Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 195056 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1785 on: June 17, 2017, 11:50:18 AM »
Verse  7:

கடிசேர்ந்த போது மலரான கைக்கொண்டு நல்ல
படிசேர்ந்த பால்கொண்டங் காட்டிடத் தாதை பண்டு
முடிசேர்ந்த காலையற வெட்டிட முக்கண் மூர்த்தி
அடிசேர்ந்த வண்ணம் மறிவார் சொலக்கேட்டு மன்றே.

Carrying in his hands fragrant buds and flowers, when Siva was bathed with milk which was of good quality, when Santēesan severed completely the leg which had joints, of his father, long ago, have we not heard people with intelligence to say that he reached the feet of Siva who has three eyes.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 11:52:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1786 on: June 17, 2017, 11:56:05 AM »
Verse  8:

வேத முதல்வன் முதலாக விளங்கி வையம்
ஏதப் படாமை யுலகத்தவ ரேத்தல் செய்யப்
பூத முதல்வன் முதலே முதலாப் பொலிந்த
சூத னொலிமாலை யென்றே கலிக்கோவை சொல்லே.

As the world is eminent having as its cause Siva who is the cause of the Vedas.
The people of this world to praise him so that any fault might not occur in their conduct.  The works of Sūta which proclaim Siva all living beings who is the cause as the supreme god, are the eighteen Purāṇas, Sūta was the sage who narrated all the Purāṇas to the sages who had gathered in Naimisaya Vaṉam for a sacrifice.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 11:59:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1787 on: June 17, 2017, 12:00:47 PM »
Verse  9:

பாராழி வட்டம் பகையா னலிந்தாட்ட வாடிப்
பேராழி யானதிடர் கண்டருள் செய்தல் பேணி
நீராழி விட்டேறி நெஞ்சிடங் கொண்ட வர்க்குப்
போராழி யீந்த புகழும் புகழுற்ற தன்றே.

The round world surrounded by the ocean was harassed and put to much suffering and became weak by enemies seeing the mental agony of the god who is sleeping on the ocean which was dashing against the shore as if engaged in a battle against it,
desiring to bestow his grace to Vishnu who had Siva in his heart having left the ocean of water and coming to this earth. The famous acts of granting a discus capable of fighting, was praised by all people.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 17, 2017, 12:03:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1788 on: June 17, 2017, 12:09:44 PM »
Verse  10:

மாலா யவனும் மறைவல்ல நான்மு கனும்
பாலாய தேவர் பகரில் லமு தூட்டல் பேணிக்
காலாய முந்நீர் கடைந்தார்க் கரிதா யெழுந்த
ஆலால முண்டங்கம ரர்க்கருள் செய்த தாமே.

Desiring to feed the Devas who were on their side the nectar which is not sold anywhere,  Vishnu and Brahma of four faces who was well-versed in the Vēdas, consuming the poison, which rose there, whose cruelty was unbearable, by those who churned the ocean which was its source. That act was of Siva bestowing his grace on the immortals.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 12:12:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1789 on: June 17, 2017, 12:13:47 PM »
Verse  11:

அற்றன்றி யந்தண் மதுரைத் தொகை யாக்கினானும்
தெற்றென்று தெய்வந் தெளியார் கரைக்கோலை தெண்ணீர்ப்
பற்றின்றிப் பாங்கெதிர்வி னூரவும் பண்பு நோக்கில்
பெற்றொன் றுயர்த்த பெருமான் பெருமானு மன்றே.

Besides that act of grace one who founded the Sangam, in beautiful and cool Madurai for those people who are not clear about the superiority of Siva to be clear in their minds about that fact.  If we think of the fact that the palm leaf in which the verse was written, thrown into the clear water went up-stream safely without being washed away by the water, and reached the bank. Is not the god who held aloft a bull in his flag, a great god?

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 12:16:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1790 on: June 17, 2017, 12:17:20 PM »
Verse  12:


நல்லார்கள் சேர்புகலி ஞானசம் பந்தனல்ல
எல்லார்களும்பரவு மீசனை யேத்து பாடல்
பல்லார் களும் மதிக்கப் பாசுரஞ் சொன்ன பத்தும்
வல்லார்கள் வானோ ருலகாளவும் வல்ல ரன்றே.


The song with which Jnana Sambandhan of Sirkazhi where good people gather praised the Lord of the universe whom all the good people praise all those which were composed on a sacred poem to be esteemed by all people. Those who are capable of reciting these, are capable of ruling over the heaven also.

The General Padigam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 17, 2017, 12:20:26 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1791 on: June 17, 2017, 12:21:55 PM »
Tiruvanmiyur:

Verse  1:


விரையார் கொன்றையினாய் விடமுண்ட மிடற்றினனே
உரையார் பல்புகழா யுமைநங்கையொர் பங்குடையாய்
திரையார் தெண்கடல்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அரையா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who wears Koṉṟai flowers abundant in fragrance!  He who has neck which consumed the poison! He who has many forms of fame which are spoken by devotees!
He who has Uma, a lady of distinction, as a half!  The King who dwells in Tiruvāṉmiyūr, surrounded by the clear sea full of waves, my love will not reach other gods except you.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 17, 2017, 12:24:24 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1792 on: June 18, 2017, 08:55:03 AM »
Verse  2:


இடியா ரேறுடையா யிமையோர்தம் மணிமுடியாய்
கொடியார் மாமதியோ டரவம்மலர்க் கொன்றையினாய்
செடியார் மாதவிசூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அடிகே ளுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has a bull that bellows like the thunder. He who is seated on the beautiful heads of the celestial beings who do not wink!  He who wears a great crescent moon of orderliness, a cobra and Koṉṟai flowers.  The deity who dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by the shrubbery of the common delight of the woods! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 18, 2017, 08:57:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1793 on: June 18, 2017, 08:59:07 AM »
Verse  3:

கையார் வெண்மழுவா கனல்போற்றிரு மேனியனே
மையா ரொண்கணல்லா ளுமையாள்வளர் மார்பினனே
செய்யார் செங்கயல்பாய் திருவான்மி யூருறையும்
ஐயா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who holds in his hand a white battle-axe!  He who has a holy body as red as the fire.  He who has a chest on which Uma, a good-natured lady of bright eyes coated with collyrium is flourishing the master who dwells in Tiruvāṉmiyūr where in the fields red carp fish leap. (see 1st verse.)

Arunachala Siva.« Last Edit: June 18, 2017, 09:01:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1794 on: June 18, 2017, 09:02:45 AM »
Verse  4:


பொன்போ லுஞ்சடைமேற் புனல்தாங்கிய புண்ணியனே
மின்போ லும்புரிநூல் விடையேறிய வேதியனே
தென்பால் வையமெலாந் திகழுந்திரு வான்மிதன்னில்
அன்பா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.

Siva, the embodiment of all virtuous acts, who carried on his matted locks, resembling gold, water!  The Brahmin who rode on a bull and wears a sacred thread of three strands which are bright like lightning!  The companion in Tiruvāṉmiyur, which is eminent throughout the southern part of the Tamizh Nadu! (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 18, 2017, 09:05:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1795 on: June 18, 2017, 09:06:55 AM »
Verse  5:

கண்ணா ருந்நுதலாய் கதிர்சூழொளி மேனியின்மேல்
எண்ணார் வெண்பொடிநீ றணிவாயெழில் வார்பொழில்சூழ்
திண்ணார் வண்புரிசைத் திருவான்மி யூருறையும்
அண்ணா வுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has on his forehead an eye.  He who adorns with the white powder of sacred ash which is highly esteemed, on his brilliant body which has rays surrounding it.
who is in the relation of an elder brother and who dwells in Tiruvāṉmiyūr which has very strong wall of surrounded by beautiful and tall gardens. (see 1st verse.)


Arunachala Siva.


« Last Edit: June 18, 2017, 09:09:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1796 on: June 18, 2017, 09:10:10 AM »
Verse  6:


நீதி நின்னையல்லா னெறியாதும் நினைந்தறியேன்
ஓதீ நான்மறைகள் மறையோன்றலை யொன்றினையும்
சேதீ சேதமில்லாத் திருவான்மி யூருறையும்
ஆதீ யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.

Siva who is the right conduct!  I do not know even thinking of other paths except thinking of you only.  Who chanted the four Vēdas.  He who cut off with the nail only one head of Brahma, who had knowledge of the Vēdas. The first cause who dwells in Tiruvāṉmiyūr which does not know damage.  (see 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 18, 2017, 09:12:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1797 on: June 18, 2017, 09:14:06 AM »
Verse  7:

வானார் மாமதிசேர் சடையாய்வரை போலவரும்
கானா ரானையின்றோ லுரித்தாய்கறை மாமிடற்றாய்
தேனார் சோலைகள்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
ஆனா யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Siva who has on his matted locks, a big crescent moon which shines in the sky!  You flayed the skin of an elephant which lives in the forest and came towards you as a mountain.  Who has a big neck in which there is poison.  My elephant which dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by gardens full of honey. (see 1st verse.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 18, 2017, 09:16:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1798 on: June 18, 2017, 09:18:05 AM »
Verse  8:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1799 on: June 18, 2017, 09:19:20 AM »
Verse  9:

பொறிவாய் நாகணையா னொடுபூமிசை மேயவனும்
நெறியார் நீள்கழன்மேன் முடிகாண்பரி தாயவனே
செறிவார் மாமதில்சூழ் திருவான்மி யூருறையும்
அறிவே யுன்னையல்லா லடையாதென தாதரவே.


Vishnu who sleeps on a bed of a serpent which has spots and Brahman who is seated on a lotus flower, Siva whose feet wearing long kazhal with curves and the head which could not be seen beyond the heaven by both those!  The embodiment of knowledge which dwells in Tiruvāṉmiyūr surrounded by great walls of fortification which are thick.
(see 1st verse.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 18, 2017, 09:21:53 AM by Subramanian.R »