Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 183539 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1845 on: June 21, 2017, 09:42:07 AM »
Verse  11:


வெண்கொடி மாடமோங்கு விறல் வெங்குரு நன்னகரான்
நண்பொடு நின்றசீரான் றமிழ்ஞானசம் பந்தனல்ல
தண்குட மூக்கமர்ந்தா னடிசேர்தமிழ் பத்தும்வல்லார்
விண்புடை மேலுலகம் வியப்பெய்துவர் வீடெளிதே.

The one who is a native of the good city of Veṅkuru -Sirkazhi, which is preeminent, and which has high storeys in which white flags are flying, who has greatness in addition to friendship with all people, Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh.
Those who are able to recite all the ten verses which were laid at the feet of Siva who dwelt in good and cool Kuṭamūkku will reach the upper world which is above, and to the wonder of all, attainment of liberation is easy for them.

Padigam on Tiruk  Kudamukku completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:45:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1846 on: June 22, 2017, 12:54:32 PM »
Tiruvendurai:


Verse  1:


ஆதிய னாதிரையன் னன லாடிய வாரழகன்
பாதியொர் மாதினொடும் பயி லும்பர மாபரமன்
போதிய லும்முடிமேற் புன லோடர வம்புனைந்த
வேதியன் மாதிமையால் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva is the first cause of all things.  He is the god for the star Ātirai. He is the god of rare beauty who danced in the fire. He is superior to what are considered to be supreme things and who is always united with a lady on one half.  The Brahmin who adorned his head on which there are flowers, with water and a cobra. Veṇṭuṟai is the place which he desires with love,

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 22, 2017, 12:57:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1847 on: June 22, 2017, 01:00:57 PM »
Verse  2:


ஆதிய னாதிரையன் னன லாடிய வாரழகன்
பாதியொர் மாதினொடும் பயி லும்பர மாபரமன்
போதிய லும்முடிமேற் புன லோடர வம்புனைந்த
வேதியன் மாதிமையால் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Sivaṉ is the first cause of all things.  He is the god for the star Ātirai.  He is the god of rare beauty who danced in the fire. He is superior to what are considered to be supreme things and who is always united with a lady on one half. The Brahmin who adorned his head on which there are flowers, with water and a cobra, Veṇṭuṟai is the place which he desires with love,

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1848 on: June 22, 2017, 01:11:23 PM »
Verse  3:

படைநவில் வெண்மழுவான் பல பூதப் படையுடையான்
கடைநவின் மும்மதிலும் மெரி யூட்டிய கண்ணுதலான்
உடைநவி லும்புலித்தோ லுடை யாடையி னான்கடிய
விடைநவி லுங்கொடியான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva has a white battle axe which he practiced as a weapon often.  He has many armies of Bhutas.   The god with a frontal eye set fire to all the three forts which indulged in mean acts.  He has a tiger's skin which is praised as his dress and which he has a worn as such.  Veṇṭuṟai is the place of Sivaṉ who has a flag on which the form of a bull of quick gait is drawn.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2017, 01:14:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1849 on: June 22, 2017, 01:15:43 PM »
Verse  4:

பண்ணமர் வீணையினான் பர விப்பணி தொண்டர்கடம்
எண்ணமர் சிந்தையினா னிமை யோர்க்கு மறிவரியான்
பெண்ணமர் கூறுடையான் பிர மன்றலை யிற்பலியான்
விண்ணவர் தம்பெருமான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva has a Veena,  on which many melody-types can be played.  He condescends to dwell in the minds of the devotees who praise and pay obeisance, which always think of him.  He is difficult to be comprehended even by the immortals who do not wink.
has a half which a lady desires.  He receives alms in the skull of Brahma.  Veṇṭuṟai is the place which the Lord of the celestial beings desires.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2017, 01:18:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1850 on: June 22, 2017, 01:19:23 PM »
Verse  5:

பாரிய லும்பலியான் படி யார்க்கு மறிவரியான்
சீரிய லும்மலையா ளொரு பாகமும் சேரவைத்தான்
போரிய லும்புரமூன் றுடன் பொன்மலை யேசிலையா
வீரிய நின்றுசெய்தான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Siva wanders throughout the world for alms.  Nobody can comprehend his nature however great he may be.  He placed on one half the famous daughter of the Himalayā of great renown, to be united with him.  Veṇṭuṟai is the place desired by Siva who exhibited his valor standing on the chariot, by destroying the three cities of warming nature using the golden mountain, Mēru, as a bow.

Aruunachala  Siva.
« Last Edit: June 22, 2017, 01:21:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1851 on: June 22, 2017, 01:22:51 PM »
Verse  6:

ஊழிக ளாயுலகா யொரு வர்க்கு முணர்வரியான்
போழிள வெண்மதியும் புன லும்மணி புன்சடையான்
யாழின் மொழியுமையாள் வெரு வவ்வெழில் வெண்மருப்பின்
வேழ முரித்தபிரான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

Being the eons, and being the world, Siva could not be realized by anybody.
He has  ruddy matted locks  which he adorns with a white crescent moon and water.
Veṇṭuṟai is the place which the master who flayed the elephant with a beautiful white tusk, to frighten Uma, who speaks sweet words like the music of the Yazh, desires.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2017, 01:26:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1852 on: June 22, 2017, 01:27:31 PM »
Verse  7:

கன்றிய காலனையும் முரு ளக்கனல் வாயலறிப்
பொன்றமு னின்றபிரான் பொடி யாடிய மேனியினான்
சென்றிமை யோர்பரவுந் திகழ் சேவடி யான்புலன்கள்
வென்றவ னெம்மிறைவன் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

The master who stood long ago to make even the enraged god of death die, to roll on earth his mouth which spat fire, to roar.  He has a body smeared with sacred ash.
He has shining red-lotus feet which the immortal approach and praise.  Veṇṭuṟai is the place which our master who has conquered the five senses of the body, desires.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 22, 2017, 01:30:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1853 on: June 22, 2017, 01:31:07 PM »
Verse  8:


கரமிரு பத்தினாலுங் கடு வன்சின மாயெடுத்த
சிரமொரு பத்துமுடை யரக் கன்வலி செற்றுகந்தான்
பரவவல் லார்வினைக ளறுப் பானொரு பாகமும்பெண்
விரவிய வேடத்தினான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva became great by destroying the strength of the demon, who had ten heads and lifted the mountain by his twenty hands, with very severe anger.  He will root out the acts of those who can praise him. He has a form in which on one half a lady is united with him.  Veṇṭuṟai is the place he desires.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2017, 01:33:33 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1854 on: June 22, 2017, 01:35:24 PM »
Verse  9:


கோல மலரயனுங் குளிர் கொண்ட னிறத்தவனும்
சீல மறிவரிதாய்த் திகழ்ந் தோங்கிய செந்தழலான்
மூலம தாகிநின்றான் முதிர் புன்சடை வெண்பிறையான்
வேலை விடமிடற்றான் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.


Siva who assumed the form of a brilliant column of red fire which grew tall and whose nature could not be known, by  Brahma who is seated on a beautiful lotus flower and Vishnu who has the color of a cool and sable cloud, was the source of all things wears a white crescent moon on his ruddy and excellent matted locks. He has in his neck the poison that rose in the ocean.  Veṇṭuṟai is the place he desires.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 22, 2017, 01:39:02 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1855 on: June 22, 2017, 01:40:20 PM »
Verse  10:

நக்குரு வாயவருந் துவ ராடை நயந்துடையாம்
பொக்கர்க டம்முரைகள் ளவை பொய்யென வெம்மிறைவன்
திக்கு நிறைபுகழார் தரு தேவர்பி ரான்கனகம்
மிக்குயர் சோதியவன் விரும் பும்மிடம் வெண்டுறையே.

To prove that the words of Jains and Buddhists are falsehood the Jains who are naked without any dress on their bodies, and the Buddhists of lying nature who wear robe soaked in red ochre with desire our Lord, the master of the celestial beings, who has a fame that fill all the directions. Veṇṭuṟai is the place which Siva who has a superior luster like gold, desires.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2017, 01:44:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1856 on: June 22, 2017, 01:46:30 PM »
Verse  11:

திண்ணம ரும்புரிசைத் திரு வெண்டுறை மேயவனைத்
தண்ணம ரும்பொழில்சூழ் தரு சண்பையர் தந்தலைவன்
எண்ணமர் பல்கலையா னிசை ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
பண்ணமர் பாடல்வல்லார் வினை யாயின பற்றறுமே.

About Siva who is in Veṇṭuṟai which has a strong wall of fortification, the chief of the people in Shanbai, surrounded by cool gardens, those who are able to recite the songs which can be set to melody-types and are composed by the famous Jnana Sambandhan, who has knowledge of highly esteemed arts,will be free from the grip of the acts, good and bad.

Padigam on Tiru Venturai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2017, 01:49:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1857 on: June 22, 2017, 01:51:14 PM »
Tirup Pananthal:

Verse  1:

கண்பொலி நெற்றியினான் றிகழ் கையிலொர் வெண்மழுவான்
பெண்புணர் கூறுடையான் மிகு பீடுடை மால்விடையான்
விண்பொலி மாமதிசேர் தரு செஞ்சடை வேதியனூர்
தண்பொழில் சூழ்பனந்தாட் டிருத் தாடகை ஈச்சரமே.

Siva who has a forehead in which the eye is shining, he has in his shining hand a white-hot iron.  He has a half in which a lady is united with him, has a big bull which has great eminence the place of the Brahmin of red matted locks, on which there is a crescent moon, which shines in the sky.  He is hold Tatakai Ischaram in Panandthal, surrounded by cool gardens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 22, 2017, 01:55:34 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1858 on: June 23, 2017, 09:12:33 AM »
Verse  2:


விரித்தவ னான்மறையை மிக்க விண்ணவர் வந்திறைஞ்ச
எரித்தவன் முப்புரங்கள் ளிய லேழுல கில்லுயிரும்
பிரித்தவன் செஞ்சடைமே னிறை பேரொலி வெள்ளந்தன்னைத்
தரித்தவ னூர்பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

Siva expounded the meaning of the four Vedas as the celestial beings worshipped in large numbers.  He burnt the three cities, differentiated the living being in the seven worlds that are in existence, having come down as a preceptor the holy Tāṭakai Iswaram in Paṉantāḷ is the place of the god who bore the floods coming with great noise which filled everywhere, on his red-colored matted locks.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2017, 09:16:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1859 on: June 23, 2017, 09:17:26 AM »
Verse  3:


உடுத்தவன் மானுரிதோல் கழ லுள்கவல் லார்வினைகள்
கெடுத்தருள் செய்யவல்லான் கிளர் கீதமொர் நான்மறையான்
மடுத்தவ னஞ்சமுதா மிக்க மாதவர் வேள்வியைமுன்
தடுத்தவனூர் பனந்தாட் டிருத் தாடகை யீச்சரமே.

Siva dressed himself in the skin of a deer flayed, the deer's skin also serves as dress to Siva who can destroy the Karmas of those who can meditation his feet, and grant his grace, has four Vedas in addition to musical compositions which are sung in a high pitch swallowed the poison as nectar the holy Tāṭakai Icharam in Paṉantāḷ is the place of that God who, in the distant past, averted the evils effects of the sacrifice performed by the great sages in Tārukāvaṉam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 23, 2017, 09:20:31 AM by Subramanian.R »