Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 177986 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #915 on: March 04, 2017, 08:31:27 AM »
Verse  5:


தொண்டர் வந்து வணங்கி மாமலர் தூவி நின்கழ லேத்து வாரவர்
உண்டியால் வருந்த விரங்காத தென்னைகொலாம்
வண்ட லார்கழ னிக்க லந்தும லர்ந்த தாமரை மாதர் வாண்முகம்
அண்டவாணர் தொழும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The father in Amāttūr where the celestial beings in heaven come and worship and where the blossomed lotus flowers growing close together in the fields where silt is deposited, resemble the bright faces of ladies! What is the reason for your not taking pity on your devotees who come to you and bow down their heads before you and praise your feet scattering flowers on them, when they suffer from hunger?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:33:21 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #916 on: March 04, 2017, 08:34:31 AM »
Verse  6:


ஓதி யாரண மாயநுண் பொருள் அன்று நால்வர்முன் கேட்க நன்னெறி
நீதி யாலநீழல் உரைக்கின்ற நீர்மையதென்
சோதி யேசுட ரேசு ரும்பமர் கொன்றை யாய்திரு நின்றி யூருறை
ஆதியே யரனே ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The brilliant light, the sun, god who wears Koṉṟai on which there are bees!
The chief who dwells in Tiruṉṟiyūr, Haraṉ, and the father in Amāttūr!
When the four sages asked you about the subtle ideals having learnt the Vēdas,
in the distant past, in your presence, what is the affability for expounding the truth of good path sitting under the banyan tree, in the proper way?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:37:53 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #917 on: March 04, 2017, 08:39:01 AM »
Verse 7:


மங்கை வாணுதன் மான்ம னத்திடை வாடி யூடம ணங்க மழ்சடைக்
கங்கையா ளிருந்த கருத்தாவ தென்னைகொலாம்
பங்க யமது வுண்டு வண்டிசை பாட மாமயி லாட விண்முழ
வங்கையா லதிர்க்கும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The father in Amāttūr where the bees having drunk the honey in the lotus hum like music and the great peacocks dance, the clouds make a sound like the Muzhavu, by their hands the lady who has a bright forehead and looks like the deer to be sulky grieving in her mind, what is idea of Ganga to stay in the fragrant matted locks?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:41:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #918 on: March 04, 2017, 08:42:37 AM »
Verse  8:


நின்ற டர்த்திடு மைம்பு லன்னிலை யாத வண்ண நினைந்து ளத்திடை
வென்றடர்த் தொருபான் மடமாதை விரும்புதலென்
குன்றெ டுத்தநி சாச ரன்திரள் தோளி ருபது தானெ ரிதர
அன்றடர்த் துகந்தார் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The father in Amāttūr who became great by pressing down long ago to crush all the twenty round shoulders of the demon, who moves at night and who lifted the mountain! What is the idea for desiring a young lady on one half having pressed down subduing the five senses which persist in oppressing and which are unsteady in their nature?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:44:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #919 on: March 04, 2017, 08:46:05 AM »
Verse  9:


செய்ய தாமரை மேலி ருந்தவ னோடு மாலடி தேட நீண்முடி
வெய்ய வாரழலாய் நிமிர்கின்ற வெற்றிமையென்
தைய லாளொடு பிச்சைக் கிச்சை தயங்கு தோலரை யார்த்த வேடங்கொண்
டைய மேற்றுகந்தார் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The father in Amāttūr!  You became great by receiving alms having a form in which you tied a shining skin in the waist, desiring begging alms with a young lady.
Brahma who was seated in a red lotus flower and Vishnu to go in search of your feet and tall head, what is the reason for your distinctive greatness in growing tall as a pillar of hot and unbearable fire?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:49:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #920 on: March 04, 2017, 08:49:48 AM »
Verse  10:


புத்தர் புன்சம ணாதர் பொய்ம்மொழி நூல்பி டித்தலர் தூற்ற நின்னடி
பத்தர் பேணநின்ற பரமாய பான்மையதென்
முத்தை வென்ற முறுவ லாளுமை பங்க னென்றிமை யோர்ப ரவிடும்
அத்தனே யரியாய் ஆமாத்தூ ரம்மானே.

The master whom the celestial beings who do not wink praise the Lord who has as a half Uma, whose teeth are superior in beauty to pearls! Rare god! The father in Amāttūr, when the Buddhists and low Jains who are ignorant persons to slander being firm in their works which contain false words. What is the nature of being superior to superior things for the devotees to esteem your feet?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:53:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #921 on: March 04, 2017, 08:54:17 AM »
Verse  11:


வாடல் வெண்டலை மாலை யார்த்தும யங்கி ருள்ளெரி யேந்தி மாநடம்
ஆடன் மேயதென்னென்று ஆமாத்தூ ரம்மானைக்
கோட னாக மரும்பு பைம்பொழிற் கொச்சை யாரிறை ஞான சம்பந்தன்
பாடல் பத்தும்வல்லார் பரலோகஞ் சேர்வாரே.


Questioning the reason for performing the great dance holding the fire in the night of dense darkness, having tied a garland of dried white skulls, the father in Amāttūr,
those who are able to recite all the ten verses of Jnana Sambandhan, the chief of the inhabitants of Kochai (Sirkazhi), which has fertile gardens in which the white glory Malabar lily puts foots bud like the hood of the cobra, will reach the superior Sivalokam.

Padigam on Tiru Amattur completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:58:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #922 on: March 05, 2017, 08:23:44 AM »
Tiruk Kaichinam:

Verse  1:


தையலோர் கூறுடையான் தண்மதிசேர் செஞ்சடையான்
மையுலா மணிமிடற்றான் மறைவிளங்கு பாடலான்
நெய்யுலா மூவிலைவேல் ஏந்தி நிவந்தொளிசேர்
கையுடையான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.

Siva who has as a half a young lady, he has matted locks on which the cool crescent
moon is united, has a beautiful neck in which the poison is moving, chants the renowned Vedas.  Holding a trident of three blades on which fat is smeared, and rising high, Kaīchiṉam is the temple where he who has a brilliant hand dwells.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2017, 08:27:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #923 on: March 05, 2017, 08:28:19 AM »
Verse  2:

விடமல்கு கண்டத்தான் வெள்வளையோர் கூறுடையான்
படமல்கு பாம்பரையான் பற்றாதார் புரமெரித்தான்
நடமல்கு மாடலினான் நான்மறையோர் பாடலினான்
கடமல்கு மாவுரியான் உறைகோயில் கைச்சினமே.


Siva has a neck which is full of poison. He has as one half a lady wearing white bangles. He wears in the waist a cobra which has spread its hood. He burnt the cities of the enemies. He dances a kind of natam, chants the four Vēdas. He covers himself with the skin of an elephant of increasing must. Kaichiṉam is the temple where he dwells.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2017, 08:30:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #924 on: March 05, 2017, 08:31:50 AM »
Verse  3:

பாடலார் நான்மறையான் பைங்கொன்றை பாம்பினொடும்
சூடலான் வெண்மதியந் துன்று கரந்தையொடும்
ஆடலா னங்கை யனலேந்தி யாடரவக்
காடலான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.

Siva chants the four Vēdas. He wears on his head along with the cobra fresh Koṉṟai flowers, a white crescent moon and sweet basil leaves. He dances holding fire in the palm. He adorns himself profusely with cobras which dances spreading their hoods.
Kaichiṉam is the temple where he dwells with desire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2017, 08:34:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #925 on: March 05, 2017, 08:35:27 AM »
Verse  4:

பண்டமரர் கூடிக் கடைந்த படுகடல்நஞ்
சுண்டபிரா னென்றிறைஞ்சி யும்பர் தொழுதேத்த
விண்டவர்கள் தொன்னகர மூன்றுடனே வெந்தவியக்
கண்டபிரான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.

The celestial beings, falling at his feet and praising with joined hands, the master who consumed the poison that rose in the roaring ocean when, long ago, the immortals joined together and churned it!  The master who caused the old cities of the enemies to perish by being burning simultaneously, Kaichiṉam is the temple where he dwells with desire.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 05, 2017, 08:37:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #926 on: March 05, 2017, 08:38:34 AM »
Verse  5:


தேய்ந்துமலி வெண்பிறையான் செய்யதிரு மேனியினான்
வாய்ந்திலங்கு வெண்ணீற்றான் மாதினையோர் கூறுடையான்
சாய்ந்தமரர் வேண்டத் தடங்கடனஞ்சுண்டநங்கைக்
காய்ந்தபிரான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.


Siva has a crescent moon that wanes and waxes. He has a holy red body, smears himself with white sacred ash which shines suited to him. He has a lady as his half.
Consuming the poison that appeared in the big ocean as the immortals were afflicted with it, Kaichiṉam is the temple where Siva who destroyed Manmatha.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2017, 08:41:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #927 on: March 05, 2017, 08:42:07 AM »
Verse  6:


மங்கையோர் கூறுடையான் மன்னு மறைபயின்றான்
அங்கையோர் வெண்டலையா னாடரவம் பூண்டுகந்தான்
திங்களொடு பாம்பணிந்த சீரார் திருமுடிமேல்
கங்கையினான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.


Siva has as one half a young lady. He practiced chanting the Vēdas which are eternal.
has a skull in the palm. He became great by adorning himself with cobras which dance. He has Ganga, on his graceful head which has as adornments a cobra with the crescent moon.  Kaichiṉam is the temple where he dwells with desire!

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 05, 2017, 08:45:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #928 on: March 05, 2017, 08:45:48 AM »
Verse  7:

வரியரவே நாணாக மால்வரையே வில்லாக
எரிகணையான் முப்புரங்க ளெய்துகந்த வெம்பெருமான்
பொரிசுடலை யீமப் புறங்காட்டான் போர்த்ததோர்
கரியுரியான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.

Our god who became great by discharging a burning arrow on the three cities, having a serpent with lines as bowstring and the big mountain as the bow. He dwells in the cremation outside the village which has funeral pyres and is blackened by fire,
covers himself with the skin of an elephant. Kaichiṉam is the temple where he dwells with desire.

Arunachala Siva.

« Last Edit: March 05, 2017, 08:48:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #929 on: March 05, 2017, 08:48:55 AM »
Verse  8:


போதுலவு கொன்றை புனைந்தான் றிருமுடிமேல்
மாதுமையா ளஞ்ச மலையெடுத்த வாளரக்கன்
நீதியினா லேத்த நிகழ்வித்து நின்றாடும்
காதலினான் மேவியுறை கோயில் கைச்சினமே.

Siva adorned his sacred head with the buds of Koṉṟai which are moving. Making the cruel demon who lifted the mountain to cause fear to Uma, the lady, perish and then making him shine as before when he praised in the right way. He desires to dance standing. Kaichiṉam is the temple where he dwells with desire.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 05, 2017, 08:51:17 AM by Subramanian.R »