Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 195924 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #930 on: March 05, 2017, 08:52:24 AM »
Verse  9:


மண்ணினைமுன் சென்றிரந்த மாலும் மலரவனும்
எண்ணறியா வண்ண  மெரியுருவ மாயபிரான்
பண்ணிசையா லேத்தப் படுவான்றன் னெற்றியின்மேல்
கண்ணுடையான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.


Vishnu who went to Māvali long ago and begged for land, and Brahma, who is seated in a (lotus) flower,  the Master who assumed the form of fire so that both of them could not know him by their thoughts. He is praised by music having melody-types.
He has an eye on the forehead. Kaichiṉam is the temple where he dwells with desire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2017, 08:55:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #931 on: March 05, 2017, 08:56:04 AM »
Verse  10:

Not available.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #932 on: March 05, 2017, 08:57:09 AM »
Verse  11:


தண்வயல்சூழ் காழித் தமிழ்ஞான சம்பந்தன்
கண்ணுதலான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினத்தைப்
பண்ணிசையா லேத்திப் பயின்ற விவைவல்லார்
விண்ணவரா யோங்கி வியனுலகம் ஆள்வாரே.


On Kaichiṉam where Siva, with a frontal eye dwells with desire. Those who are capable of reciting these verses which were practiced by praising with music having melody-types and composed by Jnana Sambandhan,  having scholarship in Tamizh who is a native of Sirkazhi,  surrounded by cool fields, will rule over the heaven being elevated as celestial beings.

Padigam on Tiruk Kaichinam completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2017, 09:00:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #933 on: March 06, 2017, 08:00:06 AM »
Tiru Nalur Mayanam:

Verse  1:

பாலூரு மலைப்பாம்பும் பனிமதியு மத்தமும்
மேலூருஞ் செஞ்சடையான் வெண்ணூல்சேர் மார்பினான்
நாலூர் மயானத்து நம்பான்ற னடிநினைந்து
மாலூருஞ் சிந்தையர்பால் வந்தூரா மறுபிறப்பே.

Siva who has red matted locks, on which are spread a cobra as big as the mountain which crawls, on one side, cool crescent moon and Datura flowers, who wears on his chest a white sacred thread, rebirth will not come at close quarters with those in whose minds love is increasing, thinking of the feet of Siva who is in Nālūr Mayāṉam.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 06, 2017, 08:02:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #934 on: March 06, 2017, 08:03:58 AM »
Verse  2:

சூடும் பிறைச்சென்னிச் சூழ்கா டிடமாக
ஆடும் பறைசங் கொலியோ டழகாக
நாடுஞ் சிறப்போவா நாலூர் மயானத்தைப்
பாடுஞ் சிறப்போர்பாற் பற்றாவாம் பாவமே.

Siva who wears a crescent moon on his head will dance beautifully in the cremation ground surrounded on all sides by Bhutams, according to the sound created by drum and conch, sins will not hold in their grip eminent people who praise Nālūr Mayāṉam where annual festivals which are desired earnestly never cease;

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2017, 08:06:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #935 on: March 06, 2017, 08:07:16 AM »
Verse  3:

கல்லா னிழன்மேவிக் காமுறுசீர் நால்வர்க்கன்
றெல்லா வறனுரையும் இன்னருளால் சொல்லினான்
நல்லார் தொழுதேத்தும் நாலூர் மயானத்தைச்
சொல்லா தவரெல்லாஞ் செல்லாதார் தொன்னெறிக்கே.


About Nālūr Mayāṉam which good people worship with joined hands and praise and which is the abode of Siva, who gave completely all the moral instructions on that distant day to four sages of desirable fame, sitting under the shade of Kallāl tree, by his great grace. All those who do not speak about that shrine are those who do not tread the ancient religion of Saivam.


Arunachala Siva.

« Last Edit: March 06, 2017, 08:09:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #936 on: March 06, 2017, 08:10:32 AM »
Verse  4:

கோலத்தார் கொன்றையான் கொல்புலித்தோ லாடையான்
நீலத்தார் கண்டத்தான் நெற்றியோர் கண்ணினான்
ஞாலத்தார் சென்றேத்தும் நாலூர் மயானத்தில்
சூலத்தா னென்பார்பாற் சூழாவாந் தொல்வினையே.

Siva who wears beautiful Koṉṟai flowers, who dresses himself with the skin of a tiger capable of killing, has a neck of blue color, has an eye on the forehead.
The accumulated old Karmas will not surround those who praise Siva, as the god with a trident, in Nālūr Mayāṉam to which people of this world go on a pilgrimage and praise it.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 06, 2017, 08:13:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #937 on: March 06, 2017, 08:14:06 AM »
Verse  5:


கறையார் மணிமிடற்றான் காபாலி கட்டங்கன்
பிறையார் வளர்சடையான் பெண்பாக னண்பாய
நறையார் பொழில்புடைசூழ் நாலூர் மயானத்தெம்
இறையானென் றேத்துவார்க் கெய்துமா மின்பமே.


Siva has a neck resembling the sapphire on account of the poison stationed there.
He has a skull, holds a battle-axe.  He has  growing matted locks in which there is a crescent moon.  He has as a half a lady very friendly to him. Happiness will reach those who praise Siva as our master in Nālūr Mayāṉam which is surrounded on all sides by gardens which have abundant honey.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2017, 08:16:31 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #938 on: March 06, 2017, 08:17:37 AM »
Verse  6:


கண்ணார் நுதலான் கனலா டிடமாகப்
பண்ணார் மறைபாடி ஆடும் பரஞ்சோதி
நண்ணார் புரமெய்தான் நாலூர் மயானத்தை
நண்ணா தவரெல்லாம் நண்ணாதார் நன்னெறியே.


Siva has a frontal eye.  The supreme being, as the light divine who dances singing Vēdas which are full of music, having fire as the dancing stage. All those who do not approach Nālūr Mayāṉam of Siva, who shot an arrow on the cities of enemies, do not approach the path of virtue.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2017, 08:19:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #939 on: March 06, 2017, 08:20:47 AM »
Verse  7:


கண்பாவு வேகத்தாற் காமனைமுன் காய்ந்துகந்தான்
பெண்பாவு பாகத்தான் நாகத்தோ லாகத்தான்
நண்பார் குணத்தோர்கள் நாலூர் மயானத்தை
எண்பாவு சிந்தையார்க் கேலா விடர்தானே.

Siva became great by destroying Manmatha, long ago by the speed of the fire which spread from his frontal eye. He has a half in which a lady has spread herself.
Sufferings will not happen to those who meditate upon Nālūr Mayāṉam where people who are friendly towards all, live.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2017, 08:22:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #940 on: March 06, 2017, 08:23:43 AM »
Verse  8:


பத்துத் தலையோனைப் பாதத் தொருவிரலால்
வைத்து மலையடர்த்து வாளோடு நாள்கொடுத்தான்
நத்தி னொலியோவா நாலூர் மயானத்தென்
அத்த னடிநினைவார்க் கல்ல லடையாவே.

Pressing firmly with a single toe, the demon who had ten heads, crushing him under the mountain, Siva granted him long life in addition to a sword. Sufferings will not come near those who fix their thoughts on the feet of my father in Nālūr Mayāṉam where the sound of conch never ceases during times of worship.
[conch blown during times of worship is one of rituals in temples;]

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2017, 08:26:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #941 on: March 06, 2017, 08:27:11 AM »
Verse  9:


மாலோடு நான்முகனும் நேட வளரெரியாய்
மேலோடு கீழ்காணா மேன்மையான் வேதங்கள்
நாலோடு மாறங்கம் நாலூர் மயானத்தெம்
பாலோடு நெய்யாடி பாதம் பணிவோமே.

Siva has the eminence of not being able to be seen by Vishnu and Brahma, who has four faces, as he assumed the form of a growing fire, though they searched for its top and bottom in the sky and the underworld. We shall pay homage to the feet of our Siva who bathes in ghee along with milk and who dwells in Nālūr Mayāṉam and who is himself the four Vēdas and the six Aṅkams.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2017, 08:29:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #942 on: March 06, 2017, 08:30:44 AM »
Verse  10:

துன்பாய மாசார் துவராய போர்வையார்
புன்பேச்சுக் கேளாதே புண்ணியனை நண்ணுமின்கள்
நண்பாற் சிவாயவெனா நாலூர் மயானத்தே
இன்பா யிருந்தானை யேத்துவார்க் கின்பமே.

Without listening to the mean words of the Jains who are full of dirt which issues a very offensive smell and Buddhists who cover their bodies with a cloth soaked in myrtle-dye, devotees! Approach Siva who is the embodiment of all virtues.
uttering the Mantras of Sivāya having restrained the senses. Those who praise Siva who dwelt with pleasure in Nālūr Mayāṉam will enjoy happiness only.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 06, 2017, 08:33:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #943 on: March 06, 2017, 08:35:03 AM »
Verse  11:

ஞாலம் புகழ்காழி ஞானசம் பந்தன்றான்
நாலு மறையோதும் நாலூர் மயானத்தைச்
சீலம் புகழாற் சிறந்தேத்த வல்லாருக்
கேலும் புகழ்வானத் தின்பா யிருப்பாரே.

On Nālūr Mayāṉam where the four Vēdas are chanted, Jnana Sambandhan, who is native of Sirkazhi,  which is praised by the people of the world, fame will be appropriate to those who can praise, by being eminent by fame, the attributes of Siva,
after death they will dwell in heaven happily.

Padigam on Tiru Nalur Mayanam completed.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 06, 2017, 08:38:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48185
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #944 on: March 07, 2017, 08:26:54 AM »
Tiru Mylapore:

Verse 1:


மட்டிட்ட புன்னையங் கானன் மடமயிலைக்
கட்டிட்டங் கொண்டான் கபாலீச் சரமமர்ந்தான்
ஒட்டிட்ட பண்பி னுருத்திர பல்கணத்தார்க்
கட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய்.


Siva dwells permanently in the beautiful Mayilai which has a sea-shore garden of mast-wood trees which pour honey;  [Mayilai is the corruption of Mayilāppūr] desired Kapālīcharam [Mayilāppūr is the name of the place; Kapalicharam is the name of the temple].  Do you go without witnessing the food cooked and served to the groups of many Saivaite devotees who are united with Siva non dually beautiful lady like a portrait!

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 07, 2017, 08:29:54 AM by Subramanian.R »