Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 178829 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1605 on: June 07, 2017, 08:42:16 AM »
Verse  3:


அத்தகுபொரு ளுண்டுமில்லையு மென்றுநின்றவர்க் கச்சமா
ஒத்தொவ்வாமை மொழிந்துவாதி லழிந்தெழுந்த கவிப்பெயர்ச்
சத்திரத்தின் மடிந்தொடிந்து சனங்கள் வெட்குற நக்கமே
சித்திரர்க்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.


Being killed by the hand weapon which has the name of a poem and rising having been completely routed in a religious dispute and talking disagreement and agreement to create fear in the minds of by standers, speaking that god exists and does not exist when Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who think nakedness is beauty, to make people ashamed by their form.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 07, 2017, 08:44:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1606 on: June 07, 2017, 08:45:40 AM »
Verse  4:

சந்துசேனனு மிந்துசேனனுந் தருமசேனனுங் கருமைசேர்
கந்துசேனனுங் கனகசேனனு முதலதாகிய பெயர்கொளா
மந்திபோற்றிரிந் தாரியத்தொடு செந்தமிழ்ப்பய னறிகிலா
அந்தகர்க்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.Bearing names such as Santusēṉan, Indusēṉaṉ, Darumasēṉaṉ, black Kantusēṉaṉ and Aṉakasēṉaṉ, wandering like female monkeys, when Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who have lost the inward eye and who do not know the good things in Sanskrit and refined Tamizh.  (The year 470 A.D. witnessed the establishment of the Dravida Saṅgha by Vajranandi: About this time the Jains were organized in a hierarchy of Sanghas.  The basic Sangha was sub-divided into four units called Nandigaṇam, Sēṉagaṇam, Simnagaṇam and Devagaṇam.
These are mentioned by Tiru Jnana Sambandhar in his Tēvāram. There were several prominent devotees belonging to the Nandigaṇam, one of whom was Vajranandi, mentioned above.)


Inscriptions of the Tamizh country beginning from about the 6th century A.D.
speak of several Nandi devotees of Jainism, Tirunāvukkaracar bore the name `Dharmasēṉa` when he was a Jain. It shows that he belonged to Sēnagaṇam, A social history of the Tamizhs - Part I- page, 523, by K.K. Pillai University of Madras, 1969.
The names mentioned in this verse belonged to the Sēnagaṇam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 07, 2017, 08:53:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1607 on: June 07, 2017, 08:54:07 AM »
Verse  5:

கூட்டினார்கிளி யின்விருத்த முரைத்ததோரொலி யின்றொழிற்
பாட்டுமெய் சொலிப் பக்கமேசெலு மெக்கர்தங்களைப் பல்லறம்
காட்டியேவரு மாடெலாங்கவர் கையரைக்கசி வொன்றிலாச்
சேட்டைகட்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.

By the proud and haughty people who move by the side of good people, adding to literature Kiḷiviruttam and Eliviruttam, making people believe them to be truth, by the low cheats who rob all wealth by the show of many acts of charity.  When Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the mischievous Jains who have no pity.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 07, 2017, 08:56:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1608 on: June 07, 2017, 08:57:42 AM »
Verse  6:


கனகநந்தியும் புட்பநந்தியும் பவணநந்தியுங் குமணமா
சுனகநந்தியுங் குனகநந்தியுந் திவணநந்தியு மொழிகொளா
அனகநந்தியர் மதுவொழிந்தவ மேதவம்புரி வோமெனும்
சினகருக்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.

When Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by Kaṉakananti, Putpananti, Pavaṇananti, Kumaṇananti, great Cuṉakananti, Kuṉakananti, Tivaṇananti and Anakanantiyar who do not accept Saivaite religious teachings and who have abstained from liquor and who perform penance without any benefit, by such people who believe that Siva is the only god.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 07, 2017, 08:59:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1609 on: June 07, 2017, 09:00:59 AM »
Verse  7:

பந்தணம்மவை யொன்றிலம்பரி வொன்றிலம்மென வாசக
மந்தணம்பல பேசிமாசறு சீர்மையின்றிய நாயமே
அந்தணம்மரு கந்தணம்மது புத்தணம்மது சித்தணச்
சிந்தணர்க்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயரனிற்கவே.

We have not the slightest attachments towards object.  We have not the slightest distress. Saying thus, and talking many secret words, without any renown which is without blemish, uselessly.  When Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who have the nature of people having mysterious powers, uttering the names Antaṇam, the doctrine of Jains, the doctrine of Buddhism and Sittaṇam.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 07, 2017, 09:04:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1610 on: June 07, 2017, 09:05:16 AM »
Verse 8:


மேலெனக்கெதி ரில்லையென்ற வரக்கனார் மிகை செற்றதீப்
போலியைப்பணி யக்கிலாதொரு பொய்த்தவங்கொடு குண்டிகை
பீலிகைக்கொடு பாயிடுக்கி நடுக்கியேபிறர் பின்செலும்
சீலிகட்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.


Siva who is like the fire and who destroyed the pride of the demon who thought that there was no one superior to him to oppose him. Without having the capability to pay homage to him, holding in the hand a bundle of peacock's feathers and an ascetics pitcher, and performing a false penance. Holding under the armpit a mat making people quiver with fear when Hara, Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who have the conduct of following other people.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 07, 2017, 09:08:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1611 on: June 07, 2017, 09:09:27 AM »
Verse  9:


பூமகற்கு மரிக்குமோர்வரு புண்ணியன்னடி போற்றிலார்
சாமவத்தையி னார்கள்போறலை யைப்பறித்தொரு பொய்த்தவம்
வேமவத்தைசெ லுத்திமெய்ப்பொடி யட்டிவாய்சக திக்குநேர்
ஆமவர்க்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.


Jains did not praise the feet of Siva who is the embodiment of all virtuous acts and who is not known to Brahma who is on a lotus flower and to Hari Vishnu creating a state by causing suffering to other and performing a false penance plucking the hairs on the head as if they are in a dying state. Smearing their bodies with the power of gall-nut, when Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains whose mouths are as foul-smelling as the mire.


Arunachala Siva.
« Last Edit: June 07, 2017, 09:12:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1612 on: June 07, 2017, 09:13:13 AM »
Verse  10:


தங்களுக்குமச் சாக்கியர்க்குந் தரிப்பொணாதநற் சேவடி
எங்கணாயக னேத்தொழிந்திடுக் கேமடுத்தொரு பொய்த்தவம்
பொங்குநூல்வழி யன்றியேபுல வோர்களைப்பழிக் கும்பொலா
அங்கதர்க்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாயர னிற்கவே.

Without praising our Siva who is our master, who has beautiful lotus red feet of which the Jains and those Buddhists have no toleration.  Getting themselves into trouble by performing a false penance, not treating the path laid down in the great works.
When Hara in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the mischievous revilers, Jains who ridicule learned people.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 07, 2017, 09:16:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1613 on: June 07, 2017, 09:17:26 AM »
Verse 11:


எக்கராமமண் கையருக்கெளி யேனலேன்றிரு வாலவாய்ச்
சொக்கனென்னு ளிருக்கவேதுளங் கும்முடித்தென்னன் முன்னிவை
தக்கசீர்ப்புக லிக்குமன்றமிழ் நாதன்ஞானசம் பந்தன்வாய்
ஒக்கவேயுரை செய்தபத்து முரைப்பவர்க்கிட ரில்லையே.


When Chokkan of exquisite beauty dwells in my mind I am not to be easily defeated by the low people Jains who are haughty. These verses composed in the presence of Theṉṉan Koonpandiyan who has a shining crown. There will be no sufferings to those who can recite all the ten verses which are equal to truth by Jnana Sambandhan having knowledge of Tamizh and who is the chief of Pukali which has an appropriate fame.

Padigam on Tiru Alavai completed.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 07, 2017, 09:21:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1614 on: June 07, 2017, 03:24:12 PM »
General:

Verse  1:

கல்லானீழல், அல்லாத்தேவை
நல்லார்பேணார்,  அல்லோநாமே.

Good people will not cherish with love other gods who are not sitting under the shade of the wooden Banyan tree.
We too would not do so.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 07, 2017, 03:26:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1615 on: June 07, 2017, 03:27:46 PM »
Verse 2:

கொன்றைசூடி, நின்றதேவை
அன்றியொன்று, நன்றிலோமே.

We would not consider great any other thing except the god who wears flowers of Koṉṟai.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1616 on: June 07, 2017, 03:30:29 PM »
Verse  3:


கல்லாநெஞ்சின், நில்லானீசன்
சொல்லாதாரோ, டல்லோநாமே.

Siva will not stay in the minds of those who do not meditate on him without ceasing.
he will not join the company of those who do not chant his Manram singing his praises.

Arunachala Siva.« Last Edit: June 07, 2017, 03:34:03 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1617 on: June 07, 2017, 03:34:34 PM »
Verse  4:


கூற்றுதைத்த, நீற்றினானைப்
போற்றுவார்கள், தோற்றினாரே.

Those who praise Siva who smears himself with sacred ash and kicked the god of death are really fit to be called having attained the benefit of being born as human beings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 07, 2017, 03:36:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1618 on: June 07, 2017, 03:39:10 PM »
Verse  5:

காட்டுளாடும், பாட்டுளானை
நாட்டுளாரும், தேட்டுளாரே.

Those who enjoy establishing Siva in their hearts who dwells in the songs of devotees and who dances in the cremation ground, are really fit to be called wealthy people.

Arunachala Siva.« Last Edit: June 07, 2017, 03:40:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1619 on: June 07, 2017, 03:42:27 PM »
Verse  6:

தக்கன்வேள்விப்,  பொக்கந்தீர்த்த
மிக்கதேவர், பக்கத்தோமே.

We are very near to the superior Siva, who destroyed the falsehood of the sacrifice of Dakshaṉ.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 07, 2017, 03:44:48 PM by Subramanian.R »