Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 206509 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #600 on: February 03, 2017, 09:47:02 AM »
Verse 9:

ஆல முண்டமு தம்மம ரர்க்கரு ளண்ணலார்
கால னாருயிர் வீட்டிய மாமணி கண்டனார்
சால நல்லடி யார்தவத் தார்களுஞ் சார்விட
மால யன்வணங் கும்மழ பாடியெம் மைந்தனே.

Siva who was gracious to give the nectar to the immortals, himself drinking the poison, the blue-necked Siva who took away the dear life of Yama (God of death) the place of refuge for the extremely good devotees and sages who performed penance.
He is our strong person in Mazhapāṭi, who is worshipped by Vishnu and Brahma.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 03, 2017, 09:49:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #601 on: February 03, 2017, 09:50:34 AM »
Verse  10:


கலியின் வல்லம ணுங்கருஞ் சாக்கியப் பேய்களும்
நலியு நாள்கெடுத் தாண்டவென் னாதனார் வாழ்பதி
பலியும் பாட்டொடு பண்முழ வும்பல வோசையும்
மலியு மாமழ பாடியை வாழ்த்தி வணங்குமே.

The place where my master who granted his grace removing the days when the strong Jains who gave suffering to people of Tamizh Nādu and the black Buddhists who can be compared to ghosts dwells. People of this world! Make obeisance to, and praise, the big city of Mazhapāṭi where food offerings to god, songs , music Muzhavu and many other sounds are in plenty.


Arunachala Siva.
 
« Last Edit: February 03, 2017, 09:54:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #602 on: February 03, 2017, 09:55:06 AM »
Verse  11:


மலியு மாளிகை சூழ்மழ பாடியுள் வள்ளலைக்
கலிசெய் மாமதில் சூழ்கடற் காழிக் கவுணியன்
* * * * *.

On Siva of unbounded liberality in Maḻzhpāṭi surrounded by mansions with plenty of wealth, Jnāṉa Sampandhaṉ belonging to Kavundinya Gotharm in Sirkazhi which is proximate to the sea, and which is surrounded by a high and strong wall of enclosure.
[In this verse the third and fourth lines have been lost] *****

Padigam on Tirumazhapadi concluded.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 03, 2017, 09:58:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #603 on: February 04, 2017, 09:29:36 AM »
Tiru Mangala Kuti:

Verse 1:


சீரி னார்மணி யும்மகில் சந்துஞ் செறிவரை
வாரி நீர்வரு பொன்னி வடமங் கலக்குடி
நீரின் மாமுனி வன்னெடுங் கைகொடு நீர்தனைப்
பூரித் தாட்டியர்ச் சிக்க விருந்த புராணனே.


In Maṅkalakkuṭi which is on the northern bank of the Poṉṉi (Kaviri) which brings with its floods from the mountain which has in an abundant measure famous precious stones, eagle-wood trees, and sandal-wood trees Siva is the primordial god who was there to be worshipped with flowers uttering his names; and bathing him, with water filled up in a vessel from the Kaviri, by stretching his long hands as far as the water in the Kaviri, by a great sage.

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 04, 2017, 09:32:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #604 on: February 04, 2017, 09:33:37 AM »
Verse  2:


பணங்கொ ளாடர வல்குனல் லார்பயின் றேத்தவே
மணங்கொண் மாமயி லாலும் பொழின்மங் கலக்குடி
இணங்கி லாமறை யோரிமை யோர்தொழு தேத்திட
அணங்கி னோடிருந் தானடி யேசர ணாகுமே.


In Maṅkalakkuṭi which has fragrant gardens in which great peacocks dance, when the ladies who have sides like the dancing cobra which has a hood, always sing his praises and to be praised and worshipped with joined hands by Brahmins who have no comparison and devas who do not wink the feet of the god who was with a divine damsel, is our refuge.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 09:35:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #605 on: February 04, 2017, 09:36:26 AM »
Verse  3:


கருங்கை யானையி னீருரி போர்த்திடு கள்வனார்
மருங்கெ லாமண மார்பொழில் சூழ்மங் கலக்குடி
அரும்பு சேர்மலர்க் கொன்றையி னானடி யன்பொடு
விரும்பி யேத்தவல் லார்வினை யாயின வீடுமே.


The thief who covered himself with the wet skin of a black elephant of large trunk in Maṅkalakkuṭi surrounded by gardens full of a fragrance which spreads on all sides the evil actions of those who are able to praise with desire and love the feet of the god who wears Koṉṟai flowers along with their buds, with perish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 09:38:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #606 on: February 04, 2017, 09:38:59 AM »
Verse 4:


பறையி னோடொலி பாடலு மாடலும் பாரிடம்
மறையி னோடியன் மல்கிடு வார்மங் கலக்குடிக்
குறைவி லாநிறை வேகுண மில்குண மேயென்று
முறையி னால்வணங் கும்மவர் முன்னெறி காண்பரே.

In Maṅkalakkuṭi where brahmins who are eminent by their knowledge of Veda and conduct prescribed in the Vēda, and where groups of Bhūtam indulge in singing and dancing to the accompaniment of the sound of drums 'you who are full without deficiency' 'you who possess the eight great qualities' praising like this those who bow to him according to rules will perceive the foremost path which leads to eternal bliss.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 09:41:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #607 on: February 04, 2017, 09:42:23 AM »
Verse  5:


ஆனி லங்கிள ரைந்தும விர்முடி யாடியோர்
மானி லங்கையி னான்மண மார்மங் கலக்குடி
ஊனில் வெண்டலைக் கையுடை யானுயர் பாதமே
ஞான மாகநின் றேத்தவல் லார்வினை நாசமே.

In Maṅkalakkuṭi which is full of fragrance, and belonging to Siva on whose hand a deer is prominent and who has a shining head on which the important five products from the cow are poured for bathing all the actions of those who can praise the eminent feet of Siva who has on his hand a white skull which has no flesh, which is itself Siva G?āṉam, will meet with destruction.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 09:44:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #608 on: February 04, 2017, 09:45:28 AM »
Verse  6:

தேனு மாயமு தாகிநின் றான்றெளி சிந்தையுள்
வானு மாய்மதி சூடவல் லான்மங் கலக்குடி
கோனை நாடொறு மேத்திக் குணங்கொடு கூறுவார்
ஊன மானவை போயறு முய்யும் வகையதே.

In the clear minds of devotees Siva was always like honey and nectar the Lord in Maṅkalakkuṭi who wears a crescent moon, being himself the spiritual atmosphere.
the defects of those who praise and appreciate his qualities daily, will completely vanish so that they can be saved.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 04, 2017, 09:47:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #609 on: February 04, 2017, 09:47:58 AM »
Verse 7:

வேள்ப டுத்திடு கண்ணினன் மேருவில் லாகவே
வாள ரக்கர் புரமெரித் தான்மங் கலக்குடி
ஆளு மாதிப் பிரானடி கள்ளடைந் தேத்தவே
கோளு நாளவை போயறுங் குற்றமில் லார்களே.

Siva who made cupid to die from the fire issued from the frontal eye, who burnt the cities of the cruel demons using the mountain, Mēru, as a bow and who reigns in Maṅkalakkuṭi and is the origin of all things If people praise his feet having sought them as refuge the evil effects of planets and stars will completely disappear from them they are without blemish.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 09:49:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #610 on: February 04, 2017, 09:50:50 AM »
Verse  8:


பொலியு மால்வரை புக்கெடுத் தான்புகழ்ந் தேத்திட
வலியும் வாளொடு நாள்கொடுத் தான்மங் கலக்குடிப்
புலியி னாடையி னானடி யேத்திடும் புண்ணியர்
மலியும் வானுல கம்புக வல்லவர் காண்மினே.

When Ravanan, who went under the big and celebrated mountain of Kailāsam, and lifted it, sang the Lord's praises the virtuous people who praise the feet of the Lord in Maṅkalakkuṭi who wears a tiger's skin, and granted strength, a sword and a long span of life, to him are able to enter into heaven which abounds in very many good things;
you know this.

Arunachala Siva.


« Last Edit: February 04, 2017, 09:53:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #611 on: February 04, 2017, 09:53:55 AM »
Verse 9:

ஞால முன்படைத் தானளிர் மாமலர் மேலயன்
மாலுங் காணவொ ணாவெரி யான்மங் கலக்குடி
ஏல வார்குழ லாளொரு பாக மிடங்கொடு
கோல மாகிநின் றான்குணங் கூறுங் குணமதே.

In maṅkalakkuṭi where Siva who had a form of fire which could not be known by Vishnu and Brahma who is seated on a cool and big (lotus) flower, the creator of the world in the beginning (people of this world!) sing the qualities of the god who was beautiful by having on the left half a lady with long tresses of hair on which an unguent is rubbed for adding perfume to it;  that is the proper thing to do; others are not.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 09:56:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #612 on: February 04, 2017, 09:57:07 AM »
Verse  10:


மெய்யின் மாசினர் மேனி விரிதுவ ராடையர்
பொய்யை விட்டிடும் புண்ணியர் சேர்மங் கலக்குடிச்
செய்ய மேனிச் செழும்புனற் கங்கை செறிசடை
ஐயன் சேவடி யேத்தவல் லார்க்கழ காகுமே.

In Maṅkalakkuṭi where virtuous people who have completely turned a deaf ear to the lies of Jains who have dirt on their bodies, and Buddhist who don unfolded saffron robes on their bodies. Beauty will come to those who are able to praise the red feet of Siva who has on his thick matted locks Gaṅga of abundant water, and who has a red body.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 09:59:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #613 on: February 04, 2017, 10:00:04 AM »
Verse  11:


மந்த மாம்பொழில் சூழ்மங் கலக்குடி மன்னிய
எந்தை யையெழி லார்பொழிற் காழியர் காவலன்
சிந்தை செய்தடி சேர்த்திடு ஞானசம் பந்தன்சொல்
முந்தி யேத்தவல் லாரிமை யோர்முத லாவரே.


About my father who stays permanently in Maṅkalakkuṭi surrounded by gardens from which gentle southern breeze starts Jnana Sambandhan, the eminent person among the natives Sirlazhi which has beautiful gardens the verses that were composed by fixing his mind on god, and are capable of helping to reach the feet of the god those who are able to praise god with these early in their lives will become the king of tēvar who do not wink.

Padigam on Tiru Mankalkuti completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 04, 2017, 10:02:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48273
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #614 on: February 05, 2017, 09:34:12 AM »
Sirkazhi:

Verse  1:

செந்நெ லங்கழ னிப்பழ னத்தய லேசெழும்
புன்னை வெண்கிழி யிற்பவ ளம்புரை பூந்தராய்
துன்னி நல்லிமை யோர்முடி தோய்கழ லீர்சொலீர்
பின்னு செஞ்சடை யிற்பிறை பாம்புடன் வைத்ததே.


Oh Lord with whose feet the crowns of the good Devas closely come into contact, in Pūntarāy, where by the sides of the tanks adjacent to the red paddy fields, the flowers of Puṉṉai (mast-wood tree) resemble coral lying on a white cloth! please tell me the reason for having placed the crescent with the cobra in the red and entwining matted locks.  [The decade on Kaṇtiyūr Vīrattam and Tiruvala?cuzhi are in the form of questions put to the devotees and the God respectively].

Arunachala Siva.

« Last Edit: February 05, 2017, 09:36:36 AM by Subramanian.R »