Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216689 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1140 on: March 24, 2017, 06:51:01 AM »
Verse  10:

புத்தர்தேரர் பொறியில் சமணர்களும் வீறிலாப்
பித்தர்சொன்னம் மொழிகேட்கி லாத பெருமானிடம்
பத்தர்சித்தர் பணிவுற் றிறைஞ்சுந் திலதைப்பதி
மத்தயானை வழிபாடு செய்யும் மதிமுத்தமே.

The place of the god who does not come to hear the words of the mad people who have no great qualities, such as Jains who do not have the good fortune, Buddhists and Tēravatis, is Mathi Mutham, where the rutting elephant worshipped in Thilathaip Path,i where pious devotees and people of mystic powers worship Siva with humility.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:53:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1141 on: March 24, 2017, 06:54:57 AM »
Verse  11:

மந்தமாரும் பொழில் சூழ்திலதைம் மதிமுத்தர்மேற்
கந்தமாருங் கடற்காழி யுள்ளான் தமிழ்ஞானசம்
பந்தன்மாலை பழிதீர நின்றேத்த வல்லார்கள்போய்ச்
சிந்தைசெய்வார் சிவன்சேவடி சேர்வது திண்ணமே.

On Mathi Mutham in Thilataip Pathi, surrounded by gardens where the southern balmy breeze stays, it is definite that those who meditate upon the garland of verses by Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh and a native of Sirkazhi, bound on the east by the sea which has its own stench, and who are able to praise god, will ascend into heaven and reach the feet of Siva.

Padigam on Tiruth Thilathaip Pathi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 06:58:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1142 on: March 24, 2017, 11:32:35 PM »
Tiru Nageswaram:

Verse  1:


தழைகொள்சந் தும்மகிலும் மயிற்பீலி யுஞ்சாதியின்
பழமும்உந்திப் புனல்பாய் பழங்காவிரித் தென்கரை
நழுவில்வானோர் தொழநல்கு சீர்மல்கு நாகேச்சரத்
தழகர்பாதந் தொழுதேத்த வல்லார்க் கழகாகுமே.

Pushing the fruits of nutmeg, feathers of peacock, eagle-wood trees, and sandal-wood that grows luxuriantly on the southern bank of the old Kāeri, in which the water flows,
beauty will come to those who can worship with joined hands and praise the feet of the beautiful god in Nāgeswaram of increasing eminence which grants boons to the celestial beings, who are not slack in worshipping god. (As Siva is beautiful he grants beauty to his worshippers.]

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 11:36:54 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1143 on: March 24, 2017, 11:37:56 PM »
Verse  2:

பெண்ணொர்பாகம் அடையச் சடையிற் புனல்பேணிய
வண்ணமான பெருமான் மருவும் இடம்மண்ணுளார்
நண்ணிநாளுந் தொழுதேத்தி நன்கெய்து நாகேச்சரம்
கண்ணினாற் காணவல்லா ரவர்கண் ணுடையார்களே.

The lady being in one half, the beautiful god who desired the water (of Ganga) to stay in his matted locks, reaching his dwelling place those who are able to see with their eyes Nāgēswaram, which the people of this world reach, and obtain all auspicious things by worshipping and praising it are really to be considered to possess eyes.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 11:40:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1144 on: March 24, 2017, 11:41:39 PM »
Verse  3:


குறவர்கொல்லைப் புனங்கொள்ளை கொண்டும் மணிகுலவுநீர்
பறவையாலப் பரக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை
நறவநாறும் பொழில்சூழ்ந் தழகாய நாகேச்சரத்
திறைவர்பாதந் தொழுதேத்த வல்லார்க்கிட ரில்லையே.


Plundering completely the produce of the cultivated farm which lay fallow previously and belongs to Kuṟavar, situated on southern bank of the ancient Kāveri, whose water in which precious stones are shining, spreads to make the birds to make a loud noise,
to those who are able to worship with joined hands and praise the feet of the god in Nāgeswaram, which is beautiful by being surrounded by gardens where honey spreads its fragrance, there will be no sufferings.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 11:45:19 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1145 on: March 24, 2017, 11:46:11 PM »
Verse  4:


கூசநோக்காதுமுன் சொன்ன பொய்கொடு வினைகுற்றமும்
நாசமாக்கும் மனத்தார்கள் வந்தாடு நாகேச்சரம்
தேசமாக்குந் திருக்கோயி லாக்கொண்ட செல்வன்கழல்
நேசமாக்குந் திறத்தார் அறத்தார் நெறிப்பாலரே.


Without caring for shyness, lies which were spoken, cruel actions and other faults those who are determined to destroy these foregoing things, Nāgeswaram, to which they come and bathe in the holy tanks, those group of people who cherish with love the feet of the god who has as his brilliant temple (Nāgēswaram) follow the path of righteousness and prepare themselves to attain eternal bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 11:48:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1146 on: March 24, 2017, 11:50:22 PM »
Verse  5:


வம்புநாறும் மலரும்மலைப் பண்டமுங் கொண்டுநீர்
பைம்பொன்வாரிக் கொழிக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை
நம்பன்நாளும் அமர்கின்ற நாகேச்சர நண்ணுவார்
உம்பர்வானோர் தொழச் சென்றுடனாவதும்உண்மையே.

Situated on the southern bank of the ancient Kaveri, which washes away by its waves, carrying in large quantities flowers which spread new fragrance, and articles found in the mountain, and pure gold, those who approach Nāgēswaram, where Siva always stays, reaching Sivalōkam worshipped by the celestial beings, who are in the upper world, and becoming one with god is true.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 11:53:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1147 on: March 24, 2017, 11:54:24 PM »
Verse  6:


காளமேகந் நிறக்கால னோடந்தகன் கருடனும்
நீளமாய்நின் றெய்தகாமனும் பட்டன நினைவுறின்
நாளுநாதன் அமர்கின்ற நாகேச்சர நண்ணுவார்
கோளுநாளுந் தீயவேனும் நன்காங் குறிக்கொண்மினே.


If one remembers the sufferings undergone by Yama(god of death) who has the color of the sable cloud, Antakāsuraṉ, Karudaṉ, and Manmathan, who discharged arrows on Siva, standing at a distance, even if the planets and stars happen to be bad, they will do good to those who approach Nāgēswaram where the master always stays.
(people of this world!) fix this firmly in your minds.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 24, 2017, 11:57:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1148 on: March 24, 2017, 11:58:53 PM »
Verse  7:

வேயுதிர்முத் தொடுமத்த யானை மருப்பும்விராய்ப்
பாய்புனல்வந் தலைக்கும் பழங்காவிரித் தென்கரை
நாயிறுந்திங் களுங்கூடி வந்தாடு நாகேச்சரம்
மேயவன்றன் அடிபோற்றி யென்பார் வினைவீடுமே.


On the southern bank of the ancient Kāveri whose flowing water comes and erodes the bank, having in it mixed the tusk of the rutting elephant and pearls that fall from the bamboos [pearls are produced in bamboos in a poetical convention.] the Karmas of those who say, 'Let the feet of the god who is in Nāgēswaram where the sun and the moon come and bathe joining together, protect us' will perish.

Arunachala Siva.


« Last Edit: March 25, 2017, 12:02:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1149 on: March 25, 2017, 12:03:31 AM »
Verse  8:

இலங்கைவேந்தன் சிரம்பத்தி ரட்டியெழிற் றோள்களும்
மலங்கிவீழம் மலையால் அடர்த்தா னிடமல்கிய
நலங்கொள்சிந்தை யவர்நாள்தொறும் நண்ணும் நாகேச்சரம்
வலங்கொள்சிந்தை யுடையார் இடராயின மாயுமே.


The place of Siva, who pressed down with the mountain the ten heads and twenty shoulders of the king of Lanka, to fall distressed, the sufferings of those who have the mind to go from left to right Nāgeswaram, which is approached daily by those who have the mind for increasing self denial.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 25, 2017, 12:06:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1150 on: March 25, 2017, 12:07:26 AM »
Verse  9:

கரியமாலும் மயனும் மடியும்முடி காண்பொணா
எரியதாகிந் நிமிர்ந்தான் அமரும்இட மீண்டுகா
விரியின்நீர்வந் தலைக்குங் கரைமேவு நாகேச்சரம்
பிரிவிலாதவ் வடியார்கள் வானிற் பிரியார்களே.


The shrine of Siva, who shot up as a column of fire and whose feet and head the black Vishnu and Brahma, could not find out, the devotees who do not leave Nāgēswaram, which is on the bank on which the increasing flood of the Kāveri is dashing will not leave heaven. [They will always be in heaven.]

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 25, 2017, 12:11:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1151 on: March 25, 2017, 12:12:34 AM »
Verse  10:


தட்டிடுக்கி யுறிதூக்கி யகையினர் சாக்கியர்
கட்டுரைக்கும் மொழிகொள்ளலும் வெள்ளி லங்காட்டிடை
நட்டிருட்கண் நடமாடிய நாதன் நாகேச்சுரம்
மட்டிருக்கும் மலரிட் டடிவீழ்வது வாய்மையே.

People of this world, do not accept the fabricated words of the Buddhists, and of [the Jains] who carry in their hands a network of ropes suspended by a cord from the hand, in which is placed the ascetic's pitcher, and taking under their arms mats to sit upon, it is an ever-truthful act to fall at the feet of the master in Nāgēswaram, who danced at the dead of night in the cremation ground where there are funeral biers, by placing flowers in which there is honey.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2017, 12:15:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1152 on: March 25, 2017, 12:17:09 AM »
Verse 11:


கந்தநாறும் புனற்காவிரித் தென்கரைக் கண்ணுதல்
நந்திசேருந் திருநாகேச் சரத்தின் மேன்ஞானசம்
பந்தனாவிற் பனுவல் லிவைபத்தும் வல்லார்கள்போய்
எந்தையீசன் இருக்கும் உலகெய்த வல்லார்களே.

On Nāgēswaram, in which Nandi who has an eye on the forehead stays, which is on southern bank of the Kāveri whose water spreads a sweet smell, those who are able to recite these ten verses that were in the mouth of Jnana Sambandhan, will go, after death, and are capable of reaching the world where our father Siva dwells. (Siva Lōkam).

Padigam on Tiru Nageswaram completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 25, 2017, 12:20:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1153 on: March 26, 2017, 08:49:04 AM »
Tiru Mukkeeswaram:

Verse  1:


சாந்தம்வெண்ணீ றெனப்பூசி வெள்ளஞ்சடை வைத்தவர்
காந்தளாரும் விரலேழை யொடாடிய காரணம்
ஆய்ந்துகொண்டாங் கறியந் நிறைந்தாரவ ரார்கொலோ
வேந்தன்மூக்கீச் சரத்தடிகள் செய்கின்றதோர் மெய்ம்மையே.

Besmearing the white sacred ash like sandal-wood paste, Siva who kept the floods of the Ganga on the matted locks, the reason for dancing along with the lady whose fingers are like the petals of the red variety of Malabar glory lily, he pervades everywhere which can be known only by intuitive knowledge who is capable of knowing the true purpose of the actions done by the god in Mukkeeswaram which was built by a king.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2017, 08:51:48 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1154 on: March 26, 2017, 08:52:56 AM »
Verse  2:


வெண்டலையோர் கலனாப் பலிதேர்ந்து விரிசடைக்
கொண்டலாரும் புனல்சேர்த் துமையாளொடுங் கூட்டமா
விண்டவர்தம் மதிலெய்தபின் வேனில் வேள்வெந்தெழக்
கண்டவர் மூக்கீச்சரத்தெம் அடிகள் செய்கன்மமே.

Collecting alms having the white skull as the begging bowl having become united with the water which was received in the loosened matted locks, and being united with Uma, after having discharged an arrow on the forts of the enemies He caused the spear, who has spring as his season, to be well-burnt these are the acts done by our god in Mukkeeswaram.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 26, 2017, 08:57:09 AM by Subramanian.R »