Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 216508 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #540 on: January 29, 2017, 10:57:54 AM »
Verse  5:

மண்ணி னிற்புகழ் பெற்றவர் மங்கையர் தாம்பயில்
திண்ணெ னப்புரி சைத்தொழி லார்திரு வான்மியூர்த்
துண்ணெ னத்திரி யுஞ்சரி தைத்தொழி லீர்சொலீர்
விண்ணி னிற்பிறை செஞ்சடை வைத்த வியப்பதே.

In Tiruvāṉmiyūr which has strong walls of fortification of architectural workmanship where ladies who have attained fame by their chastity, gather, Siva who has the conduct to instill fear into the minds of ladies, when you wander for receiving alms!
please tell me the wonderful act of placing on your red matted locks, a crescent moon that shines in the sky!

Arunachala Siva.


« Last Edit: January 29, 2017, 11:00:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #541 on: January 29, 2017, 11:01:20 AM »
Verse  6:

போது லாவிய தண்பொழில் சூழ்புரி சைப்புறம்
தீதி லந்தண ரோத்தொழி யாத்திரு வான்மியூர்ச்
சூது லாவிய கொங்கையொர் பங்குடை யீர்சொலீர்
மூதெ யில்லொரு மூன்றெரி யூட்டிய மொய்ம்பதே.

Siva, who has a lady whose breasts are like the conical pieces in dice-play, in Tiruvāṉmiyūr, where [there is] chanting of the Vēdas by the Brahmins who have no sinful deeds, outside the wall of fortification surrounded by cool gardens which have buds about to blossom! Please tell me the strength with which you set fire to the ancient three forts.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2017, 11:03:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #542 on: January 29, 2017, 11:04:19 AM »
Verse  7:

வண்டி ரைத்த தடம்பொழி லின்னிழற் கானல்வாய்த்
தெண்டி ரைக்கட லோதமல் குந்திரு வான்மியூர்த்
தொண்டி ரைத்தெழுந் தேத்திய தொல்கழ லீர்சொலீர்
பண்டி ருக்கொரு நால்வர்க்கு நீருரை செய்ததே.

Siva, who wears an old ankets, whom the devotees praise rising and making a huge sound of uttering your names in Tiruvāṉmiyūr, where the water of the sea of clear waves rises in the sea-shore gardens and in the shade of the big gardens where the bees hum noisily! Please tell me the reason for expounding the Vedas to the four sages in the distant past.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 29, 2017, 11:06:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #543 on: January 29, 2017, 11:07:53 AM »
Verse  8:

தக்கில் வந்த தசக்கிரி வன்றலை பத்திறத்
திக்கில் வந்தல றவ்வடர்த் தீர்திரு வான்மியூர்த்
தொக்க மாதொடும் வீற்றிருந் தீரரு ளென்சொலீர்
பக்க மேபல பாரிடம் பேய்கள் பயின்றதே.

You pressed down the ten heads of Rāvaṇaṉ who had ten heads who came in the improper manner, to roar being seized with sudden fright Siva who was seated majestically with a lady who was united with you, in Tiruvāṉmiyūr! Please tell me which is the reason for the grace for the many Bhutas and ghosts to surround you on the sides.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2017, 11:10:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #544 on: January 29, 2017, 11:11:20 AM »
Verse 9:

பொருது வார்கட லெண்டிசை யுந்தரு வாரியால்
திரித ரும்புகழ் செல்வமல் குந்திரு வான்மியூர்ச்
சுருதி யாரிரு வர்க்கு மறிவரி யீர்சொலீர்
எருது மேல்கொ டுழன்றுகந் தில்பலி யேற்றதே.


You were not easily to be seen by those two, Vishnu and Brahma, who are spoken in the Vēdams. In Tiruvāṉmiyūr where wealth and fame which have spread everywhere by the income derived from the eight directions by the trade done through the extensive sea which dashes against the shore, please tell me the reason for receiving alms in houses with joy wandering, seated on a bull.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2017, 11:13:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #545 on: January 29, 2017, 11:14:44 AM »
Verse  10:

மைத ழைத்தெழு சோலையின் மாலைசேர் வண்டினம்
செய்த வத்தொழி லாரிசை சேர்திரு வான்மியூர்
மெய்த வப்பொடி பூசிய மேனியி னீர்சொலீர்
கைத வச்சமண் சாக்கியர் கட்டுரைக் கின்றதே.

Siva who has a bright color by smearing on the body sacred ash in a large quantity in Tiruvaṉmiyūr,  where the music of the devotees who have penance to their credit, and where the swarm of bees which reach in the evening the gardens in which clouds rise increasing in size! What is the reason for the fabricated words of the deceitful Jains and Buddhists?


Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2017, 11:17:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #546 on: January 29, 2017, 11:18:03 AM »
Verse  11:

மாதொர் கூறுடை நற்றவ னைத்திரு வான்மியூர்
ஆதி யெம்பெரு மானருள் செய்ய வினாவுரை
ஓதி யன்றெழு காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொல்
நீதி யானினை வார்நெடு வானுல காள்வரே.


Those who meditate on the questions asked by Jnana Sampandhaṉ of Sirkazhi, which rose above the deluge by reciting them, to be answered by our Lord who is the first cause in Tiruvaṉmiyūr who is the god who has done good penance and has a lady on one half. Those who meditate on these in the proper manner will definitely rule over the extensive world of heaven.

Padigam on Tiruvanmiyur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 29, 2017, 11:21:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #547 on: January 30, 2017, 09:56:37 AM »
Aneka Thanga Vadham:

Verse  1:


நீடன் மேவுநிமிர் புன்சடை மேலொர் நிலாமுளை
சூடன் மேவுமறை யின்முறை யாலொர் சுலாவழல்
ஆடன் மேவுமவர் மேயவ னேகதங் காவதம்
பாடன் மேவுமனத் தார்வினை பற்றறுப் பார்களே.

According to the rules of the Vēdas, Siva wears a sprout of a crescent moon
on the murky matted locks, which is long and erect.  Those who have the mind to praise Aneka Thanga Vadham, where Siva, who dances in the whirling fire, dwells with desire, will cut at the root of acts and attachments.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2017, 10:00:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #548 on: January 30, 2017, 10:00:55 AM »
Verse  2:

சூல முண்டுமழு வுண்டவர் தொல்படை சூழ்கடல்
ஆல முண்டபெரு மான்ற னனேகதங் காவதம்
நீல முண்டதடங் கண்ணுமை பாக நிலாயதோர்
கோல முண்டள வில்லை குலாவிய கொள்கையே.

Siva, has as his ancient weapon a trident and a battle-axe. In Aṉēka Thanga Vadham,  the god who consumed the poison that rose in the ocean surrounded the earth.
He has the beauty of the hair of part of Uma who has big eyes like the blue Nelumbo flower, which is permanent the doctrines in which he delighted are innumerable.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2017, 10:05:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #549 on: January 30, 2017, 10:06:29 AM »
Verse  3:


செம்பி னாருமதின் மூன்றெரி யச்சின வாயதோர்
அம்பி னாலெய்தருள் வில்லி யனேகதங் காவதம்
கொம்பி னேரிடை யாளொடுங் கூடிக்கொல் லேறுடை
நம்ப னாமநவி லாதன நாவென லாகுமே.


In Aṉēka Thaṅga Vādham of the archer who discharged an arrow with fire at its tips to burn all the three forts which have the appearance of having been built with copper by their red color;  United with a lady who has a waist as slender as a twig, are those tongues which do not practice repeating the names of Siva, who has a bull capable of killing, fit to be called tongues?

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2017, 10:09:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #550 on: January 30, 2017, 10:11:11 AM »
Verse  4:


தந்தத் திந்தத்தட மென்றரு வித்திரள் பாய்ந்துபோய்ச்
சிந்த வெந்தகதி ரோனொடு மாசறு திங்களார்
அந்த மில்லவள வில்ல வனேகதங் காவதம்
எந்தை வெந்தபொடி நீறணி வார்க்கிட மாவதே.


The collection of streams flow with the sound tantattintattaṭam and scatter water, Aṉēka Thaṅga Vadham, where the sun of hot rays, and moons which are spotless, are endless and countless; [The idea is that the reflections on the streams of the sun and the moon are many.] is the place for our father who adorns himself with the well-burnt powder of the sacred ash.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2017, 10:14:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #551 on: January 30, 2017, 10:15:20 AM »
Verse  5:


பிறையு மாசில்கதி ரோனறி யாமைப் பெயர்ந்துபோய்
உறையுங் கோயில் பசும்பொன் னணியா ரசும்பார்புனல்
அறையு மோசை பறைபோலு மனேகதங் காவதம்
இறையெம் மீச னெம்மா னிடமாக வுகந்ததே.


The temple where Siva dwells is that temple which is not known to the moon and the sun of spotless rays and they step aside and give way as they cannot cross the tower.
Aṉēka Thaṅgā Vadham where the sound which is produced when oozing water having the rows of superior gold, dashes against the rocks resembles the sound produced by the drum is the place which our Lord of the universe who pervades everywhere and our master rejoiced in having as his place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2017, 10:19:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #552 on: January 30, 2017, 10:18:08 AM »
Verse  6:


தேனை யேறுநறு மாமலர் கொண்டடி சேர்த்துவீர்
ஆனை யேறுமணி சார லனேகதங் காவதம்
வானை யேறுநெறி சென்றுண ருந்தனை வல்லிரேல்
ஆனை யேறுமுடி யானருள் செய்வதும் வானையே.


(People of this world!) of this world who worship Siva`s feet which big, fragrant flowers which have abundant honey!  Aṉēka Thaṅgā Vadham which has slopes on which the elephants climb, if you are as much capable of ascending on the path to the heaven, knowing that. Siva on whose head the five products of the cow are poured in plenty will grant you heaven.

Arunachala Siva.
« Last Edit: January 30, 2017, 10:21:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #553 on: January 30, 2017, 10:22:12 AM »
Verse  7:


வெருவி வேழமிரி யக்கதிர் முத்தொடு வெண்பளிங்
குருவி வீழவயி ரங்கொழி யாவகி லுந்திவெள்
அருவி பாயுமணி சாரல னேகதங் காவதம்
மருவி வாழும்பெரு மான்கழல் சேர்வது வாய்மையே.


To make the elephants frightened and flee, Aṉēka Thaṅga Vadham which has beautiful slopes where the white streams which push eagle-wood, sifting diamonds and fall piercing through pearls of brilliance and white crystal quartz. Meditating on the feet of the god who dwells being accustomed to that shrine is the true path (to salvation).

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2017, 10:24:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48311
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #554 on: January 30, 2017, 10:25:13 AM »
Verse  8:


ஈர மேதுமில னாகி யெழுந்த விராவணன்
வீர மேதுமில னாக விளைத்த விலங்கலான்
ஆரம் பாம்ப தணிவான்ற னனேகதங் காவதம்
வார மாகிநினை வார்வினை யாயின மாயுமே.


Siva who caused Rāvaṇaṉ who rose without the slightest love, to be without the slightest valor, by the mountain, Kailash, the acts of those who think with love Aṉēka Thaṅga Vadham of Siva, who wears cobras as garlands, will vanish.

Arunachala Siva.

« Last Edit: January 30, 2017, 10:27:51 AM by Subramanian.R »