Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 207185 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #990 on: March 11, 2017, 08:16:29 AM »
Verse  3:

பாட வல்லநன் மைந்த ரோடு பனிம லர்பல கொண்டு போற்றிசெய்
சேடர்வாழ் பொழில்சூழ் செழுமாடத் திருக்களருள்
நீட வல்ல நிமல னேயடி நிரைக ழல்சிலம் பார்க்க மாநடம்
ஆடவல் லவனே அடைந்தார்க் கருளாயே.


In Tiruk Kaḷar which has wealthy houses and is surrounded by gardens, where great people who praise Siva with many cool flowers joining with good-natured youths who are able to sing, live the immaculate Siva who has been there since time immemorial.
who is clever to perform the big dance to make the lady's anklet and rows of Kazhal make a big sound. [see 1st verse].

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2017, 08:20:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #991 on: March 11, 2017, 08:20:47 AM »
Verse  4:

அம்பி னேர்தடங் கண்ணி னாருடன் ஆட வர்பயில் மாட மாளிகை
செம்பொ னார் பொழில் சூழ்ந்தழகாய திருக்களருள்
என்பு பூண்டதோர் மேனி யெம்மிறைவா விணையடி போற்றி நின்றவர்க்
கன்பு செய்தவனே அடைந்தார்க் கருளாயே.

In Tiruk Kaḷar where in the storeyed mansions males are crowded with ladies who have big and sharp eyes like the arrow, and which is surrounded by gardens which have flowers golden in color Lord who reciprocated the love to your devotees who praised your feet addressing you as our Lord who has a body adorned with bones!
[see 1st verse].


Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2017, 08:22:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #992 on: March 11, 2017, 08:24:05 AM »
Verse 5:


கொங்கு லாமலர்ச் சோலை வண்டினங் கெண்டி மாமது வுண்டி சைசெயத்
தெங்கு பைங்கமுகம் புடைசூழ்ந்த திருக்களருள்
மங்கை தன்னொடுங் கூடிய மண வாள னேபிணை கொண்டொர் கைத்தலத்
தங்கை யிற்படையாய் அடைந்தார்க் கருளாயே.


The swarms of bees work into the flowers and drink abundant honey in the flower-gardens from which fragrance spreads, to hum like music. In Tiruk Kaḷar surrounded on all sides by coconut trees and green areca-palms, the bridegroom who is united with a lady is holding a deer in one hand. He has a battle-axe in the other beautiful hand! [see 1st verse].

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2017, 08:26:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #993 on: March 11, 2017, 08:27:23 AM »
Verse  6:


கோல மாமயில் ஆலக் கொண்டல்கள் சேர்பொ ழிற்குல வும்வ யலிடைச்
சேலிளங் கயலார் புனல்சூழ்ந்த திருக்களருள்
நீலம் மேவிய கண்ட னேநிமிர் புன்ச டைப்பெரு மானெ னப்பொலி
ஆல நீழலுளாய் அடைந்தார்க் கருளாயே.


in Tiruk Kaḷar which is surrounded by water which has abundance of Karnatic carp, young carp in the eminent fields and gardens in which clouds which have drawn water, reach, causing the beautiful big peacocks to dance spreading their tails; The Lord in whose neck there is the blue color, Siva, who is under the shade of the flourishing banyan tree to be praised as the great one who has ruddy matted locks! [see 1st verse].

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2017, 08:30:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #994 on: March 11, 2017, 08:32:00 AM »
Verse  7:


தம்ப லம்மறி யாத வர்மதில் தாங்கு மால்வரை யாலழ லெழத்
திண்பலங் கெடுத்தாய் திகழ்கின்ற திருக்களருள்
வம்ப லர்மலர் தூவி நின்னடி வானவர் தொழக் கூத்து கந்துபேர்
அம்பலத் துறைவாய் அடைந்தார்க் கருளாயே.


You destroyed the firm strength with the low of a mountain which supports the world as linch pin, the forts of the demons who did not know their strength, to catch fire.
in eminent Tiruk Kaḷar. You dwell in a big public hall where you rejoiced in dancing, for the celestial beings to worship your feet with joined hands scattering flowers spreading fragrance. [see 1st verse].

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 11, 2017, 08:34:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #995 on: March 11, 2017, 08:35:34 AM »
Verse  8:


குன்ற டுத்தநன் மாளி கைக்கொடி மாட நீடுயர் கோபு ரங்கண் மேல்
சென்ற டுத்துயர்வான் மதிதோயுந் திருக்களருள்
நின்ற டுத்துயர் மால்வ ரைத்திரள் தோளி னாலெடுத் தான்றன் நீள்முடி
அன்றடர்த் துகந்தாய் அடைந்தார்க் கருளாயே.


In Tiruk Kaḷar, where the perfect mansions which resemble hills, the very tall towers and the storeys having flags rise high and seem to come into contact with the moon that shines in the sky, you became great by pressing in the distant past, the tall crowns of the demon who lifted with his globular shoulders the big and high mountain standing and approaching it. [see 1st verse].

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2017, 08:37:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #996 on: March 11, 2017, 08:38:56 AM »
Verse  9:


பண்ணி யாழ்பயில் கின்ற மங்கையர் பாட லாடலொ டார வாழ்பதி
தெண்ணி லாமதியம் பொழில்சேருந் திருக்களருள்
உண்ணி லாவிய வொருவ னேயிரு வர்க்கு நின்கழல் காட்சி யாரழல்
அண்ண லாயவெம்மான் அடைந்தார்க் கருளாயே.


In Tiruk Kaḷar where the moon of bright light reaches the gardens, and which is the place where the young girls who practice playing on the Yazh which is attuned to the notes, to be satisfied fully with songs and dances. The unequaled god who dwells inside every being! Our Lord who assumed the form of fire in which it was difficult to obtain a vision of your feet and head to both Vishnu and Brahma! [see 1st verse].

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2017, 08:41:29 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #997 on: March 11, 2017, 08:42:42 AM »
Verse  10:


பாக்கி யம்பல செய்த பத்தர்கள் பாட்டொ டும்பல பணிகள் பேணிய
தீக்கியல் குணத்தார் சிறந்தாருந் திருக்களருள்
வாக்கின் நான்மறை யோதி னாயமண் தேரர் சொல்லிய சொற்க ளானபொய்
ஆக்கி நின்றவனே யடைந்தார்க் கருளாயே.


In Tiruk Kaḷar where the Brahmins who perform religious rites in the consecrated fires, who do many services with love are everywhere prominent along with the songs of the devotees who had done good acts. You chanted the Vēdas by your speech.
Siva who stood unperturbed having made the words of the Jains and Buddhists as falsehood. [see 1st verse].

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 11, 2017, 08:46:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #998 on: March 11, 2017, 08:46:40 AM »
Verse  11:


இந்து வந்தெழு மாட வீதியெ ழில்கொள் காழிந் நகர்க் கவுணியன்
செந்து நேர்மொழியார் அவர்சேருந் திருக்களருள்
அந்தி யன்னதொர் மேனி யானை அமரர் தம்பெரு மானை ஞானசம்
பந்தன் சொல்லிவை பத்தும்பாடத் தவமாமே.


In Tiruk Kaḷar where the ladies whose words are like chendu, on Siva the god of the immortals, who has a form like the evening sky. Jnana Sambandhan, who was born in the Kavuṇiya Gōthram in the city of beautiful Sirkazhi, which has streets having storeys where the moon stays and rises. If one sings all the ten verses composed by him, it is equal to penance.

Padigam on Tiruk Kalar completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 11, 2017, 08:49:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #999 on: March 12, 2017, 08:03:22 AM »
Tiruk Kottaru:

Verse 1:

கருந்த டங்கண்ணின் மாத ராரிசை செய்யக் காரதிர் கின்ற பூம்பொழிற்
குருந்த மாதவியின் விரைமல்கு கோட்டாற்றில்
இருந்த எம்பெரு மானை யுள்கி இணைய டிதொழு தேத்தும் மாந்தர்கள்
வருந்து மாறறியார் நெறிசேர்வர் வானூடே.

When the ladies with black and large eyes sing sweet music, thinking of our Lord who dwells in Kōṭṭāṟu where in the flower gardens the clouds thunder, and the fragrance of the wild lime tree and common delight of the woods is increasing those who worship with joined hands, and praise, the two feet will not know any suffering, will reach the world of bliss passing through heaven.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 08:05:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1000 on: March 12, 2017, 08:06:26 AM »
Verse  2:

நின்று மேய்ந்து நினைந்து மாகரி நீரொ டும்மலர் வேண்டி வான்மழை
குன்றி னேர்ந்துகுத்திப் பணிசெய்யுங் கோட்டாற்றுள்
என்றும் மன்னிய எம்பி ரான்கழல் ஏத்தி வானர சாள வல்லவர்
பொன்று மாறறியார் புகழார்ந்த புண்ணியரே.


The big elephant standing, grazing and thinking, piercing the cloud in the sky rising like a hill, desiring water and flowers, in Kōttāṟu where it does service to god.
Those who can rule over the heaven praising the feet of our master who permanently dwells there do not know death. They are virtuous people whose fame has spread all over the world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 08:09:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1001 on: March 12, 2017, 08:09:46 AM »
Verse  3:


விரவி நாளும் விழா விடைப்பொலி தொண்டர் வந்து வியந்து பண்செயக்
குரவ மாரு நீழற்பொழின்மல்கு கோட்டாற்றில்
அரவ நீள்சடை யானை யுள்கிநின் றாத ரித்துமுன் அன்பு செய்தடி
பரவு மாறுவல் லார்பழிபற் றறுப்பாரே.


In Koṭṭāṟu where gardens giving shade are prosperous in which bottle flower trees are numerous, and the eminent devotees join daily in the festivals and sing with wonder.
those who are able to praise the feet (of Siva) cherishing them with love and standing in his presence wishing for him, thinking of Siva who has long matted locks on which there is a cobra, will cut all reproach and attachment.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 08:12:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1002 on: March 12, 2017, 08:13:15 AM »
Verse  4:

அம்பி னேர்விழி மங்கை மார்பலர் ஆட கம்பெறு மாட மாளிகைக்
கொம்பி னேர்துகி லின்கொடியாடு கோட்டாற்றில்
நம் பனேநட னேந லந்திகழ் நாதனே யென்று காதல் செய்தவர்
தம்பி னேர்ந்தறி யார்தடுமாற் றவல்வினையே.


In Kōṭṭāṟu which has dancing stages where many young girls with eyes as sharp as arrows and where the flags made of cloth tied to the staff flutter in the wind in the storeyed mansions, those who bestow their love addressing him as Siva, the dancer, and the master who can grant the eminent supreme bliss, do not know the occurrence of the irresistible Karmas which toss the soul about, following them wherever they are born.

Arunachala Siva.« Last Edit: March 12, 2017, 08:15:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1003 on: March 12, 2017, 08:16:58 AM »
Verse  5:


பழைய தம்மடி யார்து திசெயப் பாரு ளோர்களும் விண்ணு ளோர்தொழக்
குழலு மொந்தை விழாவொலி செய்யுங்கோட்டாற்றில்
கழலும் வண்சிலம் பும்மொ லிசெயக் கானி டைக்கண மேத்த வாடிய
அழக னென்றெழுவார் அணியாவர் வானவர்க்கே.


As the immortals in heaven and the people of this earth worship with joined hands and the devotees to whom comes as heritage, praise him, in Kōṭṭāṟu where in the festivals flutes and Montai are played. Those who rise from sleep thinking of the beautiful god who danced in the cremation ground when the kazhal and beautiful anklet make a sound, to be praised by the groups of Bhutas and ghosts, are ornaments to the immortals heaven.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 08:19:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48281
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #1004 on: March 12, 2017, 08:20:38 AM »
Verse  6:


பஞ்சின் மெல்லடி மாத ராடவர் பத்தர் சித்தர்கள் பண்பு வைகலும்
கொஞ்சி யின்மொழியால் தொழின்மல்கு கோட்டாற்றில்
மஞ்ச னேமணி யேம ணிமிடற் றண்ண லேயென வுண்ணெ கிழ்ந்தவர்
துஞ்சு மாறறியார் பிறவாரித் தொன்னிலத்தே.

In Kōṭṭāṟu where ladies with feet as soft as cotton, males, devotees, persons possessing eight kinds of mystic powers, daily talk about his nature softly and increase in their acts of worship. Those whose hearts melted uttering the names, "the strong youth! the ruby! the chief who has a neck as blue as a sapphire" do not know death and will not be born in this very old earth.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 12, 2017, 08:24:01 AM by Subramanian.R »