Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 178256 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1410 on: April 27, 2017, 09:15:43 AM »
Verse  5:


சூடுவர் சடையிடைக் கங்கை நங்கையைக்
கூடுவர் உலகிடை ஐயங் கொண்டொலி
பாடுவர் இசைபறை கொட்ட நட்டிருள்
ஆடுவர் கருக்குடி அண்ணல் வண்ணமே.

Siva wears on his matted locks, Ganga, is united with a lady of distinction. He will sing music with sweet sound receiving alms in the world. He will dance in the midnight when drums are beaten these are the nature of the chief in Karukkuṭi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2017, 09:17:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1411 on: April 27, 2017, 09:19:00 AM »
Verse  6:


இன்புடை யாரிசை வீணை பூணரா
என்புடை யாரெழின் மேனி மேலெரி
முன்புடை யார்முதல் ஏத்தும் அன்பருக்
கன்புடை யார்கருக் குடியெம் அண்ணலே.

Siva feels pleasure in playing upon Veena to enjoy its music. He has as ornaments cobras and bones has fire on his beautiful body since a long time. Our god, Siva, in Karukkuṭi, reciprocates love towards those who love him and praise him as the cause of all things.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2017, 09:21:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1412 on: April 27, 2017, 09:22:24 AM »
Verse  7:


காலமும் ஞாயிறுந் தீயும் ஆயவர்
கோலமும் முடியர வணிந்த கொள்கையர்
சீலமும் உடையவர் திருக்க ருக்குடிச்
சாலவும் இனிதவ ருடைய தன்மையே.

Siva is time, sun and fire.  He has the nature of adorning his head with a cobra to add beauty to it. He possesses also the great quality of easy accessibility. The nature of Siva who is in Karukkuṭi is very much pleasing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2017, 09:24:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1413 on: April 27, 2017, 09:26:05 AM »
Verse  8:

எறிகடல் புடைதழு விலங்கை மன்னனை
முறிபட வரையிடை யடர்த்த மூர்த்தியார்
கறைபடு பொழின்மதி தவழ்க ருக்குடி
அறிவொடு தொழுமவர் ஆள்வர் நன்மையே.

Siva who crushed the King of Lanka, surrounded by ocean which dashes against the shore to make his body break under the mountain, those who worship Karukkuṭi in whose dark gardens the moon seems to crawl, with knowledge of him will possess all good things.

Arunachala Siva.


« Last Edit: April 27, 2017, 09:28:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1414 on: April 27, 2017, 09:29:56 AM »
Verse  9:


பூமனுந் திசைமுகன் றானும் பொற்பமர்
வாமனன் அறிகிலா வண்ண மோங்கெரி
ஆமென வுயர்ந்தவன் அணிக ருக்குடி
நாமன னினில்வர நினைதல் நன்மையே.

Siva who grew high as a rising fire so that Brahma who is seated in a flower and has four faces, and the dwarf who has beauty, had not the capability to know him. It is certainly good for us to remember the beautiful Karukkuṭi to stay in our minds.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2017, 09:31:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1415 on: April 27, 2017, 09:33:12 AM »
Verse  10:


சாக்கியர் சமண்படு கையர் பொய்ம்மொழி
ஆக்கிய வுரைகொளேல் அருந்தி ருந்நமக்
காக்கிய அரனுறை அணிக ருக்குடிப்
பூக்கமழ் கோயிலே புடைபட் டுய்ம்மினே.

Do not accept as truth the fabricated lies of the Buddhists and low people of Jains.
People of this world!  Save yourselves by being near the temple where flowers spread their fragrance and where Haraṉ who created for us the wealth of Saivism which is rare to obtain.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2017, 09:35:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1416 on: April 27, 2017, 09:36:27 AM »
Verse  11:


கானலில் விரைமலர் விம்மு காழியான்
வானவன் கருக்குடி மைந்தன் றன்னொளி
ஆனமெய்ஞ் ஞானசம் பந்தன் சொல்லிய
ஊனமில் மொழிவலார்க் குயரு மின்பமே.

The native of Sirkazhi, where in the sea-shore gardens fragrant flowers are in abundance, for those who are able to recite the words which are without defects and composed by Jnana Sambandhan of true spiritual wisdom which is the light of the strong god in Karukkuṭi, happiness will increase.


Padigam on Tiruk Karukkudi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 27, 2017, 09:40:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1417 on: April 28, 2017, 09:04:47 AM »
Panchakshara Padigam:

Verse 1:

துஞ்சலும் துஞ்சலி லாத போழ்தினும்
நெஞ்சகம் நைந்து நினைமின் நாள்தொறும்
வஞ்சக மற்றடி வாழ்த்த வந்தகூற்
றஞ்சவு தைத்தன அஞ்செ ழுத்துமே.

People of this world! When you are asleep and when you are awake, meditate daily on the Pa?chāksharam, your hearts becoming tender losing its hardness. When Mārkkanṭēyaṉ sang benediction on the feet on Sivaṉ without deception, the Mantram consisting of five letters kicked the god of death who come to take away his life and to be struck with fear.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2017, 09:07:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1418 on: April 28, 2017, 09:09:03 AM »
Verse  2:

மந்திர நான்மறை யாகி வானவர்
சிந்தையுள் நின்றவர் தம்மை யாள்வன
செந்தழ லோம்பிய செம்மை வேதியர்க்
கந்தியுள் மந்திரம் அஞ்செ ழுத்துமே.

Being the Mantram and the four Vēdas, Pa?caksharam includes all the things mentioned in the Vedas, admits as proteges the celestial beings, being permanent in their thoughts. The five letters are the Mantram in the three parts of the day, morning, noon and evening, for the Brahmins who are upright and who maintain three kinds of fire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2017, 09:11:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1419 on: April 28, 2017, 09:12:43 AM »
Verse  3:


ஊனில் உயிர்ப்பை யொடுக்கி யொண்சுடர்
ஞான விளக்கினை யேற்றி நன்புலத்
தேனை வழிதிறந் தேத்து வார்க்கிடர்
ஆன கெடுப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.

Restraining the breath in the body, lighting the lamp of knowledge of divine wisdom which has a bright flame opening the other path of the good knowledge, the five letters destroy the sufferings of those who praise Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2017, 09:14:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1420 on: April 28, 2017, 09:15:29 AM »
Verse 4:


நல்லவர் தீயர் எனாது நச்சினர்
செல்லல் கெடச்சிவ முத்தி காட்டுவ
கொல்ல நமன்றமர் கொண்டு போமிடத்
தல்லல் கெடுப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.

Showing the path to salvation which is auspicious after destroying the afflictions of those who chant with desire, without any distinction whether they are good people or bad people. The five letters destroy the sufferings when the messengers of the god of death carry you to torture you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2017, 09:17:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1421 on: April 28, 2017, 09:22:59 AM »
Verse  5:


கொங்கலர் வன்மதன் வாளி யைந்தகத்
தங்குள பூதமும் அஞ்ச ஐம்பொழில்
தங்கர வின்படம் அஞ்சுந் தம்முடை
அங்கையில் ஐவிரல் அஞ்செ ழுத்துமே.

The arrows of the strong Manmatha, which have fragrance spreading, are five in number. The elements which are inside one self are five in number; The divine gardens in heaven are five the hoods of the cobras which stay in Siva's body are five,
there are five fingers in the beautiful hands of those who recite Mantrams. Just like those, the Mantrams of Siva consists of five letters.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2017, 09:26:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1422 on: April 28, 2017, 09:27:30 AM »
Verse  6:


தும்மல் இருமல் தொடர்ந்த போழ்தினும்
வெம்மை நரகம் விளைந்த போழ்தினும்
இம்மை வினையடர்த் தெய்தும் போழ்தினும்
அம்மையி னுந்துணை அஞ்செ ழுத்துமே.


At times when one sneezes and coughs following each other, when we have to experience cruel suffering of the hell, when the acts reach us attacking us in this birth,
the Mantram of five letter is of help to us in the next birth as a result of having chanted that Mantram without ceasing.


Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2017, 09:30:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1423 on: April 28, 2017, 09:32:25 AM »
Verse  7:

வீடு பிறப்பை அறுத்து மெச்சினர்
பீடை கெடுப்பன பின்னை நாள்தொறும்
மாடு கொடுப்பன மன்னு மாநடம்
ஆடிஉ கப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.

It destroys the misery of those who desire salvation getting rid of birth. It will give wealth daily, afterwards the Mantram consisting of five letters is desired by Siva who performs the great dance which is permanent.

Arunachala Siva.
« Last Edit: April 28, 2017, 09:34:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1424 on: April 28, 2017, 09:35:55 AM »
Verse  8:


வண்டம ரோதி மடந்தை பேணின
பண்டை யிராவணன் பாடி உய்ந்தன
தொண்டர்கள் கொண்டு துதித்த பின்னவர்க்
கண்டம் அளிப்பன அஞ்செ ழுத்துமே.


The Mantram consisting of five letters, was cherished with love by the lady who has tresses of hair on which bees settle. These were the cause of Ravana singing them and saving himself, in the past of, Namasivaya Tiruppadigam of Jnana Sambandhan grants rule over the many universe if the devotees recite them as their duty and praise Siva.

Arunachala Siva.

« Last Edit: April 28, 2017, 09:40:18 AM by Subramanian.R »