Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 178254 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #180 on: December 09, 2016, 10:34:37 AM »
Verse  5:


பந்தார்விர லுமையாளொரு பங்காகங்கை முடிமேல்
செந்தாமரை மலர்மல்கிய செழுநீர்வயற் கரைமேல்
கொந்தார்மலர் புன்னைமகிழ் குரவங்கமழ் குன்றில்
எந்தாயென விருந்தானிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


To be praised by devotees as Siva, who has Uma who holds a ball in her hand, as one half!  Our father who has Ganga on his head!  On the ridges of the fields which has fertile water in which the red lotus flower grows in abundance, in the hill where the mast-wood tree which has bunches of flowers, pointed leaved ape-flower-trees and bottle-flower trees spread their fragrance. This is Iṭumpavanam where Siva resides.


Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2016, 10:37:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #181 on: December 09, 2016, 10:38:10 AM »
Verse  6:


நெறிநீர்மையர் நீள்வானவர் நினையுந்நினை வாகி
அறிநீர்மையி லெய்தும்மவர்க் கறியும்மறி வருளிக்
குறிநீர்மையர் குணமார்தரு மணமார்தரு குன்றில்
எறிநீர்வயல் புடைசூழ்தரு மிடும்பாவன மிதுவே.


Being the object of meditation to the tall celestial beings and sages who follow the righteous path, granting the spiritual wisdom to those who realize Siva and approach him in the proper way to know him. In the hill which is full of fragrance which causes the devotees whose aim is to obtain vision of god, to experience all his qualities.
this is Itumpavanam which is surrounded on all sides by fields where water dashes against the ridges by its waves.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 09, 2016, 10:40:56 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #182 on: December 09, 2016, 10:41:41 AM »
Verse  7:

நீறேறிய திருமேனியர் நிலவும்முல கெல்லாம்
பாறேறிய படுவெண்டலை கையிற்பலி வாங்காக்
கூறேறிய மடவாளொரு பாகம்மகிழ் வெய்தி
ஏறேறிய விறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.

Siva who smears sumptuously with sacred ash all over his holy body,
in all the existing worlds, receiving alms in the dead white skull on which kites settle holding it in his hand. Feeling happy by keeping on one half a young lady as a part,
this is Itumpavanam, the place of the Lord who rides on a bull.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2016, 10:44:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #183 on: December 09, 2016, 10:44:52 AM »
Verse  8:


தேரார்தரு திகழ்வாளெயிற் றரக்கன்சிவன் மலையை
ஓராதெடுத் தார்த்தான்முடி யொருபஃதவை நெரித்துக்
கூரார்தரு கொலைவாளொடு குணநாமமுங் கொடுத்த
ஏரார்தரு மிறைவர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


Crushing the ten heads of the Arakkaṉ (Ravanan), who was riding on a chariot and had shining teeth like swords as he lifted without any thought the mountain and roared out of joy. This is Iṭumpavanam for the beautiful Lord who gave the name and a sword which is sharp and capable of killing enemies as he wept.

Arunachala Siva.

 
« Last Edit: December 09, 2016, 10:47:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #184 on: December 09, 2016, 10:48:03 AM »
Verse  9:


பொருளார்தரு மறையோர்புகழ் விருத்தர்பொலிமலிசீர்த்
தெருளார்தரு சிந்தையொடு சந்தம்மலர்பலதூய்
மருளார்தரு மாயன்னயன் காணார்மயலெய்த
இருளார்தரு கண்டர்க்கிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


The Brahmins who studied the Vedas, full of abstruse meanings and those who have excessive fame, scattering beautiful flowers, with a clear mind, by which they shine and have great renown (worship Siva). Vishnu and Brahma, who have great ignorance to be bewildered as they could not obtain vision of Siva.  This is Iṭumpavanam which is the place for Siva, who has a very dark neck.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2016, 10:51:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #185 on: December 09, 2016, 10:52:11 AM »
Verse  10:


தடுக்கையுட னிடுக்கித்தலை பறித்துச்சமண் நடப்பார்
உடுக்கைபல துவர்க்கூறைகள் உடம்பிட்டுழல் வாரும்
மடுக்கண்மலர் வயல்சேர்செந்நெல் மலிநீர்மலர்க் கரைமேல்
இடுக்கண்பல களைவானிடம் இடும்பாவன மிதுவே.


Those who follow Samaṇas, plucking the hairs on the head and taking a mat under their armpit, and the Buddhists who put on their bodies many dresses as robes soaked in red ochre (to indulge in slander),  Iṭumpāvanam which is on the banks which have plenty of water and deep tanks and extensive fields in which red Variety of paddy is grown.  This is Iṭumpavanam, the place of Siva, who weeds out many sufferings to his devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2016, 10:55:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #186 on: December 09, 2016, 10:56:02 AM »
Verse  11:கொடியார்நெடு மாடக்குன்ற ளூரிற்கரைக் கோல
இடியார்கட லடிவீழ்தரு மிடும்பாவனத் திறையை
அடியாயுமந் தணர்காழியுள் அணிஞானசம் பந்தன்
படியாற்சொன்ன பாடல்சொலப் பறையும் வினை தானே.


About the Lord in Iṭumpavanam where the sea falls at the feet of the Lord and strikes against the beautiful shore in Kuṉṟaḷur, which has tall storeys in which flags are flying.
to recite the songs which were composed according to the aptitude of the people by beautiful Jnana Sampandhan, who resides in Sirkazhi, where Brahmins always think of the pleasure derived from meditating on the feet of Siva.  The acts of those people will disappear.

Padigam on Tiru Idumba Vanam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 09, 2016, 11:01:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #187 on: December 09, 2016, 11:02:25 AM »
Tiru Ninriyur:


Verse  1:

சூலம்படை சுண்ணப்பொடி சாந்தஞ்சுடு நீறு
பாலம்மதி பவளச்சடை முடிமேலது பண்டைக்
காலன்வலி காலின்னொடு போக்கிக்கடி கமழும்
நீலம்மலர்ப் பொய்கைநின்றி யூரின்னிலை யோர்க்கே.

Having destroyed the strength of the old Yama by his leg, to the god who stays permanently in Ninriyur which has natural tanks in which fragrant blue Nelumbo flowers grow.  Trident is the weapon. Well burnt holy ash is the toilet powder and sandal-wood paste. The crescent moon, which is as white as milk is on the matted hair coiled into a crown.

Arinachala Siva.
« Last Edit: December 09, 2016, 11:05:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #188 on: December 10, 2016, 09:32:12 AM »
Verse  2:

அச்சம்மிலர் பாவம்மிலர் கேடும்மில ரடியார்
நிச்சம்முறு நோயும்மிலர் தாமுந்நின்றி யூரில்
நச்சம்மிட றுடையார்நறுங் கொன்றைநயந் தாளும்
பச்சம்முடை யடிகள்திருப் பாதம்பணி வாரே.Devotees, who bow to the holy feet of the god who has affection to admit people who offer fragrant Koṉṟai flowers, himself having desired it, who is in Niṉṟiyūr and has stationed in his neck poison. They have nothing to fear. They have no sins. They
have no destruction which is the result of sins do not have acute sufferings also, daily.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 10, 2016, 09:38:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #189 on: December 10, 2016, 09:35:29 AM »
Verse  3:

பறையின்னொலி சங்கின்னொலி பாங்காரவு மார
அறையும்மொலி யெங்கும்மவை யறிவாரவர் தன்மை
நிறையும்புனல் சடைமேலுடை யடிகள்நின்றி யூரில்
உறையும்மிறை யல்லதென துள்ளம் உணராதே.

The sound of drums, the sound produced in Conches, is full on all sides.
Those devotees who know other sounds produced everywhere, from instruments beaten with a stick.  My mind will not know any other thing except the nature of the god who dwells in Niṉṟiyūr and who has on his matted hair water (of Ganga) which is full.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 10, 2016, 09:38:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #190 on: December 10, 2016, 09:39:26 AM »
Verse  4:


பூண்டவ்வரை மார்பிற்புரி நூலன்விரி கொன்றை
ஈண்டவ்வத னோடும்மொரு பாலம்மதி யதனைத்
தீண்டும்பொழில் சூழ்ந்ததிரு நின்றியது தன்னில்
ஆண்டகழல் தொழலல்லது அறியாரவ ரறிவே.


He has a beautiful sacred thread of three strands on his chest which can be compared to a mountain.  The blossomed Koṉṟai flowers are dense along with the sacred thread.
Unless the devotees worship the feet of the god which can accept them into their grace, in Niṉṟiyūr surrounded by gardens which seem to touch the milk-white moon.
those devotees cannot know god with the help of their own knowledge, which is defective. Unless god himself grants spiritual vision or inward illumination one cannot see god.

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 10, 2016, 09:43:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #191 on: December 10, 2016, 09:42:37 AM »
Verse  5:


குழலின்னிசை வண்டின்னிசை கண்டுகுயில் கூவும்
நிழலின்னெழில் தாழ்ந்தபொழில் சூழ்ந்தநின்றி யூரில்
அழலின்வல னங்கையது வேந்தியன லாடும்
கழலின்னொலி யாடும்புரி கடவுள்களை கண்ணே.

Hearing the music of the flute and the humming of the bees, in Niṉṟiyūr surrounded by gardens where the beautiful shadows interspersed with spots of light are found and where the Indian cuckoo sings. The god who is loved and dances to make the anklets sound, holding a red-hot iron which has flames burning clock-wise and dances in the fire at the end of the world, is our support.


Arunachala Siva.

« Last Edit: December 10, 2016, 09:44:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #192 on: December 10, 2016, 09:45:28 AM »
Verse 6:


மூரன்முறு வல்வெண்ணகை யுடையாளொரு பாகம்
சாரன்மதி யதனோடுடன் சலவஞ்சடை வைத்த
வீரன்மலி யழகார்பொழில் மிடையுந்திரு நின்றி
யூரன்கழ லல்லாதென துள்ளம்முண ராதே.

Having as a half a lady of smiling white teeth, the hero who placed water(of Gangai) on his matted hair along with the crescent on one side, resides cheerfully.
My mind will not know anything except the feet of the god in Niṉṟiyūr where beautiful gardens are growing densely.

Arunachala Siva.


« Last Edit: December 10, 2016, 09:47:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #193 on: December 10, 2016, 09:48:11 AM »
Verse 7:


பற்றியொரு தலைகையினி லேந்திப்பலி தேரும்
பெற்றியது வாகித்திரி தேவர்பெரு மானார்
சுற்றியொரு வேங்கையத ளோடும்பிறை சூடும்
நெற்றியொரு கண்ணார்நின்றி யூரின்னிலை யாரே.


Assuming a form for begging alms and holding tightly a skull in his hand, the great Lord of the Devas who wanders for that.  The god with a frontal eye, who adorns himself with a crescent, besides tying round his waist the skin of a tiger, is staying permanently in Niṉṟiyūr.

Arunachala Siva.

« Last Edit: December 10, 2016, 09:50:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #194 on: December 10, 2016, 09:51:24 AM »
Verse 8:

This verse is lost.

Arunachala Siva.