Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196113 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #960 on: March 08, 2017, 08:23:26 AM »
Verse  6:


தண்மதியும் வெய்யரவுந் தாங்கினான் சடையினுடன்
ஒண்மதிய நுதலுமையோர் கூறுகந்தா னுறைகோயில்
பண்மொழியால் அவன்நாமம் பலவோதப் பசுங்கிள்ளை
வெண்முகில்சேர் கரும்பெணைமேல் வீற்றிருக்கும் வெண்காடே.

The Lord has borne on his matted locks of hair the cool crescent moon and the cruel cobra together, the temple where the Lord who is happy to have on his form Uma,
who has a forehead resembling the bright crescent, as a half. When devotees are chanting his many names with words as sweet as melodies, is Veṇkāṭu where the green parrot is perched majestically on the black Palmyra tree on which white clouds rest.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 08, 2017, 08:43:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #961 on: March 08, 2017, 08:44:37 AM »
Verse  7:


சக்கரமாற் கீந்தானுஞ் சலந்தரனைப் பிளந்தானும்
அக்கரைமே லசைத்தானும் அடைந்தயிரா வதம்பணிய
மிக்கதனுக் கருள்சுரக்கும் வெண்காடும் வினைதுரக்கும்
முக்குளநன் குடையானு முக்கணுடை யிறையவனே.

The Lord who gave the discus to Vishnu, who tied round his waist bones, and who has the good three tanks - which drive away sins and Veṇkāṭu which showered grace in an abundant measure when the white-colored elephant by name Ayirāvatam reached that place and worshipped the Lord is the Lord who has three eyes. [The three tanks are referred to in this verse also].

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 08, 2017, 08:47:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #962 on: March 08, 2017, 08:48:04 AM »
Verse  8:


பண்மொய்த்த வின்மொழியாள் பயமெய்த மலையெடுத்த
உன்மத்த னுரநெரித்தன் றருள்செய்தா னுறைகோயில்
கண்மொய்த்த கருமஞ்ஞை நடமாடக் கடன் முழங்க
விண்மொய்த்த பொழில்வரிவண் டிசைமுரலும் வெண்காடே.


The temple in which the Lord who crushed the chest of the madcap who lifted the mountain to make the lady of sweet words like melodies to be seized with fear, and then bestowed his grace, in the distant past, resides. The blue peacock of dense stars in its tail to dance, and the sea to roar, is Veṇkāṭu where in the garden which covers the sky bees with lines make a sound.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 08, 2017, 08:50:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #963 on: March 08, 2017, 08:51:23 AM »
Verse 9:


கள்ளார்செங் கமலத்தான் கடற்கிடந்தா னெனவிவர்கள்
ஒள்ளாண்மை கொளற்கோடி யுயர்ந்தாழ்ந்து முணர்வரியான்
வெள்ளானை தவஞ்செய்யு மேதகுவெண் காட்டானென்
றுள்ளாடி யுருகாதா ருணர்வுடைமை யுணரோமே.


These two, one of whom is seated in the red lotus of abundant honey and the other who is lying on the (milky) ocean) one who is difficult to be known though ran and flew high and went on digging the earth to be claimed as his good proteges by Siva.
We will not recognize the knowledge of those whose hearts do not become tender and melt out of love thinking of the Lord in eminent Veṇkāṭu where the white-colored elephant (Airāvatam) did penance, as worthy of being called knowledge.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 08, 2017, 08:54:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #964 on: March 08, 2017, 08:54:45 AM »
Verse  10:


போதியர்கள் பிண்டியர்கள் மிண்டுமொழி பொருளென்னும்
பேதையர்க ளவர்பிறிமின் அறிவுடையீ ரிதுகேண்மின்
வேதியர்கள் விரும்பியசீர் வியன்றிருவெண் காட்டானென்
றோதியவர் யாதுமொரு தீதிலரென் றுணருமினே.

They, who are Buddhists and Jains who talk harshly and arrogantly are ignorant persons who say that their words are real doctrines leave their company, those who are endowed with sense! Listen to what I say. You understand that those who say the Lord is in Veṇkāṭu of great extent, and eminence desired by the Vētiyar (Brahmins) will not have even the slightest evil.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 08, 2017, 08:57:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #965 on: March 08, 2017, 08:58:40 AM »
Verse 11:

தண்பொழில்சூழ் சண்பையர்கோன் றமிழ்ஞான சம்பந்தன்
விண்பொலிவெண் பிறைச்சென்னி விகிர்தனுறை வெண்காட்டைப்
பண்பொலிசெந் தமிழ்மாலை பாடியபத் திவைவல்லார்
மண்பொலிய வாழ்ந்தவர்போய் வான்பொலியப் புகுவாரே.


About Veṇkāṭu where the god different from the world has on his head a white crescent moon which shines in the sky, resides, (sung by) Jnana Sambandhan, well-versed in Tamizh, and chief of the residents of Shanbai, which is surrounded by cool gardens.  Those who are able to recite these ten verses which are like a garland of good Tamizh which thrives by its melody. He will live in this world flourishing and ascending heaven will reside there to add splendor to the heaven.

Padigam on Tiru Venkatu completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 08, 2017, 09:04:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #966 on: March 09, 2017, 08:10:27 AM »
Sirkazhi:

Verse 1:


பண்ணி னேர்மொழி மங்கை மார்பலர் பாடி யாடிய வோசை நாடொறுங்
கண்ணி னேரயலே பொலியுங் கடற்காழிப்
பெண்ணி னேரொரு பங்கு டைப்பெரு மானை யெம்பெரு மானென் றென்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறைவிலரே.

The sound of the dance when many young girls whose words are as sweet as the melody and sing, daily, in Sirkazhi, girt by the sea, where they abound before one's eyes, the holy slaves of the god, who think very often of the god who has a beautiful lady on his half as our God, are not wanting not only in his grace but also in other worldly wealth which is necessary for enjoying the pleasures of this world.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 09, 2017, 08:12:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #967 on: March 09, 2017, 08:13:48 AM »
Verse  2:


மொண்ட லம்பிய வார்தி ரைக்கடல் மோதி மீதெறி சங்க வங்கமுங்
கண்டலம் புடைசூழ் வயல்சேர் கலிக்காழி
வண்ட லம்பிய கொன்றை யானடி வாழ்த்தி யேத்திய மாந்தர் தம்வினை
விண்ட லங்கெளிதாம் அதுநல் விதியாமே.

The clouds having drawn water, the sea of long waves which make a big sound. It
makes the conches and ships which are dashed and thrown on the shore.
In Sirkazhi of great bustle, reach the fields which are surrounded on all sides by mangroves. The sins of people who praised and blessed the feet of the god wearing Koṉṟai flowers on which bees hum, leaving them is easy; That is the golden rule.


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:16:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #968 on: March 09, 2017, 08:17:52 AM »
Verse  3:


நாடெ லாமொளி யெய்த நல்லவர் நன்று மேத்தி வணங்கு வார்பொழிற்
காடெ லாமலர் தேன்துளிக்குங் கடற்காழித்
தோடு லாவிய காது ளாய்சுரி சங்க வெண்குழை யானென் றென்றுன்னும்
வேடங் கொண்டவர்கள் வினை நீங்கலுற்றாரே.


In Sirkazhi, which is in proximity to the sea, where in all the dense gardens flowers give honey in drops and which has good people who worship and praise the god to make the whole of the country shine with fame, the ascetics who are dressed like Siva think of god without ceasing as one who has on one ear a lady's ear-ring moving and a men's ear-ring made of spiraling conch on the other.  Their sins will take leave of them of their own accord. (The past tense is used for certainty).

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:20:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #969 on: March 09, 2017, 08:21:16 AM »
Verse  4:


மையி னார்பொழில் சூழ நீழலில் வாச மார்மது மல்க நாடொறும்
கையி னார்மலர் கொண்டெழுவார் கலிக்காழி
ஐய னேயர னேயென் றாதரித் தோதி நீதியு ளேநி னைப்பவர்
உய்யு மாறுலகில் உயர்ந்தாரி னுள்ளாரே.

As the parks on which clouds rest, in the shade the fragrant honey increases in quantity. In Sirkazhi of great bustle where the devotees start full of flowers in their hands, to worship the god daily. Treating with regard saying, Master, Haraṉ!
and those who think with right conduct uttering those names. They are among those exalted in virtue to save themselves from the cycle of birth and death.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:23:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #970 on: March 09, 2017, 08:24:48 AM »
Verse  5:

மலிக டுந்திரை மேனி மிர்ந்தெதிர் வந்து வந்தொளிர் நித்திலம் விழக்
கலிக டிந்தகையார் மருவுங் கலிக்காழி
வலிய காலனை வீட்டி மாணிதன் இன்னு யிரளித் தானை வாழ்த்திட
மெலியுந் தீவினைநோய் அவைமேவுவார் வீடே.

As the shining pearls fall coming very often crowded on the quickly flowing waves,
in Sirkazhi, of great bustle where the donors who completely remove the poverty of supplicants. If one praises the god who protected the previous life of the Brahmachari, killing the strong Yama (God of death) his sins and diseases will perish, and will attain eternal bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:27:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #971 on: March 09, 2017, 08:28:53 AM »
Verse  6:


மற்று மிவ்வுல கத்து ளோர்களும் வானு ளோர்களும் வந்து வைகலுங்
கற்ற சிந்தையராய்க் கருதுங் கலிக்காழி
நெற்றி மேலமர் கண்ணி னானை நினைந்தி ருந்திசை பாடு வார்வினை
செற்றமாந் தரெனத் தெளிமின்கள் சிந்தையுளே.

In Sirkazhi, of great bustle where the people of this world and celestial beings come and meditate daily, with a mind, having learnt to worship god, people of this world!
Be clear in your minds that those who sing the fame with music meditating on the god who has a frontal eye, are people who have destroyed their sins.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:31:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #972 on: March 09, 2017, 08:31:50 AM »
Verse  7:


தான லம்புரை வேதிய ரொடு தக்க மாதவர் தாந்தொ ழப்பயில்
கானலின் விரைசேர விம்முங் கலிக்காழி
ஊனு ளாருயிர் வாழ்க்கை யாயுற வாகி நின்றவொ ருவனே யென்றென்
றானலங் கொடுப்பார் அருள்வேந்த ராவாரே.


நன்மையும் பெருமையும் அமைந்த வேதியர்களோடு தக்க மாதவர்களும் தொழுது வணங்க, சோலைகளின் மணம் சேர்ந்து விம்மும் காழிப்பதியுள் ஊனுடம்புடையோர் உயிர்வாழ்தற்குப் பயனாய் அவர்க்கு உறவாகிநின்ற ஒருவனே என்று வாழ்த்தினால் நலம் கொடுக்கும் பெருமான் விளங்குகின்றான். அவனைத் தொழுவோர் அருள் வேந்தர் ஆவர்.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:33:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #973 on: March 09, 2017, 08:34:31 AM »
Verse  8:


மைத்த வண்டெழு சோலை யாலைகள் சாலி சேர்வய லார வைகலுங்
கத்து வார்கடல் சென் றுலவுங் கலிக்காழி
அத்த னேயர னேய ரக்கனை யன்ற டர்த்துகந் தாயு னகழல்
பத்தராய்ப் பரவும் பயனீங்கு நல்காயே.


To spread over the fields of red variety of paddy and sugar-canes, and gardens from which black bees rise after drinking honey, in Sirkazhi of great bustle where the long and roaring sea moves about. Bestow on me the benefit of praising as a devotees your feet saying Father Haraṉ! One who became great by crushing the demon in the distant past! in this birth itself.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 09, 2017, 08:36:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48191
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #974 on: March 09, 2017, 08:37:56 AM »
Verse  9:


பரும ராமொடு தெங்கு பைங்கத லிப்ப ருங்கனி யுண்ண மந்திகள்
கருவரா லுகளும் வயல்சூழ் கலிக்காழித்
திருவி னாயக னாய மாலொடு செய்ய மாமலர்ச் செல்வ னாகிய
இருவர் காண்பரியா னெனவேத்துத லின்பமே.

When the female monkeys are eating the big fruits of the green plaintain, coconut palm and big common Kadamba, it gives pleasure to praise the god as one who could not be found out by both the Vishnu who is the husband of Tiru (Lakshmi) and the god who is seated in the big and red (lotus) flower.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:40:00 AM by Subramanian.R »