Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196347 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1830 on: June 19, 2017, 09:40:49 AM »
Verse  7:

இமயமெல் லாமிரிய மதி லெய்துவெண் ணீறுபூசி
உமையையொர் பாகம்வைத்த நிலை தானுன்ன லாவதொன்றே
சமயமா றங்கம்வேதந் தரித் தார்தொழுஞ் சாத்தமங்கை
அமையவே றோங்குசீரா னய வந்தி யமர்ந்தவனே.


All the mountains beginning from Himachala to quake in their position, shooting an arrow on the forts smearing white sacred ash.  Is the state of having on one half Uma to be thought of with appreciation?  In Sāttamaṅgai where Brahmins retain Vedas in their minds, religious works, six Ankams and four Vedas, worship you. Siva who has a fame different from others and is appropriate!  One who dwells in Ayavanti with desire!

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 19, 2017, 09:44:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1831 on: June 19, 2017, 10:05:01 AM »
Verse  8:


பண்ணுலாம் பாடல்வீணை பயில் வானோர் பரமயோகி
விண்ணுலா மால்வரையான் மகள் பாகமும் வேண்டினையே
தண்ணிலா வெண்மதியந் தவ ழும்பொழிற் சாத்தமங்கை
அண்ணலாய் நின்றவெம்மா னய வந்தி யமர்ந்தவனே.


The supreme Yogi who practices on Veena songs which have hepatatonic primary melody-types!  Is it right on your part to desire on your half the daughter of the big mountain which seems to touch the sky!  In Sāttamaṅgai which has gardens in which the white moon which gives cool moonlight seems to crawl, our Lord who remained as an eminent god!  Siva who dwells in Ayavanti with desire.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 19, 2017, 10:07:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1832 on: June 19, 2017, 10:08:33 AM »
Verse 9:


பேரெழிற் றோளரக்கன் வலி செற்றதும் பெண்ணோர்பாகம்
ஈரெழிற் கோலமாகி யுட னாவது மேற்பதொன்றே
காரெழில் வண்ணனோடு கன கம்மனை யானுங்காணா
ஆரழல் வண்ணமங்கை யய வந்தி யமர்ந்தவனே.


Is it fitting to be two different form having a lady on one half and destroying the strength of the demon, who had very beautiful shoulders!  Siva who dwelt in the temple, Ayavanti, in Maṅgai, having the form of fire of unbearable heat which could not be seen by Vishnu who has the beauty of the sable cloud, and Brahma who is golden in color.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 19, 2017, 10:10:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1833 on: June 19, 2017, 10:12:20 AM »
Verse  10:

கங்கையோர் வார்சடைமே லடை யப்புடை யேகமழும்
மங்கையோ டொன்றிநின்றம் மதிதான்சொல்ல லாவதொன்றே
சங்கையில் லாமறையோ ரவர் தாந்தொழு சாத்தமங்கை
அங்கையிற் சென்னிவைத்தா யயவந்தி யமர்ந்தவனே.

When the river, Ganga reached the single long matted locks, by the side of your body.
Is the fact of being united with a lady whom you married to be spoken praiseworthy?
In Sāttamaṅgai, which Brahmins well-versed in the Vedas and whose number is countless, worship.  You placed in your palm the skull of Brahma. Siva who dwelt in the temple, Ayavanti, with desire!

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 19, 2017, 10:15:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1834 on: June 19, 2017, 10:16:54 AM »
Verse  11:


மறையினார் மல்குகாழித் தமிழ் ஞானசம் பந்தன்மன்னும்
நிறையினார் நீலநக்க னெடு மாநக ரென்றுதொண்டர்
அறையுமூர் சாத்தமங்கை யய வந்திமே லாய்ந்தபத்தும்
முறைமையா லேத்தவல்லா ரிமை யோரிலு முந்துவரே.


Jnana Sambandhan possessing knowledge of Tamizh and a native of Sirkazhi, where Brahmins are flourishing, the place which is spoken praiseworthy, by the devotees as the big and long city of Nialanakkaṉ of moral firmness which never leaves him on the temple, Ayavanti, which is in Sāttamaṅgai, with the ten verses composed with beauty those who are capable of praising Siva in the proper manner, will get precedence over the celestial beings who do not wink.  (Nīlanakkar, one of the Nāyaṉmārs, was a contemporary of Jnana Sambandhan is praised in the 2nd and 10th verse of this decade; It is note-worthy that Jains and Buddhists are not mentioned in this decade as it is his wont.)

Padigam on Tiruch Sattamangai completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 19, 2017, 10:22:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1835 on: June 19, 2017, 10:24:59 AM »
Tiruk Kutamukku - Kumbakonam:

Verse 1:

அரவிரி கோடனீட லணி காவிரி யாற்றயலே
மரவிரி போதுமௌவன் மண மல்லிகை கள்ளவிழும்
குரவிரி சோலைசூழ்ந்த குழ கன்குட மூக்கிடமா
இரவிரி திங்கள்சூடி யிருந் தானவ னெம்மிறையே.


By the sides of the river, Kāveri, which is made beautiful by the long petals of the white species of Malabar glory lily which has a long stalk and which blossoms like the hood of the cobras, is thriving.  The youth having as his place Kutamūkku which is surrounded by gardens in which from the blossomed flowers honey is flowing, flagrant jasmine, Arabian jasmine, and blossomed flowers, are found. Our Lord the youth, is that place having worn the crescent spreading rays.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 19, 2017, 10:28:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1836 on: June 21, 2017, 09:05:48 AM »
Verse  2:


ஓத்தர வங்களோடு மொலி காவிரி யார்த்தயலே
பூத்தர வங்களோடும் புகை கொண்டடி போற்றிநல்ல
கூத்தர வங்களோவாக் குழ கன்குட மூக்கிடமா
ஏத்தர வங்கள்செய்ய விருந் தானவ னெம்மிறையே.

The river, Kaveri roaring along with the sound of the Vedas, as echo, and worshipping the feet with incense for burning and flowers blossomed nearby, and the sound of uttering the names of Siva, having Kuṭamūkku as his place in which the sound of dances which are performed according to rules.  Our Lord is one who was in that place when the praising produced a big sound, and is the youth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:08:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1837 on: June 21, 2017, 09:09:11 AM »
Verse  3:

மயில்பெடை புல்கியால மணன் மேன்மட வன்னமல்கும்
பயில்பெடை வண்டுபண்செய் பழங் காவிரிப்பைம் பொழில்வாய்க்
குயில்பெடை யோடுபாட லுடை யான்குட மூக்கிடமா
இயலொடு வானமேத்த விருந் தானவ னெம்மிறையே.

The male peacock dances embracing its female the young swans are flock together on the sand, in the verdent garden on the bank of the old Kāveri when the female bees which are in great number hum like melody-types.  Siva has the song of the Indian cuckoo singing with its female, who is in Kuṭamūkku as his place to be praised by the celestial beings in the proper manner, is our master.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:11:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1838 on: June 21, 2017, 09:12:45 AM »
Verse  4:


மிக்கரை தாழவேங்கை யுரி யார்த்துமை யாள்வெருவ
அக்கர வாமையேன மருப் போடவை பூண்டழகார்
கொக்கரை யோடுபாட லுடை யான்குட மூக்கிடமா
எக்கரை யாருமேத்த விருந் தானவ னெம்மிறையே.


The skin of the striped tiger to hang very low in the waist, adorning himself with the hog's tusk, shell of the tortoise, cobra-bead to make Uma fear on seeing these. He
has songs appropriate to the accompaniment of beautiful Koḵḵarai. (Koḵḵarai is a musical instrument.)  Siva who was in Kuṭamūkku to be praised by the inhabitants of all the islands including people of the Sambu Teevu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:16:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1839 on: June 21, 2017, 09:17:06 AM »
Verse  5:

வடிவுடை வாட்டடங்கண் ணுமை யஞ்சவோர் வாரணத்தைப்
பொடியணி மேனிமூட வுரி கொண்டவன் புன்சடையான்
கொடிநெடு மாடமோங்குங் குழ கன்குட மூக்கிடமா
இடிபடு வானமேத்த விருந் தானவ னெம்மிறையே.

Uma who has large eyes like the sword and a beautiful form, to be frightened, flayed an elephant's skin to cover his body smeared with holy ash. He has a ruddy matted locks.  The youth and Siva who was in Kutamūkku which has tall storeys in which flags are flying, as his place, to the praised by the inhabitants of heaven where thunder is produced, is our master.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:19:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1840 on: June 21, 2017, 09:20:47 AM »
Verse  6:

கழைவளர் கவ்வைமுத்தங் கமழ் காவிரி யாற்றயலே
தழைவளர் மாவினல்ல பல வின்கனி கள்தங்கும்
குழைவளர் சோலைசூழ்ந்த குழ கன்குட மூக்கிடமா
இழைவளர் மங்கையோடு மிருந் தானவ னெம்மிறையே.

By the side of the river, Kāveri where pearls which are got in abundance, and make a roaring noise spread, Kuṭamūkku which is surrounded by gardens where tender are sprouting and fruits of the mango trees which grow fertile and jack fruits could be found, as his place, our master is the youth who dwelt with a young lady wearing many ornaments.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:23:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1841 on: June 21, 2017, 09:24:05 AM »
Verse  7:


மலைமலி மங்கைபாகம் மகிழ்ந் தானெழில் வையமுய்யச்
சிலைமலி வெங்கணையாற் சிதைத் தான்புர மூன்றினையும்
குலைமலி தண்பலவின் பழம் வீழ்குட மூக்கிடமா
இலைமலி சூலமேந்தி யிருந் தானவ னெம்மிறையே.


Siva rejoiced to have as his half the daughter of the mountain. He destroyed the three cities with a cruel arrow which is fixed to the bow, to save the people of this world.
Siva who holds a trident of three blades has as his place Kuṭamūkku where the fruits of the jack tree full of clusters fell to the ground fully ripe.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:26:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1842 on: June 21, 2017, 09:27:05 AM »
Verse  8:


நெடுமுடி பத்துடைய நிகழ் வாளரக் கன்னுடலைப்
படுமிடர் கண்டயரப் பரு மால்வரைக் கீழடர்த்தான்
கொடுமட றங்குதெங்கு பழம் வீழ்குட மூக்கிடமா
இடுமண லெக்கர்சூழ விருந் தானவ னெம்மிறையே.

Siva pressed down the body of the cruel demon Rāvaṇaṉ who had ten high crowns, under the big and great mountain of Kailash to make him suffer undergoing distress.
The one who dwelt as his place in Kuṭamūkku where the coconut trees having curved leaves drop their mature fruits, and which is surrounded by the mound of sand deposited by the Kāveri is our master.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:29:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1843 on: June 21, 2017, 09:30:43 AM »
Verse  9:


ஆரெரி யாழியானு மல ரானும ளப்பரிய
நீரிரி புன்சடைமே னிரம் பாமதி சூடிநல்ல
கூரெரி யாகிநீண்ட குழ கன்குட மூக்கிடமா
ஈருரி கோவணத்தோ டிருந் தானவ னெம்மிறையே.

The youth who rose high as a great column of fire which could not be measured by both Vishnu who has a burning discus with many sharp points, and Brahma seated in a lotus flower, having worn on the ruddy matted locks water which overflows, a crescent moon which has not grown to its full seize, Siva who had a loin cloth of flayed skin and has as his place Kuṭamūkku, is our master.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:33:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48194
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1844 on: June 21, 2017, 09:34:16 AM »
Verse  10:


மூடிய சீவரத்தார் முது மட்டையர் மோட்டமணர்
நாடிய தேவரெல்லா நயந் தேத்திய நன்னலத்தான்
கூடிய குன்றமெல்லா முடை யான்குட மூக்கிடமா
ஏடலர் கொன்றைசூடி யிருந்தானவ னெம்மிறையே.

The Buddhists who covers their bodies with a cloth by name, Seevaram, and obstinate Jains are very stupid people. Siva who has good qualities which are praised with desire by the Devas, who were searching for him.  He has possession of all the hills that are available. Adorning himself with Koṉṟai of unfolded petals, Siva who has in Kuṭamūkku as his place, is our master.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 21, 2017, 09:40:25 AM by Subramanian.R »