Author Topic: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.  (Read 196689 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #900 on: March 03, 2017, 08:09:28 AM »
Sirkazhi:

Verse 1:

பண்ணி னேர்மொழி மங்கை மார்பலர் பாடி யாடிய வோசை நாடொறுங்
கண்ணி னேரயலே பொலியுங் கடற்காழிப்
பெண்ணி னேரொரு பங்கு டைப்பெரு மானை யெம்பெரு மானென் றென்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறைவிலரே.


The sound of the dance when many young girls whose words are as sweet as the melody and sing, daily. In Sirkazhi, girt by the sea where they abound before one's eyes, the holy slaves of the god, who think very often of the god who has a beautiful lady on his half as our God. They are not wanting not only in his grace but also in other worldly wealth which is necessary for enjoying the pleasures of this world.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:11:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #901 on: March 03, 2017, 08:13:04 AM »
Verse  2:


மொண்ட லம்பிய வார்தி ரைக்கடல் மோதி மீதெறி சங்க வங்கமுங்
கண்டலம் புடைசூழ் வயல்சேர் கலிக்காழி
வண்ட லம்பிய கொன்றை யானடி வாழ்த்தி யேத்திய மாந்தர் தம்வினை
விண்ட லங்கெளிதாம் அதுநல் விதியாமே.

The clouds having drawn water, the sea of long waves which make a big sound.
makes the conches and ships which are dashed and thrown on the shore.
In Sirkazhi,  of great bustle, reach the fields which are surrounded on all sides by mangroves. The sins of people who praised and blessed the feet of the god wearing Koṉṟai flowers on which bees hum. Leaving them is easy; That is the golden rule.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:15:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #902 on: March 03, 2017, 08:16:42 AM »
Verse  3:

நாடெ லாமொளி யெய்த நல்லவர் நன்று மேத்தி வணங்கு வார்பொழிற்
காடெ லாமலர் தேன்துளிக்குங் கடற்காழித்
தோடு லாவிய காது ளாய்சுரி சங்க வெண்குழை யானென் றென்றுன்னும்
வேடங் கொண்டவர்கள் வினை நீங்கலுற்றாரே.


In Sirkazhi, which is in proximity to the sea, where in all the dense gardens flowers give honey in drops and which has good people who worship and praise the god to make the whole of the country shine with fame. The ascetics who are dressed like Siva think of god without ceasing as one who has on one ear a lady's ear-ring moving and a men's ear-ring made of spiraling conch on the other. Their sins will take leave of them of their own accord. (The past tense is used for certainty).

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:19:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #903 on: March 03, 2017, 08:20:14 AM »
Verse  4:

மையி னார்பொழில் சூழ நீழலில் வாச மார்மது மல்க நாடொறும்
கையி னார்மலர் கொண்டெழுவார் கலிக்காழி
ஐய னேயர னேயென் றாதரித் தோதி நீதியு ளேநி னைப்பவர்
உய்யு மாறுலகில் உயர்ந்தாரி னுள்ளாரே.


As the parks on which clouds rest, in the shade the fragrant honey increases in quantity, in Sirkazhi of great bustle where the devotees start full of flowers in their hands, to worship the god daily. Treating with regard saying, Master, Hara!
and those who think with right conduct uttering those names, are among those exalted in virtue to save themselves from the cycle of birth and death.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:22:28 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #904 on: March 03, 2017, 08:23:29 AM »
Verse  5:


மலிக டுந்திரை மேனி மிர்ந்தெதிர் வந்து வந்தொளிர் நித்திலம் விழக்
கலிக டிந்தகையார் மருவுங் கலிக்காழி
வலிய காலனை வீட்டி மாணிதன் இன்னு யிரளித் தானை வாழ்த்திட
மெலியுந் தீவினைநோய் அவைமேவுவார் வீடே.


As the shining pearls fall coming very often crowded on the quickly flowing waves,
in Sirkazhi, of great bustle where the donors who completely remove the poverty of supplicants. If one praises the god who protected the previous life of the Brahmachari, killing the strong Yama (God of death) his sins and diseases will perish, and will attain eternal bliss.


Arunachala Siva.

 
« Last Edit: March 03, 2017, 08:26:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #905 on: March 03, 2017, 08:27:09 AM »
Verse  6:


மற்று மிவ்வுல கத்து ளோர்களும் வானு ளோர்களும் வந்து வைகலுங்
கற்ற சிந்தையராய்க் கருதுங் கலிக்காழி
நெற்றி மேலமர் கண்ணி னானை நினைந்தி ருந்திசை பாடு வார்வினை
செற்றமாந் தரெனத் தெளிமின்கள் சிந்தையுளே.

In Sirkazhi, of great bustle where the people of this world and celestial beings come and meditate daily, with a mind, having learnt to worship god. People of this world!
Be clear in your minds that those who sing the fame with music meditating on the god who has a frontal eye, are people who have destroyed their sins.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:29:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #906 on: March 03, 2017, 08:30:02 AM »
Verse  7:


தான லம்புரை வேதிய ரொடு தக்க மாதவர் தாந்தொ ழப்பயில்
கானலின் விரைசேர விம்முங் கலிக்காழி
ஊனு ளாருயிர் வாழ்க்கை யாயுற வாகி நின்றவொ ருவனே யென்றென்
றானலங் கொடுப்பார் அருள்வேந்த ராவாரே.


In Sirkazhi, of great bustle where the fragrance of the sea-shore grove combines with others and increases and where the worthy great ascetics gather together along with Brahmins of good qualities and eminence, praising the god as the unequaled god who is the relation and the precious life that exists in the body. Those who give the five products from the cow will be kings in the matter of possessing the god's grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:32:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #907 on: March 03, 2017, 08:33:20 AM »
Verse  8:


மைத்த வண்டெழு சோலை யாலைகள் சாலி சேர்வய லார வைகலுங்
கத்து வார்கடல் சென் றுலவுங் கலிக்காழி
அத்த னேயர னேய ரக்கனை யன்ற டர்த்துகந் தாயு னகழல்
பத்தராய்ப் பரவும் பயனீங்கு நல்காயே.

To spread over the fields of red variety of paddy and sugar-canes, and gardens from which black bees rise after drinking honey, in Sirkazhi, of great bustle where the long and roaring sea moves about. Bestow on me the benefit of praising as a devotees your feet saying Father "Hara! One who became great by crushing the demon in the distant past!" in this birth itself.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:35:58 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #908 on: March 03, 2017, 08:37:02 AM »
Verse  9:

பரும ராமொடு தெங்கு பைங்கத லிப்ப ருங்கனி யுண்ண மந்திகள்
கருவரா லுகளும் வயல்சூழ் கலிக்காழித்
திருவி னாயக னாய மாலொடு செய்ய மாமலர்ச் செல்வ னாகிய
இருவர் காண்பரியா னெனவேத்துத லின்பமே.


When the female monkeys are eating the big fruits of the green plaintain, coconut palm and big common Kadamba. It gives pleasure to praise the god as one who could not be found out by both the Vishnu who is the husband of Lakshmi and the god who is seated in the big and red (lotus) flower.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:39:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #909 on: March 03, 2017, 08:40:20 AM »
Verse 10:


பிண்ட முண்டுழல் வார்க ளும்பிரி யாது வண்டுகி லாடை போர்த்தவர்
கண்டு சேரகிலார் அழகார் கலிக்காழித்
தொண்டை வாயுமை யோடு கூடிய வேட னேசுட லைப்பொ டியணி
அண்டவா ணனென்பார்க் கடையா வல்லல்தானே.


The Jains who roam about eating balls of cooked rice, and the Buddhists who always cover their bodies with a yellow robe without removing it, have not the capacity to reach Siva realizing his greatness. In Sirkazhi, of great bustle and much beauty.
suffering will not reach those who praise god as, Hunter who is united with Uma, whose lips are like the fruits of the common creeper of the hedge, resident of the universe who smears the ash in the cremation ground!

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:44:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #910 on: March 03, 2017, 08:44:58 AM »
Verse  11:

பெயரெ னும்மிவை பன்னி ரண்டினு முண்டெ னப்பெயர் பெற்ற வூர்திகழ்
கயலுலாம் வயல்சூழ்ந் தழகார் கலிக்காழி
நயன டன்கழ லேத்தி வாழ்த்திய ஞான சம்பந்தன் செந்த மிழுரை
உயருமா மொழிவார் உலகத் துயர்ந்தாரே.


In Sirkazhi, of great bustle which is full of beauty as it is surrounded by fields in which carps move about, which is eminent by the fact of its having these twelve names among which Sirkazhi is included. Praising the feet of the god who is the right conduct and dancer, in this world those are eminent people who will recite the verses done in chaste Tamizh by Jnana Sambandhan, which are in the form of benediction.

Padigam on Sirkazhi completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 03, 2017, 08:47:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #911 on: March 04, 2017, 08:15:03 AM »
Tiru Amattur:

Verse 1:


குன்ற வார்சிலை நாண ராவரி வாளி கூரெரி காற்றின் மும்மதில்
வென்றவா றெங்ஙனே விடையேறும் வேதியனே
தென்ற லார்மணி மாட மாளிகை சூளி கைக்கெதிர் நீண்ட பெண்ணைமேல்
அன்றில் வந்தணையும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The Brahmin among gods who rides on a bull the father in Āmāttūr where in the palmyra tree which stands high opposite the open terrace of the mansions which have beautiful storeys which the balmy breeze from the South fills, the bird Aṉṟil joins it, returning to its nest. How did you gain victory over the three forts with the aid of the big fire and wind being at the tip of the arrow are being the arrow, the bow-string being the cobra Vāsuki and the Mēru being the long bow?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:18:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #912 on: March 04, 2017, 08:19:05 AM »
Verse  2:


பரவி வானவர் தான வர்பல ருங்க லங்கிட வந்த கார்விடம்
வெருவ வுண்டுகந்த அருளென்கொல் விண்ணவனே
கரவின் மாமணி பொன்கொ ழித்திழி சந்து காரகி றந்து பம்பைநீர்
அருவி வந்தலைக்கும் ஆமாத்தூ ரம்மானே.


O God! Bringing to the surface gold and big gems which are not hidden,
pushing sandal wood and black colored eagle wood, our father in Amāttūr where the streams of water of the river Pampai which flows there erodes both the banks!
What is the reason of your grace of becoming great by consuming the black poison which appeared to make the many celestial beings and demon perplexed who spread themselves in two rows, when they cried aloud out of fear?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:21:42 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #913 on: March 04, 2017, 08:22:48 AM »
Verse  3:


நீண்ட வார்சடை தாழ நேரிழை பாட நீறுமெய் பூசி மாலயன்
மாண்ட வார்சுடலை நடமாடு மாண்பதுவென்
பூண்ட கேழன் மருப்ப ராவிரி கொன்றை வாள்வரி யாமை பூணென
ஆண்ட நாயகனே ஆமாத்தூ ரம்மானே.


The chief who kept in use as ornaments, the shell of a tortoise, a tiger's skin, blossomed Koṉṟai flowers, cobras, hog's tusk all of which you have worn as an ornaments! The father in Amāttūr! The very long matted locks are hanging low.
Uma who has worn ornaments appropriate to her beauty was singing.
Smearing the sacred ash on your body what is the dignity in dancing in the long cremation ground where Vishnu and Brahma have died?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:26:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48204
  • View Profile
Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« Reply #914 on: March 04, 2017, 08:28:02 AM »
Verse  4:


சேலின் நேரன கண்ணி வெண்ணகை மான்வி ழித்திரு மாதைப் பாகம்வைத்
தேல மாதவ நீமுயல்கின்ற வேடமிதென்
பாலி னேர் மொழி மங்கை மார்நட மாடி யின்னிசை பாட நீள்பதி
ஆலை சூழ்கழனி ஆமாத்தூ ரம்மானே.

The father in Amāttūr which is a long city surrounded by fields where sugar-canes grow having placed the beautiful Uma, who has startled looks like those of the deer, white teeth and who has eyes resembling the fish, Karnatic carp. What is the form with which you try to perform great penance to be suited to that form?

Arunachala Siva.
« Last Edit: March 04, 2017, 08:30:01 AM by Subramanian.R »