Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 174267 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1590 on: June 06, 2017, 10:51:00 AM »
Verse 9:


உண்டுடுக்கைவிட் டார்களும்முயர் கஞ்சிமண்டைகொள் தேரரும்
பண்டடக்கு சொற்பேசும்அப்பரி வொன்றிலார்கள்சொற் கொள்ளன்மின்
தண்டொடக்குவன் சூலமுந்தழன் மாமழுப்படை தன்கையிற்
கொண்டொடுக்கிய மைந்தனெம்பிர மாபுரத்துறை கூத்தனே.The Jains who eat sumptuously and have dispensed with dress who are naked.
(This refers to the sect of Jains who are naked.), and the Buddhists (Tēravāti) who have an earthern vessel resembling the skull in which they receive the superior gruel Ka?chi people of the world! Do not accept the words of those people who have no love and speak words to suppress the good religious ideas which have come down from time immemorial. Accept as truth our dancer who dwells in Brahmapuram, and the strong persons who has a lady on his left side, having on his hand a staff of a Yōgi, a garland of Rudrāksham, strong trident, fire and a big battle-axe.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 06, 2017, 10:54:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1591 on: June 06, 2017, 10:56:03 AM »
Verse  10:


பித்தனைப்பிர மாபுரத்துறை பிஞ்ஞகன்கழல் பேணியே
மெய்த்தவத்துநின் றோர்களுக்குரை செய்துநன்பொருண் மேவிட
வைத்தசிந்தையுண் ஞானசம்பந்தன் வாய்நவின்றெழு மாலைகள்
பொய்த்தவம்பொறி நீங்கஇன்னிசை போற்றிசெய்யுமெய்ம் மாந்தரே.

The Lord who has a name, Pittaṉ (mad man) cherishing with love the feet of the destroyer who dwells in Brahmapuram, speaking for the benefit of those people who are steadfast in true penance, to attain eternal bliss. The garlands of verses which came out of the mouth of Jnana Sambandhan  by constant repeating, who meditated on god in his mind, people who have understood the truth! Praise the Lord with sweet music, to be relieved from hypocritical penance and the mischief of the five sense.


Padigam on Brahmapuram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 06, 2017, 10:59:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1592 on: June 06, 2017, 11:01:02 AM »
Tirukkandiyur Veerasthanam:

Verse  1:


வினவினேனறி யாமையில்லுரை செய்ம்மினீரருள் வேண்டுவீர்
கனைவிலார்புனற் காவிரிக்கரை மேயகண்டியூர் வீரட்டன்
தனமுனேதனக் கின்மையோதம ராயினாரண்ட மாளத்தான்
வனனில்வாழ்க்கைகொண் டாடிப்பாடியிவ் வையமாப்பலி தேர்ந்ததே.

Devotees who desire the grace of Siva! I questioned you as I do not know the reason.
You reply to me. Siva who is Kaṇdiyūr Vīraṭṭam on the bank of the Kaveri of rushing water.  When his devotees are ruling over the heaven, is it due to the fact that he has no ancestral property. Living in the forest singing and dancing begged a large quantity of alms in this world they attain heaven.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 06, 2017, 11:05:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1593 on: June 06, 2017, 11:06:22 AM »
Verse 2:

உள்ளவாறெனக் குரைசெய்மின்னுயர் வாயமாதவம் பேணுவீர்
கள்ளவிழ்பொழில் சூழுங்கண்டியூர் வீரட்டத்துறை காதலான்
பிள்ளைவான்பிறை செஞ்சடைம்மிசை வைத்ததும்பெரு நீரொலி
வெள்ளந்தாங்கிய தென்கொலோமிகு மங்கையா ளுடனாகவே.

Devotees who desire superior and severe penance! Please tell me the actual fact.
Siva who dwells with love in Kaṇdiyūr Virasthanam surrounded by gardens which drip honey. What is the reason for placing the great crescent moon on the red matted locks and bearing the flood of great noise. When the lady who has no equal and superior to her in beauty is always with him.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 06, 2017, 11:09:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1594 on: June 06, 2017, 11:57:36 AM »
Verse 3:

அடியராயினீர் சொல்லுமின்அறி கின்றிலேன்அரன் செய்கையைப்
படியெலாந்தொழு தேத்துகண்டியூர் வீரட்டத்துறை பான்மையான்
முடிவுமாய்முத லாய்இவ்வைய முழுதுமாய்அழ காயதோர்
பொடியதார்திரு மார்பினிற்புரி நூலும்பூண்டெழு பொற்பதே.


Those who are Devotees! I am unable to understand the actions of Haran Siva who has the nature of dwelling in Kaṇdiyūr Veerasthanam worshipped and praised by the whole world. Please tell me.  Being the end and beginning and being himself the whole world, the beauty of adorning himself with a sacred thread of three strands in his holy chest which is thickly smeared with the beautiful holy ash.

Arunachala Siva.


« Last Edit: June 06, 2017, 12:00:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1595 on: June 06, 2017, 12:01:33 PM »
Verse  4:


பழையதொண்டர்கள் பகருமின்பல வாயவேதியன் பான்மையைக்
கழையுலாம்புனல் மல்குகாவிரி மன்னுகண்டியூர் வீரட்டன்
குழையொர்காதினிற் பெய்துகந்தொரு குன்றின்மங்கை வெருவுறப்
புழைநெடுங்கைநன் மாவுரித்தது போர்த்துகந்த பொலிவதே.

Old and senior devotees!  Siva in Kaṇdiyūr Veerasthanam, where the Kāveri flows, the water of which is not fathomable to the batman's pole, was pleased to wear a men's ear-ring in one ear. Please tell me the nature of the Brahmin who is pervading all things; That nature is as follows: looking brilliant by covering himself joyfully with the skin of an elephant having long and good trunk with holes, which he flayed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 06, 2017, 12:04:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1596 on: June 06, 2017, 12:05:12 PM »
Verse  5:


விரவிலாதுமைக் கேட்கின்றேன்அடி விரும்பியாட்செய்வீர் விளம்புமின்
கரையெலாந்திரை மண்டுகாவிரிக் கண்டியூருறை வீரட்டன்
முரவமொந்தை முழாவொலிக்க முழங்குபேயொடுங் கூடிப்போய்ப்
பரவுவானவர்க் காகவார்கடல் நஞ்சமுண்ட பரிசதே.


Devotees who do humble service desiring the feet of Siva! I question you as I am not in the midst of devotees. Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam on the bank of the Kāveri which overflows, by its waves on the banks, when the Muzhavam, Montai and Muyavu are being played. Having mixed with the roaring ghosts and gone with them, the nature of consuming the poison of the extensive ocean, to save the celestial beings who praised him, please tell me.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 06, 2017, 12:08:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1597 on: June 06, 2017, 12:10:06 PM »
Verse  6:


இயலுமாறெனக் கியம்புமின்னிறை வன்னுமாய்நிறை செய்கையைக்
கயனெடுங்கண்ணி னார்கள்தாம்பொலி கண்டியூருறை வீரட்டன்
புயல்பொழிந்திழி வானுளோர்களுக் காகஅன்றயன் பொய்ச்சிரம்
அயனகவ்வ தரிந்துமற்றதில் ஊணுகந்த வருத்தியே.

Please tell me as far as possible Siva being the chief of all the worlds and the living beings and pervading them, Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam where ladies whose long eyes are like the fish carp, are beautiful. Please tell me the wish for in desiring food in the skull of Brahma having holes, cutting it off to make others to laugh at him, for the sake of the celestial beings in heaven from which clouds rain descending to the earth. (Brahma  could not create the head he lost, though he was the creator.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 06, 2017, 12:13:28 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1598 on: June 06, 2017, 12:14:33 PM »
Verse  7:

திருந்துதொண்டர்கள் செப்புமின்மிகச் செல்வன்றன்னது திறமெலாம்
கருந்தடங்கண்ணி னார்கடாந்தொழு கண்டியூருறை வீரட்டன்
இருந்துநால்வரொ டானிழல்லற முரைத்ததும்மிகு வெம்மையார்
வருந்தவன்சிலை யாலம்மாமதின் மூன்றுமாட்டிய வண்ணமே.

Perfect devotees please tell me in detail, all about the nature of god.
Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam which is worshipped by ladies having black and big eyes. Expounding religious duties to four sages sitting under the shade of the banyan tree, please tell me the manner of causing destruction to those great forts, by a strong bow to make the exceedingly cruel demons,  suffer.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 06, 2017, 12:17:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1599 on: June 06, 2017, 12:18:32 PM »
Verse  8:


நாவிரித்தரன் றொல்புகழ்பல பேணுவீரிறை நல்குமின்
காவிரித்தடம் புனல்செய்கண்டியூர் வீரட்டத்துறை கண்ணுதல்
கோவிரிப்பய னானஞ்சாடிய கொள்கையுங்கொடி வரைபெற
மாவரைத்தலத் தாலரக்கனை வலியைவாட்டிய மாண்பதே.

Devotees who desire the many old fame of Siva by explaining them at length by your words! Please reply to me. Siva with the frontal eye who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam which has plenty of water which fills tanks.  The idea behind bathing in the five products got from the cow, his and his greatness in decreasing the strength of the demoṉ by the big mountain, for the mountain, for the mountain to get a banner of victory.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 06, 2017, 12:21:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1600 on: June 06, 2017, 12:22:55 PM »
Verse  9:

பெருமையேசர ணாகவாழ்வுறு மாந்தர்காளிறை பேசுமின்
கருமையார்பொழில் சூழுந்தண்வயற் கண்டியூருறை வீரட்டன்
ஒருமையாலுயர் மாலுமற்றை மலரவன்உணர்ந் தேத்தவே
அருமையாலவ ருக்குயர்ந்தெரி யாகிநின்றவத் தன்மையே.


People who like having as support the greatness of Siva! Please give me a reply.
Siva who dwells, in Kaṇdiyūr Veerasthanam, which has cool fields surrounded by gardens which are very dark. When Vishnu who is great by single minded devotion and Brahma, in the lotus flower, praised Siva, that nature of standing by assuming the form of a column of fire and being superior to them by being difficult to know him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 06, 2017, 12:25:46 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1601 on: June 06, 2017, 12:27:03 PM »
Verse  10:


நமரெழுபிறப் பறுக்குமாந்தர்காள் நவிலுமின்உமைக் கேட்கின்றேன்
கமரழிவயல் சூழுந்தண்புனற் கண்டியூருறை வீரட்டன்
தமரழிந்தெழு சாக்கியச்சமண் ஆதரோது மதுகொளா
தமரரானவ ரேத்தவந்தகன் தன்னைச்சூலத்தில் ஆய்ந்ததே.

people who cut at the root of the seven births of our relations! I ask you.
Siva who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam, which has cool water surrounded by fields in which the clefts in the ground caused by drought, have been closed. Without minding what the Buddhists and Jains who are ignorant, preach, without their own religion deriving any benefit, whether piercing demon with the trident, to be praised by the immortals was a good act.  Please tell me.

(Andhakaṉ : this was an demon whom Siva killed by piercing him wit)h his trident.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 06, 2017, 12:31:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1602 on: June 06, 2017, 12:32:50 PM »
Verse  11:

கருத்தனைப்பொழில் சூழுங்கண்டியூர் வீரட்டத்துறை கள்வனை
அருத்தனைத்திறம் அடியர்பால்மிகக் கேட்டுகந்த வினாவுரை
திருத்தமாந்திகழ் காழிஞானசம் பந்தன்செப்பிய செந்தமிழ்
ஒருத்தராகிலும் பலர்களாகிலும் உரைசெய்வார் உயர்ந்தார்களே.


About Siva who is in the minds of all people, and the thief who dwells in Kaṇdiyūr Veerasthanam, surrounded by gardens, and who is the wealth of devotees. The words in the form of questions which was eagerly put to devotees, the verses of refined Tamizh which were composed by the eminent Jnana Sambandhan of Sirkazhi which has many holy tanks, it is definite that those who recite these whether they be individuals or groups, are really great people.

Padigam on Tiru Kandiyur Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: June 06, 2017, 12:36:48 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1603 on: June 06, 2017, 12:38:39 PM »
Tiru Alavai: (Madurai)

Verse  1:

மானினேர்விழி மாதராய்வழு திக்குமாபெருந் தேவிகேள்
பானல்வாயொரு பாலனீங்கிவ னென்றுநீபரி வெய்திடேல்
ஆனைமாமலை யாதியாய இடங்களிற்பல அல்லல்சேர்
ஈனர்கட்கெளி யேனலேன்திரு வாலவாயர னிற்கவே.

Lady who has eyes that are comparable to the startled eyes of the deer! The great chief queen of the Vazhuti!  Listen to what I say. Do not feel distressed that I am such a young boy from whose mouth milk is flowing. When the god in Tiru Alavai (Madurai) stands by my side as help, I can not be easily defeated by the low people who inflict many sufferings on others and who live in hills beginning with great Āṉaimalai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: June 06, 2017, 12:41:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1604 on: June 07, 2017, 08:37:28 AM »
Verse  2:


ஆகமத்தொடு மந்திரங்க ளமைந்தசங்கத பங்கமாப்
பாகதத்தொ டிரைத்துரைத்த சனங்கள்வெட்குறு பக்கமா
மாகதக்கரி போற்றிரிந்து புரிந்துநின்றுணும் மாசுசேர்
ஆகதர்க்கெளி யேனலேன்திரு வாலவாயர னிற்கவே.


Speaking in a roaring voice in broken Samskrit in which Agamams and Mantrams are contained, along with Pākatam, doing acts intentionally and wandering like the big and angry elephants to make the people who follow the Vēdas feel ashamed. When Haraṉ in Tiruvālavāy stands by my side as help I am not to be easily defeated by the Jains who have accumulated dirt and who eat standing.


Arunachala Siva.

« Last Edit: June 07, 2017, 08:41:09 AM by Subramanian.R »