Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 192181 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #810 on: February 22, 2017, 08:55:17 AM »
Verse  10:

புத்தர் புன்சம ணாதர் பொய்யுரைப்
பித்தர் பேசிய பேச்சை விட்டுமெய்ப்
பத்தர் சேர்கரு வூரு ளானிலை
அத்தர் பாத மடைந்து வாழ்மினே.


புத்தர்களும் புன்மையான அறிவற்ற பொய்யுரைகளைக் கூறும் பித்தர்களாகிய சமணர்களும் பேசும் பேச்சுக்களை விட்டு உண்மையான பக்தர்கள் சேரும் கருவூர் ஆனிலையில் விளங்கும் மேலான இறைவனின் திருவடிகளை அடைந்து வாழுங்கள்.

Arunachala Siva.« Last Edit: February 22, 2017, 08:57:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #811 on: February 22, 2017, 08:58:34 AM »
Verse  11:


கந்த மார்பொழிற் காழி ஞானசம்
பந்தன் சேர்கரு வூரு ளானிலை
எந்தை யைச்சொன்ன பத்தும் வல்லவர்
சிந்தை யிற்றுய ராய தீர்வரே.


மணம் பொருந்திய பொழில்கள் சூழ்ந்த சீகாழிப் பதியில் தோன்றிய ஞானசம்பந்தன் கருவூர் ஆனிலையை அடைந்து எம் தந்தையாகிய இறைவன் மேல் பாடிய இப்பதிகப்பாடல் பத்தையும் ஓத வல்லவர் மனத்துயர் தீர்வர்.

Padigam onTiruk Karuvuaranilai completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 22, 2017, 09:00:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #812 on: February 23, 2017, 07:59:08 AM »
Tirup Pukali:  (another name for Sirkazhi)

Verse  1:


முன்னிய கலைப்பொருளு மூவுலகில் வாழ்வும்
பன்னிய வொருத்தர்பழ வூர்வினவின் ஞாலந்
துன்னியிமை யோர்கள்துதி செய்துமுன் வணங்குஞ்
சென்னியர் விருப்புறு திருப்புகலி யாமே.If any one asks about the old place of the unequaled god who gave out after great consideration the life in the three worlds and the subject matter of the arts that are to be pondered, having descended on the earth and joining as a crowd is Tiruppukali which is desired by the god who is on the heads of the gods who sing his praises and worship him first. [Arts are traditionally said to be sixty-four in number;]

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:01:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #813 on: February 23, 2017, 08:02:23 AM »
Verse  2:


வண்டிரை மதிச்சடை மிலைத்தபுனல் சூடிப்
பண்டெரிகை யாடுபர மன்பதிய தென்பர்
புண்டரிக வாசமது வீசமலர்ச் சோலைத்
தெண்டிரை கடற்பொலி திருப்புகலி யாமே.

Having worn the water which has surging waves on the matted locks which has put on the crescent moon, people say that the city belongs to the sublime Lord who danced with a fire in his hand, in the distant past. The garden has got flowers from which issues the fragrance of lotus; It flourishes like the sea of clear waves in the beautiful Pukali the garden is compared to the sea;

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:05:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #814 on: February 23, 2017, 08:06:04 AM »
Verse  3:

பாவணவு சிந்தையவர் பத்தரொடு கூடி
நாவணவு மந்தணன் விருப்பிடம தென்பர்
பூவணவு சோலையிருண் மாலையெதிர் கூரத்
தேவண விழாவளர் திருப்புகலி யாமே.

People whose minds are closed to poetry (are saturated with poetry) joining with devotees, say that the place desired by the Brahmin who is always on the lips of devotees when they praise him. That place is Tiruppukali where festivals full of divinity are celebrated on an increasing scale, and where the gardens which have abundant flowers become increasingly dark in contrast to the evening.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:08:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #815 on: February 23, 2017, 08:09:14 AM »
Verse  4:


மைதவழு மாமிடறன் மாநடம தாடி
கைவளையி னாளொடு கலந்தபதி யென்பர்
செய்பணி பெருத்தெழு முருத்திரர்கள் கூடித்
தெய்வம திணக்குறு திருப்புகலி யாமே.


The Lord has a black neck on which the black color of the poison spreads one who has a black neck on which black color spreads like the sable cloud; The one, he performed the big dance. People say the place where the Lord is residing jointly with the lady who wears bangles on her hands, that place is Tiruppukali where the Rudras join together and do great services and thereby add divinity to that place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:12:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #816 on: February 23, 2017, 08:13:14 AM »
Verse  5:


முன்னமிரு மூன்றுசம யங்களவை யாகிப்
பின்னையருள் செய்தபிறை யாளனுறை கோயில்
புன்னைய மலர்ப்பொழில்க ளக்கினொளி காட்டச்
செந்நெல்வய லார்தரு திருப்புகலி யாமே.


Having become in the beginning six religions the temple in which the Lord who has a crescent moon and who gave his grave even after that. He is Tiruppukali where there are abundant crops of red variety of paddy in the fields; The buds in gardens of mast-wood trees shine like Chank beads.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:15:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #817 on: February 23, 2017, 08:16:10 AM »
Verse  6:


வங்கமலி யுங்கடல் விடத்தினை நுகர்ந்த
அங்கண னருத்திசெய் திருக்குமிட மென்பர்
கொங்கண வியன்பொழிலின் மாசுபனி மூசத்
தெங்கணவு தேன்மலி திருப்புகலி யாமே.


Tiruppukali where abundant honey is available in the coconut trees on which the dew envelopes them like dust in the extensive gardens where honey is gathered.
People say that it is the shrine where the Lord of gracious eyes, who enjoyed the poison that rose in the ocean where there are many ships.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:17:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #818 on: February 23, 2017, 08:18:46 AM »
Verse  7:


நல்குரவு மின்பமும் நலங்களவை யாகி
வல்வினைகள் தீர்த்தருளு மைந்தனிட மென்பர்
பல்குமடி யார்கள்படி யாரவிசை பாடிச்
செல்வமறை யோருறை திருப்புகலி யாமே.


Tiruppukali where the Brahmins possessing the wealth of devotion sing music (in praise of the Lord) so that the ever-increasing devotees may enjoy sumptuously all happiness in this world. Having become poverty, objects of pleasure and welfare,
people say that it is the place of the valiant hero who completely removes the effects of irresistible sins.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:20:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #819 on: February 23, 2017, 08:21:37 AM »
Verse  8:


பரப்புறு புகழ்ப்பெருமை யாளன்வரை தன்னால்
அரக்கனை யடர்த்தருளு மண்ணலிட மென்பர்
நெருக்குறு கடற்றிரைகண் முத்தமணி சிந்தச்
செருக்குறு பொழிற்பொலி திருப்புகலி யாமே.

The Lord has great fame spreading everywhere. People say that the place of the eminent one who pressed down demon (Rāvaṇaṉ) by the mountain the crowded waves of the scatter precious stones of pearls. It is Tiruppukali which is shining by the gardens which give joy.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:23:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #820 on: February 23, 2017, 08:24:55 AM »
Verse  9:

கோடலொடு கூன்மதி குலாயசடை தன்மேல்
ஆடரவம் வைத்தருளு மப்பனிரு வர்க்கும்
நேடவெரி யாகியிரு பாலுமடி பேணித்
தேடவுறை யுந்நகர் திருப்புகலி யாமே.


The father who placed the dancing cobra on the matted locks on which the white specious of Malabar glory lily and curved crescent moon are conspicuous.
Tiruppukali is the city where the Lord dwells, to be searched above and below, desiring to find out the feet and head of the Lord who rose as a column of fire for Vishnu and Brahma to search.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: February 23, 2017, 08:27:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #821 on: February 23, 2017, 08:28:27 AM »
Verse  10:


கற்றமண ருற்றுலவு தேரருரை செய்த
குற்றமொழி கொள்கைய திலாதபெரு மானூர்
பொற் றொடிமடந்தையரும் மைந்தர்புல னைந்துஞ்
செற்றவர் விருப்புறு திருப்புகலி யாமே.


The place of the great one who does not accept the faulty words of the Buddhists who wander in large numbers, and Jains who have studied heretic works challenging the authority of the Vēdas, is Tiruppukali which is desired by women wearing gold bangles, and people who have annihilated the sense of the body, which is of five kinds.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:31:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #822 on: February 23, 2017, 08:32:04 AM »
Verse  11:


செந்தமிழ் பரப்புறு திருப்புகலி தன்மேல்
அந்தமுத லாகிநடு வாயபெரு மானைப்
பந்தனுரை செய்தமிழ்கள் பத்துமிசை கூர
வந்தவண மேத்துமவர் வானமுடை யாரே.

Aall the ten verses which were sung upon the great one who is the beginning, middle and end of all things and who is desirous of Tiruppukali which spreads chaste Tamizh, by Jnana Sambandhan, those who are able to recite and praise with rich music as it comes to their mind, will reach heaven definitely.

Padigam on Tirup Pukali completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 23, 2017, 08:34:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #823 on: February 24, 2017, 08:03:44 AM »
Tiru Thalai Changadu:

Verse  1:


நலச்சங்க வெண்குழையுந் தோடும்பெய்தோர் நால்வேதம்
சொலச்சங்கை யில்லாதீர் சுடுகாடல்லாற் கருதாதீர்
குலைச்செங்காய்ப் பைங்கமுகின் குளிர்கொள்சோலைக் குயிலாலும்
தலைச்சங்கைக் கோயிலே கோயிலாகத் தாழ்ந்தீரே.

Wearing a white and beautiful men's ear-ring made of conch and a women' ear-ring, You are above numbers when the Vēdas describe you, you do not think of any other place (for dancing) except the cremation ground).  You stayed in the temple at Thalai Chankai,  where Indian cuckoos sing in the cool gardens of tender areaca-palms which have put forth clusters of red fruit, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2017, 08:06:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #824 on: February 24, 2017, 08:07:24 AM »
Verse 2:


துணிமல்கு கோவணமுந் தோலுங்காட்டித் தொண்டாண்டீர்
மணிமல்கு கண்டத்தீர் அண்டர்க்கெல்லா மாண்பானீர்
பிணிமல்கு நூன்மார்பர் பெரியோர்வாழுந் தலைச்சங்கை
அணிமல்கு கோயிலே கோயிலாக அமர்ந்தீரே.

You admitted me as your protege people, showing the skin and the loin-cloth which is torn from a big cloth. You have a neck which is full of blue color like the sapphire.
You have greatness which is above the greatness of the celestial beings.
You desired to stay in the very beautiful temple in Talai chaṅkai where great men who wear on their chest twisted sacred thread, as the temple fitting your greatness.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 24, 2017, 08:10:06 AM by Subramanian.R »