṭi, the native place Siṟuttoṇṭaṉ whose fame has spread everywhere.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 24, 2017, 09:10:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1873 on: June 24, 2017, 09:11:16 AM »
Verse  6:


குறைக்கொண்டா ரிடர்தீர்த்தல் கடனன்றே குளிர்பொய்கைத்
துறைக்கெண்டை கவர்குருகே துணைபிரியா மடநாராய்
கறைக்கண்டன் பிறைச்சென்னிக் கணபதீச்  சரமேய
சிறுத்தொண்டன் பெருமான்சீ ரருளொருநாட் பெறலாமே.


The crane which preys on the Keṇṭai fish available in the ghats of the cool natural tanks, with avidity!  The young crane which is not separated from its mate!
Is it not your duty to remove the afflictions of those who are aggrieved?
Is it possible to receive the eminent grace of the Lord who is worshipped by Siṟuttoṇtaṉ, and who is in Gaṇapaticcaram, who has a black neck and a crescent moon on his head?

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 24, 2017, 09:13:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1874 on: June 24, 2017, 09:14:59 AM »
Verse  7:


கருவடிய பசுங்கால்வெண் குருகேயொண் கழிநாராய்
ஒருவடியா ளிரந்தாளென் றொருநாட்சென் றுரையீரே
செருவடிதோட் சிறுத்தொண்டன் செங்காட்டங் குடிமேய
திருவடிதன் திருவருளே பெறலாமோ திறத்தவர்க்கே.


The white stork which has green legs and black feet!  Crane which lives in the bright back-water!  Will you not tell going near, Siva at least on one day the devotee who is a lady besought your grace?  Is it possible to receive the eminent grace of the deity who dwells with desire in Seṅgāṭṭaṅkuṭi, the native place of Siṟuttoṅṭaṉ who has shoulders with good training in wars.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 24, 2017, 09:17:12 AM by Subramanian.R »