Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 192269 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #975 on: March 09, 2017, 08:41:04 AM »
Verse  10:

பிண்ட முண்டுழல் வார்க ளும்பிரி யாது வண்டுகி லாடை போர்த்தவர்
கண்டு சேரகிலார் அழகார் கலிக்காழித்
தொண்டை வாயுமை யோடு கூடிய வேட னேசுட லைப்பொ டியணி
அண்டவா ணனென்பார்க் கடையா வல்லல்தானே.

The Jains who roam about eating balls of cooked rice, and the Buddhists who always cover their bodies with a yellow robe without removing it, have not the capacity to reach Siva realizing his greatness. In Sirkazhi, of great bustle and much beauty.
suffering will not reach those who praise god as, Hunter who is united with Uma whose lips are like the fruits of the common creeper of the hedge!
Resident of the universe who smears the ash in the cremation ground!

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:44:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #976 on: March 09, 2017, 08:45:12 AM »
Verse  11:


பெயரெ னும்மிவை பன்னி ரண்டினு முண்டெ னப்பெயர் பெற்ற வூர்திகழ்
கயலுலாம் வயல்சூழ்ந் தழகார் கலிக்காழி
நயன டன்கழ லேத்தி வாழ்த்திய ஞான சம்பந்தன் செந்த மிழுரை
உயருமா மொழிவார் உலகத் துயர்ந்தாரே.


In Sirkazhi,  of great bustle which is full of beauty as it is surrounded by fields in which carps move about, which is eminent by the fact of its having these twelve names among which Sirkazhi is included. Praising the feet of the god who is the right conduct and dancer, in this world those are eminent people who will recite the verses done in chaste Tamizh by Jnana Sambandhan, which are in the form of benediction.

Padigam on Sirkazhi concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 09, 2017, 08:47:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #977 on: March 10, 2017, 08:03:17 AM »
Tiru Amattur:

Verse 1:


குன்ற வார்சிலை நாண ராவரி வாளி கூரெரி காற்றின் மும்மதில்
வென்றவா றெங்ஙனே விடையேறும் வேதியனே
தென்ற லார்மணி மாட மாளிகை சூளி கைக்கெதிர் நீண்ட பெண்ணைமேல்
அன்றில் வந்தணையும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The brahmin among gods who rides on a bull the father in Āmāttūr where in the Palmyra tree which stands high opposite the open terrace of the mansions which have beautiful storeys which the balmy breeze from the South fills, the bird Aṉṟil joins it, returning to its nest. How did you gain victory over the three forts with the aid of the big fire and wind being at the tip of the arrow are being the arrow, the bow-string being the cobra Vāsuki and the Mēru being the long bow?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:05:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #978 on: March 10, 2017, 08:06:44 AM »
Verse  2:பரவி வானவர் தான வர்பல ருங்க லங்கிட வந்த கார்விடம்
வெருவ வுண்டுகந்த அருளென்கொல் விண்ணவனே
கரவின் மாமணி பொன்கொ ழித்திழி சந்து காரகி றந்து பம்பைநீர்
அருவி வந்தலைக்கும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.

O God! Bringing to the surface gold and big gems which are not hidden, pushing sandal wood and black colored eagle wood.  Our father in Amāttūr where the streams of water of the river Pampai which flows there erodes both the banks! What is the reason of your grace of becoming great by consuming the black poison which appeared to make the many celestial beings and demons perplexed who spread themselves in two rows, when they cried aloud out of fear?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:09:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #979 on: March 10, 2017, 08:10:55 AM »
Verse  3:


நீண்ட வார்சடை தாழ நேரிழை பாட நீறுமெய் பூசி மாலயன்
மாண்ட வார்சுடலை நடமாடு மாண்பதுவென்
பூண்ட கேழன் மருப்ப ராவிரி கொன்றை வாள்வரி யாமை பூணென
ஆண்ட நாயகனே ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The chief who kept in use as ornaments, the shell of a tortoise, a tiger's skin, blossomed Koṉṟai flowers, cobras, hog's tusk all of which you have worn as an ornaments! The father in Amāttūr!  The very long matted locks to hang low.
Uma who has worn ornaments appropriate to her beauty was singing. Smearing the sacred ash on your body what is the dignity in dancing in the long cremation ground where Vishnu and Brahma have died?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:15:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #980 on: March 10, 2017, 08:16:49 AM »
Verse  4:


சேலின் நேரன கண்ணி வெண்ணகை மான்வி ழித்திரு மாதைப் பாகம்வைத்
தேல மாதவ நீமுயல்கின்ற வேடமிதென்
பாலி னேர் மொழி மங்கை மார்நட மாடி யின்னிசை பாட நீள்பதி
ஆலை சூழ்கழனி ஆமாத்தூ ரம்மானே.

The father in Amāttūr which is a long city surrounded by fields where sugar-canes grow, having placed the beautiful Uma who has startled looks like those of the deer, white teeth and who has eyes resembling the fish, Karnatic carp.  What is the form with which you try to perform great penance to be suited to that form?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:18:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #981 on: March 10, 2017, 08:19:44 AM »
Verse 5:


தொண்டர் வந்து வணங்கி மாமலர் தூவி நின்கழ லேத்து வாரவர்
உண்டியால் வருந்த விரங்காத தென்னைகொலாம்
வண்ட லார்கழ னிக்க லந்தும லர்ந்த தாமரை மாதர் வாண்முகம்
அண்டவாணர் தொழும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.

The father in Amāttūr where the celestial beings in heaven come and worship and where the blossomed lotus flowers growing close together in the fields where silt is deposited, resemble the bright faces of ladies!  What is the reason for your not taking pity on your devotees who come to you and bow down their heads before you and praise your feet scattering flowers on them, when they suffer from hunger?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:21:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #982 on: March 10, 2017, 08:22:33 AM »
Verse  6:


ஓதி யாரண மாயநுண் பொருள் அன்று நால்வர்முன் கேட்க நன்னெறி
நீதி யாலநீழல் உரைக்கின்ற நீர்மையதென்
சோதி யேசுட ரேசு ரும்பமர் கொன்றை யாய்திரு நின்றி யூருறை
ஆதியே யரனே ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The brilliant light, the sun, god who wears Koṉṟai on which there are bees!
The chief who dwells in Tiruṉṟiyūr, Haraṉ, and the father in Amāttūr! When the four sages asked you about the subtle ideals having learnt the Vēdas, in the distance past, in your presence, what is the affability for expounding the truth of good path sitting under the banyan tree, in the proper way?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:25:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #983 on: March 10, 2017, 08:26:42 AM »
Verse  7:


மங்கை வாணுதன் மான்ம னத்திடை வாடி யூடம ணங்க மழ்சடைக்
கங்கையா ளிருந்த கருத்தாவ தென்னைகொலாம்
பங்க யமது வுண்டு வண்டிசை பாட மாமயி லாட விண்முழ
வங்கையா லதிர்க்கும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The father in Amāttūr where the bees having drunk the honey in the lotus hum like music and the great peacocks dance, the clouds make a sound like the Muzhavu, by their hands the lady who has a bright forehead and looks like the deer to be sulky grieving in her mind. What is idea of Ganga to stay in the fragrant matted locks.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:29:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #984 on: March 10, 2017, 08:30:32 AM »
Verse  8:


நின்ற டர்த்திடு மைம்பு லன்னிலை யாத வண்ண நினைந்து ளத்திடை
வென்றடர்த் தொருபான் மடமாதை விரும்புதலென்
குன்றெ டுத்தநி சாச ரன்திரள் தோளி ருபது தானெ ரிதர
அன்றடர்த் துகந்தார் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The father in Amāttūr who became great by pressing down long ago to crush all the twenty round shoulders of the demon, who moves at night and who lifted the mountain!  What is the idea for desiring a young lady on one half having pressed down subduing the five senses which persist in oppressing and which are unsteady in their nature?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:32:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #985 on: March 10, 2017, 08:34:06 AM »
Verse  9:


செய்ய தாமரை மேலி ருந்தவ னோடு மாலடி தேட நீண்முடி
வெய்ய வாரழலாய் நிமிர்கின்ற வெற்றிமையென்
தைய லாளொடு பிச்சைக் கிச்சை தயங்கு தோலரை யார்த்த வேடங்கொண்
டைய மேற்றுகந்தார் ஆமாத்தூ ரம்மானே.

The father in Amāttūr!  You became great by receiving alms having a form in which you tied a shining skin in the waist, desiring begging alms with a young lady.
Brahman who was seated in a red lotus flower and Vishnu to go in search of your feet and tall head, what is the reason for your distinctive greatness in growing tall as a pillar of hot and unbearable fire?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:36:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #986 on: March 10, 2017, 08:37:35 AM »
Verse 10:

புத்தர் புன்சம ணாதர் பொய்ம்மொழி நூல்பி டித்தலர் தூற்ற நின்னடி
பத்தர் பேணநின்ற பரமாய பான்மையதென்
முத்தை வென்ற முறுவ லாளுமை பங்க னென்றிமை யோர்ப ரவிடும்
அத்தனே யரியாய் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The master whom the celestial beings who do not wink praise the Lord who has as a half Uma whose teeth are superior in beauty to pearls! Rare god! The father in Amāttūr, when the Buddhists and low Jains who are ignorant persons to slander being firm in their works which contain false words, what is the nature of being superior to superior things for the devotees to esteem your feet?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:40:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #987 on: March 10, 2017, 08:41:38 AM »
Verse 11:


வாடல் வெண்டலை மாலை யார்த்தும யங்கி ருள்ளெரி யேந்தி மாநடம்
ஆடன் மேயதென்னென்று ஆமாத்தூ ரம்மானைக்
கோட னாக மரும்பு பைம்பொழிற் கொச்சை யாரிறை ஞான சம்பந்தன்
பாடல் பத்தும்வல்லார் பரலோகஞ் சேர்வாரே.


Questioning the reason for performing the great dance holding the fire in the night of dense darkness, having tied a garland of dried white skulls, the father in Amāttūr,
those who are able to recite all the ten verses of Jnana Sambandhan, chief of the inhabitants of Kochai (Sirkazhi) which has fertile gardens in which the white glory Malabar lily puts foots bud like the hood of the cobra, will reach the superior Sivalokam.

Padigam on Tiru Amattur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 10, 2017, 08:45:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #988 on: March 11, 2017, 08:08:32 AM »
Tiruk Kalar:

Verse 1:


நீரு ளார்கயல் வாவி சூழ்பொழில் நீண்ட மாவய லீண்டு மாமதில்
தேரினார் மறுகில் விழாமல்கு திருக்களருள்
ஊரு ளாரிடு பிச்சை பேணும் ஒருவ னேயொளிர் செஞ்ச டைம்மதி
ஆரநின் றவனே அடைந்தார்க் கருளாயே.


In Tiruk Kaḷar, which has tanks having plenty of water with carp fish, surrounding gardens, long and big fields, great walls of fortification that are close together, increasing festival in the streets where temple cars are drawn, the unequaled Siva who obtains with desire the alms given by the residents of the village! Who stood, for the crescent moon to stay in the glittering red matted locks! Bestow your grace on devotees who approach you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2017, 08:11:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #989 on: March 11, 2017, 08:12:40 AM »
Verse  2:


தோளின் மேலொளி நீறு தாங்கிய தொண்டர் வந்தடி போற்ற மிண்டிய
தாளினார் வளருந் தவமல்கு திருக்களருள்
வேளி னேர்விச யற்க ருள்புரி வித்த காவிரும் பும்ம டியாரை
ஆளுகந் தவனே அடைந்தார்க் கருளாயே.


The devotees who smear on their shoulders bright sacred ash to come near you and praise your feet. In Tirukkaḷar where penance is increasing by many folds and where Siva whose feet are crowded by devotees, is flourishing. Able god who granted your grace to Vijayaṉ who can be compared to Murgaṉ, who desired to admit as your protege the devotees who love you ardently. [see 1st verse].

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 11, 2017, 08:15:23 AM by Subramanian.R »